Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  991) Chestiunea Epitropielor Aşezămintelor filantropice israelite din ţară
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea Epitropielor Aşezămintelor filantropice israelite din ţară
• Chestiunea Epitropielor Aşezămintelor filantropice israelite din ţeară. Vezi: BROCINER, I. B. Chestiunea Epitropielor... Galatz, 1892.

Nu exista imagini
  992) Chestiunea evreilor pământeni
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea evreilor pământeni
• Chestiunea evreilor pămenteni. Vezi: BROCINER, J. B. Chestiunea evreilor pămenteni. Iaşi, 1901.

Nu exista imagini
  993) Chestiunea israelita înnaintea Camerilor de revisuire
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea israelita înnaintea Camerilor de revisuire
• Chestiunea israelita înnaintea Camerilor de revisuire. Vezi: • Moţiunea nerevisioniştilor în cestiunea israelita şi cele trei discursuri... Bucureşti, 1879.

Nu exista imagini
  994) Chestiunea locuinţelor economice...
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea locuinţelor economice...
• Chestiunea locuinţelor economice... Vezi: IOACHIMESCU, ANDREI G. Chestiunea locuinţelor economice... Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  995) Chestiuni din dreptul şi istoria bisericii româneşti unite
 • Opera
 • Imagini
Chestiuni din dreptul şi istoria bisericii româneşti unite
• Chestiuni din dreptulu şi istoria bisericei românesci unite Vezi: GRAMA. AL. ş.a. Cestiuni... Blaj, 1893.

Nu exista imagini
  996) Chestiunea proprietăţii de moşie în România
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea proprietăţii de moşie în România
• Cestiunea proprietăţii de moşia în România. Vezi: OPRAN, PETRU. Cestiunea proprietăţii... Craiova, 1881.

Chestiunea proprietăţii din Dobrogea
• Chestiunea proprietăţii din Dobrogea. Vezi: SARRY, CONST. N. Chestiunea proprietăţii... Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  997) Chestiunea unirii la Constantinopole
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea unirii la Constantinopole
• Cestiunea unirii la Constantinopole, de D. B. Vezi: BOLINTINEANU, D.

Nu exista imagini
  998) Chestia şcolilor israelite...
 • Opera
 • Imagini
Chestia şcolilor israelite...
• Chestia scoalelor israelite... de E.S., 1878. Vezi: SCHWARZFELD, ELIAS.

Nu exista imagini
  999) Chestiunea apei în Capitală
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea apei în Capitală
12112 • Chestiunea apei în Capitală. Proectul Radu şi apa ce ne va da. Bucuresci (Tipo-Litografia şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1898. (23 x 15). 112 p. (Extras din "Drapelul", pe sept. şi oct. 1898) (II 75363)

Nu exista imagini
  1000) Chestia berii
 • Opera
 • Imagini
Chestia berii
12113 • Chestia berei. Interview cu D-l. Profesor Dr. A. Zacharia, dela Universitatea din Bucureşti. Raportul D-lui deputat Simionescu-Râmniceanu, către Adunarea Deputaţilor. Scrisoare deschisă D-lui deputat Simionescu-Râmniceanu din partea D-lui Prof. N. Basilescu. Tabloul producţiunei şi taxaţiunei mondiale a Berei. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1910. (23,5 x 16,5). 15 p. (II 16913)

Nu exista imagini
  1001) Chestiunea clădirilor şcolare de la Ministerul de Instrucţiune Publică şi Cultelor
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea clădirilor şcolare de la Ministerul de Instrucţiune Publică şi Cultelor
12114. • Cestiunea clădirilor şcolare de la Ministerul de Instrucţiune Publică şi Culte. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1887. (23 x 15). 85 p. 2 lei. (BCU-ClN 176318)

Nu exista imagini
  1002) Chestiunea Crawley
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea Crawley
12115. • Cestiunea Crawley. Ancheta făcută din iniţiativa comitetului de acusare a foştilor miniştrii daţi în judecata. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1877. (32,5 x 24). 20 p. (III 410403)
La p. 2, menţiunea: "Anqueta de la Ploesci Predeal pentru calea ferată".

Nu exista imagini
  1003) Chestiunea Dunărei
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea Dunărei
12116. • Cestiunea Dunărei. Regulamentele de navigaţiă, poliţiă fluvială şi supraveghere între Galaţi.şi Porţile-de-Fer. [Carte verde pentru perioada 1879-1883]. s.l., [1883], (32 x 24,5). XIX, 612 p. (III 138843)
Pe exemplarul BAR, cu cerneală, menţiunea: "Ediţiune nepublicată tipărită la 1883, şi înlocuită cu altă ediţie (v. MINISTERUL Afacerilor Străine. Cestiunea Dunărei... Bucureşti 1883) în care nu s’au tipărit unele acte tipărite în acésta". Descriere după titlul de la începtul textului.

Nu exista imagini
  1004) Chestiunea episcopatului necanonic în România
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea episcopatului necanonic în România
12117. • Cestiunea episcopatului necanonicu în România. Bucuresci (Imprimeria Mihăescu şi Vaidescu), 1869. (18,5 x 12). 29 p. (I 458371)

Nu exista imagini
  1005) Chestia Evreească din România
 • Opera
 • Imagini
Chestia Evreească din România
12118. • Chestia Evreească. S.l., [1900]. (23 x 15,5). 19 p. (II 63555)
Descriere după titlul de la începutul textului. Răspuns la un articol a lui I. Teodorescu despre antisemistism, apărut în nr. 3675 din 15 oct. 1899 a unui ziar.
12119. • Chestia Evreiască. Studiu analitic şi comentarii asupra petiţiunei adresată Corpurilor Legiuitoare de evreii pământeni. Bucureşti, Edit. ziar. Critica Editor Iancu Guttmann (Tip. Anuarul general), 1910. (19,5 x 12.5). 40 p., 8 f. reclame. 60 bani. (BCU-Iasi II 109123)
La finalul textului semnează: "Romulus".
12120. • Chestiunea ovreiască. Ovrei[!] cer drepturi în masă... Bucureşti, 1913. (24,5 x 16). 15 p. (II 34798)
La finalul textului, semnează: "Un bun Român".
12121. • Cestiunea ebreilor din România. Bucuresci (Typ. Max Beker), 1878. (21 x 14). 53 p. 1 leu nou. (I 105610)
12122. • Chestiunea Evreilor în România de X... Galaţi (Tipografia Regală), 1891. (16,5 x 12). 16 p. 30 bani. (I 410964)
12123. • Chestiunea israelilă. Studiu juridico-politic. Jassy (Tipo Lit. H. Goldner), 1879. (22 x 14). 24 p. (Publicat în ziarul din Iaşi Ştafeta) (II 12676)
Articolul din ziar şi broşura, fără semnătură.
12124. • Chestiunea israelita înaintea Adunărei generale a României din 1864. Desbaterile legei comunale. Estrase din ediţiunea oficială a buletinului Adunărei generale a României din 1864. (Şedinţele din 5-6 martie). Bucuresci (Tipografia Statului), 1879. (22,5 x 14,5). 38, 3 p. (II 379371)
12125. • Cestiunea israeliţilor tratată înaintea Curţei de Apelu din Iassi, Secţiunea II în şedinţa publică din 6/18 Iunie 1867. La question des Israélites traitée par devant la Cour d’Appel de Jassy, Section II-ème à l’audience publique du 6/18 Juin 1867. Iassi (Tipografia Societăţii Junimea), 1867. (22,5 x 14,5). 117 p. (II 105448)
Text paralel în l. română şi franceză. Despre "procesul de vagabondaj intentat lui David Butnariu, Avram sin Caiman Croitoriu şi Zalman sin Nahman Ciobotariu, apăraţi de av. Manolachi Costachi Epureanu şi Costachi Dediu".

Nu exista imagini
  1006) Chestiunea iluminărei cu Electricitate a oraşului Piatra-Neamţ
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea iluminărei cu Electricitate a oraşului Piatra-Neamţ
12126. • Chestiunea Iluminărei cu Electricitate a oraşului Piatra-N. Acte şi documente oficiale relative la stadiul acestei chestiuni la finele lunei Iulie 1907. Piatra-N. (Imp. Judeţiului Neamţu), 1907. (23 x 15,5). 75 p. (Comisiunea Interimară a Comunei Piatra-N.) (II 15906)
Cu o introducere semnată: "Vice-Preşedinte, D. Hogea" (p. 3-5).

Nu exista imagini
  1007) Chestiunea mijlocitorior translatori şi închiriatori de corăbii din Braila
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea mijlocitorior translatori şi închiriatori de corăbii din Braila
12127. • Questiunea medilocitorilor translatori şi închiriatori de corăbii din Braila. [Bucureşti, 1883]. (23 x 15). 16 p. (II 24956)
Critica atitudinii de toleranţă a străinilor în funcţiunea de mijlocitori ai comerţului. Cuprinde 11 scrisori şi o prefaţă.
12128. • Cestiunea mijlocitorilor translatori şi inchirietori de corăbii din Braila faţă cu D-nul I. Câmpineanu, Ministru de Comerciù şi Externe. Brăila (Tipo-Lit. G. Bălăşescu), 1886. (24,5 x 16,5). 8 p. (II 413087)

Nu exista imagini
  1008) Chestiunea mitropolitana în Sfântul Synod
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea mitropolitana în Sfântul Synod
12129. • Cestiunea mitropolitana în Sfântul Synod. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu, 1896. (23,5 x 16). 35 p. (II 412658)

Nu exista imagini
  1009) Chestiunea modificării dreptului de licenţă
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea modificării dreptului de licenţă
12130. • Chestiunea Modificărei Dreptului de Licenţă. Publicaţiune întreprinsă după stăruinţa mai multor domni comercianţi şi cu autorisaţiunea comisiunei întocmită de primăria comunei Craiova pentru a răspunde cestionarului adresat de Ministerul Financelor. Craiova (Tip. Fraţii Benvenisti), 1890. (21 x 13). 142 p. 1 leu. (II 411807)

Nu exista imagini
  1010) Chestiunea Monopolului Tutunurilor din România...
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea Monopolului Tutunurilor din România...
12131. • Questiunea Monopolului Tutunurilor din România faţă cu pretenţiunile Regiei. Bacău (Tip. Junimea, Adm. M. Antonovici), 1877. (17 x 10). 20 p. (I 564205)
Descriere după copertă.
Nu exista imagini
  1011) Chestiunea neasimilării evreilor
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea neasimilării evreilor
12132. • Cestiunea neasemilarei Ovreilor. Lucrări presentate la concurs şi recompensate de către I. I. Heliade-Rădulescu, St. G. Bradisteanu, C. S. S., Saghinescu, avand ca prefaţă Raportul comisiunei cari le-a examinat. Concursu ziarului "Apărarea naţională", 8 Noembre 1900. Fasc. I-II. Bucuresci (Tipo-Lit. Soc. Tiparul), 1900-1902. (24 x 16). 120 p. 70 bani (I); 92 p. 70 bani. (II) (II 128187)
Articolul lui V. Săghinescu a apărut în fasc. II, cu menţiunea: "Fasc. II de V. Saghinescu, recompensată cu premiul I-iu (300 lei) şi tipărită în câteva mii exemplare".

Nu exista imagini
  1012) Chestiunea patentelor
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea patentelor
12133. • Chestiunea Patentelor. De un Patentar. Bucuresci (Tip. Epoca) 1898. (20,5 x 13,5). 23 p. 50 bani. (II 156479)

Nu exista imagini
  1013) Chestiunea pescarilor Dobrogei ca respuns la broşura domnului Dr. Antipa
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea pescarilor Dobrogei ca respuns la broşura domnului Dr. Antipa
12134. • Chestiunea Pescăriilor Dobrogei ca respuns la broşura domnului Dr. Antipa (Studiu asupra pescăriilor din România), de C. S. Bucuresci (Tipografia Nouă, Gr. Panaitescu), 1896. (23 x 15,5). 20 p. (III 111361)

Nu exista imagini
  1014) Chestiunea proprietăţii din punctul de vedere al dreptului...
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea proprietăţii din punctul de vedere al dreptului...
12135. • Questiunea proprietaţiei din puntul[!] de vedere al dreptului şi al situaţiunei, de Un amic al ordinei. Bucuresci (Typ. Stephan Rassidescu), 1864. (20,5 x 12,5). 54 p. (II 412074)

Nu exista imagini
  1015) Chestiunea răscumpărării Târgului Mihăileni...
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea răscumpărării Târgului Mihăileni...
12136. • Cestiunea rescumpărărei Tergului Mihaileni din Judeţul Dorohoiu proprietatea, principelui Grigorie M. Sturza. Iaşi (Tipografia Naţională), 1890. (22,5 x 15,5). 104 p. (II 89083)

Nu exista imagini
  1016) Chestiunea reglării şi navigaţiei pe râul Olt
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea reglării şi navigaţiei pe râul Olt
121356. • Cestiunea regularei şi navigaţiunei Oltului. Consideraţiuni generale asupra foloaselor şi urgentei necesităţi a regularii cursului Oltului. Resumat despre tot ce s’a scris şi lucrat, pînă în present, în privinţa plutirei acestui reu. Studiile technice făcute. Esploraţiunile inginerilor români din vara anului 1893. Propuneri pentru a se da o grabnică soluţiune cestiunei de Un vechiu publicist. Bucureşti (Tipo-Lit. şi Fond. de litere Dor. P. Cucu), 1894. (23 x 16). 1 f, V p., p. 9-64. 1,50 lei. (II 412601)

Nu exista imagini
  1017) Chestiunea romnă în Transilvania şi Ungaria
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea romnă în Transilvania şi Ungaria
12138. • Cestiunea română în Transilvania şi Ungaria. Replica junimii academice române din Transilvania şi Ungaria la Respunsul dat de junimea academică maghiară Memoriului studenţilor universitari din România. Cu o hartă etnografică a Austro-Ungariei şi a României. Sibiiu (Institutul Tipografic). 1892. (24,5 x 16,5). VII , 152 p., 1 f.b. (II 65883)
La p. 149-152: "Bibliografia cestiunii române".
12139. • Idem. Ed. II, revedută. Viena, Budapesta, Graz, Cluj, Proprietatea autorilor (Bucuresci, Lito-Tip. Carol Göbl), 1892. (25,5 x 18,5). VIII, 155 p., 1 f. (II 55480)
Pe o foaie anexată, menţiunea: "Replica presenta apare în 5 limbi: românesce, franţuzesce, nemţesce, englezesce şi iltalienesce. Ori-şi cine ar dori informaţiuni mai detaliate despre cestiunea tratată aici, este respectuos rugat să binevoiască a se adresa deadreptul la autori, prin adresa D-lui Aurel C. Popovici, Graz..." Lipsă harta etnografică.
Nu exista imagini
  1018) Chestiunea socotelilor tezaurului public...
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea socotelilor tezaurului public...
12140. • Questiunea socotelilor tesaurului publicu, discutată în Camera dela Bucuresci în dilele 6, 9 şi 13 Iunie. Tractata de M. K. Bucureşti (Impr. Iosif Romanow & Comp.), 1859. (22 x 14,5). 24 p. (II 93275)
M. K. pare să fie Mihail Kogălniceanu (vezi: nota 1 de la p. 19), sau Manolache Costache Epureanu. Text, cu alfabet de tranziţie, p. de titlu, cu caractere latine.

Nu exista imagini
  1019) chestiunea Translivaniei în Parlamentul României
 • Opera
 • Imagini
chestiunea Translivaniei în Parlamentul României
12141. • Cestiunea Transilvaniei în Parlamentul României. [Sibiiu] (Inst. tip. Ioan Popa Necşa), [1894]. (20,5 x 14). 84 f. (pag. dif.) (II 140777)
Cuprinde, în 6 broşuri, discursurile rostite în Parlament de: Dim. Sturdza, Al. Lahovari (1); G. Mârzescu, St. Şendrea, T. Ionescu, P. S. Aurelian, Al. Lahovari, G. Panu, P. P. Carp, V. A. Urechia, L. Catargiu (2); N. Fleva, M. Balş, Gr. Peucescu, C. C. Arion(3); A. C. Cuza, A. Stolojan (4); Titu Maiorescu, Take Ionescu (5); Ioan Grădişteanu, Al. Lahovari (6).

Nu exista imagini
  1020) Chestiuni bisericeşti
 • Opera
 • Imagini
Chestiuni bisericeşti
12142. • Chestiuni bisericeşti. Adaus la chestiunea: Cum se administrează diecesa Gherlei şi a Orăzii-Mari? De Un preot român greco-catolic. Sibiiu (Tipografia), 1896. (15 x 11). 41 p. (Retipărire din Tribuna), (BSS I 9955)

Nu exista imagini