Bibliografia românească modernă

Autori - Litera V
  621) VIVIANI, RENE
 • Opera
 • Imagini
VIVIANI, RENE
71728. ~ Războiul european. Cauzele lui. Cine l'a provocat de René Viviani, Primul Ministru al Franţei. Traducere de W. Bucureşti, [1914]. (21 x 14). 16 p. 20 bani. (Biblioteca documentelor istorice) (II 38707)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  622) VIVOSCHI-DOLORES, MARIA A.
 • Opera
 • Imagini
VIVOSCHI-DOLORES, MARIA A.
71729. ~ Impresii Tuturor Cercetaşilor. [De] Maria A. Vivoschi-Dolores. Iaşi, Editura Ziarului Tribuna (Tip. Naţională), [191?]. (18 x 11). 23 p. (I 153910)

Nu exista imagini
  623) VIZANTE, M.
 • Opera
 • Imagini
VIZANTE, M.
71730. ~ Un obicei sinistru. (Scriere dedicată umanităţi). [De] M. Vizante. Giurgiu (Tip. Ulpiu Stănculescu), 1914. (17 x 11). 14 p. 25 bani. (I 39461)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  624) VIZANTI, ANDREI (1844-?)
 • Opera
 • Imagini
VIZANTI, ANDREI (1844-?)
(Unu amicu alu Scoaleloru Naţionale)
71731. ~ Abecedariul lui George Lazar. Notiţă bibliografică de Andrei Vizanti. Profesor la Universitatea din Iaşi. Bucureşti (Tip. Academiei Române (Laboratoru Români)), 1883. (27,5 x 19). 15 p. (Extras din "Revista pentru Istorie, Archeologie şi Filologie", fasc. II, vol. I) (II 394487)
71732. ~ Breve noticia sobre la historia de la Rumania. Thésis sostenida por Don A. Vizanti en el acto de recibir el grado de licenciado en la Facultad de filosofia y letras. Madrid (Imprenta y Estereotipia de M. Rivadencyra), 1868. (22 x 15,5). 86 p. (Universited Central Facultad de Filosofia y Letras) (II 31044)
71733. ~ Câteva consideraţiuni [pe copertă: observaţiuni] critice relativu la Proiectulu de lege asupra învăţiamentului publicu a D-lui T. L. Maiorescu, de Unu amicu alu Scoaleloru Nationale [= A. Vizanti]. Iassi (Tip. A. Bermann, Posesor Th. Balasan), 1875. (22,5 x 15,5). 50 p. (II 100453)
După cum rezultă din prefaţă, broşura cuprinde o serie de articole scrise în ziarul bucureştean "Românul'". Autorul, identificat după: Popescu G. Siese ani, p. 70.
71734. ~ *Consideraţiuni generale asupra importanţei studiului literaturei, [de] A. Vizanti, Iaşi, (Tip. H. Goldner), 1870. (Vizanti, A. Importanţía, cop. 4 ; Vizanti, A. Veniamin, cop. 4)
71735. ~ Constantin Negri. Raport asupra proiectului de lege votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa de la 20 Februarie 1881 pentru aşedarea bustului seu în sala Adunărei, de Andrei Vizanti, Deputat de Roman. Bucureşti (Impr. Statului), 1881. (18,5 x 13). 31 p. (I 65485)
71736. ~ Desfiinţarea Embaticurilor şi a tuturor monopolurilor de clasă. Proect de Lege presentat Camerei în sedinţia de la 1 Decembrie 1878, de D. Andrei Vizanti. Reprezentantul Coleg. III din Vaslui. Ediţiunea Th. Balassan. Iaşi (Tip. Th. Balassan), 1879. (17 x 10,5). 20 p. (I 392018)
71737. ~ Discursu funebru pronunţiatu la ocasiunea înmormântărei Domnului Româniloru Alessandru Ioan I în 29 Maiu 1873, de A. Vizanti, Profesor la Universitate. Iassy (Tip. Buciumului Românu), 1873. (28,5 x 21,5). 8 p. (III 171246)
71738 *~ Discursul de inaugurare a fundărei Liceului Nou. [De] A. Vizanti, Iaşi (Tip. Societăţei Junimea), 1871. (Vizanti A. Importanţia, cop. 4 ; Vizanti, A. Veniamin, cop. 4)
71729. ~ Discursul D-lul A. Vizanti, Licenţiat în Filosofia şi Litere, la inaugurarea cursului său de literatură română de la Facultatea de Litere din Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1869. (17,5 x 11). 72 p. (I 259656)
Cuprinde şi: "Despre recepţiunea D-lui A. Vizanti la Academia Matritense după Estractulú şedinţei din 25 Aprilie 1868".
71740. ~ Discursul domnului Andrei Vizanti profesor la Universitate şi deputat coleg. II din Iaşi. Rostit în marea întrunire publică ce partidul naţional-liberal a ţinut în Bucureşti în ziua de 8 decembre, 1891. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională) 1892. (20 x 13). 14 p. (I 409763)
71741. ~ Discursul D-lui Andrei Vizante [pe copertă: Conservatorii şi Liberalii]. Rostit în întrunirea publică ce a avut loc în sala teatrului Pastia la 25 Ianuarie 1892, Iaşi (Tip. Naţională), 1892. (21,5 x 14). 24 p. (II 69918)
71742. ~ Discurs rostit în şedinţa Adunărei de la 18 Februarie de D-nu Deputat Andrei Vizanti pentru susţinerea plângerii Vasluenilor în contra taxelor pretinse de proprietate. Bucureşti (Impr. Statului), 1878. (26 x 20). 7 p. (II 21864)
71743. ~ Era Nouă. Discursul d-lui Andrei Vizanti rostit în întrunirea publică de la 22 oct. 1890. În chestiunea alegerilor comunale. Iaşi (Tip. Naţională), (18 x 12). 18 p. (I 409724)
71744. ~ Estract din Conferinţa publică ţinută la Universitatea din Iaşi de D. Profesor Andrei Vizanti în ajunul inaugurărei statuei lui Ştefan cel Mare. Iaşi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1883. (16 x 10). 15 p. (I 391746)
71745. ~ *Estudios criticos sobre los origines de la los Romanos. [De] Vizanti Andrei. Madrid, Imprenta de F. Bernardo, 1867. (Vizanti, A. Importanţia, cop. 4 ; Vizanti, A. Veniamin, cop. 4)
71746. ~ Importanţa şi utilitatea Studiului limbei române. Discurs rostit de D. Andrei Vizanti [Pe copertă şi: Profesor la Facultatea de Litere şi Filosofie, Profesor şi Director Ia Liceul Nou din Iaşi. Deputat în Cameră etc.]. Cu ocaziunea solemnităţei distribuţiunei premiilor la elevii Liceului Nou din Iaşi, pe anul şcolar 1877-1878. 27 Iuniu. Iaşi (Tip. D. Gheorghiu), 1878. (18 x 11,5), 16 p. (I 380209)
71747. ~ Principiulu unităţei în istoria. Discursu rostitu la Universitatea din Iaşi, de A. Vizanti, Licenţiaţu în Filosofiă şi Litere, Profesoru suplinitoare de Istoria şi Literatura Română, etc. Iaşi (Tip. Societăţii Junimea), 1869. (18,5 x 11,5). 30 p. (I 104274)
Lipsă coperta.
71748. ~ Raport asupra proectului de organisaţiune generală a înveţiamentulul public, de Andrei Vizanti, Deputatul colegiului I de Roman, profesor la Universitatea din Iaşi, etc. cu adaosele şi modificările Comitetului delegaţilor Adunărei Deputaţilor [pe copertă şi: Partea I. Principiele legei]. Bucureşti (Impr. Statului), 1886. (19 x 14). 180 p. (I 80535)
71749. ~ Idem. Partea II. Analisa legei. Bucureşti (Impr. Statului), 1886. (19 x 14). 429 p. (I 80535)
71750. ~ La réforme de l'enseignement public en Roumanie. Principes de la réforme. Analyse de la loi. Texte de projet, par André Vizanti, Professeur à l'Université de Iassi, député, Rapporteur de la Commission de la Chambre des Députés. Bucarest Librairie Sotchek et C-ie (Imprimerie de l'Indépendance Roumaine), [1887]. (22,5 x 15). 574 p. (II 40824)
Datată după: BR, 10 (1888), nr. 4, apr., p. 48.
71751. ~ Studii critice asupra instrucţiunei publice de la Esposiţiunea universală din Paris, de A. Visanti, Licenţiatu în Filosofie şi Litere, membru Academiei Matritense, etc. Iaşi (Tip. Societăţii Junimea), 1969. (22 x 14,5). VII, 79 p. (II 7323)
În continuare pe copertă: "urmate de o dare se seamă asupra Esposiţiunei de Bele Arte din Madrid".
71752. ~ *Studii critice şi istorice asupra limbei române, [de] A. Vizanti. (Vizanti, A. Discursulu, cop. 4)
71753. ~ *Scrisori politice către alegătorii din Vasluiu, [de] A. Vizanti. Iaşi (Typ. H. Goldner, Roman şi G. V. Sandu), 1876. 12°. (Popescu, G. Siese ani, p. 70 ; Vizanti, A. Importanţia, cop. 4)
71754. ~ Veniamin Costaki Mitropolit Moldovei şi Sucevei. Epoca, viaţia şi operele sale (1768- 1846), de Andrei Vizanti, Profesor la Universitatea din Iaşi, [pe copertă şi: Memoriu cetit cu ocasiunea solemnităţei deschiderei cursurilor de la Universitatea din Iaşi pe anul şcolar 1880- 81. Sporit cu mai multe explicaţiuni şi anexe. Fragment din istoria civilisaţiunei Românilor]. Iaşi (Tipo-Lito. Buciumului Român), 1881 (23 x 15,5). 165 p. 4 lei. (II 106459)

Vezi de asemenea:
• Pentru amintire. Necrologul domnului Paul P. Străjescu... Roman, 1887.
• Protestul corpului profesoral a Universităţii din Iaşi... Iaşi. 1877.

Nu exista imagini
  625) VIZIRIU, N.
 • Opera
 • Imagini
VIZIRIU, N.
71755. ~ Principii de desemn liniar şi de perspectiva liniară, pentru usul elevilor [pe copertă: desemnatorilor şi al elevilor] şcoalei profesionale de telegraf şi poştă, de N. Viziru, desemnatorul Direcţiei generale a telegrafelor şi poştelor. Partea I-a. Projecţiunea ortogonală şi obligă. Text. Bucureşti (Lito-Tipo. Carol Göbl), 1894. (23 x 16). 50 p. Preţul exemplarului însoţit de Atlas 1 leu. (II 393714)

Nu exista imagini
  626) VIZUETE, PELAYO
 • Opera
 • Imagini
VIZUETE, PELAYO
Traduceri:
CARMEN SYLVA. Cuentos du una reina. Trad. de ~. Barcelona, 1906.

Nu exista imagini
  627) Vizuina de ucigaşi
 • Opera
 • Imagini
Vizuina de ucigaşi
71756. • Vizuina de ucigaşi din New-Lanark. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz. (Tip. L. Motzătzeanu), [1910]. (23 x 16,5). 64 p. (Revista Romanelor Criminale din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 89) (II 58520)
Descriere după copertă. Datat după alte numere ale colecţiei.

Nu exista imagini
  628) VIZULEA, CONSTANTIN H.
 • Opera
 • Imagini
VIZULEA, CONSTANTIN H.
71757. ~ Obligaţiunile vendetoriului în dreptul roman şi român Teza pentru licenţă, de Constantin, H. Vizulea. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1892. (23 x 16). 71 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 70014)

Nu exista imagini
  629) VIZULEA, GRIGORE H.
 • Opera
 • Imagini
VIZULEA, GRIGORE H.
71758. ~ Despre mandat în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă, de Grigore H. Vizulea. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1895. (23 x 15,5). 38 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 393715)

Nu exista imagini
  630) VIZZU, DUMITRU
 • Opera
 • Imagini
VIZZU, DUMITRU
71759. ~ *De quelques modifications apportées à l'ablation partielle de l'os maxilaire inférieur. Procédés de M. le professeur Verneuil, par Démètre Vizzu (Thèse). Paris, Impr. A. Hennuyer, 1874. 4°. 70 p. (Rally I, p. 336)

Nu exista imagini
  631) VÎLCOF, VASILE
 • Opera
 • Imagini
VÎLCOF, VASILE
(Vasile Petrovici Tciardaklief)
71760. ~ Memoriile căpitanului Vasile Vilcov, publicată cu unele intervenţii în stil şi cu rezumate de A. Savich. Brăila (Typographia Unirea), 1872. (19 x 12,5). 191 p. (I 102206)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  632) VÎRCOL, VASILE (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
VÎRCOL, VASILE (1879-?)
71761. ~ Către Domnul Ministru Haret. Cum se fac anchetele în liceele noastre. [De] V. Vircol, Profesor. Turnu-Severin (Tip. şi Legătoria de Cărţi Luiza I. Cuţui), 1909. (20 x 13). 13 p. (I 17918)
71762. ~ Din Dilele mari ale ţerii: 24 Ianuar. Cuvântare ţinută la serbarea şcolară a Liceului Traian din T. Severin, cu prilejul zilei de 24 Ianuar, de V. Vîlcol. T. Severin (Tip. şi Leg. de Cărţi L. I. Niculescu), 1903. (19,5 x 12). 23 p. (I 409747)
71763. ~ Graiul din Vîlcea, de V. Vîlcol. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1910. (24,5 x 17,5). 1 f., 102 p. 2 lei. (Publicaţiunile Societăţei Filologice, I) (II 21547)
71764. ~ *Mihail Cogălniceanu. [De] Vasile Vîlcol. (Biblioteca Minerva) (Vircol, V. Un sistem, p. 2)
71765. ~ Privire etnografică asupra Judeţului Mehedinţi, de Vasile Vîrcol, Licenţiat în filologie. Turnu-Severin (Tip. şi Legătoria de Cărţi L. I. Cuţui) 1904. (21,5 x 14). 24 p. 40 bani. (II 1553)
71766. ~ Un sistem de pedagogie. [De] Vasile Vîrcol, Profesor secundar. Cu un adaus: Despre estetica poeziei după Schopenhauer. R. Sărat (Tip. A. Pasmantir), 1905. (21 x 17,5). 30 p. (II 259469)

Vezi şi:
FACA, C. Comedia vremei. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  633) Vîrsta ca impediment la alegerea în episcopat
 • Opera
 • Imagini
Vîrsta ca impediment la alegerea în episcopat
71767. • Vîrsta ca Inpediment la alegerea în episcopat. Studiu canonic şi juridic. [De Creştin]. Bucureşti, Editura Ziarului Curierul Judiciar, 1911. (22,5 x 15,5). 44 p. (Extras din "Ziarul Curierul judiciar", nr. 66, 68 şi urm. [pe copertă: 66, 68 şi 69] din 1911) (II 26098)
La finalul textului, apărut în "Curierul Judiciar", nr. 66, 68 şi 70, semnează: "Creştin".

Nu exista imagini
  634) VLACHIDE, EMANOIL I.
 • Opera
 • Imagini
VLACHIDE, EMANOIL I.
71768. ~ Depositul în dreptul civil roman şi român. Tesa pentru licenţă susţinută de Emanoil I. Vlachide. Bucureşti (Lito-Tip. I. S. Codreanu), 1899. (23,5 x 16). 48[-51] p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 169081)

Nu exista imagini
  635) VLACHUS- BUKAREST, C.
 • Opera
 • Imagini
VLACHUS- BUKAREST, C.
Vezi: BRĂILEANU, CONSTANTIN

Nu exista imagini
  636) VLAD, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
VLAD, ALEXANDRU
Vezi:
LUPAŞ, I. ş.a. Cuvântări bisericeşti... Sibiu, 1916.

Nu exista imagini
  637) VLAD, AUREL (1875-1953)
 • Opera
 • Imagini
VLAD, AUREL (1875-1953)
71769. ~ Vorbirea D-lui Dr. A. Vlad, deputatul naţional al Dobrei ţinută la 8 Iulie nr. 1903 în parlamentul din Pesta. Orăştie (Tipografia Nouă), 1903. (17,5 x 10,5). 45 p. (Retipărire din Libertatea) (I 409712)

Vezi şi:
• Cuvântările deputaţilor noştri rostite în Casa Ţării, 29, 30 Mai - 1, 2, 5, 6 Iunie. Budapesta, 1907.

Nu exista imagini
  638) VLAD, R. S.
 • Opera
 • Imagini
VLAD, R. S.
În colaborare:
71770. ~ Teatru. Dea Soldaţii piesă în 4 acte, de R. S. Vlad şi I. I. Căpănescu, învăţători. R. Sărat (Tip. Leon Svorene), 1908. (19 x 12). 42 p. 0,50 lei. (I 12414)

Nu exista imagini
  639) VLAD DELAMARINA, VICTOR (1870-1896)
 • Opera
 • Imagini
VLAD DELAMARINA, VICTOR (1870-1896)
71771. ~ Poesii Bănăţeneşti. Întocmiri [De] Victor Vlad Delamarina. Adunate şi arangeate din însărcinarea Despărţământului Lugoj al Asociaţiunei de Dr. Valeriu Branisce. Lugoj (Impr. Carol Traunfellner), 1902. (20 x 13). 67 p. 30 bani. (Ediţiunile Desp. Lugoj, al Asociaţiunei pentru literatura rom. şi cultura poporului român I) (I 4214)
Cu portretul autorului. Prefaţă semnată: "dr. Valeriu Branisce".

Vezi şi:
LOCUSTEANU, P. Umorul Românesc. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  640) VLAD DE SĂLIŞTE, ALOISIU
 • Opera
 • Imagini
VLAD DE SĂLIŞTE, ALOISIU
Vezi: WLAD DE SÂLIŞTE, ALOYSIU

Nu exista imagini