Caută
Close this search box.
[language-switcher]
Caută
Close this search box.

CĂRŢI TIPĂRITE

 

Vasile Macedoneanul, împărat bizantin, 812-886

Bibliogr. B.R.V., vol. I (93), p. 324

Tipar pe 2 col. (text gr.-rom.); xilogravuri: stema Ţării Româneşti, frontispicii, viniete.

CRV 93

 

Bibliogr. B.R.V., vol. I (94), p. 326

Xilogravuri: stema brâncoveanească, frontispicii, viniete, iniţiale.

CRV 94

 

Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie elinească şi rumânească, acuma întâiu alcătuită într-amândouă limbile, şi după greceasca ai bisearicii orânduială aşezată.

Bibliogr. B.R.V., vol. I (95), p. 327

Tipar negru şi roşu pe 2 col. (în stânga cel gr., în dreapta cel rom.).

Xilogravuri: chenarul compartimentat al f. de titlu, stema Ţării Româneşti, Sf. Ev. Ioan (f. [4]), Sf. Ev. Matei (p. 46); Sf. Ev. Luca (p. 120), Sf. Ev. Marcu (p. 215), frontispicii, viniete, iniţiale.

CRV 95

 

Psaltirea Prorocului şi Împăratului David… Acum întâi tipărită pre limba rumânească; Cu porunca şi toată cheltuiala a Prea luminatului şi înălţatului Domn şi oblăduitor a toată Ţara Rumânească, Ioan Constandin Basarab Voevod.

Bibliogr. B. R. V., vol. I(96), p. 335

Xilogravuri: stema Ţării Româneşti; David, împărat-f. [4v].

CRV 96

 

Orânduiala slujbei în 21 a lui mai, la ziua sfinţilor slăviţi. Şi, de aseamenea, cu apostolii Mari Împăraţi, Constantin şi Elena. Acum întâi, osebi, tipărită sloveneaşte…; Cu voia Prea luminatului şi înălţatului Domn a toată Ţara Românească Ioan Constandin B. Basarab Voevod; Cu porunca prea sfinţitului chir Teodosie, Mitropolitul a toată Ungrovlahia, 1696: Mihail Iştvanovici.

Bibliogr. B. R. V., vol. I(102), p. 341; vol. IV, p. 208

Tipar negru şi roşu. Xilogravuri: stema Ţării Româneşti; Sf. Constantin şi Elena – f. [4v].

CRV 102

 

Sfânta şi dumnezeiasca Evanghelie; Cu voia Prea luminatului şi înălţatului Domn şi oblăduitoriu a toată Ţara Rumânească, Io Constandin Basarab Voevod; Şi cu porunca purtătoriului Pravoslaviei, prea sfinţitul Chir Teodosie, Mitropolitul a toatei Ţări Rumâneşti şi Exarh plaiurilor. – Acum a doua oară tipărită şi diortosită. – În Sfânta Mănăstire în Snagov, 1697: Antim Ivireanul.

Bibliogr. B. R. V., vol. I(103), p. 343

Tipar negru şi roşu, pe 2 coloane; xilogravuri: Sf. Ev. Ioan (f.[3v], Sf. Ev. Matei (f. 21v), Sf. Ev. Luca (f. 56v), Sf. Ev. Marcu (f. 99v).

CRV 103

 

Bibliogr. B.R.V., vol. I (106), p. 347; vol. IV, p. 209

Tipar negru şi roşu pe două coloane; xilogravuri: stema Ţării Româneşti (f. de titlu verso), David (p. [8]), frontispicii, viniete, iniţiale.

CRV 106

 

Bibliogr. B. R. V., vol. I(107), p. 349

Stema Ţării Româneşti.

CRV 107

 

Bibliogr. B.R.V., vol. I (109), p. 351

Autorul gramaticii (ed. I, Vilnius, 1619) este Meletie Smotriţki; a doua ediţie a apărut la Moscova în 1648; Antim introduce, în ultima parte, termeni corespondenţi greceşti, care nu se află în ediţiile anterioare.

CRV 109

 

Carte sau lumină cu dreapte dovediri din dogmele Besearicii Răsăritului, asupra dejghinării papistaşilor / descoperită şi aşezată de prea învăţatul ieromonah Maxim Peloponiseanul; Cu porunca şi toată cheltuiala a prea luminatului şi înălţatului Domn… a toată Ţara Rumânească Ioan Constandin B. B. Voevod; purtând cârma provoslaviei prea sfinţitul Mitropolit chir Teodosie. – Acum întâiu tipărită pre limba rumânească. – În Sfânta Mănăstire în Sneagov: În Tipografia Domnească, 1699: de smeritul întru ieromonahi Antim Ivireanul.

Bibliogr. B.R.V., vol. I (114), p. 370; vol. IV, p. 210

Xilogravuri: stema Ţării Româneşti (f. de titlu verso), frontispicii, viniete, iniţiale.

CRV 114

 

Leg.: Feyns, Jacob, fiul (furnizorul Casei Regale); Bucureşti, Ex. 007 (int. cop. post.).

Bibliogr. B.R.V., vol I (117), p. 378; vol. IV, p. 211

CRV 117

 

Învăţături creştineşti foarte de folos, acuma întâi scoase de pre limba grecească, pre limbă rumânească … Cu blagoslovenia Prea Sfinţitului Mitropolit Chir Teodosie. – Snagov, 1700.

Bibliogr. B.R.V., vol.I (118), p. 390, vol. IV, p. 213

Lucrare închinată lui Constantin Brâncoveanu; xilogravură: stema Ţării Româneşti.

CRV 118

 

Floarea darurilor. Cu foarte frumoasă şi de folos fieştecăruia creştin, carele va vrea să se împodobească pre sine cu bunătăţi. De pe grecie scoase pre rumânie…; Cu blagoslovenia Prea sfinţitului Mitropolitului Chir Teodosie; Cu îndemnarea şi cu cheltuiala dumnealui Constandin paharnic Sarachin, sân Gheorghie Dohtorul Criteanul. – În Sfânta Mănăstire în Sneagov, 1700: Antim Ivireanul.

Bibliogr. B.R.V., vol.I (119), p. 393

Lucrare închinată lui Constantin Brâncoveanu; xilogravură: stema Ţării Româneşti.

CRV 119

 

Bibliogr. B.R.V., vol. I (122), p. 409

Lucrare tipărită din porunca şi cu cheltuiala lui Constantin Brâncoveanu; xilogravuri: stema Ţării Româneşti, David Împărat- f. [1v]); pagina încadrată de chenar floral.

CRV 122

 

Lucrare închinată lui Constantin Brâncoveanu, cu scrisoarea de dedicaţie a lui Antim Ivireanul; xilogravuri: stema Ţării Româneşti.

CRV 126

 

Brâncoveanu, Ştefan

Bibliogr. B.R.V., vol. I(127), p. 419

Lucrare închinată lui Constantin Brâncoveanu; xilogravură: Sf. Constantin (f. 3v);

CRV 127

 

Brâncoveanu, Ştefan

Bibliogr. B.R.V., vol. I(128), p. 419; vol. IV, p. 213

CRV 128

 

Bibliogr. B.R.V., vol. I(129), p. 422, IV, p. 213

File numerotate greşit; xilogravuri: stema Ţării Româneşti; Deisis (p. 8); între pp. 24-25 – o hartă, reprezentând versanţii estic şi vestic ai Muntelui Athos.

Komnenos, Ioannes (cărturar grec, sec. al XVII-lea).

CRV 129

 

Bibliogr. B.R.V., vol.I(130), p. 423, vol.IV, p. 215

Lucrare închinată lui Constantin Brâncoveanu; tipar negru şi roşu pe două coloane, încadrate de chenar liniar.

Xilogravuri: stema Ţării Româneşti; Deisis (f. 10); Iisus Hristos, Pâinea vieţii (f.206); Sf. Ioan Zlatoust (f. 96), Sf. Vasile (f. 86), Sf. Grigore (f.166).

CRV 130

 

Bibliogr. B.R.V., vol. I(134) p. 440

Xilogravuri: stema Ţării Româneşti.

CRV 134

 

Brâncoveanu, Ştefan

Bibliogr. B.R.V.,vol. I(135), p. 441

CRV 135

 

Bibliogr. B. R.V., vol. I (137), p. 442

Ceaslovul este tradus în arabă de Eftimie Hamui, episcop înAlep; iar Tropariile în sânt tipărite greacă şi arabă; cuprinde versurile lui Ioan Comnen, ca şi 2 scrisori ale lui Atanasie, patriarhul Antiohiei; Ceaslovul.

Xilogravuri: stema Ţării Româneşti.

CRV 137

 

Noul Testament acum întâi tipărit într-acest chip, pre  limba rumânească; Cu porunca şi cu toată cheltuiala  prea luminatului …domn …Io Constantin Basarab Voievod. – În oraşul Bucureştilor: În Tipografia Domnească, 1703: Antim Ivireanul.

Bibliogr. B.R.V., vol.I(139), p. 448; vol. IV, p. 322

Lucrare închinată lui Constantin Brâncoveanu; pagina încadrată în chenar liniar; xilogravură: stema Ţării Româneşti; frontispicii, viniete şi iniţiale; paginaţie greşită.

CRV 139

 

Bibliogr. B.R.V., vol. I(140), p. 450

Dedicaţie către Dositei, Patriarhul Ierusalimului; pagini numerotate greşit; xilogravuri: stema Ţării Româneşti.

CRV 140

 

Bibliogr. B.R.V., vol. I(141), p. 451

Lucrarea cuprinde dedicaţia lui Auxentie către Gavril, Patriarhul ecumenic; tipar negru şi roşu; xilogravuri: stema Ţării Româneşti; Deisis (ff. 2v, 3).

CRV 141

 

Brâncoveanu, Ştefan

Bibliogr. B.R.V., vol.I(142), p. 452

Lucrare închinată Mariei Brâncoveanu, soţia domnitorului Constantin Brâncoveanu; frontispiciu şi  iniţială în chenar de compoziţie tipografică.

CRV 142

 

Bibliogr. B.R.V., vol. I(143), p. 454; II, p. 218;

Tipar negru şi roşu; xilogravuri: Deisis (pp. 6, 554), Bunavestire (p. 512), Iisus Hristos, Pâinea Vieţii (p. 606).

CRV 143

 

Bibliogr. B.R.V., vol. I(145), p. 457

Lucrare închinată lui Dositei, Patriarhul Ierusalimului şi al Palestinei; xilogravuri: frontispicii, iniţiale, vinietă.

CRV 145

 

Plutarh        

Bibliogr. B.R.V., vol. I(146), p. 460

CRV 146

 

Antologhion adecă Floarea cuvintelor care cuprinde în sine toată slujba ce se cuvine lui a sfintei besearici, peste tot anul ; Cu osârdia şi cu toată chieltuiala preacinstitului de bun şi mare neam a lui Mihai Cantacuzino vel spătar […] ; Cu blagoslovenia preafericitului Mitropolit chir Theodosie. – În Sfânta Episcopie a Râmnicului, 1705: Antim Ivireanul.

Bibliogr. B.R.V., vol. I(147), p. 462, vol. IV, p. 219

Tipar negru şi roşu pe două coloane; xilogravuri: chenarul foii de titlu, stema Ţării Româneşti, frontispicii, viniete şi iniţiale; pag. greşită.

CRV 147

 

Bibliogr. B.R.V., vol. I(149), p. 463

Lucrare închinată lui Constantin Brâncoveanu şi lui Dositei, Patriarhul Ierusalimului şi al Palestinei;  xilogravuri: stema Ţării Româneşti (foaia de titlu verso), frontispicii, viniete şi iniţiale; paginaţie greşită.

CRV 149

 

Adunare slujbei, a adormirei Născătoarei de Dumnezeu cu Paraclisul cel de obşte, şi cu Canoanele Osmoglasnicului ce să cântă sâmbetele; Cu blagoslovenia iubitoriului de Dumnezeu chir Antim Ivireanul, Episcopul Râmnicului; Cu toată chieltuiala  şi osârdia prea cuviosului chir Ioan Arhimandritul sfintei mănăstiri Hurezi. – Râmnic, 1706 : Mihai Iştvanovici Ipodiaconul Tipograful.

Bibliogr. B.R.V., vol. I(150), p. 467, vol. IV, p. 219

Tipar negru şi roşu; xilogravuri: Maica Domnului îndrumătoare – Odigitria (foaia de titlu verso), frontispicii, viniete.

CRV 150

 

Octoihos adică Osmoglasnic. Care are în sine toată slujba ce să cuvine …; Cu osârdia şi cu toată  chieltuiala preacinstitului de bun şi mare neam a lui Mihai Cantacuzino vel spătar…; Cu blagoslovenia preasfinţitului Mitropolit chir Teodosie. – În Sfânta Episcopie a Râmnicului, 1706: Mihai Iştvanovici Ipodiaconul Tipograful.

Bibliogr. B.R.V., vol. I(151), p. 467; vol. IV, p. 220

Tipar negru şi roşu pe două coloane; xilogravuri: chenarul foii de titlu (Fecioara Maria, Iisus Hristos, Sf. Ioan; stema lui Mihai Cantacuzino), stema Ţării Româneşti, Sf. Ioan Damaschin (f. [1v]), Răstignirea  (f. 71v), frontispicii.

CRV 151

 

Bibliogr. B.R.V., vol. I(152), p. 468; vol. IV, p. 221

Lucrare închinată lui Dositei, Patriarhul Ierusalimului şi al Palestinei; tipar negru şi roşu;  xilogravuri: Purtarea Crucii (f. 4v), f rontispicii, viniete, iniţiale.

CRV 152

 

Bibliogr. B.R.V., vol. I(153), p. 469; vol. IV, p. 221

Xilogravuri; Sf. Nicolae (f. 4v), frontispicii, vinietă, iniţiale.

CRV 153

 

Bibliogr. B. R. V., vol. I (154), p. 469

Tipărită cu ajutorul lui Const. Brâncoveanu, în limba arabă.

Xilogravuri: stema Ţării Româneşti.

CRV 154

 

Cuvânt la mântuitoarea patimă a Domnului nostru Isus Hristos / Făcut de propoveduitoriul Sfintei Evanghelii  al Besearicii cei Mari chir Gheorghie Maiota. – [Râmnic], [1707]: Tipărit de Mihai Iştvanovici Ipodiaconul Tipograful.

Bibliogr. B.R.V., vol. I(155), p. 478

Lucrare închinată lui Teodosie, Mitropolitul Ungrovlahiei; xilogravuri: Purtarea Crucii (f. 6v).

CRV 155

 

Bibliogr. B.R.V., vol. I(157), p. 480

Lucrare închinată lui Constantin Brâncoveanu şi lui Atanasie, Patriarhul Constantinopolului; tipar negru  şi roşu pe două coloane; xilogravuri: stema Ţării Româneşti, chenar floral (foaia de titlu), frontispicii, viniete.

CRV 157

 

Antim Ivireanul, Mitropolitul Ungrovlahiei (1708-1716)

Învăţătură bisericească la cele mai trebuincioase şi mai de folos pentru învăţătura preoţilor, acum într-acest chip tipărită. – În Sfânta Mitropolie în Târgovişte, 1710: Gheorghe Radovici.

Bibliogr. B.R.V., vol. I(158), pp. 481, 548-550

Tipar negru şi roşu; xilogravuri: Deisis (foaia de titlu verso), frontispicii, viniete.

CRV 158

 

Tipar roşu şi negru; xilogravuri: stema Ţării Româneşti.

CRV 159

 

Bibliogr. B. R. V.,vol. I(160), p.482; vol. IV, p. 223

Tipar negru pe 2 coloane; xilogravuri: stema Ţării Româneşti.

CRV 160

Coordonatori:

Gabriela Dumitrescu, Sef Serviciu Manuscrise-Carte rară

Biblioteca Academiei Române

error: Content is protected !!