Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1881) CONSTANTINESCU, IOAN, arhivar
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN, arhivar
14116. ~ Indicator general al tuturor legilor şi regulamentelor decretate şi publicate în Monitorul Oficial de la anul 1860 pînă la 31 Martie 1897, de Ioan Constantinescu, vechiu archivar şi ajutor de şef de biurou în Ministerul de Finance. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1897. (24,5 x 16). 1 f., 282 p. (II 413212)

Nu exista imagini
  1882) CONSTANTINESCU, IOAN, jurist
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN, jurist
14117. ~ Adopţiunea în dreptul roman şi român de Ioan Constantinescu. Tesa. Susţinută în diua de... Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1900. (24,5 x 16,5). 63 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Drept) (II 413312)

Nu exista imagini
  1883) CONSTANTINESCU, ION (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ION (1868-?)
14118. ~ Viteza conductibilităţei nervoase în măduva spinărei şi sciaticul ataxicilor. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la ... Maiu 1895 de I. Constantinescu, intern al Spitalului Brâncovenesc, şef de lucrări în laboratorul de fiziologie al Facultăţei de Medicină. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1895. (24 x 16,5). 57 p., 1 f. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 373) (II 413541)
În colaborare:
GRIGORESCU şi ~. Vitesse de la conductibilité sensitive dans le sciatique... Paris, 1895.

Nu exista imagini
  1884) CONSTANTINESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN
Vezi şi CONSTANTINESCU-LUCACI, IOAN

Nu exista imagini
  1885) CONSTANTINESCU, IOAN (1852-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN (1852-?)
14119. ~ *Carte de cetire. Bucuresci (Tip. Lab. Rom.), 1876. 8°, 119 p. (Popescu. Siese ani, p. 13)
14120. ~ Carte de citire pentru Formarea moravuriloru fiiloru şi fiiceloru creştine prelucrată de Protoiereulu I. Constantinescu, Economu-Profesor la Şcóla centrală de fete din Bucuresci. Aprobată de Sânta Metropolie a Ungro-Valachiei. Bucuresci (Typ. Ştefan Mihalescu), 1882. (16 x 10,5). 2 f., 192 p. (I 391789)
14121. ~ Carte de Rugăciuni. Inveţaturi morale pentru formarea moravurilor fiilor şi fiicelor creştine prelucrată de Protoiereul Ioan Constantinescu, Profesor de Religie la Şcola centrală. (Inst. pedagogic) de fete din Bucuresci. Ed. II. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1891. (17 x 12,5). 2 f., 256 p. cu il. (I 391806)
14122. ~ *Cele 4 Evanghelii cu explicaţiuni morale asupra Evangheliilor Duminecale şi a părţilor de lectură, prevedute în programa şcolilor primare, [188?]. 80 bani. (Constantinescu, p. 4 cop)
14123. ~ Cele patru Evanghelii Mateiu-Marcu-Luca -Ioan. Pentru usul şcoalelor primare urbane şi rurale de ambele sexe. Evangheliile Dominicale pentru usul Seminarielor. Ediţia conformă textului Monastirei de Némţ Aprobat de Sântul Sinod al Santei Biserici Autocefale Romane şi de Onor. Minister de Culte şi Instrucţiune Publică. [Pe copertă: Cu explicaţiuni morale asupra Evangheliilor Dominicale, pentru usul gimnasiilor, şcolilor normale şi ale Domnilor Institutori şi Inveţători, vedi pag. 201, precum şi a părţilor de lectură prevredute în Programa şcólelor primare urbane şi rurale de ambe sexe, pag. 235]. Tipărită de Economul I. Constantinescu, Profesor de Religiune la scóla normală de institutóre din Bucureşti. Bucuresci (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & C. C. Săvoiu [pe copertă: Codreanu & Săvoiu]), 1894 [Pe copertă: 1895]. (19 x 13,5). 264 p., 4 f. pl. 1,50 lei. (II 155768)
14124. ~ Idem. Ed. conform textului de la Neamţu [Pe copertă: Ed. II. Conform Textului de la Nemţu]. Aprobat de Sântul Sinod al Sântei Biserici Autocefale Ortodoxe Române şi de Ministerul Cultelor şi Instrucţiuni Publice [Pe copertă: cu explicaţiuni morale asupra Evangheliilor Duminicale, vedi pag. 201 şi asupra bucăţilor de lectură prevedute în programa şcólelor primare urbane şi rurale, p. 235]. De Economul I. Constantinescu, profesor de Religie la Şcoala Normală de Institutoare din Bucuresci. [Pe copertă: Ed. specială pentru D-nii Institutori şi Invăţători]. Bucuresci (Tipo. Lit. Codreanu & Savoiu) [Pe copertă: Tipo-Lit. Ed. Wiegand & Comp], 1896. (21 x 13,5). 264 p., 4 portr. Lei 1,50. (II 155769)
14125. ~ Idem. Ed. conformă textului de la Neamţu Aprobat de Sântul Sinod al Sântei Biserici Autocefale Ortodoxe Române şi de Ministerul Cultelor şi Instrucţiuni Publice De Economul I. Constantinescu, Profesor de religie la Scoală normală de institutoare din Bucuresci. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Lito-Tip. L. Motzătzeanu & P. Lambru), 1897. (20,5 x 13,5). 200 p., 4 f.pl. 60 bani. (II 155654)
14126. ~ Idem. Ed. conformă textului de la Neamţu [Pe copertă: Cu adaosul explicaţiunilor morale asupra Evangheliilor Duminicale şi a părţilor de lectură prevedute în programa şcolilor primare. Vedi No 1-2 din urmă]. Aprobat de Sântul Sinod al Sântei Biserici Autocefale Ortodoxe Române şi de Ministerul Cultelor şi Instrucţiuni publice De Economul I. Constantinescu [Pe copertă: fost Protoiereu], Profesor de Religie la Scoală Normală de Institutoare din Bucuresci. [Pe copertă: Ed. a III-a]. Bucuresci (Lito-Tip. L. Motzătzeanu & P. Lambru), 1897. (20 x 13,5). 200, 96 p. Lei 1,60. (II 155772)
14127. ~ Explicarea evangheliiloru duminecale din punctulu de vedere alu moralei coprinse într’însele, potrivită programului şcoliloru primare elaborate de Preotu I. Constantinescu, Profesoru de Religie la şcola Centrală de fete din Bucuresci. Ed. III. Bucuresci (Tip. Mihălescu & Luis), 1877. (17,5 x 12,5). 80 p. 75 bani. (I 392135)
14128. ~ Idem. Ed. IV. Bucuresci (Tip. St. Mihălescu), 1878. (17,5 x 121. 80 p. 75 bani. (I 386280)
14129. ~ Idem, pentru usulu şcóleloru publice de Protoiereulu I. Constantinescu, [...]. Carte aprobată de Sântulu Sinodu alu Bisericei Române. Ed. VI. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1884. (18,5 x 12,5). 80 p. (I 164597)
14130. ~ Idem. Ed. VII. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1887. (17 x 12). 80 p. 90 bani. (I 411119)
14131. ~ Idem. Ed. VIII. Bucuresci (Tip. şi Libr, şcoaleloru Eniu D. Balteanu şi C. P. Conduratu (tipărit greşit: Concuratu), 1889. (18 x 11,5). 80 p. (I 392247)
14132. ~ Idem. Ed. IX. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1891. (18 x 12,5). 69 p. 1 leu. (I 392520)
14133. ~ Istoria sacră a Noului Testament. Manual pentru învăţământul religios din Clasa a III şi a IV séu Divisiunea a II-a Şcolelor primare rurale (şi Classa III urbane) de ambele sexe. Conform programei analitice ministeriale. Carte didactică aprobată de Sântul Sinod al Bisericei Române şi autorisat de Onor Minister de Culte şi Instrucţiune Publică. De Protoiereul Ioan Constantinescu, Econom. Profesor de Religie la Şcola Centrală (Inst. Pedagogic) de fete din Bucureşti. Ed. XI. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), [1891]. (19 x 12,5). 54 p. cu il. 30 bani. (I 147394)
14134. ~ Idem, cu explicaţiuni istorice şi instrucţiuni morale, care ast-fel póte servi şi de text al explicărei celor patru Evanghelii din punctul de vedere al moralei coprinse într’însele; cu un compediu de Istoria Bisericescă, până la Constantin cel Mare, pentru usul elevilor din seminarii, gimnasii şi şcoalele normale elaborat de Protoiereul I. Constantinescu, Econom, Profesor de Religie la Şcola Centrală (Instituţii [Pe copertă: Institutul] Pedagogic) de fete din Bucuresci. Ed. XIII. Partea a II-a. Bucuresci (Tip. Cărţilor Bisericesci), 1891 [Pe copertă: 1892]. (20,5 x 13). 173 , III p. 2,20 lei. (II 411936)
141135. ~ Idem, cu explicaţiuni istorice şi învăţături morale, pentru usul elevilor din seminarii, gimnasii şi şcólele normale elaborate de Economul I. Constantinescu, (Fost Protoiereu), profesor de religie la Şcoala Normală de Istitutóre din Bucureşti. Carte aprobată de Sântul Sinod şi autorisata de Onor. Minister de Culte şi Instrucţiune publică. Partea a III-a. Ed. XVI. Bucuresci (Lito-tip. Motzătzeanu & Lambru), [1896?]. (21 x 13,5). 1 f., 198 p. 2 lei. (II 164207)
Anul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
14136 ~ Înveţătura lui Iisus Christos, pentru clasa II-a gimnasială şi scoală secundară de fete gradul I. Conform noului program de Preotu Econom Ioan Constantinescu, profesor de religiune la Şcoala Secundară de Fete gradul al II-lea din Bucuresci şi Membru al Spiritualului Consistoriu al Sântei Metropolii a Ungro-Valahiei. Ed. I. Bucuresci, Edit. Constantin Sfetea (Lito-Tip. Ioan S. Codreanu), 1899. (21 x 13). 62 p. 80 bani. (II 411937)
Editura, pe copertă.
14137. ~ Manualu de Istorie santa a Vechiului Testamentu cu reflexiuni şi instrucţiuni morale pentru usul seminarieloru şi scoaleloru secundare elaborată de Preotul I. Constantinescu, Membru alu Consistoriului Eparchiale alu Sântei Metropolii, şi Professoră de Religie la Şcóla centrală de fete, din Bucuresci. Bucuresci (Noua Typ. a Laboratoriloru Români), 1873. (20 x 12,5). IV , 224 p. (I 384904)
14138. ~ Idem, cu reflexiuni şi instrucţiuni morale pentru usulu seminarieloru, gymnasieloru şi scoalelor normale elaboratu de Preotul I. Constantinescu, Membru alu Consistoriului Eparchiale alu Sântei Metropolii, şi Professoră de Religie la Scóla centrală de fete din Bucuresci. Ed. II, cu mult înavuţită. Bucuresci (Noua Typ. a Laboratoriloru Romani), 1876. (20 x 12,5). IV, II - 277 p. 2,50 lei. (I 384892)
14139. ~ Manual [pe copertă: Manualu] de Istoria sacră a Vechiului Testamentu cu reflexiuni şi instrucţiuni morale pentru usul seminarielor, gymnasielor şi scoalelor [Pe copertă: usulu seminarieloru, gymnasieloru şi scoaleloru] normale elaborată de Preotul I. Constantinescu, Membru alu Consistoriului Eparchiale a Ungro-Valachiei alu Sântei Metropolii şi professoră de Religie Scóla centrală de fete din Bucuresci. [Pe copertă: Professoră de Religie la Scóla centrală de fete din Bucuresci]. Ed. III. Bucuresci (Typ. St. Mihălescu), 1878. (21 x 13). 1f., II , II-252 p. 2,50 lei. (II 384935)
14140. ~ * Idem, cu comentarii şi esplicaţiuni istorice, pentru usul seminarielor, gymnasielor şi scólelor normale. Ed. IV. Bucuresci Typ. Mihălescu), 1879. 8º. II, 233 p. 2 lei 50 bani. (BR, 1(1879), nr. 10, oct. p. 113)
14141. ~ Idem. Carte aprobată de Sântulu Sinodu, în urma corecturilor făcute. Ed. V. Bucuresci (Typ. Ştefan Mihălescu), 1881. (21 x 13). 4f., 211[-216] p. 2,50 lei. (II 519791)
14142. ~ Idem. Ed. VIII. Bucuresci Tip. Academiei Române (Laboratorii Români), 1885. (20,5 x 13). 208[-212] p. 2,50 lei. (II 384932)
14143. ~ Idem. Ed. IX. Bucuresci (Typo-Lit. Eduard Wiegand Succesorul firmei Ştefan Mihălescu), 1886. (22 x 14). 208 p.,1 portr. (II 412573)
14144. ~ Idem. Ed. XI. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand) 1889. (21 x 13,5). 228 p. 2,50 lei. (II 505079)
14145. ~ Idem, elaborat de Protoiereul I.Constantinescu, Econom, Profesor de Religie la Şcóla Centrală de fete [pe copertă şi: (Institutul Pedagogic)] din Bucureşti. Ed. XIV. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1890. (20,5 x 13,5). 171, V p. (II 392950)
14146. ~ Idem. Ed. XV. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand & C. C. Săvoiu), 1892 [pe copertă: 1891]. (20 x 13,5). 175, IV p. 2,50 lei. (I 384897)
141147. ~ Idem. Ed. XVI. Bucureşti (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & C. C. Săvoiu), 1892. (21 x 13,5). 172,IV p., 1 h. 2,20 lei. (II 408723)
141148. ~ Idem. Carte didactică aprobată de Sântul Sinod şi autorizată de Onor Minister de Culte şi Instrucţiune Publică. Ed. XVII. Bucuresci (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & C. C. Săvoiu), 1893. (20,5 x 13). 155, IV p., 1 h. 2 lei. (II 393213)
141149. ~ Idem, elaborat de Economul I. Constantinescu (Fost Protoiereu), profesor de religie la Scoală Normală de Institutóre din Bucureşti. Ed. XVIII. Bucuresci (Lito-Tip. Motzătzeanu & Lambru), 1896. (22 x 13,5). 174 p., 1 h. 2 lei. (II 412258)
14150. ~ Manualu de Istoria santa a Noului Testamentu cu reflexiuni şi instrucţiuni morale pentru usulu eleviloru din seminarie şi scólele secundare de Preotul I. Constantinescu, Membru alu Consistoriului Eparchiale alu Sântei Metropolii, şi Profesora de Religiune la Scóla centrală de fete, din Bucuresci. Bucuresci (Noua Typ. a Laboratorilor Români), 1874. (19,5 x 12,5). 2 f., 212 p. 2,50 lei. (I 384891)
La p. 206-212: "Numele domnilor abonaţi". Lipsă coperta.
141151. ~ *Manualu de istoria noului Testament, cu reflexiuni şi instrucţiuni morale, cari astfeliu pot servi şi de text al explicărei celor 4 evangelii, din punctul de vedere al moralei cuprinse într’ensele, peutru usul elevilor de seminare, gimnasii şi scólele normale, ed. II cu adausu de Istoria bisericească, pené la Constantin cel Mare. Bucuresci (Tip. Stef. Mihălescu), 1878, în 8°. 239 p. (Popescu. Siese ani, p. 13; BR, 1(1879), nr. 4, apr., p. 24)
141152. ~ Manual de Istoria Sacra a Noului Testament [...] Ed. III. [...]. Bucuresci (Typ. St. Mihălescu), 1879. (20,5 x 12,5). 1 f., p. 5-234. (II 494012)
Lipsă coperta.
141153. ~ Idem. Ed. IV. [...]. Bucuresci (Tip. St. Mihălescu), 1881. (20,5 x 12,5). 199 p. 2,50 lei. (II 428993)
141154. ~ Idem. IV. Bucuresci (Tip. St. Mihălescu), 1882 [pe copertă: 1881]. (19,5 x 12,5). 223 p. 2,50 lei. (I 384884)
141155. ~ Idem. Ed. VI. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1885. (21 x 13). 224 p. 2,50 lei. (II 384977)
Lipsă coperta.
141156. ~ Idem. Ed. VII. Bucuresci (Typo-Lit. Eduard Wiegand, Succesorul firmei Ştefan Mihălescu), 1887 [pe copertă: 1886]. (21,5 x 13,5). 208 p. 2,50 lei. (II 412194)
141157. ~ Manual de istoriea santa a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I gimnasială conform noului program analitic de Economul Ioan Constantinescu, Fost profesor de religie la şcoala secundară de fete gradul I (Fosta şcoală Centrală de fete din Capitală). Ed. II-a Aprobată de Sântul Sinod. Bucuresci, [188?]. (21 x 13,5). 1 f., 159 p. 1 h. (II 164266)
Lipsă coperta.
14158. ~ Idem. Bucuresci, Edit. Librăriei C. Sfetea (Tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1899. (20 x 13,5). 2 f., 164 p. 2 lei. (II 156544)
14159. ~ Manual pentru înveţământul religios din clasa I şi a II-a a şcólilor primare: rurale şi urbane de ambe sexe conform programei ministeriale. Carte didactică aprobată de Sântul Sinod al Bisericei Române şi autorisată de Onor. Minister de Culte şi Instrucţiune publică de Protoiereul Ioan Constantinescu, Econom, Profesor de Religie la Şcóla Centrală (Institutul Pedagogic) de fete din Bucuresci. Ed. XI. Bucureşti (Tipo.-Lit. Wiegand, C. Săvoiu & C.nie), 1892. (17,5 x 15,5). 56 p. 30 bani. (I 73071)
14160. ~ Idem. Bucureşti (Tipo-lit. Ed. Wiegand & C. C. Săvoiu), 1894. (20 x 13,5). 24 p.(I 86911)
14161. ~ Manual pentru lectura din Evangheliă[!] conform programului şcólelor primare urbane şi rurale de ambe sexe pentru clasa II, III şi IV [pe copertă, în continuare: Coprindend şi explicarea tuturor Evangheliilor Duminecale, din punct de vedere al moralei coprinse într’ensele (vedi pag. 85) aprobate de St. Sinod] de Protoiereul Ioan Constantinescu, econom. Profesor de religie la şcoala normală de institutore din Bucuresci (fostă Scoală Centrală de fete). Ed. I. Bucureşti (Tipo-lit. Ed. Wiegand & C. C. Săvoiu), 1893. (19,5 x 13,5). 2 f., 136 p. (I 86905)
14162. ~ Prescurtare de istoria biblica a Vechiului şi Noului Testamentu pentru usulu şcóleloru primare de ambe-sexe de Preot. I. Constandinescu [pe copertă: Constantinescu], Profesoru de Religie la scóla Centrală de fete din Bucuresci şi membru alu Consistoriului Eparhiale alu sântei Metropolii. Bucureşti (Noua Typ. a Laboratoriloru Romani), 1874 [pe copertă: 1875]. (18 x 11,5). 1 f., 110 p. 80 bani. (I 411193)
14163. ~ Prescurtare de Istoria Sacră a Vechiului şi Noului Testamentu pentru scoalele primare de Preotu I. Constantinescu, profesor de religiune în Capitală. Ed. II. Bucuresci (Tip. Mihăilescu & Luis), 1877. (17,5 x 11,5). 62 p. (I 164609)
14164. ~ Idem. Autorisată de Sântulu Sinodu al Bisericei Romane. De Protoiereulu I. Constantinescu, profesor de religiune la scoală Centrala de fete din Capitala. Ed. IV. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1881. (19 x 13). 64 p. (I 267311)
14165. ~ Idem. Ed. V. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1883. (19,5 x 13). 64 p. 30 bani. (I 384853)
14166. ~ Idem. Ed. VII. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii români)), 1885. (19,5 x 12,5). 64 p. 30 bani. (I 384855)
Pe copertă, titlul modificat: Prescurtare de istoria sacra a Vechiului şi Noului Testamentu pentru usulu şcoleloru primare de Protoiereul I. Constantinescu, Economii, Profesoru de Religie la Scóla Centrală de fete din Bucuresci.
14167. ~ Idem. Ed. VIII. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand, succesorul firmei Ştefan Mihalescu), 1888. (19 x 12). 68 p. 30 bani. (I 392468)
14168. ~ Prescurtare de Istoria sacră a Vechiului Testament pentru şcoalele primare. Precedată de Rugăciunile ce trebuie învăţate în clasa I de Protoiereulu I. Constantinescu, Profesoru de Religiune la şcoala Centrală de fete din Capitală. Ed. IX. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1888. (18,5 x 12). 54 p. cu il. 25 bani. (I 392450)
14169. ~ Idem, pentru clasa II-a primară Precedată de Rugăciunile ce trebuesc învăţate în clasa II... Ed. X. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1890. (20,5 x 13). 48 p. cu il. 25 bani. (II 392971)
14170. ~ Idem. Manual pentru învăţământul Religios din Clasa I şi a II-a a şcolilor primare: urbane şi rurale de ambe sexe conform programei ministeriale. Carte didactică aprobată de Sântul Sinod al Bisericei Române şi autorisată de Onor. Minister de Culte şi Instrucţiune publică De Protoiereul Ioan Constantinescu, Econom, Profesor de Religie la Şcóla Centrală (Institutul Pedagogic), de fete din Bucuresci. Ed. XII. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeştî), 1893. (18,5 x 12). 52 p. cu il. 30 bani. (I 392428)
14171. ~ Priviri asupra învăţementului religios în şcoalele secundare din România de Economul I. Constantinescu, profesor de religiune la externatul secundar de fete No. 1 din Bucuresci şi student în anul al III la Facultatea Teologică. Bucuresci (Tip. C. C. Săvoiu & Com p.),1889. (17,5 x 12,5). 28 p. 40 bani. (Extrase dupe ziarul Constituţionalul) (I 411098).
Descriere după copertă.
14172. ~ Reflecţiuni morale assupra Evangheliilor Duminecale pentru usulu preoţiloru, eleviloru de ambele-sexe şi fiacărui chrestinu. Elaborate de Preotulu I. Constantinescu, Membru allu Consistoriului Eparchiale allu St. Metropolii şi Professore de Religie la Scóla Centrale de fete din Bucuresci. Cu aprobarea Prea Sânţitului Archi-Episcopu, Metropolitu allu Ungro-Valachiei şi Primatu allu României D. D. Nifon. Bucuresci (Noua Typ. a Laboratorilor Români), 1872. (18,5 x 13). 148 p. 2 lei nuoi. (I 375169)
Lipsă coperta.
14173. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Tip. Antoniu Manescu), 1874. (19,5 x 13). 1 f., 134 p. 1 leu (nuou) (II 411580)
În colaborare:
CONSTANTINESCU, D. şi ~. Conserviciu divinu... Bucureşti, 1881.

Nu exista imagini
  1886) CONSTANTINESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN
14174. ~ Monografia comunei Brăneşti din judeţul Gorjiu, de [Pe copertă: smeritul între preoţi] Iconomul Ioan Constantinescu, paroh în al XXXVI-lea an al păstoriei sale. Târgu-Jiu (Tip. artistică Lumina, fraţii Niculescu), 1914. (24,5 x 17). 196 p. cu il. (II 37230)
14175. ~ Sfaturi morale pentru Venirea la Biserică Adresate enoriaşilor parohii Brăneşti, judeţul Goriju, de Iconom Ioan Constantinescu, Paroh. Craiova, Libr. şi Tip. Sache Pavlovici, 1910. (19,5 x 12,5). 15 p. Se distribuie gratuit. (I 16618)
14176. ~ Istoricul Bisericii Maica-Precesta dela Dudu din Craiova, întocmit de Ioan Constantinescu, Casierul Aşezământului Madona Dudu. Cu o prefaţă de dl. N. Iorga, profesor universitar Cu 53 clişeie, fotografii şi documente. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1914. (23,5 x 16). 5 p., 1 f., 156 p. cu il., 1 f. erata, 8 f. pl. 3 lei. (II 99580)
Vol. II apare în 1928.

Nu exista imagini
  1887) CONSTANTINESCU, ION C. (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ION C. (1872-?)
14177. ~ Aritmetica practică pentru clasa I-a secundară de Ion C. Constantinescu, profesor la Liceul din Galaţi. Ed. I. Galaţi, Edit. Librăriei Noua Negoescu şi Maniţiu [Pe copertă: Edit. Librăriei Nouă Negoescu şi Maniţiu]. (Bucu reşti, Tiparul Inst. de Arte Grafice Minerva), 1910. (20 x 13). 232 p. cu il. 2,80 lei. (I 20278)
Pe copertă, titlul: "Aritmetică practică pentru clasa I secundară. Băeţi. Ed. I".
14178. ~ Idem. Ed. II. [...]. Galaţi, Edit. Librăriei Noua Negoescu şi Maniţiu (Bucureşti, Tiparul Inst. de Arte Grafice Minerva), 1911 [pe copertă: 1911-1912]. (21 x 14). 230 p. 2,80 lei. (I 23888)
Editări de texte:
HEROVANU, N. I. Comptabilitatea comunală şi judeţiană. Ed. de ~. Bucureşti, 1883.

Nu exista imagini
  1888) CONSTANTINESCU, IOAN D.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN D.
14179. ~ Rezultatele îndepărtate în prostatectomia transvezicală Freyer. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua ... Iunie 1912 de Ioan D. Constantinescu. Bucureşti (Tip. Cultura, Societatea Colectivă), 1912. (23,5 x 16). 74 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1247) (II 29068)

Nu exista imagini
  1889) CONSTANTINESCU, IOAN I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN I.
14180. ~ Recidiva. Teză de licenţă în drept, susţinută în sesiunea de Ianuarie 1903 la Facultatea de Drept din Bucureşti [de] Ioan I. Constantinescu. Câmpulung (Tip. şi Leg. de Cărţi, Gh. N. Vlădescu), 1903. (22,5 x 15,5). 44 p. (II 412332)

Nu exista imagini
  1890) CONSTANTINESCU, IOAN N.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN N.
14181. ~ Recidiva. Tesă pentru licenţă. Susţinută la...1898. De Ion N. Constantinescu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1898. (23 x 16). 60 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412684)

Nu exista imagini