Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1881) CONSTANTINESCU, IOAN, arhivar
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN, arhivar
14116. ~ Indicator general al tuturor legilor şi regulamentelor decretate şi publicate în Monitorul Oficial de la anul 1860 pînă la 31 Martie 1897, de Ioan Constantinescu, vechiu archivar şi ajutor de şef de biurou în Ministerul de Finance. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1897. (24,5 x 16). 1 f., 282 p. (II 413212)

Nu exista imagini
  1882) CONSTANTINESCU, IOAN, jurist
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN, jurist
14117. ~ Adopţiunea în dreptul roman şi român de Ioan Constantinescu. Tesa. Susţinută în diua de... Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1900. (24,5 x 16,5). 63 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Drept) (II 413312)

Nu exista imagini
  1883) CONSTANTINESCU, ION (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ION (1868-?)
14118. ~ Viteza conductibilităţei nervoase în măduva spinărei şi sciaticul ataxicilor. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la ... Maiu 1895 de I. Constantinescu, intern al Spitalului Brâncovenesc, şef de lucrări în laboratorul de fiziologie al Facultăţei de Medicină. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1895. (24 x 16,5). 57 p., 1 f. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 373) (II 413541)
În colaborare:
GRIGORESCU şi ~. Vitesse de la conductibilité sensitive dans le sciatique... Paris, 1895.

Nu exista imagini
  1884) CONSTANTINESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN
Vezi şi CONSTANTINESCU-LUCACI, IOAN

Nu exista imagini
  1885) CONSTANTINESCU, IOAN (1852-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN (1852-?)
14119. ~ *Carte de cetire. Bucuresci (Tip. Lab. Rom.), 1876. 8°, 119 p. (Popescu. Siese ani, p. 13)
14120. ~ Carte de citire pentru Formarea moravuriloru fiiloru şi fiiceloru creştine prelucrată de Protoiereulu I. Constantinescu, Economu-Profesor la Şcóla centrală de fete din Bucuresci. Aprobată de Sânta Metropolie a Ungro-Valachiei. Bucuresci (Typ. Ştefan Mihalescu), 1882. (16 x 10,5). 2 f., 192 p. (I 391789)
14121. ~ Carte de Rugăciuni. Inveţaturi morale pentru formarea moravurilor fiilor şi fiicelor creştine prelucrată de Protoiereul Ioan Constantinescu, Profesor de Religie la Şcola centrală. (Inst. pedagogic) de fete din Bucuresci. Ed. II. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1891. (17 x 12,5). 2 f., 256 p. cu il. (I 391806)
14122. ~ *Cele 4 Evanghelii cu explicaţiuni morale asupra Evangheliilor Duminecale şi a părţilor de lectură, prevedute în programa şcolilor primare, [188?]. 80 bani. (Constantinescu, p. 4 cop)
14123. ~ Cele patru Evanghelii Mateiu-Marcu-Luca -Ioan. Pentru usul şcoalelor primare urbane şi rurale de ambele sexe. Evangheliile Dominicale pentru usul Seminarielor. Ediţia conformă textului Monastirei de Némţ Aprobat de Sântul Sinod al Santei Biserici Autocefale Romane şi de Onor. Minister de Culte şi Instrucţiune Publică. [Pe copertă: Cu explicaţiuni morale asupra Evangheliilor Dominicale, pentru usul gimnasiilor, şcolilor normale şi ale Domnilor Institutori şi Inveţători, vedi pag. 201, precum şi a părţilor de lectură prevredute în Programa şcólelor primare urbane şi rurale de ambe sexe, pag. 235]. Tipărită de Economul I. Constantinescu, Profesor de Religiune la scóla normală de institutóre din Bucureşti. Bucuresci (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & C. C. Săvoiu [pe copertă: Codreanu & Săvoiu]), 1894 [Pe copertă: 1895]. (19 x 13,5). 264 p., 4 f. pl. 1,50 lei. (II 155768)
14124. ~ Idem. Ed. conform textului de la Neamţu [Pe copertă: Ed. II. Conform Textului de la Nemţu]. Aprobat de Sântul Sinod al Sântei Biserici Autocefale Ortodoxe Române şi de Ministerul Cultelor şi Instrucţiuni Publice [Pe copertă: cu explicaţiuni morale asupra Evangheliilor Duminicale, vedi pag. 201 şi asupra bucăţilor de lectură prevedute în programa şcólelor primare urbane şi rurale, p. 235]. De Economul I. Constantinescu, profesor de Religie la Şcoala Normală de Institutoare din Bucuresci. [Pe copertă: Ed. specială pentru D-nii Institutori şi Invăţători]. Bucuresci (Tipo. Lit. Codreanu & Savoiu) [Pe copertă: Tipo-Lit. Ed. Wiegand & Comp], 1896. (21 x 13,5). 264 p., 4 portr. Lei 1,50. (II 155769)
14125. ~ Idem. Ed. conformă textului de la Neamţu Aprobat de Sântul Sinod al Sântei Biserici Autocefale Ortodoxe Române şi de Ministerul Cultelor şi Instrucţiuni Publice De Economul I. Constantinescu, Profesor de religie la Scoală normală de institutoare din Bucuresci. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Lito-Tip. L. Motzătzeanu & P. Lambru), 1897. (20,5 x 13,5). 200 p., 4 f.pl. 60 bani. (II 155654)
14126. ~ Idem. Ed. conformă textului de la Neamţu [Pe copertă: Cu adaosul explicaţiunilor morale asupra Evangheliilor Duminicale şi a părţilor de lectură prevedute în programa şcolilor primare. Vedi No 1-2 din urmă]. Aprobat de Sântul Sinod al Sântei Biserici Autocefale Ortodoxe Române şi de Ministerul Cultelor şi Instrucţiuni publice De Economul I. Constantinescu [Pe copertă: fost Protoiereu], Profesor de Religie la Scoală Normală de Institutoare din Bucuresci. [Pe copertă: Ed. a III-a]. Bucuresci (Lito-Tip. L. Motzătzeanu & P. Lambru), 1897. (20 x 13,5). 200, 96 p. Lei 1,60. (II 155772)
14127. ~ Explicarea evangheliiloru duminecale din punctulu de vedere alu moralei coprinse într’însele, potrivită programului şcoliloru primare elaborate de Preotu I. Constantinescu, Profesoru de Religie la şcola Centrală de fete din Bucuresci. Ed. III. Bucuresci (Tip. Mihălescu & Luis), 1877. (17,5 x 12,5). 80 p. 75 bani. (I 392135)
14128. ~ Idem. Ed. IV. Bucuresci (Tip. St. Mihălescu), 1878. (17,5 x 121. 80 p. 75 bani. (I 386280)
14129. ~ Idem, pentru usulu şcóleloru publice de Protoiereulu I. Constantinescu, [...]. Carte aprobată de Sântulu Sinodu alu Bisericei Române. Ed. VI. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1884. (18,5 x 12,5). 80 p. (I 164597)
14130. ~ Idem. Ed. VII. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1887. (17 x 12). 80 p. 90 bani. (I 411119)
14131. ~ Idem. Ed. VIII. Bucuresci (Tip. şi Libr, şcoaleloru Eniu D. Balteanu şi C. P. Conduratu (tipărit greşit: Concuratu), 1889. (18 x 11,5). 80 p. (I 392247)
14132. ~ Idem. Ed. IX. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1891. (18 x 12,5). 69 p. 1 leu. (I 392520)
14133. ~ Istoria sacră a Noului Testament. Manual pentru învăţământul religios din Clasa a III şi a IV séu Divisiunea a II-a Şcolelor primare rurale (şi Classa III urbane) de ambele sexe. Conform programei analitice ministeriale. Carte didactică aprobată de Sântul Sinod al Bisericei Române şi autorisat de Onor Minister de Culte şi Instrucţiune Publică. De Protoiereul Ioan Constantinescu, Econom. Profesor de Religie la Şcola Centrală (Inst. Pedagogic) de fete din Bucureşti. Ed. XI. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), [1891]. (19 x 12,5). 54 p. cu il. 30 bani. (I 147394)
14134. ~ Idem, cu explicaţiuni istorice şi instrucţiuni morale, care ast-fel póte servi şi de text al explicărei celor patru Evanghelii din punctul de vedere al moralei coprinse într’însele; cu un compediu de Istoria Bisericescă, până la Constantin cel Mare, pentru usul elevilor din seminarii, gimnasii şi şcoalele normale elaborat de Protoiereul I. Constantinescu, Econom, Profesor de Religie la Şcola Centrală (Instituţii [Pe copertă: Institutul] Pedagogic) de fete din Bucuresci. Ed. XIII. Partea a II-a. Bucuresci (Tip. Cărţilor Bisericesci), 1891 [Pe copertă: 1892]. (20,5 x 13). 173 , III p. 2,20 lei. (II 411936)
141135. ~ Idem, cu explicaţiuni istorice şi învăţături morale, pentru usul elevilor din seminarii, gimnasii şi şcólele normale elaborate de Economul I. Constantinescu, (Fost Protoiereu), profesor de religie la Şcoala Normală de Istitutóre din Bucureşti. Carte aprobată de Sântul Sinod şi autorisata de Onor. Minister de Culte şi Instrucţiune publică. Partea a III-a. Ed. XVI. Bucuresci (Lito-tip. Motzătzeanu & Lambru), [1896?]. (21 x 13,5). 1 f., 198 p. 2 lei. (II 164207)
Anul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
14136 ~ Înveţătura lui Iisus Christos, pentru clasa II-a gimnasială şi scoală secundară de fete gradul I. Conform noului program de Preotu Econom Ioan Constantinescu, profesor de religiune la Şcoala Secundară de Fete gradul al II-lea din Bucuresci şi Membru al Spiritualului Consistoriu al Sântei Metropolii a Ungro-Valahiei. Ed. I. Bucuresci, Edit. Constantin Sfetea (Lito-Tip. Ioan S. Codreanu), 1899. (21 x 13). 62 p. 80 bani. (II 411937)
Editura, pe copertă.
14137. ~ Manualu de Istorie santa a Vechiului Testamentu cu reflexiuni şi instrucţiuni morale pentru usul seminarieloru şi scoaleloru secundare elaborată de Preotul I. Constantinescu, Membru alu Consistoriului Eparchiale alu Sântei Metropolii, şi Professoră de Religie la Şcóla centrală de fete, din Bucuresci. Bucuresci (Noua Typ. a Laboratoriloru Români), 1873. (20 x 12,5). IV , 224 p. (I 384904)
14138. ~ Idem, cu reflexiuni şi instrucţiuni morale pentru usulu seminarieloru, gymnasieloru şi scoalelor normale elaboratu de Preotul I. Constantinescu, Membru alu Consistoriului Eparchiale alu Sântei Metropolii, şi Professoră de Religie la Scóla centrală de fete din Bucuresci. Ed. II, cu mult înavuţită. Bucuresci (Noua Typ. a Laboratoriloru Romani), 1876. (20 x 12,5). IV, II - 277 p. 2,50 lei. (I 384892)
14139. ~ Manual [pe copertă: Manualu] de Istoria sacră a Vechiului Testamentu cu reflexiuni şi instrucţiuni morale pentru usul seminarielor, gymnasielor şi scoalelor [Pe copertă: usulu seminarieloru, gymnasieloru şi scoaleloru] normale elaborată de Preotul I. Constantinescu, Membru alu Consistoriului Eparchiale a Ungro-Valachiei alu Sântei Metropolii şi professoră de Religie Scóla centrală de fete din Bucuresci. [Pe copertă: Professoră de Religie la Scóla centrală de fete din Bucuresci]. Ed. III. Bucuresci (Typ. St. Mihălescu), 1878. (21 x 13). 1f., II , II-252 p. 2,50 lei. (II 384935)
14140. ~ * Idem, cu comentarii şi esplicaţiuni istorice, pentru usul seminarielor, gymnasielor şi scólelor normale. Ed. IV. Bucuresci Typ. Mihălescu), 1879. 8º. II, 233 p. 2 lei 50 bani. (BR, 1(1879), nr. 10, oct. p. 113)
14141. ~ Idem. Carte aprobată de Sântulu Sinodu, în urma corecturilor făcute. Ed. V. Bucuresci (Typ. Ştefan Mihălescu), 1881. (21 x 13). 4f., 211[-216] p. 2,50 lei. (II 519791)
14142. ~ Idem. Ed. VIII. Bucuresci Tip. Academiei Române (Laboratorii Români), 1885. (20,5 x 13). 208[-212] p. 2,50 lei. (II 384932)
14143. ~ Idem. Ed. IX. Bucuresci (Typo-Lit. Eduard Wiegand Succesorul firmei Ştefan Mihălescu), 1886. (22 x 14). 208 p.,1 portr. (II 412573)
14144. ~ Idem. Ed. XI. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand) 1889. (21 x 13,5). 228 p. 2,50 lei. (II 505079)
14145. ~ Idem, elaborat de Protoiereul I.Constantinescu, Econom, Profesor de Religie la Şcóla Centrală de fete [pe copertă şi: (Institutul Pedagogic)] din Bucureşti. Ed. XIV. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1890. (20,5 x 13,5). 171, V p. (II 392950)
14146. ~ Idem. Ed. XV. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand & C. C. Săvoiu), 1892 [pe copertă: 1891]. (20 x 13,5). 175, IV p. 2,50 lei. (I 384897)
141147. ~ Idem. Ed. XVI. Bucureşti (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & C. C. Săvoiu), 1892. (21 x 13,5). 172,IV p., 1 h. 2,20 lei. (II 408723)
141148. ~ Idem. Carte didactică aprobată de Sântul Sinod şi autorizată de Onor Minister de Culte şi Instrucţiune Publică. Ed. XVII. Bucuresci (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & C. C. Săvoiu), 1893. (20,5 x 13). 155, IV p., 1 h. 2 lei. (II 393213)
141149. ~ Idem, elaborat de Economul I. Constantinescu (Fost Protoiereu), profesor de religie la Scoală Normală de Institutóre din Bucureşti. Ed. XVIII. Bucuresci (Lito-Tip. Motzătzeanu & Lambru), 1896. (22 x 13,5). 174 p., 1 h. 2 lei. (II 412258)
14150. ~ Manualu de Istoria santa a Noului Testamentu cu reflexiuni şi instrucţiuni morale pentru usulu eleviloru din seminarie şi scólele secundare de Preotul I. Constantinescu, Membru alu Consistoriului Eparchiale alu Sântei Metropolii, şi Profesora de Religiune la Scóla centrală de fete, din Bucuresci. Bucuresci (Noua Typ. a Laboratorilor Români), 1874. (19,5 x 12,5). 2 f., 212 p. 2,50 lei. (I 384891)
La p. 206-212: "Numele domnilor abonaţi". Lipsă coperta.
141151. ~ *Manualu de istoria noului Testament, cu reflexiuni şi instrucţiuni morale, cari astfeliu pot servi şi de text al explicărei celor 4 evangelii, din punctul de vedere al moralei cuprinse într’ensele, peutru usul elevilor de seminare, gimnasii şi scólele normale, ed. II cu adausu de Istoria bisericească, pené la Constantin cel Mare. Bucuresci (Tip. Stef. Mihălescu), 1878, în 8°. 239 p. (Popescu. Siese ani, p. 13; BR, 1(1879), nr. 4, apr., p. 24)
141152. ~ Manual de Istoria Sacra a Noului Testament [...] Ed. III. [...]. Bucuresci (Typ. St. Mihălescu), 1879. (20,5 x 12,5). 1 f., p. 5-234. (II 494012)
Lipsă coperta.
141153. ~ Idem. Ed. IV. [...]. Bucuresci (Tip. St. Mihălescu), 1881. (20,5 x 12,5). 199 p. 2,50 lei. (II 428993)
141154. ~ Idem. IV. Bucuresci (Tip. St. Mihălescu), 1882 [pe copertă: 1881]. (19,5 x 12,5). 223 p. 2,50 lei. (I 384884)
141155. ~ Idem. Ed. VI. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1885. (21 x 13). 224 p. 2,50 lei. (II 384977)
Lipsă coperta.
141156. ~ Idem. Ed. VII. Bucuresci (Typo-Lit. Eduard Wiegand, Succesorul firmei Ştefan Mihălescu), 1887 [pe copertă: 1886]. (21,5 x 13,5). 208 p. 2,50 lei. (II 412194)
141157. ~ Manual de istoriea santa a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I gimnasială conform noului program analitic de Economul Ioan Constantinescu, Fost profesor de religie la şcoala secundară de fete gradul I (Fosta şcoală Centrală de fete din Capitală). Ed. II-a Aprobată de Sântul Sinod. Bucuresci, [188?]. (21 x 13,5). 1 f., 159 p. 1 h. (II 164266)
Lipsă coperta.
14158. ~ Idem. Bucuresci, Edit. Librăriei C. Sfetea (Tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1899. (20 x 13,5). 2 f., 164 p. 2 lei. (II 156544)
14159. ~ Manual pentru înveţământul religios din clasa I şi a II-a a şcólilor primare: rurale şi urbane de ambe sexe conform programei ministeriale. Carte didactică aprobată de Sântul Sinod al Bisericei Române şi autorisată de Onor. Minister de Culte şi Instrucţiune publică de Protoiereul Ioan Constantinescu, Econom, Profesor de Religie la Şcóla Centrală (Institutul Pedagogic) de fete din Bucuresci. Ed. XI. Bucureşti (Tipo.-Lit. Wiegand, C. Săvoiu & C.nie), 1892. (17,5 x 15,5). 56 p. 30 bani. (I 73071)
14160. ~ Idem. Bucureşti (Tipo-lit. Ed. Wiegand & C. C. Săvoiu), 1894. (20 x 13,5). 24 p.(I 86911)
14161. ~ Manual pentru lectura din Evangheliă[!] conform programului şcólelor primare urbane şi rurale de ambe sexe pentru clasa II, III şi IV [pe copertă, în continuare: Coprindend şi explicarea tuturor Evangheliilor Duminecale, din punct de vedere al moralei coprinse într’ensele (vedi pag. 85) aprobate de St. Sinod] de Protoiereul Ioan Constantinescu, econom. Profesor de religie la şcoala normală de institutore din Bucuresci (fostă Scoală Centrală de fete). Ed. I. Bucureşti (Tipo-lit. Ed. Wiegand & C. C. Săvoiu), 1893. (19,5 x 13,5). 2 f., 136 p. (I 86905)
14162. ~ Prescurtare de istoria biblica a Vechiului şi Noului Testamentu pentru usulu şcóleloru primare de ambe-sexe de Preot. I. Constandinescu [pe copertă: Constantinescu], Profesoru de Religie la scóla Centrală de fete din Bucuresci şi membru alu Consistoriului Eparhiale alu sântei Metropolii. Bucureşti (Noua Typ. a Laboratoriloru Romani), 1874 [pe copertă: 1875]. (18 x 11,5). 1 f., 110 p. 80 bani. (I 411193)
14163. ~ Prescurtare de Istoria Sacră a Vechiului şi Noului Testamentu pentru scoalele primare de Preotu I. Constantinescu, profesor de religiune în Capitală. Ed. II. Bucuresci (Tip. Mihăilescu & Luis), 1877. (17,5 x 11,5). 62 p. (I 164609)
14164. ~ Idem. Autorisată de Sântulu Sinodu al Bisericei Romane. De Protoiereulu I. Constantinescu, profesor de religiune la scoală Centrala de fete din Capitala. Ed. IV. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1881. (19 x 13). 64 p. (I 267311)
14165. ~ Idem. Ed. V. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1883. (19,5 x 13). 64 p. 30 bani. (I 384853)
14166. ~ Idem. Ed. VII. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii români)), 1885. (19,5 x 12,5). 64 p. 30 bani. (I 384855)
Pe copertă, titlul modificat: Prescurtare de istoria sacra a Vechiului şi Noului Testamentu pentru usulu şcoleloru primare de Protoiereul I. Constantinescu, Economii, Profesoru de Religie la Scóla Centrală de fete din Bucuresci.
14167. ~ Idem. Ed. VIII. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand, succesorul firmei Ştefan Mihalescu), 1888. (19 x 12). 68 p. 30 bani. (I 392468)
14168. ~ Prescurtare de Istoria sacră a Vechiului Testament pentru şcoalele primare. Precedată de Rugăciunile ce trebuie învăţate în clasa I de Protoiereulu I. Constantinescu, Profesoru de Religiune la şcoala Centrală de fete din Capitală. Ed. IX. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1888. (18,5 x 12). 54 p. cu il. 25 bani. (I 392450)
14169. ~ Idem, pentru clasa II-a primară Precedată de Rugăciunile ce trebuesc învăţate în clasa II... Ed. X. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1890. (20,5 x 13). 48 p. cu il. 25 bani. (II 392971)
14170. ~ Idem. Manual pentru învăţământul Religios din Clasa I şi a II-a a şcolilor primare: urbane şi rurale de ambe sexe conform programei ministeriale. Carte didactică aprobată de Sântul Sinod al Bisericei Române şi autorisată de Onor. Minister de Culte şi Instrucţiune publică De Protoiereul Ioan Constantinescu, Econom, Profesor de Religie la Şcóla Centrală (Institutul Pedagogic), de fete din Bucuresci. Ed. XII. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeştî), 1893. (18,5 x 12). 52 p. cu il. 30 bani. (I 392428)
14171. ~ Priviri asupra învăţementului religios în şcoalele secundare din România de Economul I. Constantinescu, profesor de religiune la externatul secundar de fete No. 1 din Bucuresci şi student în anul al III la Facultatea Teologică. Bucuresci (Tip. C. C. Săvoiu & Com p.),1889. (17,5 x 12,5). 28 p. 40 bani. (Extrase dupe ziarul Constituţionalul) (I 411098).
Descriere după copertă.
14172. ~ Reflecţiuni morale assupra Evangheliilor Duminecale pentru usulu preoţiloru, eleviloru de ambele-sexe şi fiacărui chrestinu. Elaborate de Preotulu I. Constantinescu, Membru allu Consistoriului Eparchiale allu St. Metropolii şi Professore de Religie la Scóla Centrale de fete din Bucuresci. Cu aprobarea Prea Sânţitului Archi-Episcopu, Metropolitu allu Ungro-Valachiei şi Primatu allu României D. D. Nifon. Bucuresci (Noua Typ. a Laboratorilor Români), 1872. (18,5 x 13). 148 p. 2 lei nuoi. (I 375169)
Lipsă coperta.
14173. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Tip. Antoniu Manescu), 1874. (19,5 x 13). 1 f., 134 p. 1 leu (nuou) (II 411580)
În colaborare:
CONSTANTINESCU, D. şi ~. Conserviciu divinu... Bucureşti, 1881.

Nu exista imagini
  1886) CONSTANTINESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN
14174. ~ Monografia comunei Brăneşti din judeţul Gorjiu, de [Pe copertă: smeritul între preoţi] Iconomul Ioan Constantinescu, paroh în al XXXVI-lea an al păstoriei sale. Târgu-Jiu (Tip. artistică Lumina, fraţii Niculescu), 1914. (24,5 x 17). 196 p. cu il. (II 37230)
14175. ~ Sfaturi morale pentru Venirea la Biserică Adresate enoriaşilor parohii Brăneşti, judeţul Goriju, de Iconom Ioan Constantinescu, Paroh. Craiova, Libr. şi Tip. Sache Pavlovici, 1910. (19,5 x 12,5). 15 p. Se distribuie gratuit. (I 16618)
14176. ~ Istoricul Bisericii Maica-Precesta dela Dudu din Craiova, întocmit de Ioan Constantinescu, Casierul Aşezământului Madona Dudu. Cu o prefaţă de dl. N. Iorga, profesor universitar Cu 53 clişeie, fotografii şi documente. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1914. (23,5 x 16). 5 p., 1 f., 156 p. cu il., 1 f. erata, 8 f. pl. 3 lei. (II 99580)
Vol. II apare în 1928.

Nu exista imagini
  1887) CONSTANTINESCU, ION C. (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ION C. (1872-?)
14177. ~ Aritmetica practică pentru clasa I-a secundară de Ion C. Constantinescu, profesor la Liceul din Galaţi. Ed. I. Galaţi, Edit. Librăriei Noua Negoescu şi Maniţiu [Pe copertă: Edit. Librăriei Nouă Negoescu şi Maniţiu]. (Bucu reşti, Tiparul Inst. de Arte Grafice Minerva), 1910. (20 x 13). 232 p. cu il. 2,80 lei. (I 20278)
Pe copertă, titlul: "Aritmetică practică pentru clasa I secundară. Băeţi. Ed. I".
14178. ~ Idem. Ed. II. [...]. Galaţi, Edit. Librăriei Noua Negoescu şi Maniţiu (Bucureşti, Tiparul Inst. de Arte Grafice Minerva), 1911 [pe copertă: 1911-1912]. (21 x 14). 230 p. 2,80 lei. (I 23888)
Editări de texte:
HEROVANU, N. I. Comptabilitatea comunală şi judeţiană. Ed. de ~. Bucureşti, 1883.

Nu exista imagini
  1888) CONSTANTINESCU, IOAN D.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN D.
14179. ~ Rezultatele îndepărtate în prostatectomia transvezicală Freyer. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua ... Iunie 1912 de Ioan D. Constantinescu. Bucureşti (Tip. Cultura, Societatea Colectivă), 1912. (23,5 x 16). 74 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1247) (II 29068)

Nu exista imagini
  1889) CONSTANTINESCU, IOAN I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN I.
14180. ~ Recidiva. Teză de licenţă în drept, susţinută în sesiunea de Ianuarie 1903 la Facultatea de Drept din Bucureşti [de] Ioan I. Constantinescu. Câmpulung (Tip. şi Leg. de Cărţi, Gh. N. Vlădescu), 1903. (22,5 x 15,5). 44 p. (II 412332)

Nu exista imagini
  1890) CONSTANTINESCU, IOAN N.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN N.
14181. ~ Recidiva. Tesă pentru licenţă. Susţinută la...1898. De Ion N. Constantinescu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1898. (23 x 16). 60 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412684)

Nu exista imagini
  1891) CONSTANTINESCU, IOAN V.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IOAN V.
14182. ~ Despre absenţă. Teză peutru licenţă susţinută de Ioan V. Constantinescu, Iaşi (Tip. H. Goldner), 1902. (24 x 16). 82 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 413316)

Nu exista imagini
  1892) CONSTANTINESCU, IULIAN (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IULIAN (1863-?)
14183. ~ Complicaţiunile pleuro-pulmonare în anginile acute, de Dr. Julian Constantinescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1899]. (24 x 16,5). 8 p. (II 413313)
Datat după fişa catalogului vechi din BAR.
14184. ~ *De la contagiosité et des complications pleuro-pulmonaires dans les angines aigues. Tesă inaugurală de Dr. Iulian Constantinescu, [1892]. [Sp, 2(1892) [nr. 8, apr.], p. 223: Bibliografie)
14185. ~ De la contagiosité et des complications pleuro-pulmonaires dans les angines aigues par Julien Constantinescu, ancien externe des hôpitaux de Paris, docteur en médecine de la Faculté de Paris. Paris, G. Steinheil, éditeur (Impr. Saint Aubin et Thevenot Saint-Dizier, Haute-Marne)), 1891. (23,5 x 15,5). 59[-61] p. (II 19479)
Tip., la finalul textului,

Nu exista imagini
  1893) CONSTANTINESCU, IULIAN M.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, IULIAN M.
Traduceri:
VIGNY, ALFRED de. Supunere şi glorie militară. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1894) CONSTANTINESCU, M.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, M.
14186. ~ Industrie Naţională sau Neregularităţile de la Primăria Oraşului Ploeşti, [de] Maiorul în rezervă M. Constantinescu. Ploeşti (Tip. Prahova), 1909. (23 x 15). 29 p. (II 16439)

Nu exista imagini
  1895) CONSTANTINESCU, MARIN (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, MARIN (1858-?)
14187. ~ Din peripeţiile lotului mare No. 55 din Moşia Statului Dorobanţu, Judeţul Teleorman, de Pr. Marin Coustantinescu. Alexandria (Tip. Alexandri), [1907]. (16,5 x 10,5). 8 p. (I 6976)
Titlul de la începutul textului: "Răspuns la ancheta ordonată de D. C. Constantinescu, Administrator financiar al Jud. Teleorman prin ord. No. 17614/915 către D-l Bâltâneanu, controlor fiscal relativă la lotul mare No. 55 din moşia Statului Dorobanţi, în ziua de 17 Decembrie 1905". Loc. şi tip., la finalul textului.

Nu exista imagini
  1896) CONSTANTINESCU, MARIN
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, MARIN
14188. ~ *Quelques considérations sur la prophylaxie de la variole. (Thèse). Paris, A. Parent, 1877. 4°. 40 p. (Crăinicianu, p. 151 ; Rally I, p. 77)

Nu exista imagini
  1897) CONSTANTINESCU, MIHAIL I. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, MIHAIL I. (1879-?)
14189. ~ Ce trebue să mâncăm dimineaţa, de Doctorul M. I. Constantinescu, medic locotenent. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1909. (23,5 x 16). 46 p. 1 leu. (II 16050)
14190. ~ Câteva cercetări asupra tuberculosei în armată. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la 13 Decembrie 1905 de Mihail I. Constantinescu, intern al Spitalului militar Regina Elisabeta. Bucureşti (Tip. Munca), 1905. (23,5 x 15,5). 114[-117] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 824) (II 3351)
14191. ~ Câteva lămuriri asupra importanţei băilor Balta Albă din jud. R.-Sărat, de D-r M. I. Constantinescu. Focşani (Tip. Putna Panaite Alexandrescu & Gheorghe D. Mircea), 1915. (20 x 13). 20 p. 20 bani. (I 45383)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1898) CONSTANTINESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, N.
14192. ~ Istoria Războiului Româno-Bulgar. Ediţie populară coprinzând episoadele cele mai interesante ale Războiului şi cifrele exacte ale eroilor români căzuţi pe câmpul de onoare de N. Constantinescu, depozitar de ziare. Ed. I. Ploeşti (Tip. Speranţa T. Ionescu Lungu), 1913. (17 x 11,5). 32 p. 10 bani. (Sub domnia înţeleaptă a M. S. Regelui Carol I. Anul 1913) (I 174832)
Descriere după copertă. Conţine şi "Marşul Silistra Răsboi. - Cîntec patriotic de Al. Negrini, Artist" (p. 26-28).
14193. ~ Idem. Ed. II. Ploeşti (Tip. Concurenţa, V. Dumitrescu), [1913]. (17 x 12,5). 32 p. 10 bani. (Sub domnia înţeleaptă a M. S. Regelui Carol I. Anul 1913) (I 34442)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1899) CONSTANTINESCU, NICOLAE A. (1885-1971)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, NICOLAE A. (1885-1971)
14194. ~ Cetatea Giurgiu. Originile şi trecutul ei. De N. A. Constantinescu, profesor. Cu 6 stampe. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1916. (27,5 x 21,5). 38 p., 6 f. pl. 1 leu. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXVIII. Memoriile Secţiunii Istorice. No. 13, p. 485- 522) (II 47967)
Descriere după copertă.
14195. ~ Câteva inscripţii inedite din Prahova şi Vlasca, [de N. A. Constantinescu]. [Bucureşti] (Arte Grafice Göbl-Rasidescu), 1916. (23,5 x 16). 7 p. (II 55539)
Descriere după copertă.
14196. ~ Istoria Românilor scrisă pentru poporul moldovenesc de N. A. Constantinescu, Profesor. Soroca, 1918. (25 x 17). VI, 22, 15 p. 5 lei. (II 78896)
Descriere după copertă. Cu caractere chirilice (slave).
14197. ~ Începuturile şi stabilirea suzeranităţii turceşti în Moldova. Lucrare făcută în seminarul de Istoria Românilor de sub direcţiunea D-lui Prof. D. Onciul de N. A. Constantinescu, premiată din fondul Hillel şi tipărită cu ajutorul Fundaţiunei Universitare Carol I. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1914. (24,5 x 16,5). VIII, 114 p. (Seminarul de Istoria Românilor la Universitatea din Bucureşti) (II 37540)
La p. VI-VIII: Bibliografie.
14198. ~ Povestiri din trecut. Bătăliile cele mari ale Românilor. Partea I. De N. A. Constantinescu, Profesor. Soroca, Edit. Comisiei culturale a zemstvei judeţului Soroca, 1918. (26 x 17,5). II, 22 p. 4 lei. (II 531821)
Text românesc, cu litere slave. Editura, pe copertă.
Vezi de asemenea:
• Lui Ion BIANU... Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1900) CONSTANTINESCU, N. C. (1861-1928)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, N. C. (1861-1928)
14199. ~ Dreptul internaţional. Conferinţe făcute de Maior N. C. Constantinescu, profesor. Bucuresci, 1891. (26 x 21,5). 1 f., 316, 12 p. (Şcoala Superioară de Resboiu) (II 55460)
Litografiat.
În colaborare:
CULCER, I. şi ~ Curs de Topografie. Partea III. Bucureşti, 1894.

Nu exista imagini
  1901) CONSTANTINESCU, N. I. (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, N. I. (1878-?)
14200. ~ Dreptul de Proprietate şi modurile sale de transmitere intre vii cu titlu particular. Tesă pentru licenţă de N. I. Constantinescu. Galatz (Tipo-Lit. Ap. P. Antoniady), 1901. (24 x 16). 45[-48] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 65813)
14201. ~ Regimul Conservator. Discurs asupra situaţiunei ţinut în întrunirea publică din 12 Martie anul 1900 de N. I. Constantinescu, Fost deputat, fost primar. Buzeu (Tip. Al. Georgescu), 1900. (19 x 12). 23 p. 20 bani. (I 411488)

Nu exista imagini
  1902) CONSTANTINESCU, N. I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, N. I.
14202. ~ Anecdote Populare Versificate. Autorul N. I. Constantinescu. Râmnicu-Vâlcea (Tip. Societătei Coop. Matei Basarab), 1911. (15 x 11). 1 f., 100 p. 1 leu. (I 27477)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  1903) CONSTANTINESCU, N. N. (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, N. N. (1870-?)
14203. ~ Despre diferite tratamente ale idrocelului şi în special cura radicală a lui prin Procedeul lui von Bergmann. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 18 Iunie 1899 de N. N. Constantinescu, Medic de batalion clasa II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu), 1899. (23 x 16). 64[- 66] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 514) (II 412442)

Nu exista imagini
  1904) CONSTANTINESCU, NECTARIE
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, NECTARIE
14204. ~ Ignaţiu, episcopul Antiochiei. Teza pentru licenţă, susţinută la... 1900 de Protosinghelul Nectarie Constantinescu, Sf. Mitropolie a Ungro-Vlahiei. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (24,5 x 16,5). 59[-61] p., 1 f. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 413519)

Nu exista imagini
  1905) CONSTANTINESCU, NICOLAE (1845-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, NICOLAE (1845-?)
14205. ~ Despre paralysiile parţiale produse prin acţiunea frigului humed. Thesă pentru Doctorat în Medicina presentată şi susţinută în... Decembre 1876 de Nicolae Constantinescu, doctor în medicină. Vechiu intern al Spitalelor Civile din Bucuresci. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1876. (21,5 x14,5). 44 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 28) (II 21372)

Nu exista imagini
  1906) CONSTANTINESCU, NICOLAE (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, NICOLAE (1882-?)
14206. ~ Cambia Adio injuriarum. Teză lucrată de Nicolae Constantinescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (23 x 16). 67 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept) (II 3963)

Nu exista imagini
  1907) CONSTANTINESCU, NICOLAE (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, NICOLAE (1878-?)
14207. ~ Un cas de Tabes conjugal, [de] Dr. Nic. Constantinescu, Medic Locotenent. [Bucureşti] (Tip. Eminescu), 1905. (23,5 x 16). 11 p. (Extras din Revista Spitalul No. 7, Aprilie 1905) (II 3718)
Descriere după copertă.
14208. ~ Epidemie de coree isterică. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de 19 Iunie 1904 de Constantinescu Nicolae din Institutul medico-militar. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1904. (23 x 15,5). 92[-94] p. 7 f. pl. (Facultatea de Medicină diu Bucureşti, nr. 733) (II 3871)

Nu exista imagini
  1908) CONSTANTINESCU, NICOLAE C. (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, NICOLAE C. (1859-?)
14209. ~ Armele de foc portative şi tragerea lor dupe programul cunoscinţelor cerute căpitanilor de infanterie, geniu şi cavalerie, aspiranţi la gradul de maior de Nicolae C. Constantinescu. Căpitan brevetat de stat-major, profesor ajutor la Scóla specială de artilerie şi geniu. Cu 81 figuri în 3 planşe. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1890. (24 x 16). VI p., 1 f., 200 p., 3 pl. 5,75 lei. (Bibliotheca militară a oficerilor asociaţi. A IV-a publicaţiune) (II 413174)
14210. ~ Idem. Ed. II, revedută. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1890. (23,5 x 16). 192 p., 1 tab. de materii,1 prefatia. (Bibliotheca Militară a Oficierilor Asociaţi. A IV-a publicaţiune) (II 557340)
Exemplar deteriorat în BAR (lipsesc paginile finale).
14211. ~ Curs de topografie dupe noul program al cunoscinţelor cerute căpitanilor de infanterie, cavalerie şi artilerie, aspiranţi la gradul de maior de N. C. Constantinescu, Căpitan de Artilerie, brevetat de Stat major, Profesor ajutor la Şcola specială de Artilerie şi Geniu. Cu 102 figuri şi planşe. Aprobat de Ministerul de Resbel. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1890. (24 x 16). 4 f., 172 p. , VI pl. (II 55540)
Traduceri:
VIAL, J. Curs de artă şi istorie militară. Ed. III. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1889-1890.

Nu exista imagini
  1909) CONSTANTINESCU, NICU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, NICU
14212. ~ Către muncitori, [de] Nicu Constantinescu. Bucureşti (Tip. şi Stab. de Arte Grafice G. Ionescu), 1909. (16,5 x 10). 16 p. 10 bani. (I 15547)

Nu exista imagini
  1910) CONSTANTINESCU, OREST
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, OREST
14213. ~ Despre inalienabilitatea dotei în Dreptul Roman şi Român. Tesa pentru licenţa Susţinută de Orest Constantinescu. Bucuresci (Tip. Ziarului Curierul Judiciar), 1900. (23,5 x 16). 73 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412704)

Nu exista imagini
  1911) CONSTANTINESCU, P.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, P.
14214. ~ Despre monopoluri. Teză Prezentată şi susţinută în ziua de ... de P. Constantinescu. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1912. (23 x 16). 29 p. (Universitatea din Bucureşti. Şcoala de Ştiinţe de Stat No. ?) (II 28951)

Nu exista imagini
  1912) CONSTANTINESCU, PANAIT (1847-1886)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, PANAIT (1847-1886)
14215. ~ Curs de Hipologie, predat de Panait Constantinescu, veterinar de Divisie. S.l., 1886. (26 x 21,5). 7 f., 328 p. (Şcoala specială de Cavalerie) (II 55461)
Litografiat.
14216. ~ Memoriu asupra afecţiunilor tifoide ale calului presentat la concursul, de veterinar de corpu de armata de Panait Constantinescu, veterinar de divisie. Bucuresci (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1883. (25 x 15,5). 62 p. (II 486678)

Nu exista imagini
  1913) CONSTANTINESCU, PANĂ (1836-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, PANĂ (1836-?)
14217. ~ Şedetóre agricole la ţérra, de Pană Constantinescu. [Pe copertă: Prima brosiură]. Bucuresci (Noua Typ. a laboratorilor români), 1872. (17 x 11,5). 91 p. 1 leu nou. (I 74358)
14218. ~ Idem. [A doua brosiură]. Bucuresci (Noua Typ. a laboratorilor romàni), 1874. (16 x 12). 2 f., p. 93-246 cu il. 1 leu. (I 74358)
Lipsă coperta pe care, probabil, era menţiunea: "A doua broşură".
14219. ~ *Şezetori la ţară. Principiile agriculturii moderne espuse în mod popular pentru scoalele rurale şi pentru cei ce vor să se iniţieze în mod recreativ în ştiinţele culturei pământului de Panu Constantinescu, prof, direct, gimn. Cantemir. Ediţie nouă, [1883]. 1 leu. (RoL, 7(1883), nr. 1773, mai 26, p. [3]: Bibliografie)
14220. ~ Noţiuni elementare de cosmographie de Panu Constantinescu. Bucuresci (Typ. Alessandra A. Grecescu), 1881. (20 x 13). 52 p. (I 7798)

Nu exista imagini
  1914) CONSTANTINESCU, PAUL (1888-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, PAUL (1888-?)
14221. ~ Studiul reflexului oculo-cardiac în Oftalmologie. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Octomvrie 1914 de Paul Constantinescu, din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1914. (24 x 17,5). 67 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1376) (II 40638)

Nu exista imagini
  1915) CONSTANTINESCU, PAUL A. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, PAUL A. (1879-?)
Traduceri:
DUBOIS, P. Raţiunea şi sentimentul. Trad. de ~. Ploieşti, 1916.

Nu exista imagini
  1916) CONSTANTINESCU, PETRU (1857-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, PETRU (1857-?)
14222. ~ Contribuţiuni la tratamentul pneumoniei prin digitală în doză terapeutică. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie Susţinută în ... Martie 1890 de Petru Constantinescu, Bacalaureat în Litere şi Ştiinţe, Medic de Batalion din serviciul Spitalului Militar Central. Bucuresci (Tip. Curţei Regale, F. Göbl Fii), 1890. (22,5 x 16). 157[-160] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 228) (II 350227)

Nu exista imagini
  1917) CONSTANTINESCU, R.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, R.
14223. ~ Exposiţiunea din Paris (1889). Memoriu presintat d-lui preşedinte al consiliului general al judeţului Teleorman de R. Constantinescu, Arendaş al moşiei Cervenia, plasa Marginea, Judeţul Teleorman. Bucuresci (Tip. Modernă Grigore Luis), 1889. (20,5 x 13). 32 p. (II 411887)

Nu exista imagini
  1918) CONSTANTINESCU, SOTIR (1860-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, SOTIR (1860-?)
14224. ~ Obligaţiile vindetorului în dreptul roman şi român. Thesă pentru licenţă de S. Constantinescu. Susţinută la... 1888. Bucuresci (Stab. grafic: Socecu & Teclu), 1888. (23,5 x 16). 30 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412818)

Nu exista imagini
  1919) CONSTANTINESCU, STELIAN C.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, STELIAN C.
14225. ~ Contribuţiuni la studiul chimismului stomacal în crizele gastrice tabetice. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... de Stelian C. Constantinescu din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1908. (23,5 x 16). 62 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1000) (II 10824)
Vezi de asemenea:
CLINICA oftalmologică a Universităţii din Bucureşti. Memoriile Medicilor Militari. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  1920) CONSTANTINESCU, STELIAN I.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, STELIAN I.
14226. ~ Ce a făcut Spiru C. Haret pentru a sădi şi înflori sentimentul naţional în păturile populare, [de] Stelian I. Constantinescu, profesor secundar. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, [1913]. (23 x 15,5). 30 p., 1 f. erata. 50 bani. (II 33767)
14227. ~ Din problemele educaţiei. Studii de psihologie şi pedagogie. I. [De] Stelian I. Constantinescu, Licenţiat în litere şi filozofie, fost inspector şcolar, profesor. Bucureşti (Atel. [Pe copertă: Tip. şi Stab. de Arte Grafice] G. Ionescu), 1913. (20 x 13). 207[-211] p. 3 lei. (II 54370)
14228. ~ Idem, [de] Stelian I. Constantinescu Doctor în filosofie, profesor secundar, fost inspector şcolar. Cu referatul d-lui Profesor Dr. C. I. Istrati, pe care, în calitate de raportor al lucrării, l’a prezintat Academiei cu prilejul supunerii lucrării la premiul Năsturel, 1914. Ed. II. Revăzută şi adăogită. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Providenţa), 1916. (19,5 x 12). 249[-255] p. (I 51929)
14229. ~ Nicolae Vaschide [de] Stelian I. Constantinescu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1914. (29 x 20,5). 1 f., p. 41-46, cu portr. (Extras din Revista Ştiinţifică "V. Adamachi", vol. V, No. 1) (III 36808)
14230. ~ *Psihologia experimentală aplicată la pedagogie; naşterea pedagogiei ştiinţifice, pedologia. (Teză de doctorat în filozofie) (Constantinescu St. cop. 4 ; Constantinescu St. Atenţia)
Traduceri:
FOERSTER, F.-W. Şcoala şi caracterul. Trad. de ~. Bucureşti, 1916; ed. II. Bucureşti, [191-?].
GUYAU, JEAN-MARIE. Educaţie şi ereditate. Trad. de ~. ş.a. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini