Bibliografia românească modernă

Autori - Litera G
  1021) GRABNER, E.
 • Opera
 • Imagini
GRABNER, E.

Vezi :
SANDU-ALDEA. C. *Ameliorarea grâului unguresc. După ~. [191?].

Nu exista imagini
  1022) GRABOWSKI, R.
 • Opera
 • Imagini
GRABOWSKI, R.
24912. ~ Catalogul Bibliotecii Direcţiunei Generale CFR [de R. Grabowski]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1911. (26 x 19). V p. + 1 f. + 688 p. (Direcţiunea Generală a Căilor Ferate Române). (II 26418)
Autorul pe p. 3 a copertei: Acest catalog s-a întocmit de către D-l R. Grabowski. După fiecare secţiune, cuprinde pagini albe, pentru completări.

Nu exista imagini
  1023) GRAC, LUCIEN
 • Opera
 • Imagini
GRAC, LUCIEN
24913. ~ Perce-neige [par] Lucien Grac, professeur. Poésies nouvelles. Brăila, le 1-er Septembre 1902. [Brăila] (Impr. Modernă, Max Fraenkel), 1902. (20 x 13). 172 + II p. (I 411649)

Nu exista imagini
  1024) GRAÇOSKI, ŞTEFAN (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
GRAÇOSKI, ŞTEFAN (1871-?)
24914. ~ Dare de seamă asupra stagiunei din 1903 a staţiunei balneare Călimnăneşti-Căciulala [de] Dr. Graçoski, medic oficial. Bucureşti (Lito-Tip. L. Motzătzeanu), 1905. (23 x 16) 12 p. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor). (BCU-ClN S 10348)
24915. ~ Despre interpretarea actuală a scrofulozei [de] Doctorul Graçoski. [Memoriu presentat pentru docenţa Clinicei infantile din Bucuresci]. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1903. (23 x 16). 58 p. (II 124450)
Menţiunea de Memoriu indicată în Introducere, la p. 3 şi în: R.Bibliogr, 2(1903), nr. 3, mai-iunie, p. 53.
24916. ~ Lesiunile ficatului şi rinichiului în infecţiunile gastro-intenstinale ale copiilor de sîn. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 19 Februarie 1899 de Ştefan Graçoski, Fost intern al Spitalelor civile. Bucuresci (Stab. Grafic I. A. Ţăranu & Co.), 1899. (23,5 x 16). 119 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 4S6). (II 124615)
Lipsă coperta.
În colaborare:
24917. ~ Recherches sur la fréquence de la Tuberculose Congénitale à l'aide des réactions à la Tuberculine (1080 cas d'intradermo réactions pratiqués à la Maternité). Communication faite au Congrès de la Tuberculose tenu à Rome le 14 Avril 1912 par les Dr. S. Graçoski et Dr. Zaharescu de Bucarest. s.L, [1912]. (23 x 15,5). 5 p. (II 37196)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Vezi şi:
THOMESCU, N. şi ~. Quelques réflexions à propos de deux nouveaux cas de tuberculose. s.l., [1912].

Nu exista imagini
  1025) Gradaţiile corpului didactic
 • Opera
 • Imagini
Gradaţiile corpului didactic
• Gradaţiile corpului didactic. Vezi: CERCUL Profesorilor Secundari. Gradaţiile... Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1026) GRAEF, F.
 • Opera
 • Imagini
GRAEF, F.
Vezi:
HIEMESCH, FRANCISC şi ~. Expoziţia oraşelor germane în Drezda. Braşov, 1903.

Nu exista imagini
  1027) GRAEPEL, RICHARD
 • Opera
 • Imagini
GRAEPEL, RICHARD
24918. ~ *Maşini agricole industriale [de] Richard Graepel. Craiova, [1898?]. (EcN, 22(1898), nr. 4, apr., p. 257: Bibliografie).

Nu exista imagini
  1028) GRAETZ, H.
 • Opera
 • Imagini
GRAETZ, H.
24919. ~ *Istoria Evreilor [de] H. Graetz. Broşura I. [Bucureşti, Edit. Inst. bibliografic, 1892]. 50 bani. (Eg, 3(1892), nr. 43, nov. 6, p. 347 : nr. 44, nov. 13, p. 352).
24920. ~ Istoria Evreilor [de] H. Graetz. [Vol. II]. Bucuresci (Tip. Amicul literaturei), [189?]. (23 x 15,5). 48 p.60 bani. (II 563800)
Exemplar incomplet în BAR, lipsă pp. 49 şi urm. Menţiunea vol. în signatură. Datat cu aproximaţie după anii de activitate ai tipografiei :1892-1895.

Vezi de asemenea:
BRAUNSTEIN, ENRIC F. *Din vremuri uitate Hanuka. După ~. Bucureşti, 1905.
CARP, HORIA. Istoria Evreilor. După ~. Vol. I-II. Craiova, 1903/1902.

Nu exista imagini
  1029) GRAFFIGNY, HENRI de
 • Opera
 • Imagini
GRAFFIGNY, HENRI de
24921. ~ Povestiri ştiinţifice [de] Henri de Graffigny. Traducere şi o notiţă introductivă de Caion. Bucuresci, Edit. Tip. Adevărul, 1898. (20,5 x 14,5). 66[-68] p. cu ilustr. (Biblioteca Enciclopedică, nr. 2). (II 118346)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1030) Grai sincer
 • Opera
 • Imagini
Grai sincer
24922. • Graiu sinceru de la Un deputat românu. La Buda (Cu tipariulu r. Tipografie a Universităţei). 1861. (19,5 x 12,5). 24 p. (BCU-ClN 97622)
Lipsă coperta. Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  1031) GRAMA, ALEXANDRU (1850-1896)
 • Opera
 • Imagini
GRAMA, ALEXANDRU (1850-1896)
24923. ~ Cuvîntu funebru la înmormintarea fericitului Archi-Episcopu românu unitu de Făgăraşu şi Mitropolitu de Alba-Julia. Dr. Joane ore cându Vancea de Butésa întâmplată în 3 Augustu n. 1892, în catedrala mitropolitană din Blaşiu, ţinuţu de Dr. Alesandru Grama, canonicu mitropolitanu. Blaşiu (Tip. Seminarului gr. cat.), 1892. (18,5 x 11,5).13 p. (BCU-ClN S 3676)
24924. ~ Eleminte de Istoria basericésca universale, şi particularia a Romaniloru pentru Gimnasiele superiore greco-catolice şi pentru alte institute mai inalte. Cu binecuventarea Escelentiei Sale Dr. Joanu Vancea de Butés'a Archiepiscopu şi Mitropolitu gr.-cat. de A.-Iulia şi Fagarasiu etc. etc. etc. de Dr. Alesandru Grama, Profesorul de S. Teologia în seminariulu Archidiecesanu dein Blasiu, si de S. Religiune in gimnasiulu superiorii de acolo. Blasiu (Tipariulu Seminariului Archidiecesanu), 1879. (20,5 x 13,5). 2 f. + 87 p. (II 124263)
Lipsă coperta.
24925. ~ Esplicarea mechanica moderna a naturei şi Credintia in Domnedeu de Dr. Alexandru Gram'a. Prefectu şi Professoriu Seminariale. Blasiu (Tiparulu Seminariului Archidiecesanu), 1881. (20,5 x 13,5). 70 p. (II 124274)
Descriere după copertă.
24926. ~ Instituţiunile calvinesci în biserica românească din Ardélu, fasele loru în trecutu şi valórea în presente. Studiu istorico-canonicu de Dr. Alesandru Grama, canonicu mitropolitanu, profesoru emeritu de istoria bisericească şi dreptulu canonicu la facultatea teologică din Blaşiu. Blasiu (Tip. Seminariului arhidiecesanu), 1895. (23 x 15). 3 f. + X + 477 p. 3 fl. v.a. (II 124390)
24927. ~ Introductiunea Santei Scripturi ca cunoscintia previa la studiulu S. Religiuni în gimnasiele superiore gr.-catolice, cu binecuventarea Escelentei Sale Dr. Ioanu Vancea de Butés'a Archiepiscopu şi Metropolitu gr.-cat. de A.-Iulia şi Fagarasiu etc. etc. de Dr. Alesandru Gram'a, Profesoriu de S. Teologia în seminariulu Archidiecesanu dein Blasiu, şi de S. Religiune. În gimnasiulu superiorii de acolo. Blasiu (Cu tipariulu Seminariului Archidiecesanu), 1878. (22 x 15,5). 16 p. 20 cr. val. austr. (II 124275)
Descriere după copertă. Erata pe p. 3 a copertei.
24928. ~ Istori'a Bisericei Romanesci unite cu Rom'a dela începutul creştinismului pana in dilele nostre de Dr Alesandru Gram'a professoriu. Blasiu (Tipariulu Seminariului Archidiecesanu), 1884. (22 x 15). 3 f. + II + 223 p. (II 124324)
Lipsă coperta.
24929. ~ Istori'a universale a basericei dela incepululu ei pana in dilele nostre de Dr. Alesandru Gram'a professoriu. Cu aprobarea celoru mai mari. Blasiu (Tipariulu Seminariului. gr. cat.), 1881. (22 x 15). 3 f. + 515 + VIII. p. (II 124323)
Lipsă coperta.
24930. ~ Mihailu Eminescu. Studiu criticu [de Alexandru Grama]. Blasiu (Tip. Seminariului Archidiecesanu), 1891. (19,5 x 13,5). 214 p. Pretulu cu porto poştalu 45 cr. sau 1 frcs. 20 cm. (Biblioteca Unirii). (I 102024)
Autorul menţionat cu cerneală pe exemplarul din BAR.
24931. ~ Principiele Morali seau Etice ale Religiunei Creştine pentru Gimnasiele superiore greco-catolice şi pentru alte institute mai înalte. Cu binecuventarea Excelenţei sale Dr. Ioanu Vancea de Butés'a Archiepiscopu si Metropolitu gr. cat. de A.-Iulia şi Fagarasiu etc. etc. de Dr. Alesandru Gram'a Profesoriu de S. Teologia in seminariulu Archidiecesanu dein Blasiu, si de S. Religiune in gimnasiulu superioru de acolo. Blasiu (Cu tipariulu Seminariului Archidiecesanu), 1878. (20,5 x 13,5). 74[-78] p. (II 124262)
Lipsă coperta.

În colaborare:
24932. ~ Cestiuni din dreptulu şi istoria bisericei românesci unite, studiu apologeticu din incidentulu invectiveloru Gazetei Transilvaniei şi a d-lui Nicolau Densusanu asupra Mitropolitului [la vol. II Metropolitului] Vancea şi a bisericel unite, [de] Dr. Alesandru Grama şi Dr. Augustin Bunea. Partea I-II. Blaşiu (Tip. Seminariului gr. cat.), 1893. (21,5 x 15). 1 f. + 269 p. 70 cr. v.a. (I) ; 400 p. 1 fl. v.a. (II). (II 28501)
Descrierea vol. II făcută după copertă. Pe exemplarul din BAR, menţiunea autografă a pr. Hanga, despre presupuşii autori: Dr. Alexandru Grama, la partea I, şi Dr. Augustin Bunea, la Partea a II-a (vezi şi: Uni, 19(1909), nr. 24, iun. 19, p. 209, articolul despre Dr. A. Bunea ; Uni, 14(1904), nr. 43, p. 401: Bibliografie).

Vezi de asemenea:
BORGOVAN V. GR. Biografi'a canonicului Joan Fekete Negrutiu. Gherl'a, 1889.
• Cuvinte funebrale ţinute la înmormintarea fericitului advocat Ludovic Csató. Blaşiu, 1893.

Nu exista imagini
  1032) GRAMA DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
GRAMA DIMITRIE
Vezi: GRAMMA, DIMITRIE

Nu exista imagini
  1033) GRAMA, ION (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
GRAMA, ION (1864-?)
24933. ~ Carte de limba latină. În conformitate cu ultimele programe şi cu hotărîrile comisiunii instituite de Onor. Minister pentru cercetarea cărţilor didactice de curs secundar, de Ion Grama, Profesor la liceul Sf. Sava. Partea I, pentru clasa a II-a gimnasială. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei Steinberg (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1903. (19,5 x 13). 1 f. + III p., pp. 7-108. 1,80 lei. (I 166444)
Tipografia menţionată pe verso f. de titlu. Ediţia pe copertă.
24934. ~ Idem. Partea II pentru clasa a III-a gimnasială. Aprobată de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, cu ordinul Nr. 34972 din 25 Iunie 1904. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Stoinberg (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1904. (19,5 x 13). 89 p. 1,70 lei. (I 2823)
24935. ~ Idem. Partea III-a pentru clasa a IV-a gimnazială. Aprobată de Onor Minister al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, cu ordinul Nr. 270 din 4 Iulie 1906. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (20 x 13). 146 p. 2,50 lei. (BCU-Iaşi II 751)
24936. ~ Idem. În conformitate cu ultimele programe din 1908 de Ion Grama. Profesor la Liceul Sf. Sava. Partea I-a pentru clasa III-a gimnazială. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librării H. Steinberg (Tip Cooperativa), 1909. (20 x 13). 125[-127] p. 2,50 lei. (I 21816)
24937. ~ Idem, pentru clasa III-a gimnazială de Ion Grama, Profesor la liceul Sf. Sava. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Ioseph Göbl S-sori), [1911]. (20 x 13,5). 136 p. cu ilustr. 2,75 lei. (I 24399)
Tipografia pe copertă.
24938. ~ Idem pentru clasa IV-a gimnazială, de Ion Grama, Profesor la liceul Sf. Sava, Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg, J. Göbl S-sori), [1911]. (20 x 13). 173 p. cu ilustr. 3,25 lei. (I 24398)
24939. ~ Gramatica elementară a limbii latine însoţită de versuri şi teme pentru clasa I liceală şi gimnasială de Ion Grama, Profesor la Liceul Sf. Sava. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1897. (21 x 13). VIII + 220 p. 2,50 lei. (II 124216)
24940. ~ Gramatica limbii latine pentru clasa II liceală şi gimnasială de Ion Grama, Profesor la liceul Sf. Sava. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip . Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (21 x 13,5). 1 f. + II p. + pp. 5-185 + 3p 2 f. 2 lei (II 125225)
Tipografia pe verso f. de titlu.
24941. ~ Manual de versiuni latine pentru clasa II gimnasială şi liceală. Întocmite după noul program. De Ion Grama, Profesor la Liceul Sf. Sava. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (21,5 x 14). IV-52 p. 1 leu. (II 2212)
24942. ~ Studii asupra împeratului Septimiu Sever. Tesă de licenţă susţinută [la 14 Ianuarie 1889] de Ion Grama. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1889. (23 x 16). 3 f. + 88[-90] p. (Facultatea de Litere şi Filosofie). (II 58539)

În colaborare:
FROLLO, H., ~ şi C. Papacostea. Manual de limba latină pentru cl. III sec. Bucureşti, 1916-1919.

Nu exista imagini
  1034) Gramatica, anastasimatarul şi irmologhionul
 • Opera
 • Imagini
Gramatica, anastasimatarul şi irmologhionul
24943. • Grammatica, anastasimatarul şi irmologhionul de cântări bisericesci. Acum retipărite întocmai după celle tipărite în Episcopia Buzeului în anul 1856. în dilele prea înălţatul nostru Domnu Carol I. Cu binecuventarea prea sânţiei salle Părintelui Episcop al Eparchiei Buzeu D. D. Inocenţiu. Cu spesele Cântăreţilor sântei Episcopii Buzeu N. Ionescu şi I. B. Sburlan. Buzeu (Noua Typographia Română A. Georgescu), 1875. (26,5 x 19). 1 f. + 576 p. (II 55444)
Lipsă coperta. La pp. 571-576: Lista de numele onorabililor abonaţi.

Nu exista imagini
  1035) Gramatica de muzică instrumentală
 • Opera
 • Imagini
Gramatica de muzică instrumentală
24944. •*Gramatica de musică instrumentale. Iaşi, 1850. (Iarcu, p. 60)

Nu exista imagini
  1036) Gramatica idiomului grec al Noului Testament
 • Opera
 • Imagini
Gramatica idiomului grec al Noului Testament
24945. • Gramatica idiomului grec al Noului Testament. [Bucuresci, 1896]. (20,5 x 18). 94 p. (II 208718)
Litografiat. Descriere după titlul de la începutul textului. Localitatea şi anul la sfîrşitul textului, p. 94. La aceeaşi pagină menţiunea: Scriitor V. Gh. Durac, Student, Preot Strehaia. Litografiată cu cheltuiala d-lui I. Mihălcescu, Student.

Nu exista imagini
  1037) Gramatica practică a limbii germane împreună cu deprinderi
 • Opera
 • Imagini
Gramatica practică a limbii germane împreună cu deprinderi
24946. • Gramateca practecă a limbei germane împreună cu deprinderi. Partea întâia pentru a treia clasă a scoalelor poporene de'n împărătiea Austriei. Viena, La c.r. ediciunea de cărţi scolastice (Tipărit în c.r. tipografie a curţii şi a statului), 1864. (17 x 10,5). 280 p. Legată în pînză 40 cr. noi. (BCU-ClN 43763)
Cu alfabet de tranziţie. Tipografia la p. 280.

Nu exista imagini
  1038) Gramatica română
 • Opera
 • Imagini
Gramatica română
24947. • Gramatica română, pentru clasa IV primară. s.l., [189?]. (20 x 13). 29 p. (I 506842)
Cuprinde: Sintaxa.

Nu exista imagini
  1039) Gramatică românească
 • Opera
 • Imagini
Gramatică românească
• Gramatică românească. Vezi: POPU, I. Gramatică romanească. Bucuresci, 1835. ed. XIV, 1858/1859.
În: Călinescu, p. 984 cu menţiunea: atribuită lui Eliad.

Nu exista imagini
  1040) Gramatica românească şi italiană
 • Opera
 • Imagini
Gramatica românească şi italiană
24948. • *Gramatica Românească şi Italiană. s.l., [1843]. (CR, 15(1843), p. 48: Cărţi eşite din tipar)

Nu exista imagini