Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  41) SADOVEANUL
 • Opera
 • Imagini
SADOVEANUL
Vezi: SADOVEANU

Nu exista imagini
  42) SADOVIANU, CLÉMENCE
 • Opera
 • Imagini
SADOVIANU, CLÉMENCE
61653. ~ Teoria lucrului de Mână. Cusutul, Împletitul, Croşetatul, Igliţa, Tapiseria şi Frivolităţi. Pregătitul Albiturilor. Noţiuni asupra Croitoriei. Carte pentru usul scolelor secundare de fete [pe cop.: Ilustrată cu 152 de figuri] de Clémence Sadovianu, Absolventă a şcolei profesionale de fete din Iaşi. Iaşi (Tipografia Lucrătorilor Români Asociaţi), 1887. (22,5 x 15). 123 p. cu il., 1 pl. (II 126960)

Nu exista imagini
  43) SADOVIANU, PETRU
 • Opera
 • Imagini
SADOVIANU, PETRU
61654. ~ Despre scăderea din pedeapsă a închisorei preventive. Discurs pentru deschiderea anului judecătoresc 1900-1901. Rostit in diuă de 1 Septembrie 1900 de Petru Sadovianu. Procuror general pe lângă Curtea de Apel din Iaşi. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (23 x 16). 16 p. (Curtea de Apel din Iaşi) (II 126809)
61655. ~ Idem. (A doua parte). Discurs pentru deschiderea anului judecătoresc 1901-1902. Rostit în diua de 1 Septembre 1901 de Petru Sadovianu. Procuror general pe lângă Curtea de Apel din Iaşi. Bucuresci (Imprimeria Statului). 1901. (23 x 16) (Curtea de Apel din Iaşi) (II 126809)
61656. ~ Momentul de când începe osînda condamnatului. Discurs pentru deschiderea anului judecătoresc 1902-1903 de Petru Sadovianu. Procuror general pe lângă Curtea de Apel din Iaşi. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1902. (23,5 x 16). 13 p. (Curtea de Apel din Iaşi) (II 12801)
61657. ~ Plata datoriilor succesiunii în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru licenţă susţinută la... 1883 de P. A. Sadovianu. Jassy (Tipo-Litogr. H. Goldner), 1883. (21 x 13,5). 16 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (BCU-Iaşi III-B 13545)

Nu exista imagini
  44) SAEGIU, AURELIU (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
SAEGIU, AURELIU (1861-?)
61658. ~ Economia militară. Conferinţă ţinută la Cercul Militar din Bucureşti în presenţa M. S. Regelui de Colonel Al Saegiu, Brevetat de Stat-Major, Comandantul regimentului No. 6 Mihaiu-Viteazul. Bucureşti (Tip. Clemenţa), 1905. (23 x 15,5). 1f., 24 p. (II 1867)
61659. ~ Îndrumări pe anul 1905-1906 în regimentul No. 6 Mihai-Viteazul. Cuvântare rostită în ziua de 8 Noembrie 1905 de Colonel A. Saegiu, Comandantul Regimentului No. 6 Mihai. Viteazul. Bucureşti (Stab. de Arte grafice Clemenţa), 1905. (22 x 15,5). 60 p. (Din publicaţiile Revistei Infanteriei) (II 5797)
61660. ~ Trei, ori doi ani sub arme. Conferinţă ţinută la Regimentul No. 6 Mihai-Viteazul in prezenţa D-lui General Hoitu şi a ofiţerilor din brigada 8-a de infanterie de Colonel A. Saegiu, Brevetat de Stat-Major, Comandantul Regimentului No. 6 Mihai-Viteazu. Bucureşti (Tip. şi Leg. de Cărţi Clemenţa), 1905. (23,5 x 16). 1 p. (II 22544)

În colaborare:
AVERESCU, Al. şi ~. Instrucţiuni sumare pentru manevra pe harta. Bucureşti, 1896.
HERJEU, C. N. ş.a. *L'Armee Roumaine en 1900... În colaborare cu Brătianu, Aronovici şi Anger, 1900.

Traduceri, prefeţe:
BACALOGLU, V. A. Teatru ostăşesc şi sătesc. Pref. de ~. Bucureşti, 1906.
BOITNOWSKI, W. Teatru pentru ostaşi. Pref. de ~. Bucureşti, 1906.
GRIEPENKERL, maior. Teme tractice pe hartă... Trad. de ~ Bucureşti, 1897.

Vezi:
CRĂINICIANU, Gr. Curs de fortificaţie pasageră. Bucureşti 1882.

Nu exista imagini
  45) SAEGIU, N.
 • Opera
 • Imagini
SAEGIU, N.
61661. ~ Problema cadastrului în România Mare, [de] N. Saegiu, Inginer-şef Director Şcoalei Superioare de Silvicultură. Iaşi. (Tip. P. Iliescu), 1918. (24 x 16). 8 p. (Extras din revista Renaşterea Română) (II 53151)
61662. ~ Transportul în Gospodăria Forestieră. Conferinţă ţinută la societatea Progresul silvic de N. Saegiu inginer de mine, profesor la scoala specială de silvicultură. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1901. (24,5 x 16,5) 16 p. (Extras din Revista Pădurilor) (II 126608)

În colaborare:
61663. ~ Asanarea cartierului Cotroceni. Raport adresat D-lui Ministru al Domeniilor pe lângă proiectul elaborat de N. Saegiu, Inginer al Statului şi N. Andronescu, Inginer al Primăriei Capitalei. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1897. (23 x 16). 20 p. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor) (II 94639)

Vezi şi:
• Th. G. Petraru. [Cuvîntări rostite la înmormîntare de ~, Iona Kalinderu]. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  46) SAET de MELGAR, FAUSTINA
 • Opera
 • Imagini
SAET de MELGAR, FAUSTINA
Traduceri:
CARMEN SYLVA. Flores y Perlas. Versión castellana de Dona ~. Montevideo, 1889.

Nu exista imagini
  47) SAFFIRINU, GHERASIM (1849-1922)
 • Opera
 • Imagini
SAFFIRINU, GHERASIM (1849-1922)
61664. ~ Cuvântarea Prea Sfinţitului Episcop al Romanului D. D. Gherasimu Saffiriniu rostită în Senat la 17 şi 18 Decembre 1909 prin care răspunde la învinuirile ce i s-au adus în Senat de către Spiru C. Haret, Ministrul Cultelor şi Instrucţiunei Publice, cu ocaziunea Răspunsului la interpelarea D-lui Senator C. G. Dissescu asupra faptului petrecut in Sf. Sinod la 12 Octobre 1909. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1910. (16 x 10), 88 p. (Reproducere din Dezbaterile Senatului) (I 16782)
61665. ~ Cuvântările Prea Sfinţitului Episcop al Romanului D. D. Gherasimu Saffirinu rostite în Senat, în Martie 1909 cu privire la proiectul de lege pentru modificarea Legii sinodale din 1872 şi pentru înfiinţarea Consistoriului superior bisericesc. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1909. (16 x 10). 69 p. (Reproducere din Dezbaterile Senatului) (I 13853)
61666. ~ Documente privitoare la turburarea bisericească pricinuită de legea sinodală din 1909 şi Apărarea Preasfinţitului Episcop al Romanului D. D. Gerasimu Saffirinu în procesul sinodal din vara anului 1911 [publicate de Gerasim Saffirin Episcop al Romanului]. Bucureşti (Tipografia Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1911. (24,5 x 17). 446[-449]. (II 296726)
La unele exemplare, pe copertă, anul de apariţie 1912.
61667. ~ Gerasimu Safrim Cu mila lui Dumnezeu Episcop al Romanului [Memoriu de protest împotriva înfiinţării Consistoriului superior bisericesc prin Legea sinodală din 1909 adresat] Înalt Prea Sfiinţiei Sale, Înalt Prea Sfinţitului Preşedinte al Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române, cărui Sfânt Sinod se alătură Consistoriul Superior Bisericesc. Bucureşti (Atelierele Socec), [1909]. (23 x 16). 37 p. (II 15929)
Înaintea numelui autorului ca titlu fals: România. Anul menţionat la sfârşitul textului. Titlul completat cu date din text.
61668. ~ Monahii sunt gloria Bisericei lui Hristos. Disertaţiune ţinută in ziua Sfinţilor Trei Ierarhi la Seminarul Eparhiei Râmnicul Noul Severin în anul 1889 de Arhimandritul Gerasim Saffirin, Profesor, acum Episcop al Romanului. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1906. (16,5 x 13). 19 p. (I 5255)
61669. ~ Pentru ce Domnulu Ministru Culteloru şi Instrucţiunei Publice au scosu din directoratulu Seminarului Eparchiei Romnicu Pre Ieromonachulu Protosyncellu Gerasimu Saffirinu. Râmnicu Vâlcii (Typ. Gh. Nicolantin), 1885. (22 x 15,5). 22 p. (II 393376)
Autorul menţionat la sfirşitul textului, cu indicaţia : Născutu în Mehedinţi şi bacalaureatu de la Lyceulu din Craiova.
61670. ~ Răspuns la adresa cu No. 238 din 5 Decembre 1909 a I.P.S. Preşedinte al Sfântului Sinod şi al Consistoriului Superior Bisericesc, D. Dr. Atanasie Mironescu, către Prea Sfinţitul Gerasimu Saffirinu Episcopul Romanului. Bucureşti, Socec, 1909. (23,5 x 16). 28 p. (II 16433)
61671. ~ Răspuns la encicla Sfântului Sinod din 24 Maiu 1910 [în legătură cu înfiinţarea consistoriului bisericesc], [de] Gerasimu Episcopul Romanului. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1910. (23 x 15,5). 11 p. (II 296097)
61672. ~ Typicu asupra serviticloru divine pentru elevii seminarişti lucratu cu binecuventarea Pre Sântei Salle Părintelui Episcopu allu eparchiei Romnicu Noulu Severinu. D. D. Atanasie de Protosyncellulu Gerasimu Saffirinu, Directorele Seminariulu Eparchiei Romnicu. Romniculu-Vâlcei (Typ. Callinicu), 1878. [pe cop.: 1879]. (19.5 x 15,5). 1 f., 83 p. 2 lei. (II 126999)
61673. ~ Idem. Revăzut şi tipărit a doua oară pentru Trebuinţa candidaţilor la hirotonie din Eparhia Romanului. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1905. (24 x 16,5). 95 p. (II 10792)
61674. ~ Typicul Oficiului divin esecutat de preuţi [Pe cop.: preoţi] cu sau fără diaconi în sobor. Lucrat de Arhimandritul Gerasimu Saffirinu. Târgu-Jiu (Tip. Litogr. Nicu D. Miloşescu), 1897. (19 x 13,5). 32 p. 20 bani. (I 127258)

Traduceri:
• Carte numită Thicará. Trad. de ~. Bucuresci, 1900.
FILARETOS, S. D. Legea şi Poruncile lui Dumnezeu... Trad. de ~. Bucureşti, 1906.
GUETTÉE, Wl. Papalitatea eretică. Trad. de Protosyncellulu ~. 1885.
KYRIAKOS, A. Diomid Catechism Chreştin. Trad. de ~. Bucureşti, 1900.
POPOVICI, Eusenie. Istorie Bisericescă Trad de ~ ş.a. Bucureşti, 1900-1901.
• Scurtă privire asupra câtorva deosebiri între Biserica de Răsărit şi cea de Apus. Trad. de ~. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  48) SAFIR, ALEX. R.
 • Opera
 • Imagini
SAFIR, ALEX. R.
Vezi: RIOŞANU-SAFIR, R.

Nu exista imagini
  49) SAFIR, NICOLAE DEMETRESCU (1847-1883)
 • Opera
 • Imagini
SAFIR, NICOLAE DEMETRESCU (1847-1883)
(Saphir)
61675. ~ Cavalul. Cîntece de Demetru Nicolae Safir. Bucureşti (Tipografia Naţională), 1883. (17,5 x 13,5). 134 p. 2 lei. (BCU-Iaşi I 33741)
61676. ~ Suspinuri şi cugetări. Poesii de Demetru Nicolae Saphir Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1876. (19,5 x 11,5). 82[-84] p. (I 882)

Nu exista imagini
  50) Safit eemet o Mişpat tadek
 • Opera
 • Imagini
Safit eemet o Mişpat tadek
61677. • Safit eemet o Mişpat tadek [Stabilirea adevărului sau Judecata dreaptă]. Iassi, 1896 (23,5 x 15). 20 p. (II 418697)
Text ebraic.

Nu exista imagini
  51) SAFTA, SABIN
 • Opera
 • Imagini
SAFTA, SABIN
Vezi:
• Foiţe alese [III]. Orăştie, 1897.

Nu exista imagini
  52) SAFTU, VASILE (1863-1922)
 • Opera
 • Imagini
SAFTU, VASILE (1863-1922)
61678. ~ Ein Vegleich der physischen Erzierung bei Locke und Rousseau. Inaugural-Disertation zur Erlangung der Doctorwürde Der Hohen Philosophischen Facultaet der Universitatet Leipzig, vorgelegt von Vasile Saftu. Bucarest (Druck von Carol Gobl), 1889. (23 x 15). 75 p. (II 126810)

Nu exista imagini
  53) SAGHIN, ŞTEFAN (1860-1920)
 • Opera
 • Imagini
SAGHIN, ŞTEFAN (1860-1920)
61679. ~ *Dogma soteriologică de Dr. în teologie Ştefan Saghin [Cernăuţi?]. (M, 14 (1920), nr. 74, apr. 11, p. 1)
61680. ~ *Das Incarnationsdogma nach der Lehre der orthodoxen Kirche. Cernăuţi, 1899. (M, 14 (1920), nr. 74, apr. 11, p. 1)
61681. ~ Întrebări dogmatice apologetice actuale. Discurs de inaugurare ţinut în ziua de 2 Decembrie 1911 în sala sinodală a reşedinţei archiepiscopale de Prof. Dr. Ştefan Saghin, Rectorul Universităţii din Cernăuţi. Cernăuţi, Editura autorului (Societatea tipografică bucovineană), 1912) (25 x 18). 33 p. (Ediţie separată din Candela 1912) (II 53192)
61682. ~ Logos la sântul evanghelist Ioan studiu de Dr. Ştefan Saghin Predicatoriu catedral. Cernăuţi, Editura autorului (Tip. H. Czopp), 1896. (21 x 14,5). 53 p. (II 28228)
61683. ~ Omagiul Universităţii i.r. Francisco-Iosefine din Cernăuţi adus Universităţii Regale din Iaşi în 9 Octomvre 1911 st.n. cu ocasiunea serbării iubiliare de 50 ani de existenţă prin Rectorul magnific al anului de studii 1911/12 Profesor Dr. Ştefan Saghin. Cernăuţi (Societatea tipografică bucovineană), 1912. (20 x 13). 7 p. (I 53211)

Traduceri:
IOAN GURĂ DE AUR. Noaue-spre-dece Omilii la epistola Sf. Apostol Paul cătră Romani. Trad. Constatin şi de ~ ş.a. Cernăuţi, 1889.

Vezi:
• Românii din Bucovina. Cernăuţi, 1906.

Nu exista imagini
  54) SAGNOL, J.
 • Opera
 • Imagini
SAGNOL, J.
61684. ~ Egalitatea sexelor [del J. Sagnol. Tradus din franţuzeşte de Elise Marcovici. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1894. (24,5 x 16,5). 1 f., pag. 15-48. 50 bani. (II 373413)
Acelaşi text (acelaşi tipar) a apărut împreună cu Rolul social al femeei ele P. Muşoiu, Roman. Editura Ioan E. Popa, 1894.
61685. ~ Idem şi Rolul social al femeei de P. Muşoiu. Roman. Editura Ioan E. Popa (Tipografia Leon Friedmann), 1894. (23,5 x 16). 48 p. 50 bani. (II 126657)
Pe p. de titlu falsă: "Studii sociale", "Egalitatea sexelor" şi "Rolul social al femeei". La începutul lucrării "Rolul social al femeei", menţiunea: "Rezumatul conferinţei dezvoltată în luna Ianuar 1894, la cercul popular Lumina din Bucureşti, de P. Muşoiu". Pentru traducător, vezi ediţia separată a lucrării lui J. Sagnol.
61686. ~ Idem. [del J. Sagnol, în romîneşte de P. Muşoiu. Bucureşti, Biblioteca Revistei Ideei (Tipografia Romînească), [1913]. (15,5 x 11). 61 p. 1 leu. (I 34531)

Nu exista imagini
  55) SAIDAC, C.
 • Opera
 • Imagini
SAIDAC, C.
61687. ~ Contribuţiuni la Studiul sarcormului primitiv al orbitei (Hemangiosarcom, Limfangiosarcom, Cilindrom). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la [29] Martie 1913 de C. Saidac. Bucureşti (Tipografia Românească), 1913. (23 x 15,5). 56[-59] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1283) (II 466648)

Nu exista imagini
  56) SAIDAC, IOAN GR. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
SAIDAC, IOAN GR. (1880-?)
61688. ~ Fermenţii alimentari şi rolul lor în alimentaţia copiilor. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de 20 Noembrie 1904 de I. Gr. Saidac din Institutul medico-militar. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1904. (23,5 x 15,5). 128 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 755) (II 4004)

Vezi şi:
REGIMENTUL Mihai Viteazul No. 6. Contribuţiuni la educaţia militară. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  57) SAIDEL, TEODOR
 • Opera
 • Imagini
SAIDEL, TEODOR
61689. ~ Câteva cuvinte asupra vederilor chimiei moderne relative la formarea zăcămintelor de sare, [de] T. Saidel. s. 1., [1912]. (23,5 x 16). 3 p. (Extras din Dările de Seamă ale Sedinţelor Institutului Geologic Vol. III. Sedinţa dela 18 Ianuarie 1912) (II 29094)
Descriere după titlul de la începutul textului.
61690. ~ Dare de seamă asupra desbaterilor Comisiunii Internaţionale pentru analiza chimică a solului (întrunită la Muenchen la 23 şi 24 Aprilie st.n. 1914) de T. Saidel. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-s, Ion St. Rasidescu), 1916. (23,5 x 16). 11 p. (Institutul Geologic al României). Extras din Dări de seamă ale şedinţelor Institutului Geologic vol. V. Şedinţa de la 25 Aprilie 1914) (II 48929)
Descriere după copertă.
61691. ~ Determinarea cantitativă a reacţiunei soluţiunilor de pământ, [de] T. Saidel. [Bucureşti, 1912]. (23,5 x 16). 3 p. (Extras clin Dările de Seamă ale Şedinţelor Institutului Geologic, vol. III. Şedinţa dela 14 Decemvrie 1911) (II 555638)
Descriere după titlul de la începutul textului.
61692. ~ I. Determinarea reacţiunei soluţiilor de sol în prezenţa bioxidului de carbon. II. Consideraţiuni şi propuneri relative la problema solului de T. Saidel. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r Ion St. Rasidescu), 1916. (23 x 16,5). 6 p. (Institutul Geologic al României). Extras din Dări de seamă ale şedinţelor Institutului Geologic. Vol. V. Şedinţa dela 28 Martie 1914) (II 48928)
Descriere după copertă.
61693. ~ Untersuchungen über die Reaktion wässeriger Bodenauszüge von Dr. Teodor Saidel, Chemiker an der geologischer Landesdienst zu Bukarest. Bukarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (23,5 x 16). p. 38-44 cu il. (Academia Română). Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine. II-ème Années. Nr. 1 1913/14. Extrait) (II 33416)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  58) SAIDMAN, S.
 • Opera
 • Imagini
SAIDMAN, S.
61694. ~ Uretroscopia în tratamentul uretritelor chronice. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Mariu 1915 de S. Saidman, Fost intern al spitalului Caritas. Folticeni (Tip. M. Saidman), 1915. (22,5 X16). 74 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1433) (II 46997)

Nu exista imagini
  59) SAINT-AULAIRE
 • Opera
 • Imagini
SAINT-AULAIRE
Vezi:
• La morminte de eroi. Iaşi, 1917.

Nu exista imagini
  60) SAINT-BRICE, pseud. (1784-1854)
 • Opera
 • Imagini
SAINT-BRICE, pseud. (1784-1854)
Vezi:
GUÉRIN, E. Un an victorios. După ~ ş.a. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini