Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2011) Contrat de la concession de l’éclairage à l’électricité de la ville de Ploieşti
 • Opera
 • Imagini
Contrat de la concession de l’éclairage à l’électricité de la ville de Ploieşti
• Contrat de la concession de l’éclairage à l’électricité de la ville de Ploieşti.
Vezi: PRIMĂRIA oraşului Ploieşti. Contrat... Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  2012) Contrazicerile Domnului T. Maiorescu
 • Opera
 • Imagini
Contrazicerile Domnului T. Maiorescu
• Contradicerile Domnului T. Maiorescu. Vezi: [XENOPOL, Fraţii]. Contradicerile... Bucureşti, 1886.

Nu exista imagini
  2013) Contribut la îmbunătăţirea, înălţarea şi consolidarea Corpului Ofiţeresc
 • Opera
 • Imagini
Contribut la îmbunătăţirea, înălţarea şi consolidarea Corpului Ofiţeresc
14430. • Contribut la îmbunătăţirea, înălţarea şi consolidarea Corpului Oficeresc. Opiniunile şi propunerile publicate în România Militară şi Revista Armatei asupra Memoriilor oficerilor conţinend notele: de serviciu, personale, caracteristice, aptitudinele, calificaţiunile şi classarea. Craiova (Tipo-Lit. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1901. (34 x 20,5). III, 7, 8 p. (III 192007)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2014) Contribuţiune-Contribuţiuni
 • Opera
 • Imagini
Contribuţiune-Contribuţiuni
• Contribuţiune la Istoria bisericei române de V.M., 1917. Vezi: MANGRA, V.
• Contribuţiuni istorice privitoare la trecutul Românilor de pe pământul crăiesc. Vezi: PUŞCARIU, I. ş.a.
• Contribuţiuni la educaţia militară. Vezi: REGIMENTUL Mihai Viteazu No. 6. Contribuţiuni la... Bucureşti, 1912.
• Contribuţiuni la studiul sufletului... unui Ministru Colectivist. Vezi: • Din psihologia colectiviştilor I. Contribuţiuni...Bucureşti, 1901.
14431. • Contribuţiuni la studiul clinic şi terapeutic al tumorilor hiperplasice a pilorului de Dr. Const. Mârzescu Medic şef al spitalului Precista Mare din Roman. [Iaşi, 1910]. [Recenzie]. S.l, [1910]. (23,5 x 16). 8 p. (Extras...) (II 269486)

Nu exista imagini
  2015) Controlul laptelui şi regulamentele sanitare
 • Opera
 • Imagini
Controlul laptelui şi regulamentele sanitare
• Controlul laptelui şi regulamentele sanitare. Vezi: THOMAS, H. Controlul laptelui...Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  2016) Controlul Ziarelor
 • Opera
 • Imagini
Controlul Ziarelor
14432. • Controlul Ziarelor. Ce rol are? Importanţa lui. Avantagiile ce le oferă. Bucureşti (Tip. ziarului La Roumanie), 1913. (17 x 10,5). 8 p. (I 34292)

Nu exista imagini
  2017) CONTZESCU, CONSTANTIN. M
 • Opera
 • Imagini
CONTZESCU, CONSTANTIN. M
14433. ~ Cauţiunea Judicatum solvi. Tesă pentru licenţă de Const. M. Contzescu. Bucuresci (Tip. “Gutenberg, Joseph Göbl), 1896. (23 x 15,5). 113 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412447)

Nu exista imagini
  2018) CONŢESCU, THOMA
 • Opera
 • Imagini
CONŢESCU, THOMA
14434. ~ Fructele legilor şi ale oamenilor nuoi [de Thoma Conţescu]. S.l. [1876]. (15,5 x 11). 11 p. (I 206782)
Autorul şi data, la finalul textului (p. 11).
14435. ~ Idem. [Ed. II]. [Piteşti, 1876]. (15 x 10,5]. 11 p. (I 206783)
Autorul, data şi localitatea, la finalul textului (p. 11). Pe v. p. de titlu: "Strecurêndu-se óre-cari erori în ediţia dinteiu, s’a retipărit".

Nu exista imagini
  2019) Convention(s) ; Convenţiune-Convenţiuni
 • Opera
 • Imagini
Convention(s) ; Convenţiune-Convenţiuni
(în ordine cronologică)
• Convenţie internaţională. Vezi şi: MINISTERUL Afacerilor Străine
• Convenţie poştală. Vezi şi: MINISTERUL de Interne. Direcţiunea generală a Telegrafelor, Poştelor şi Telefoanelor şi Uniunea Poştală Universală
• Convenţiunea Comercială Romano-Austriacă... Vezi: DASGOR, D. Convenţiunea Comercială...Iaşi, 1886
• Convention consulaire entre l’Empire Ottoman et la Roumanie. Vezi: • Tratatul de Pace din Bucureşti, 1918 ; 1918.
• Convenţiune de căiferate între România şi Austria pe lingă tratatul economic româno-austro-ungar... Vezi: • Tratatul de Pace din Bucureşti 1918 ; 1918.
• Convention entre l’Empire Ottoman et la Roumanie pour réglementer la protection des marques de fabrique... Vezi: • Tratatul de Pace din Bucureşti 1918 ; 1918.
• Convention réglant les rapports commerciaux entre l’Empire Ottoman et la Roumanie. Vezi: • Tratatul de Pace din Bucureşti 1918 ; 1918.
• Convenţiune Austro-Ungară Română asupra arendărei şantierului déla Turnu-Severin. Vezi: • Tratatul de Pace din Bucureşti 1918 ; 1918.
• Convenţiune de căi ferate între Ungaria şi România pe lingă tratatul adiţional economic austro-ungar-român... Vezi: • Tratatul de Pace din Bucureşti 1918 ; 1918.
• Convenţiune economică adiţională între România şi Bulgaria pentru restabilirea relaţiilor economice. Vezi: • Tratatul de Pace din Bucureşti 1918 ; 1918.
• Convenţiune specială Română-Germană-Austro-Ungară asupra unor chestiuni economice... Vezi: • Tratatul de Pace din Bucureşti 1918 ; 1918.
14436. • [Convention avec la Porte ottomane concernant la cession de la Bucovine et la démarcation entre la Transylvanie et le territoire turc, signée à Constantinople le 7 Mai 1775; Convention explicatoire de celle qui a été faite le 7 Mai... signée à Constantinople le 12 Mai 1776; Convention fixant les limites de la Bucovine, signée par les Commissaires de l’Autriche et de la Porte à Palamutka sur les frontières de la Moldavie, le 2 Juillet, 1776]. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), [1886]. (20,5 x 21,5). 12 p. (III 465048)
Descriere după titlurile de la p. 1, 5 şi 7 (exemplar incomplet în BAR). Vezi şi: Anexe la Expunerea de motive a Convenţiei de delimitare cu Austro-Ungaria, Buc. 1887 şi Ministerul Afacerilor Străine.
14437. • Conventiune între Sant’a Sa Papa Piu IX. şi Majestatea Sa Cesarea-Regia Apostolica Franciscu Josefu I. Imperatulu Austriac Blasiu (Cu Tipariulu Seminariului), 1856. (21,5 x 17,5). 22 p. (II 384968)
Lipsă coperta. Text paralel în l. latină şi română.
14438. • Convenţiune pentru definitiva organisare a Principatelor Danubiene Romania şi Moldavia. [Iaşi, 1858]. (17,5 x 11). 23 p. (I 123772)
Cu alfabet de tranziţie. Pentru loc., vezi: Iarcu, p. 82.
14439. • Convenţiune pentru reorganisarea definitivă a Principalelor Dunărene Moldova şi Valahia. Traducere după tecstul franţezu, publi- catu de Independinţa Belgică. Iaşii (Tip. Buciumului Românu), 1858. (22,5 x 15). 32 p. (II 105374)
Text paralel în l. română (cu alfabet de tranziţie) şi franceză; coperta şi p. de titlu, în l. rom. (cu alfabet de tranziţie); la începutul textului francez, titlul: "Convention pour l’organisation définitive des Principautés Danubiennes de Moldavie et de Valachie".
14440. • Convenţiea pentru organizarea definitivă a Principatelor Dunerene Moldova şi Valahiea. (Publicată prin Independenţa Belgică No. 268 din 13(25) Septemvrie 1858). Iassii, Inst. Albinei, 1858. (20 x 14). 22 p. (II 485190)
Text paralel în l. română (cu alfabet de tranziţie) şi franceză.
14441. • Convencione pentru organizarea definitivă a Principatelor-Unite Moldova şi Valahia. Traducere nouă. Iaşii (Tipariul Tribunei Romane), 1861. (12 x 7,5). 2 f., 10, 37, 15 p. (I 138159)
Cu alfabet de tranziţie.
14442. • Convenţiune pentru organisarea definitivă a Principateloru-Unite Române încheiată la Paris în 7/19 augustă 1858. Proclamaţiunea Măriei Sale Domnitorului cătră Români, din 2 Maiu 1864, Proclamaţiunea Măriei Sale Domnitorului cătră Români din 2 Iulie 1864. Decretulu Măriei Sale Domnitorului prin care promulgă Statululu desvoltătoru Convenţiunei. Noua lege electorală, a Principateloru-Unite-Române. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1864. (21,5 x 15). 42 p. 21 parale. (II 63436)
În: Popescu, p. 14, se menţionează că traducerea din limba franceză a Convenţiunei a fost făcută de Dimitrie Bolintineanu.
14443. • Idem. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1865. (13,5 x 9,5). 1 f., 69 p. (I 384714)
Pe copertă, titlul: "Convenţiune pentru organizarea definitivă a Principatelcr-Unite-Române".
14444. • *Convenţiune pentru organizarea Principatelor-Unite şi Legea Electorală. Bucureşti, 1866. (GC, 11(1941), nr. 1-2, sept. 15 şi 30, p. 4: Colecţia Gh. D. Nedelcu)
14445 • Convenţiunea technică a Associaţiunei Direcţiunilor Căilor Ferate germane asupra construirei drumurilor ferate încheată la 11-16 Septembre, 1865 în Dresda. Bucuresci (Impr. Ion Weiss), 1868. (24 x 16). 33 p. (II 385067)
14446. • Convenţiunea comerciala cu Austro-Ungaria (text roman şi frances, dupe textul oficial şi corectat dupe originalele aflate la Onor. Ministeriu de Esterne) însocita de Espunerea de motive a d-lui Ministru de Esterne, de raporturile delegaţilor din Camera şi din Senatu precum şi de mai multe discursuri ţinute în Camera cu ocasiunea discuţiunei acestei Convenţiuni. Bucuresci (Noua Tipografia a Laboratorilor Români), 1875. (24 x 16). 1 f., 122 p. (II 126266)
14447. • *Idem. [Ediţie nouă, împreună cu] Tarifa convenţională a drepturilor vamale. Bucuresci, Edit. Librăriei Fraţii Ioaniţiu & Comp., 1880. 8°. 122 şi 56 p. 2 lei. (BR, 2 (1880), nr. 8, aug., p. 222; RoL, 4 (1880), nr. 924, iul. 2, p. [3]: Bibliografie)
14448. • Conventiune Comerciale între România şi Austro-Ungaria [Pe copertă şi: (Prin care se acordă străinilor dreptul de a cumpăra imobile în ţéră]. Editată de Th. Balassan. Iaşi (Tip. A. Bermann, Pos. Th. Balassan), 1875. (17 x 11,5). 32 p. (I 467274)
14449. • [Convenţiunea comercială cu Austro-Ungaria. Tarif Vamal. Propuneri]. [Bucureşti, 1875]. (23,5 x 16). 21 p. (II 24957)
Fără copertă şi p. de titlu. Raportul Comisiei care a întocmit tariful este semnat de Preşedinte, M. Th. Mândrea.
14450. • Convenţiunea comercială cu Austro-Ungaria (Text Roman şi Frances, după textul oficial şi corectat după originalele aflate la Onor-Ministeriu de Esterne) însocită de Expunerea de motive a Domnului Ministru de Esterne, de raporturile delegaţilor din Cameră şi din Senat precum şi de mai multe discursuri ţinute în Cameră cu ocasiunea discuţiunei acestei Convenţiuni şi Tarifa convenţională a drepturilor vamală. Ed. nouă. Bucuresci, Libr. Fraţii Ionniţiu & Comp. (Typ. Curţii, propr. F. Göbl), [1880]. (22,5 x 14,5). 1 f., 122, 56 p. [2] lei. (II 641544)
Datat după: BR, 2(1880), nr. 8, aug., p. 222 ; RoL, 4(1880), nr. 924, iul. 2, p. [3]: Bibliografie.
14451. • Convenţiunea comercială cu Germania încheiată la Berlin în 2/14 Noembrie 1877, aprobată prin legea de la 2 Iulie 1881 şi pusă în lucrare de la 2 August 1881, terminul espirărei, la 2 August 1891. Convenţiunea Comercială cu Englitera, care espiră la 30 Iunie 1891. Convenţiunea Comercială cu Italia, care espiră la 1 Martie 1890. Convenţiunea Comercială cu Belgia, care espiră la 13 Martie 1891. Precum şi toate articolele care vor fi taxate după tariful autonom. Iaşi, Edit. Librăriei Şcoalelor, Fraţii Şaraga ([Tipografia Naţională]), 1886. (22,5 x 15). 11 p. 75 bani. (II 412259)
Cuprinde numai părţi din convenţiunile enumerate, cu tarife vamale. Tip., pe v. p. de titlu.
14452. • Convenţiunile încheiate intre Rusia şi România la 4(16) Aprilie 1877. Ediţiune oficială. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1877. (28 x 18). 11 p. (II 439692)
14453. • Convenţiunea între Statul Roman şi Societatea acţionarilor Căilor Ferate Române. Convention entre l’Etat Roumain et la Société des actionnaires de Chemins de Fer Roumains. Vertrag zwischen der Rumänischen Regierung und der Rumänischen Eisenbahnen [greşit: Eisenbalnen]-Actien-Gesellschaft. [Bucureşti, 1880]. (34 x 23,5). 81 p. (III 342557)
Text paralel în l. română, franceză şi germană. Cuprinde şi "Statutele Societăţei acţionarilor Căilor ferate române".
14454. • Convenţiunea încheiată între Statul roman şi Societatea Acţionarilor Căilor ferate romane. Convention [...]. Vertrag.[...]. Bucureşti, [1880]. (28,5 x 23). 31 p., 8 f., 33 p. (III 439685)
Text paralel în l. română, franceză şi germană. Cuprinde şi "Statutele Societăţei Acţionarilor Căilor ferate romane".
14455. • Convenţiunea consulara cu Germania însoţita de aprecieri obiective, supuse judecăţei publice de Un representant al naţiunei. Bucuresci (Tipografia Modernă, Grigorie Luis), 1886. (22,5 x 15). 1 f., 93[-95] p. (II 63513)
14456. • Convenţiunea dintre România şi Francia pentru protecţiunea mărcilor de fabrică şi de comerciu intrată în vigoare la 7(19) August 1889. Precedată de un studiu asupra efectelor ei faţă de actuala noastră legislaţiune şi urmată de diferitele legiuri române privitoare la mărcile de fabrică şi de comerciă şi la firmele comerciale. Bucureşti (Tip. Carol Göbl), 1889. (18,5 x 12). 67 p. (I 392649)
14457. • [Convenţiune de drept internaţional privat referitoare la procedură civilă... din noiembrie-decembrie 1897 între guvernele Belgiei, Spaniei, Franţei, Italiei, Luxenburgului, Ţărilor-de-Jos, Portugaliei, Elveţiei şi României]. S.l., [1897?]. (31,5 x 24). 6 p. (III 524026)
Text paralel în l. franceză şi română. Descriere după textul de la p. 1. Protocolul de aderare este semnat de G. Bengescu.
14458. • Convenţiune şi Caet de sarcini pentru construcţiunea şi exploatarea, a 6 noui linii de tramways electric în oraşul Bucuresci. Convention et Cahier des Charges pour la construction et l’exploitation de 6 nouvelles lignes de tramways électriques dans la ville de Bucarest. Bucuresci, Edit. Ing. Félix Singer & Alex. Lamotescu (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), [1901]. (32,5 x 24). 35 p. (III 465081)
Textul datat: "11/24 iun. 1901".
14459. • *Convenţiune şi caet de sarcini relative la instalarea în oraşul Bucuresci a unei serviciu de omnibuse şi mailcoaches. Convention et cahier des chargers relatifs à l’installation dans la ville de Bucarest d’un service d’Omnibus et Mailcoaches. [Bucureşti] (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1901]. (34 x 21,5). 6 p. (A 23807)
Descriere după titlul de la începutul textului. Text paralel în l. română şi franceză. Tip., la p. 6. În prezent, lipsă BAR.
14460. • Convention Roumano-Allemande de 1904 relative à la Modification du Traité de commerce de douane et de navigation du 21 octobre 1893 d’après le texte officiel. Convenţiunea Româno-Germană din 1904 relativă la Modificarea Tratatului de comerţ, de vamă şi de navigaţiune din 21 octombrie 1893 după textul oficial. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1904. (23 x 16). 79 p. (Supliment la revista Bursa) (II 112961)
Text paralel în l. română şi franceză.
14461. • Convenţiunea de gaz metan din 26 Noemvrie 1915. Convenţiunea adiţională din 31 Mai 1916. Convenţiunea de petrol din 26 Noemvrie 1915. între Ministerul Ungar de Finanţe şi Deutsche Bank. Traduse de Dr. Ing. C. I. Motăş. Bucureşti (Tip. Lupta N. Stroilă), [1915]. (15,5 x 11). 52 p. (I 140229)
Descriere după copertă.
14462. • Les conventions commerciales de la Roumanie devant le droit public européen. Paris (Impr. Centrale des Chemins de Fer A. Chaix & C-ie), 1878. (23,5 x 15). 44 p. (II 27690)
14463. • Convenţiuni comerciale sau Tariful autonom. Craiova (Tip. Română N. I. Macavei), 1900. (21,5 x 13,5). 15 p. (II 412120)
14464. • Conversaţie maghiară pentru clasa II şi clasa III. primară. Brasso-Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.), [1914-1915]. (24 x 16). 16 p. (II); 44 p. (III) (BCU-ClN 153533 şi 168891)
Descriere după copertă. Anul, dedus după stampila din anul 1915 (cl. II) şi după anul depozitului legal la Cluj: 1917 (cl. III). În Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 151 este datat [1914-1915].
14465. • *Conversaţiuni mag.-germ.-rom. acasă şi pe drumu. Pesta, 1859. 1 f. (Tr, 2(1869), nr. 16, aug. 15, p. 190)
14466. • Conversaţiuni moderne în româneşte, franţuzeşte, englezeşte, nemţeşte, italieneşte şi spanioleşte. Conversations modernes en roumain, français, anglais, allemand, italien et espagnol. [Vol. ] I. Bucarest (Tip. Universul, Luigi Cazzavillan), [1889]. (22 x 14,5). 1 f., 95 p. duble. (II 521886)
14466a. • Idem. [Vol.] II. Bucarest, Edit. Tip. Universul Luigi Cazzavillan, [1889]. (22 x 14,5). 110 p. duble (II 521886)
Datat după: BR, 10(1888), nr. 12, dec. p. 93 ; RoL, 13(1889), nr. 3507, iun. 1, p. 3: Bibliografie.
14467. • Conversaţii morale a unui june cu o floare. Prezentată Elevilor din centrala seminarie a Moldaviei, la Duminica Florilor, de un anonimu. Tipărită în folosul Catapetezmei Nouei biserici a chinoviei Moldo-Române din Sfîntul Munte al Atonului, numită a cinstitului Innainte Mergătorul, Contribuind şi D. D. inchinători ai acestui sfînt Lăcaşu. Bucureşti (Tip. lui Ferdinant Om), 1858. (13,5 x 10,5). 96 p., 1 f. pl. (I 384720)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta. Cuprinde şi: "Catalog cu Numele şi Pronumele cinstitelor persoane a domnilor închinători carii au contrebuit la tipărirea a ceştii cărticele" (p. 94-96). Pe p. de titlu, un asterisc la "floare" cu explicaţia: "Prin zicerea floare se înţelege Natura. După un ms. dat de agatanghel ierodiacon Isaia Shimonahul".

Nu exista imagini
  2020) Convorbire între un tata şi între fiiul...
 • Opera
 • Imagini
Convorbire între un tata şi între fiiul...
• Convorbire entre un tata şi entre fiiul lui asupr’a limbei şi literelor romanesci Vezi: PUMNUL, A. Convorbire... Cernăuţi, 1850.

Nu exista imagini
  2021) COOK, EDWARD
 • Opera
 • Imagini
COOK, EDWARD
14468. ~ Marea Britanie şi Turcia. Cauzele ruperei relaţiunilor Diplomatice, Expuse pe scurt, pe baza Corespondenţei Diplomatice. De Sir Edward Cook. London, Harrison and Sons, 1915. (24,5 x 16). 18 p. 0,20 lei. (II 129813)

Nu exista imagini
  2022) COOLUS, ROMAIN
 • Opera
 • Imagini
COOLUS, ROMAIN
14469. ~ *Trecu o femee (Une femme passa). Comedie în 4 acte de Romain Coolus. (Reprezentată la Teatrul Naţional). Traducere de Caton Theodorian, [190?]. (Theodorian, p. 96)

Nu exista imagini
  2023) COOPER, JAMES FENIMORE
 • Opera
 • Imagini
COOPER, JAMES FENIMORE
14470. ~ Ciorap-de-piele. Poveşti americane de I. Fenimore Ccoper prelucrate de Smara cu 11 ilustraţiuni. Bucuresci, Ig. Haimanu, Librar-Editor, 1889. (17 x 11). 361[-363] p. cu il. (Biblioteca Albastră Ilustrată) (I 109530)

Nu exista imagini
  2024) COPACINIANU, C.
 • Opera
 • Imagini
COPACINIANU, C.
Traduceri:
CESAR. Comentariele... De belulu galicu. Trad. de ~. Bucureşti, 1872.

Nu exista imagini
  2025) COPCEA, IORGU (1825?-?)
 • Opera
 • Imagini
COPCEA, IORGU (1825?-?)
14471. ~ Plete lungi şi minte scurtă. Comedie într-un act şi doă schimbări. Compusă de Sardarul Iorgu Copcea. Jucată pentru întăia oară la 25 Fevruarie 1845. Iaşii (La Cantora Foiei Sătesci), 1845. (16 x 10). 42 p. (I 101809)
Cu alfabet de tranziţie.
Traduceri:
• Viaţa păstorească. Trad. de ~. Iaşii, 1844.

Nu exista imagini
  2026) COPELMANN, S.
 • Opera
 • Imagini
COPELMANN, S.
14472. ~ Contribuţiuni la studiul Chistelor Hidatice Pulmonare. Teza pentru doctorat în Medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la 31 Octombrie 1906 de S. Copelmann. Bucureşti (Tip. Kalber), 1906. (23 x 15,5). 62[-65] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 880) (II 3919)

Nu exista imagini
  2027) COPESTINSCHI, STANISLAV
 • Opera
 • Imagini
COPESTINSCHI, STANISLAV
14473. ~ Câteva cuvinte asupra Canalisarei Jiului, [de ing. L.-Colonel Stanislav Copestinschi]. Bucuresci (Tip. Ión Weiss), 1870. (18 x 13). 37 p. (I 350049)
Autorul, menţionat la sfîrşitul prefeţei şi al textului.

Nu exista imagini
  2028) Copie de pe Raportul Prefecturei Judeţului Constanţa...
 • Opera
 • Imagini
Copie de pe Raportul Prefecturei Judeţului Constanţa...
• Copie de pe Raportul Prefecturei Judeţului Constanţa... Vezi: • Raportul Prefecturei Judeţului Constanţa... Constanţa, [1912].

Nu exista imagini
  2029) Copii Copii la Ţară
 • Opera
 • Imagini
Copii Copii la Ţară
14474. • Copii la Ţară. Poveste veselă. Bucureşti, Edit. C. Sfetea, [1908]. (33 x 24). 16 f. cu il. (III 11629)
Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini
  2030) Copiii pădurii
 • Opera
 • Imagini
Copiii pădurii
14475. • Copii[!] pădurei. Doina. Lăcrămioare. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu et C-nie), 1894. (17 x 10,5). 14[-16] p. (Biblioteca copiilor, Basme, Poveşti, Istorioare, nr. 3) (I 411148)
Lăcrămioare de V. Alecsandri şi Doina din colecţia de doine a lui V. Alecsandri.

Nu exista imagini
  2031) Copiii regimentului
 • Opera
 • Imagini
Copiii regimentului
14476. • Copii[!] regimentului. Culegeri de poezii ostăşeşti şi marşuri militare. Botoşani (Tip. Concurenţa O. Marcovici), 1914. (20 x 12,5). 39 p. cu il. 1 leu. (I 42363)
16 poezii, scrise de diferiţi ofiţeri.

Nu exista imagini
  2032) Copila de omenie
 • Opera
 • Imagini
Copila de omenie
14477. • Copila de omenie. Roata norocului. Istoriore morale după Şcola şi familia. Marcu şi Turcu, Legendă de Miron Pompiliu. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1904. (20 x 13). 8 p. 4 bani. (Biblioteca Copiilor, nr. 29) (I 147525)

Nu exista imagini
  2033) Copilul minorului
 • Opera
 • Imagini
Copilul minorului
14478. • Copillulu minorului. Sa[!] datu în tiparu de Societatea tratateloru Creştine din Bucuresci. Bucureşti (Tip. Cesar Bolliac), 1864. (12 x 19). 18 p., 2 f. pl. (I 7214)
Publicată împreună cu alte povestiri morale sub o copertă comună: "Istorii pentru tinereţe, cu dece ilustraţiuni. S’a dat în tipar de Societatea tractatelor Chrestine din Bucuresci. 1865. Bucuresci, Typ. Th. Vaidescu".

Nu exista imagini
  2034) Copilul perdut şi Licuriciul
 • Opera
 • Imagini
Copilul perdut şi Licuriciul
14479. • Copilul perdut şi Licuriciul. Istorii adevărate. Tradusă din franţuzeşte de G. Pleşoian, Enginer, şi dată în tipar cu toată cheltuial’a D. Iosef Romanov şi companie, Librari rumâneşti din Bucureşti, în uliţa braşovenilor No. 419 văpseoa roşie. Cu cinci icoane frumoase. [Bucureşti], 1838. (14 x 9). 72 p., 5 f. pl., 6 f. Catalog. (I 60265)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  2035) Copilul perdut şi Licuriciul
 • Opera
 • Imagini
Copilul perdut şi Licuriciul
14480. • *Copilulu perdutu şi Licuriciulu. Ediţiune noue. Tradusă din Franţuzesce de G. P.[leşoianu]. Istorie Morală. Pitesci Edit. Librăriei I. Raicoviceanu, [188?]. 60 bani. (Andreian, cop. 4)

Nu exista imagini
  2036) COPOIU, TH. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
COPOIU, TH. (1881-?)
14481. ~ Copiii naturali în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Th. Copoiu. Bucureşti (Tip. Munca), 1905. (23,5 x 15,5). 49 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3629)

Nu exista imagini
  2037) COPPÉE, FRANÇOIS
 • Opera
 • Imagini
COPPÉE, FRANÇOIS
14482. ~ Un accident. Onoarea e satisfăcută. O bucată de pâine. [De] François Coppée. Traducere de Iosif Nadejde. Bucureşti, Edit. Luceafărul (Tip. A. Grossmann), [1911?]. (18 x 11). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Luceafărul, nr. 9) (BGU-ClN 191807)
14483. ~ Copil de Suflet, poveste de Crăciun, [de] François Coppée. Traducere de A. Luca. Bucureşti (Tip. Aurora), [1909]. (16,5 x 12). 15 p. 15 bani. (Colecţiunea Lumen, nr. 6) (I 12307)
Cuprinde şi două texte în versuri: "Tatăl", trad. de Traian Demetrescu, şi "De 3 ori", trad. de Radu D. Rosetti.
14484. ~ Idem. Trad. de A. A. [pe copertă: A.] Luca. Bucureşti (Libr. Universală Leon Alcalay & Co., [1916]. (16 x 12,5). 16 p. 20 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 6) (I 47797)
14485. ~ Crima unui om de ispravă. Povestiri [de] François Copée[!]. Traduse în româneşte de George B. Rareş. Bucureşti (Soc. Anon. Poporul), 1918. (19 x 13). 109 p. 1 leu. (Biblioteca scriitorilor iluştri, nr. 1) (I 50491)
14486. ~ *Greva făurarilor [La grève des forgerons] de Coppée. 1 act. Trad. de Ludovic Dauş. (Apărută înainte de 1900) (Lucrări citate de autor) (Adamescu II, p. 319 ; Dauş. Străbunii, v. p. de titlu)
14487. ~ *Iacobiţii [Les Jacobites] dramă în 5 acte în versuri dupe...; jucată pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti. [Trad. de Ludovic Dauş]. (Dauş, verso f. de titlu: Dauş. Străbunii, v. p. de titlu: Dauş. Valea, cop. 4 ; Adamescu II, p. 319)
Apărută înainte de 1897.
14488. ~ Lăutarul din Cremona. Pater [Le Luthier de Crémone. Pater]. Drame în versuri, [de] François Coppée, de la Academia franceză. Traduse de Tradem [=Traian Demetrescu]. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tip. David J. Benvenisti), [1896]. (17 x 11). 86 p. cu 1 portr. 30 bani. (Biblioteca de Popularizare pentru Literatură, Ştiinţă, Artă, nr. 14) (I 293967)
La p. 85, menţionată data 1896. Catalogul colecţiei, la p. 3-4. La p. 82-86, programul de activitate al editurii. Pe copertă, titlul: "Lăutarul din Cremona şi Pater, drame în versuri". Precedate de portretul autorului şi o notiţă biografică. Traduceri în versuri de Tradem.
14489. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Inst. de Edit. Samitca J. Samitca şi D. Baraş), [1909]. (15,5 x 10). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 419) (I 13444)
Cu o notiţă bibliografică, semnată "T." (p. 5-7). Cu 1 portret. Pentru an, vezi: Uni, 19(1909), nr. 19, mai 15, p. 175: Bibliogr. La p. 92-96: Catalog. Biblioteca pentru toţi.
14490. ~ *Părăsita [L’abandonnée], dramă în 2 acte, în versuri. Traducere de Ludovic Dauş (dupe...) (Dauş, v. p. de titlu ; Dauş, Străbunii, v. p. de titlu ; Dauş. Valea cop. 4 ; Adamescu II, p. 319: Lucrări citate de autor)
Apărută înainte de 1897.
14491. ~ Pentru sceptru (Constantin Brancomir), [de] Francois Coppée. Dramă orientală în 5 acte în versuri tradusă de D. Nanu şi G. Orleanu. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1898. (26,5 x 19). 1 f., 104 p. (II 85656)
La p. 104, traducătorii semnează cu pseudonimul "Nanor".
14492. ~ Pentru sceptru (Pour la couronne), [de] Francois Coppee. Dramă în 5 acte în versuri tradusă de D. Nanu şi G. Orleanu. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1908. (15 x 10). 144 p., 1 f. portr. 30 bani. (Biblioteca Românească Enciclopedică Socec. Bibliotecă culturală (autori streini contimporani), nr. 13) (I 13455)
Cu "Notiţă bio-bibliografică şi o notiţă critică" (p. 1-13).
14493. ~ Poveste tristă [de] Francois Coppée. Roman tradus din limba fanceză de Dumitru Stăncescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Muller (Tipografia Nouă Gr. Panaitescu), 1894. (16,5 x 11). 117 p. 1,50 lei. (I 521671)
Tip., la p. 117.
14494. ~ Idem. [Ed. II]. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Eminescu), 1902. (15,5 x 11). 127 p. 60 bani, broşat. (Biblioteca pentru toţi, 103-104) (I 125662)
14495. ~ Idem. [Ed. III]. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co., 1918. (15 x 10,5). 128 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 103-104) (I 58184)
14496. ~ Prietene. Roman, [de] Francois Coppée, Membru al Academiei Franceze. Traducere de Dumitru Stăncescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Muller (Tip. Nouă Gr. Panaitescu), [1896]. (14,5 x 10). 96 p., 1 f. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 52) (I 125634)
Pentru an, vezi: Stăncescu, p. 481.
14497. ~ Idem. Traducere de Dumitru Stăncescu, Primul director al Bibliotecii pentru toţi. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale, Alcalay, & Co., [191?]. (15,5 x 10). 1 f., VI -96 p. 6 lei. (Biblioteca pentru toţi, 52) (I 645270)
În prefaţă, se menţionează că autorul a murit de curînd (1908), iar pe cop. 3 este o reclamă pentru nr. 747-748 (ap. în 1911 sau 1912); însă, după preţ, pare să fi apărut după 1918.
14498. ~ Tatăl Nostru (Le Pater), dramă într’un act în versuri, de Francois Copée[!], (traducţie) de A. Din Dorna. Bucuresci, Edit. Typ. Gutenberg Joseph Göbl, [1892]. (18,5x12). 2 f., 28 p. [1 leu]. (I 408799)
Data dedusă din lista de cărţi de pe cop. 4.
14499. ~ *Trecătorul [Le Passant]. Un act în versuri. Trad. de Ludovic Dauş. (Dauş, verso p. de titlu false; Dauş. Străbunii, verso p. de titlu; Dauş, Valea, cop. 4)
Apărută înainte de 1897.
14500. ~ Vinovatul [Pe copertă şi: (Le coupable)]. Roman [de] Francois Coppee. Traducere de L. N.[ădejde]. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1912]. (16,5 x 12). 320 p. 1,20 lei. (Biblioteca pentru toţi, 781-784) (I 29605)
Pentru an şi traducător, vezi: Luc, 12(1913), nr. 3, p. 2 cop : Cărţi mai nou apărute.
Vezi de asemenea:
DEMETRESCU, T. Între duoi. După ~. Craiova, 1888.
FĂRCĂŞANU, V. Deziluzii. Traduceri din ~. Iaşi, 1893.
FĂRCĂŞANU, V. Intime. Traduceri din ~. Iaşi, 1898.
• Nuvele alese. Ploesci, 1902.

Nu exista imagini
  2038) COPPIN, JOSÉ de
 • Opera
 • Imagini
COPPIN, JOSÉ de
Prefeţe:
GOLESCO, H. de. Un dévouement sublime sous la Terreur. Pref. de ~. Namur, 1906.

Nu exista imagini
  2039) COQUELLE, P.
 • Opera
 • Imagini
COQUELLE, P.
14501. ~ Banda neagră din Peştera Miraculoasă sau Jefuitorii mormintelor şi Pumnalul resbunator al piraţilor din America sau Fantoma roşie a Revoluţiei, de P. Coquelle. Bucuresci, P. Vipper, [189?]. (15 x 10,5). 280 p. (I 410825)

Nu exista imagini
  2040) CORALNIK-RONI, A.
 • Opera
 • Imagini
CORALNIK-RONI, A.
14502. ~ *Zăpada Roşie, de Dr. A. Coralnik-Roni. Piesă într’un act, traducere de Achille M. Finkelstein. Bârlad, Edit. Cercului Dr. Th. Herzl, 1913. 16°. 28 p. 25 bani. (Eg, 24(1913), nr. 8, febr. 22, p. 64: Bibliogr.)

Nu exista imagini