Bibliografia românească modernă

Autori - Litera V
  101) VASCHIDE, VICTORIA
 • Opera
 • Imagini
VASCHIDE, VICTORIA
70585. ~ Histoire de la conquête romaine de Dacia et des corps d'armée qui y ont pris part, par Mme Victoria Vaschide. Paris, Librairie Emile Bouillon, éditeur (Chartres, Impr. Durand), 1903. (25,5 x 17,5). XII p., 1 f., 235 p., 1 h. (Bibliothèque de l'École des Hautes Études publiée sous les auspices du Ministère et Philologiques. Cent quarante-deuxième fascicule) (II 106798)

Nu exista imagini
  102) VASCO
 • Opera
 • Imagini
VASCO
70586. ~ Interpretarea sciinţifică a convenţiunilor. Adeverata teorie a causei. Un model de conclusiuni. Valoarea probelor. Probele naturale şi condiţiunile unei bune cercetări locale, de Vasco. Piteşti (Lito-Tip. Mihail Lazar Fiu), 1904. (23,5 x 16). 2 f., IV, 20 p. (II 1824)

Nu exista imagini
  103) VASCULESCU, DEMETRU S. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
VASCULESCU, DEMETRU S. (1874-?)
70587. ~ Conjugale. Nuvele şi poezii. [De] D. S. Vasculescu. Craiova (Tip. Macavei), [1909]. (21,5 x 14,5). 87 p. cu il., 1 f. pl. (II 16512)
Descriere după copertă.
70588. ~ Din inimă sinceră [pe copertă: Cordialmente]. Poesii. [De] Demetru S. Vasculescu. Craiova, Editura, Tipografia şi Legătoria de Cărţi C. M. Georgescu, 1901. (19 x 12,5). 55 p. 60 bani. (I 25491)
Cuprinde şi versuri de: Petru Vulcan, N. Burlănescu-Alin, Aurelia Rosescu.
70589. ~ Noţiuni generale de muzică vocală. Carte didactică aprobată de minister pentru gimnazii, licee şi şcoli secundare, de D. S. Vasculescu, Profesor de Muzică [Bucureşti], 1906. (19,5 x 12,5). 84 p. 2,50 lei. (I 45310)
Descriere după copertă. Cuprinde şi: "Bibliografiile celebrilor compozitori. 1520-1896". Localitatea dedusă după aprobarea Ministerului Cultelor care este reprodusă.
70590. ~ Real. [De] Demetru S. Vasculescu. Nuvelă cu iluzii şi decepţii (inedită) şi cu o scrisoare din partea D-lui P. Vulcan. Ed. I. Craiova (Tip. David J. Benvenisti), 1895. (20 x 13). 1 f., II p., p. 5-32. (II 392959)
Volumul cuprinde şi: "Poesii" (p. 23-32).

Nu exista imagini
  104) VASERBERG, LEON
 • Opera
 • Imagini
VASERBERG, LEON
70591. ~ Contribuţiune la studiul clinic al osteosarcomului femoral. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie, de Leon Vaserberg, Fost vechiu intern de Spitale. Iaşi (Stabilimentul grafic Miron Costin), 1895. (23 x 15). 98[-103] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi. nr. 51) (II 393889)

Nu exista imagini
  105) VASIAN
 • Opera
 • Imagini
VASIAN
Vezi: VASSIAN

Nu exista imagini
  106) VASIESCU
 • Opera
 • Imagini
VASIESCU
Vezi: VASSIESCU

Nu exista imagini
  107) VASICI-UNGUREAN, PAVEL (1806-1881)
 • Opera
 • Imagini
VASICI-UNGUREAN, PAVEL (1806-1881)
70592. ~ Catechismulu antropologicu întocmitu pentru poporulu românescu şi (scolele elementare), de Pavel Vasiciu, Dr. de Medicină şi Chirurgia, Magistru de Obstetricia, Consiliariu de şcole regescu in pensiune şi asesoru consistoriale etc. Timisior'a (În tipografi'a lui Ernestu Steger), 1870. (18,5 x 11) 79 p., 1 f. erata. [25 cr.]. (I 75996)
70593. ~ Catechismulu sănătăţii (Igiena Dietetic'a), întocmitu pentru poporulu românescu şi scolele popularie elementari, de Pavelu Vasiciu, Dr. De Medicina şi Chirurgia Magistru de Obstetricia, Consiliariu de şcole regescu in Pensiune şi asesoru consistoriale etc. Timişioara (În tipografia lui Ernestu Steger) 1870. (18 x 11,5). 69 p. 25 cr. v.a. (II 109811)
75094. ~ Cunoscintie practice despre Gradini şi cultivarea loru, de Dr. P. Vasiciu. Sabiiu, Editur'a si tipariulu tipografiei archidieceesane, 1867. (20,5 x 13,5). 171 p. (II 97078)
70595. ~ *Idem. Sibiu, (Typ. archid.), 1875. 12°. (BR, 1 (1879), nr. 7, iul., p. 95 ; Cd BE, 4 (1880), p. 119 ; Popescu, G. Siese ani, p. 69)
70596. ~ Cuvîntare încununătoare Mediciască. Despre ciuma răsăritului carea cu Învoirea şi Autoritatea Măriei Sale Domnului Preses şi Director, Strălucitului Domnulu Decan, şi luminaţilor Domnilor Profesori pentru cununa Doctorească şi cele mai mari Cinste şi Privilegii cu cuviinţă în Mediţină a căpăta, în Mărita şi vestita Universitate Ungurească publicei al învăţaţilor cercări ostearne, Pavel Vasici-Ungureanu din Temişoara al Hirurghiei Doctor şi al Măiestriei de moşit Maghistru. În Buda (Cu Tipariul Cr. Tipografii a Universitatei din Pesta,), [1832]. (18 x 12). VI, 46 p. (I 58900)
Lipsă coperta. Cu caractere chirilice. Cu menţiunea: "Von der Pest. În Punerile la Călcîul Cărţii aşezate, se va disputa publice în Palatul cel mare în 4 August 1832".
70597. ~ De peste Orientali quam consensu et auctoritate Magnifici Domini Praesidis ac Directoris spectabilis Domini Decani nec non Clarissimorum Dominorum Professorum pro Doctoris. Laurea, summisqne in Medicina Honoribus ac privilegiis rite obtinendis in' Alma ac Celeberrima Universitate Hungarica publicae eruditorum disquisitioni submittit Paulus Vaszits, Temesvariensis Chirurgiae Doctor et Artis Obstetriciae Magister. In Theses calci operi adnexas publice disputabitur in Palatio Majori die 4, August 1932. (Dissertation Inauguralis Medica). Budae (Typis Typogr. Regiae Universit. Hungaricae), [1832]. (20,5 x 13). 30 p. (I 23864) .
Bibliografie, la p. 6-7.
70598. ~ Despre vegetarismu. Discursulu de receptiune alu D-lui Dr. Paulu Vasiciu şi Respunsulu D-lui Dr. I. Felix. Cetite în siedintia de la 28 Martie 1880. Bucureşti (Typ. Academiei Române) 1880. (25 x 21). P. 64-197. (Extras din "Analele Academiei Române". Seria. II, tom. II. Secţ. II. Discursuri, Memorii şi notiţie) (Inst. ist. N. I. II 5489 L)
70599. ~ Dietetica sau Învăţătura a păstra întreaga sănătate; a domoli boalele, a se feri de primejdia morţii; şi a se mântui din transa. După prinţipiurile a multor Doctori învăţaţi oară mai vîrtos a profesorilor săi scoasă. De Pavel Vasici-Ungurean. În Mărita şi Vestita Universitate, care în Pesta este, în a 4-lea al Meditinei Auzitoriü, Dietetic. În Buda (La Crăiască Tipografia Universitate Ungureşti), 1831. (18 x 11,5). XII, 142 p., 2 f. Numele Dd. Prenumeranţi, după A.B.C. aşezate. (I 63078)
La p. III- IV, dedicaţia: "Prea strălucitului şi Înalt Preasfinţitului Domn Samuil Vulcan din Mila lui Dumnezeu Episcopului Românesc a Oradiei-Mari, de L. Gr. V. ş.a.". Cu caractere chirilice.
70600. ~ Difteria (Diphtheritis) şi vindecarea ei naturală de Dr. Paulu Vasiciu: Timisior'a (În Tipografia Diecesei Ceanadiense), 1877. (25 x 16,5). 12 p. 6 hr. (II 157483)
70601. ~ *Istoria naturală pentru şcoalele elementare. [1879-1880]. (Crăiniceanu, p. 31 ; Cugetarea, p. 885)
70602. ~ Neputinţa şi a ei totală vindecare cu mijloace simple cercate prin esperiinţă şi aprobate de mulţi pătimaşi, de Dr. P. Vasic, directorul carantinei Timişului (Das Unvermögen). Braşov (În tipografia lui Ioan Gătt), 1846. (20 x 12). VIII, 55 p. (I 69826)
Cu alfabet de tranziţie.

Traduceri:
BERNARDIN de Saint- Pierre. Bordeiulu indienescu. Trad. de ~. Buda, 1831.
HUFELAND, Ch.-W. Macroviotica... Trad. de ~. Tom I-II. Brashov, 1844-45.

Nu exista imagini
  108) VASILACHE, GHEORGHE I.
 • Opera
 • Imagini
VASILACHE, GHEORGHE I.
Prefeţe:
• O icoană făcătoare de minuni. Pref. de ~. 1916.

Nu exista imagini
  109) VASILCO, IORDACHI V.
 • Opera
 • Imagini
VASILCO, IORDACHI V.
Vezi:
• Promemoria zur Bukowiner Londespetition vom Jahre 1848. Wien, 1849.

Nu exista imagini
  110) VASILE
 • Opera
 • Imagini
VASILE
Vezi: VASSILE ; VASILIE

Nu exista imagini