Caută
Close this search box.
[language-switcher]
Caută
Close this search box.

Legea 544/2001

Acces la informații de interes public

Dreptul cetățenilor la informaţiile de interes public este reglementat prin Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, şi prin Normele metodologice de aplicare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 123/2002.

 

Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001
Marilena Taloș
E-mail: marilena.talos@biblacad.ro
Telefon: 021 212 82 84, interior 1119

——————————————

Cererile scrise, privind liberul acces la informații de interes public, vor fi înaintate la secretariatul  Bibliotecii Academiei Române prin:

– servicii de poștă/curierat: Calea Victoriei nr.125, sector 1, cod 010071, București;

– e-mail: directie@biblacad.ro;

– depunere, direct la sediul instituției, cu adresa sus-menționată.

 

Anterior solicitării unei cereri privind liberul acces la informații de interes public, recomandăm consultarea documentelor publicate pe site-ul Bibliotecii Academiei Române https://biblacad.ro/.

——————————————

Accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează prin:
  –   Afişare la sediul Bibliotecii Academiei Române
  –   Pagina de internet a Bibliotecii Academiei Române
  –   Consultare la sediul Bibliotecii Academiei Române
  –   Mijloacele de informare în masă
  –   Publicare în Monitorul Oficial al României

——————————————

Categoriile de informații comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare

– Regulament de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Academiei Române

– Regulamente și coduri interne

– Programele și strategiile proprii din domeniul de activitate
– Structura organizatorică

– Programul de funcționare
– Numele și prenumele persoanelor din conducerea Bibliotecii Academiei Române

– Numele și prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice
– Coordonatele de contact ale Bibliotecii Academiei Române, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet
– Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
– Declarațiile de avere și declarațiile de interese ale persoanelor cu funcții de conducere și/sau implicate în proiecte cu finanțare din fonduri UE
– Acte cu caracter economico-financiar a căror publicitate nu contravine prevederilor legale privind confidențialitatea
– Anunțurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante

– Comunicate de presă
– Materiale informative editate de Biblioteca Academia Română

– Lista cuprinzând documentele de interes public
– Lista cuprinzând categoriile de documente elaborate și/sau gestionate, potrivit legii
– Modalitățile de contestare a deciziei instituției publice, în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

——————————————

Categoriile de informații comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare

– Informații referitoare la colecțiile Bibliotecii Academiei Române

– Detalii despre rezultate ale proiectelor derulate cu finanțare publică

– Acte cu caracter economico-financiar a căror publicitate nu contravine prevederilor legale privind confidențialitatea

– Proiecte de acte normative

– Alte informații de interes public care nu sunt exceptate de la comunicare, conform articolului 12 di Legea nr. 544/2001

——————————————

Categoriile de informații exceptate de la comunicare, potrivit art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare

– Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit Legii informaţiilor clasificate nr. 182/2002.
– Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit Legii informaţiilor clasificate
– Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale
– Informaţiile și actele privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pune în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane, în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare
– Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces
– Informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor
– Informațiile și corespondența scrisă cu autoritățile/instituțiile publice interne și internaționale, cu excepția celor date publicității prin comunicate de presă
– Corespondența cu operatorii economici și alte entități
– Adresele, sesizările, petițiile și reclamațiile primite, precum și răspunsurile trimise
– Registrul de intrare-ieșire a corespondenței
– Ședințele Consiliului Director al Bibliotecii Academiei Române
– Dosarele/actele privind litigiile în care Bibliotecii Academie Române este parte, precum și numele consilierilor juridici /cabinetelor de avocatură care susțin interesele instituției
– Rapoarte interne și cele de control administrativ
– Note/referate/memorandumuri/procese verbale de serviciu și alte documente specifice
– Ștatele de funcții, de personal, contractele de muncă și fișele postului salariaților, numerele de telefon, precum și informațiile privind activitățile extraprofesionale ale acestora
– Informaţiile, documentele şi evidenţele instituției privind bunurile mobile/imobile, cu excepția celor din domeniul public al statului
– Informaţiile și documentele a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurențe sau confidenţialitatea acestora
– Orice alte informații care intră sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatțe a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, respectiv orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă

——————————————

Dacă vă consideraţi vătămat în privinţa dreptului dumneavoastră de acces la informaţiile de interes public solicitate, puteţi formula o reclamaţie administrativă, potrivit Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

 

error: Content is protected !!