Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1831) CONSTANTINESCU, DEMETRU, poet
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DEMETRU, poet
14005. ~ Mommentulu lui Lazaru. Poesii. Compusse de Demetru Constantinescu, Elevu în classa III din Gymnasiulù Lazaru. Bucuresci (Typ. Svoboda), 1874. (17,5 x 11). 16 p. (I 101895)

Nu exista imagini
  1832) CONSTANTINESCU, DEMETRU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DEMETRU
Prefeţe:
GEORGIAN, G. D. Frigurile. Pref. de ~. Bucureşti, 1879.

Nu exista imagini
  1833) CONSTANTINESCU, DIM.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DIM.
Vezi: TELEOR, D.

Nu exista imagini
  1834) CONSTANTINESCU, DIMITRIE (1846-1886)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DIMITRIE (1846-1886)
14006. ~ Inerţia uterului în timpul faceri[!]. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Dimitrie Constantinescu, născut în Buzeu, vechiu intern al spitalelor civile din Bucuresci, bacalauriat în litere şi ştiinţe. Bucuresci (Tip. Modernă Gregorie Luis), 1885. (23,5 x 16). 77[-80] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 129) (II 19315)

Nu exista imagini
  1835) CONSTANTINESCU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DIMITRIE
În colaborare:
14007. ~ Conserviciu divinu Care conţine mai multe rugăciuni şi cântări de la inserare, mănicare şi liturghie. Tipărită în dilele M. S. Regelui României, iubitoriului de Hristosu, Carol I. Pre timpului Inaltu pré sănţitului Mitropolitu primatu al României D. D. Calininicu Miclescu. Cu lucrarea preuţilor Dimitrie şi Ioanu Constantinescu din comuna Perivole (Epiru) şi cu spesele Societăţii Macedo-Române. Bucuresci (Typo-Lit. Dor. P. Cucu), 1881. (16 x 11,5). 64 p. (I 8.45)

Nu exista imagini
  1836) CONSTANTINESCU, DIMITRIE, militar
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DIMITRIE, militar
14008. ~ Apogée des choses par D. Constantinesco [Ex-sousintendant militaire]. Paris (Impr. Jules Boyer), 1877. (18,5 x 12). 88[-90] p. 1,5 fr. (Philosophie de la nature. Futur contingent dédié aux hommes de science) (I 12987)
14009. ~ Apogeulu lucruriloru de D. Constantinescu. Bucuresci (Noua Tip. a Laboratorilor romani), 1877. (21 x 13,5). 1 f., 71[-73] p. (Filosofia naturei. Vietoru contingentu dedicatu ómeniloru de scienţă) (II 257285)
14010. ~ Cabala Longevităţei, a Justiţiei în născută şi a Morţei, Vădută prin comentarii bazate pe trinitatea de cifre şi prin axiema nascerei de D. Constantincscu, fost s. intendent militar. Pentru publicaţiuni streine, drept ne-redervat. Bucuresci (Tipografia Academiei) 1892. (18 x 12,5). 16 p. (I 54243)
14011. ~ Curiosităţi recădende în sarcina disciplinei militare vedute prin oglinda ştergeri s.-intendantului Constantinescu din Armată. Consideraţiuni. Numire în postu fără veste. Comisiunea medicală fără veste. Demisiunea fără veste. Congediu fără veste. Comisiunea cercetătore. Acusaţiunea. Comisiunea criminală. Titlulu executoriu. Ştergerea din armată. Esplicatiuni finale. Bucuresci (Typ. Laboratorilor Romani), 1872.(18 x 12,5). 15 p. (I 534019)
14012. ~ Cursu de administraţiune şi comptabilitate militara basată pe legile şi regulamentele privitoare precum şi pe diferitele ordonanţie şi esplicaţiuni ce derivă din punctele posate în somarul acestui opu. De D. Constantinescu, Şef intendenţei militare, 1-a divisiune teritorială. Bucuresci (Noua Tip. a Laboraforiloru Romani), 1869. (19 x 12). VIII, 190 p. (1 60479)
14013 ~ Desvoltarea massei individuale în armata. Română. Din punctul de vedere al Omului, al Fiscului, ele. Origina, compunerea şi întrebuinţarea fondurilor ei de bani de D. Constantinescu. Bucuresci (Typ. Stephan Rassidescu), 1864. (18,5 x 12). 23 p. (I 411308)
14014. ~ Starea intendenţei militare. Avantage imediate ce se potu produce de la oştirea actuală, de Dimitrie Constantinescu. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1867. (21 x 13). 16 p. (II 350131)

Nu exista imagini
  1837) CONSTANTINESCU, DIMITRIE (1850-1922)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DIMITRIE (1850-1922)
14015. ~ Asupra asociaţiilor agricole (învăţăminte dela Belgieni pentru ridicarea stării noastre economice şi sociale), de Dimitrie Constantinescu, inspector al învăţămîntului primar şi normal primar, medaliat cu Bene-Merenti de argint şi cu Răsplata Muncii de aur, Ofiţer al ordinului Coroana României. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (21,5 x 14). 350 p., 4 f.pl. 1,50 lei. (Din lucrările membrilor Revistei generale a învăţămîntului) (II 7230)
14016. ~ Cultivarea celor mai bune fâneţuri. Conferinţă populară. Admisă de Delegaţii Cercurilor Culturale din Romanaţi în şedinţa de la 26 Martie 1900, sub presedenţia D-lui D. Constantinescu, Revisor-scolar. Ed. I. Caracal (Tip. I. Petrescu), 1900. (21 x 13,5). 34 p. cu il. 10 bani. (Din activitatea Cercurilor culturale ale Judeţului Romanaţi) (II412197)
14017. ~ Cursă teoretică şi practică de pedagogie şi metodologie, de Dimitrie Constantinescu, vecinii Revisoru şcolară. Slatina, Libr.-edit. Moritz Löbelsohn (Craiova, Tip. Philip Lazar), 1881. (22,5 x 16). 551 p. (II 164114)
14018. ~ Folósele şi felul respândirii instrucţiunii primare în massa poporului. Conferinţa publică ţinută la Ateneul din R. Vâlcea la 6 Ianuarie 1899, de Dimitrie Constantinescu, Revizor şcolar de Vâlcea. Preşedinte al Soc. Culturale din Jud. Vâlcea şi Director al revistei Convorbiri Didactice din Capitală. Ofiţer al ordinului Corona României. Medaliat cu Bene Merenti şi cu Resplata Muncii pentru înv. primar. Ed. I. Bucureşti (Tip. Corpului Didactic Ispasescu & Bratanescu), 1899. (15,5 x 11,5). 34 p. (Din lucrările membrilor Societăţii Culturale din Vâlcea) (I 410839)
14019. ~ Obârşia Elitei Sociale din secolul al XX-lea şi Datoriile ei către Massa Poporului. Conferinţă publică ţinută în Caracal la 9 Ianuarie 1900, de Dimitrie Constantinescu (Medaliat...) Ed. I. Caracal (Tip. Iorgu Petrescu), 1900. (16,5 x 12). 36 p. 10 bani. (Din lucrările membrilor rev. Convorbiri didactice) (I 411013)
În colaborare:
14020. ~ Adeverata psichologie trebuitore dascălului primar. - Metodica istoriei şi a lecturei. Predarea desemnului dupe natura. Conferinţele generale ale institutorilor şi invăţatorilor din judeţul Vâlcea pe anul 1898. Lucrare întocmită de Dimitrie Constantinescu, Revisor şcolar, Preşedinte al Societăţii culturale din judeţul Vâlcea, Director al revistei Convorbiri Didactice. (Ofiţer al ordinului Corona României, medaliat cu Bene-Merenti). Ştefan Ionescu-Cheianu, Director al şcolei primare de băieţi din R.-Vâlcea. Fost Revisor şcolar. Ilie Nicolaescu, Absolvent al şcolei normale de institutori, Director al şcolei primare de băieţi din Drăgăşani. Nicolae Petrescu, Absolvent al şcoleî normale de institutori, Institutor în Capitală, Delegat al Ministerului pentru predarea desemnului dupe natură în Vâlcea. Ed. I. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic C. Ispasescu & G. Bratanescu), 1898. (26 x 18,5). 207 p. cu il. şi portr. (II 84172)
Cuprinde şi biografiile lui T. Maiorescu, P. S. Aurelian, Tache Ionescu şi Sp. Haret.
14021. ~ Didactica matematicilor coprindend: Teoria şi planurile complecte ale tuturor lecţiunilor de inveţemint primar de la clasa I-IV urbane sau a V rurală. Lucrare întocmită spre folosinţa celor ce se prepara în şcoli speciale pentru cariera de înveţetor şi institutor cum şi a celor ce fac deja parte din corpul didactic primar urban sau rural de Dimitrie Constantinescu, Dir. şcolei pr. No. 2 din Capitală, Preşed. al Soc. inst. şi institutor din Bucureşti, Director al revistei Convorbiri Didactice, Membru în Comit. Soc. Corp. Did. din România, vechili rev. şcolar, Ofiţer al ord. Corona Românieî, Ioan Ciocârlie, Inst. în Capit., Membru în Const. gen. al Inst. publ., Membru în Corn. de red. al rev. Convorbiri Didactice, Secr. în Corn. Soc. Corp. Did. din Rom. şi al Soc. Inst. din Capitală şi Ioan I. Teodoru, Inst. în Capitală, Membru în Comit, de redacţie al rev. Convorbiri Didactice şi în Corn. Soc. Inst. din Capitală, Secretar al Corn. Soc. Corp. Didactic din România. Ed. I. Bucureşti, Edit. Asoc. rev. Convorbiri Didactice (Tip. Corpului Didactic C. Ispasescu & G. Bratanescu), 1897. (20,5 x 13). 787 p. cu il., XII p. (Din lucrările Membrilor Associaţiunii Convorbiri Didactice) (II 263464)
14022. ~ Necrolog. [Discursuri rostite de Dimitrie Constantinescu, Aurelia Ştefănescu, Ana T. Anastasiu, Elena Bălăcioiu la înmormântarea D-şórei Pulheria Ionescu în diua de 13 Maiu anul 1900]. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1900. (16 x 10). 16 p. (I 391670)
Descrierea completată cu titlul de la începutul textului.
Vezi şi:
TOCILESCU, GR. G. ş.a. Carte de citire, cl. III prim. urb. Ed. I, Bucureşti, [190?]; cl. IV prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1899.
~ Didactica specială... Povăţuitor la Cartea de citire. Bucureşti, 1899.
~ Carte de citire, div. III rur,. an I-II. Bucureşti, [190?].

Nu exista imagini
  1838) CONSTANTINESCU, DIMITRIE N. (1881-1942)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DIMITRIE N. (1881-1942)
14023. ~ Contribuţiuni la studiul acţiunei hipotermizării asupra imunităţii pasive. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la ... Noembrie 1907 de Dimitrie N. Constantinescu, intern al spitalului militar Regina Elisabeta. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1907. (23 x 15,5). 32 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 963) (II 6545)

Nu exista imagini
  1839) CONSTANTINESCU, DUMITRU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DUMITRU
14024. ~ Legiunea III-a Augusta şi istoricul oraşului Lambaesis. Tesa pentru licenţă în ştiinţele filologice-istorice de Dumitru Constantinescu, absolvent al Scólei Normale Superiore din Bucuresci. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1892. (21 x 14). 1 f., 129 p. (Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucuresci) (I 63237)
14025. ~ Libellus Latinitatis penitus cognoscendae cupientibus per utilis, cui duae partes insunt, quarum altera de versibus condendis id est de Romanorum re metrica, altera vero in corruptum sermonem latinum, aliquot animad versiones continet [de] Dumitru Constantinescu, Profesor. Craiova (In aedibus ac typis Raliani & I. Samitca Typographorum), 1901. (20 x 13). LVIII p. 1 leu. (1 56163)
Pe copertă, titlul: De romanorum re metrica deque causis corrupti eorumdem sermonis brevis quae in fine adjicitur disputatio.
14026. ~ Noţiuni de Istoria Literaturei Latine, [de] Dumitru Constantinescu, Profesor. Partea II. De la epoca lui August până la începutul literaturei latine bisericesci (sec 5-lea dupe Christ.) Craiova (Tipo-Lit. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1901. (21 x 13). 196 p. 3 lei. (II 412010)
Lipsă p. 3-4 coperta.

Nu exista imagini
  1840) CONSTANTINESCU, DUMITRU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DUMITRU
14027. ~ Tutela în dreptul roman şi român Teză pentru licenţă în drept de Dumitru Constantinescu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1905.(23,5 x 14,5). 74, II p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3506)

Nu exista imagini
  1841) CONSTANTINESCU, DEMETRU-CONDE
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DEMETRU-CONDE
14028. ~ Noţiuni de sintaxa limbei latine. Urmată de cunoşcinţele trebuincioase pentru interpretarea autorilor clasici. Dupe ultimele cercetări şi pentru folosul claselor de latinesce de Constantinescu Demetru-Conde, profesor. Târgovişte (Tip. şi Leg. de cărţi Viitorul Elie Angelescu), 1898. (20,5 x 14). 144, XIII p. 3 lei. (II 17029)

Nu exista imagini
  1842) CONSTANTINESCU, EL.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, EL.
În colaborare:
14029. ~ Regulament de Igienă, edilitate şi. poliţie rurală. Art. 59, 60 şi 61 din Legea pentru organizarea comunelor rurale şi administraţia plăşilor. [Pe copertă: Manual Practic-Administrativ. Coprinzând: Modele tip de regulamente Comunale: Higiena, edilitate şi poliţie rurală. Aprobate de Serviciul Sanitar Superior prin Jurnalul No. 480, Consiliul Permanent Administrativ prin avizul No. 480 şi Ministerul de Interne prin ordinul No. 81.825/1910. Diferite formulare în materie de execuţiune silită la urmări civile; arendarea cârciumilor comunale, contracte; alegerea terenurilor şi construcţia şcoalelor, o dare de seamă asupra întocmirei unei bune statistici, cum şi formulare referitoare la stabilirea streinilor în com. rurale de El. Constantinescu, Directorul Prefecturei Argeş şi M. Păunescu, Administr. pl. Bascov-Argeş]. Piteşti (Tip. Transilvania Iosif I. Şreier), 1910. (20,5 x 5). 96 p. 2 lei. (I 17919)

Nu exista imagini
  1843) CONSTANTINESCU, ELIODOR (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, ELIODOR (1877-?)
14030. ~ De et de l’Enseignement secondaire en Roumanie [par le] Prof. Eliodor Constantinesco. Paris, Alcide Picard, éditeur (Impr. de Charles Noblet), 1910. (25 x 16). 32 p. 1 franc. (II 19687)
14031. ~ Discuţii în jurul clasicismului în Franţa. Criza morală în învăţămîntul nostru secundar [de] Eliodor Constantinescu, prof. secundar. Râmnicu-Vâlcea (Tip. Soc. Matei Basarab), 1912. (19,5 x 13,5). 40 p. 75 bani. (I 29722)
14032. ~ *În chestiunea militarizării şcolilor, articole extrase din Voinţa Naţională. Bucureşti, 1906. (Constantinescu El, cop. 4)
14033. ~ Învăţământul secundar în Vâlcea [de] Prof. Eliodor Constantinescu. R. Vâlcea (Tip. O. Thüringer), 1906. (19,5 x 13,5). 31 p. (Din Publicaţiile Liberalului-Vâlcean) (I 6422)
14034. ~ Problema învăţământului secundar în Franţa. Şcolile primare superioare din Paris. [De] Eliodor Constantinescu, prof. secundar. R. Vâlcea (Tip. Soc. Coop. Matei Basarab), 1911. (22 x 15). 208, 1 f. erata. (II 33799)
Vol. II a apărut în 1913 cu titlul: "Şcoala Primară Superioară în Franţa".
14035. ~ Qualis Plauti tempore mulieris conditio fuerit, [de] Prof. Eliodor Constantinescu. Bucurestiensis (In Aedibus Minerva), 1905. (23 x 15,5). 16 p. (II 1688)
14036. ~ Şcoala medie după 3 ani de funcţionare, [de] Eliodor Constantinescu, Profesor, Inspector şcolar. Notiţe dintr-un raport oficial. Bucureşti, Libr. Socec & C-ie (R. Vâlcea, Tip. Matei Basarab), 1915. (23 x 16). 24 p. 1 leu. (II 47924)
14037. ~ Şcoala Primară Superioară în Franţa. Şcoala medie în România, [de] Eliodor Constantinescu, Profesor Secundar. Vol. II. Râmnicu-Vâlcea (Tip. Matei Basarab), 1913. (20,5 x 13,5). 132 p. 2 lei. (II 33799)
Vol. I a apărut în 1911 cu titlul: "Problema învăţămîntului secundar în Franţa".
14038. ~ *Ziua de 24 Ianuarie, conferinţă şcolară. R.-Vâlcea, 1905. (Constantinescu El, cop. 4)

Nu exista imagini
  1844) CONSTANTINESCU, EMANOIL I. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, EMANOIL I. (1887-?)
14039. ~ Contribuţiuni la studiul enucleaţiei globului ocular. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Februarie 1913 de Em. I. Constantinescu din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Cultura), 1913. (23 x 16). 58 p. cu il. , 1 f.pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1273) (II 33626)

Nu exista imagini
  1845) CONSTANTINESCU, EMANOEL M.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, EMANOEL M.
14040. ~ Fidejussiunea în dreptul roman şi român. Teza pentru licenţa de Emanoel M. Constantinescu. Susţinută la ... 1899. Bucureşti (Tip. Lucrătorilor Asoc., Marinescu & Serban), 1899. (23,5 x 16,5). 84 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412819)

Nu exista imagini
  1846) CONSTANTINESCU, EUSTAŢIU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, EUSTAŢIU
14041. ~ Despre condiţiunea juridică a străinilor în România. Thesă pentru licenţă susţinută la [25 Iunie] 1884 de Eustaţiu Constantinescu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1884. (22,5 x 14). 27, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (Bj-DrTS 7470)
Lipsă copertă.

Nu exista imagini
  1847) CONSTANTINESCU, FIRU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, FIRU
Vezi: FIRU, C.

Nu exista imagini
  1848) CONSTANTINESCU, FLOR
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, FLOR
14042. ~ Despre societăţile comerciale de Fior. Constantinescu. Teză pentru licenţă. Bucuresci (Tip. de Lux Adolf Feldman), 1899. (22 x 15). 77 p. (Facultatea de drept din Bucuresci) (II 185893)

Nu exista imagini
  1849) CONSTANTINESCU, FLOREA (1857-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, FLOREA (1857-?)
În colaborare:
COSTESCU-DUCA, I. ş.a. Discursuri funebre cu ocasiunea înmormântărei prof. Ion Sburlan. Buzeu, 1891.

Nu exista imagini
  1850) CONSTANTINESCU,G., istoric
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU,G., istoric
14043. ~ Chir Leiba şi cu cei doui amici ai sei, de G. Constandinescu. Bucuresci, 1878. (20,5 x 13). 14 p. (I 58051)
14044. ~ Cine se scoală mai de dimineaţă ajunge mai departe sau O lecţiune către junii care se angajédă în afacerile de comerţ, industrie etc., de G. Constantinescu. Bucuresci (Typ. Theodor Michaescu şi Vaidescu), 1870. (21,5 x 3). 15 p. (II 76336)
14045. ~ Un cântăreţ mut sau Giuvaergiulu încelatu, de G. C.[= George Constantinescu]. Bucuresci, 1880. (14 x 10). 16 p. 30 bani. (I 54025)
Descriere după copertă.
14046. ~ Hoţiile în pustiile Rusiei şi hoţii Tartari pe Marea Neagra sau Ioan Tergovesteanulu şi Pusnicul israelit, de G. Constantinescu. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1871. (24 x 15). 16 p. (II 413520)
14047. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1872. (22 x 14). 16 p. (BCU-ClN 184243)
Lipsă coperta.
14048. ~ Un mister în castelul lui Zamiosky şi viziunea bandiţilor séu Spiridusiul lui Boldescu, de G. Constandinescu. Bucuresci (Typ. Al. A. Grecescu), 1875. (23,5 x 16). 14 p. 70 bani) (II 408596)
14049. ~ *Testamentul lui Petru cel Mare. Hoţiile din pustiile Rusiei şi Ioan Tergovisteanu, de G. Constandinescu. Bucuresci (Tip. Centru), 1879. (24,5 x 16,5). 18 p. 50 bani. (A 606)
În prezent, lipsă BAR.
14050. ~ Idem, şi Pusnicul Israelit, de G. Constantinescu. Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1884. (24 x 16). 20 p. (II 360702)
Editări de texte:
• Domnia lui George Ilangerliu... Ed. de ~. Bucureşti, 1871.
• Orco sau Nemţii în Veneţia. Ed. de ~. Bucureşti, 1872.

Nu exista imagini
  1851) CONSTANTINESCU, G. (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G. (1866-?)
14051. ~ Experienţe aplicate Cursului de Chimie. Pentru toate clasele de băeţi şi fete. Coprinzând: Exerciţii, probleme, preparări şi diferite reacţiuni de caracterizări, de G. Constantinescu, Profesor la Liceul din Ploeşti. Ed. I. Ploeşti (Tip. Concurenţa, V Dumitrescu), 1915. (23 x 15). 3 f., 216 p. cu il. 4 lei. (II 53795)
Pe copertă: "Aprobată de Onor. Minister al Instrucţiunei cu No. 399 din 16 Iunie 1915. Cu 161 figuri, numeroase probleme şi exerciţii".
14052. ~ Noţiuni de chimie elementară şi experimentală, [de] G. Constantinescu, Profesor la liceul din Ploeşti. Curs aprobat de onor. Minister pentru clasa IV secundară. Ed. I. Ploeşti (Progresul), 1914. (20 x 13). 190 p. cu il. , erata. 2,80 lei. (II 38361)
În colaborare:
CONSTANTINESCU, B. ş.a. Carte de citire, cl. II. Partea I. Ed. II. Ploieşti, 1893; cl. III. Partea II. Ed. II. Ploieşti, 1893; cl. IV. Partea III. Ed. II. Ploieşti, 1893.
~. Carte românească de citire. Ed. I. Ploieşti, 1890.
Vezi de asemenea:
CERCUL Profesorilor Secundari. Gradaţiile corpului didactic. Memoriu de... Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1852) CONSTANTINESCU, G., învăţător
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G., învăţător
14053. ~ Noţiuni de gramatică româna pentru Classele Primare Urbane şi Rurale de G. Constantinescu, Institutore. Roman (Typ. Gheorghe V. Sandu), 1871. (20,5 x 12). 2 f., 64 p. 50 bani. (II 411884)

Nu exista imagini
  1853) CONSTANTINESCU, G., jurist
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G., jurist
14054. ~ Divorţul în dreptul roman şi român. Bucureşti, 1902. 88 p. (Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană din T. Severin)

Nu exista imagini
  1854) CONSTANTINESCU, G., institutor
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G., institutor
14055. ~ Regina Elisabeta a României de G. Constantinescu, Institutor Valea Ursului Argeş. Piteşti (Tip. Transilvania J. J. Schreier), 1916. (21,5 x 14). 46 p. cu portr. (II 47907)

Nu exista imagini
  1855) CONSTANTINESCU, G. C. (1888-1950)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G. C. (1888-1950)
14056. ~ Cercetări asupra Frecvenţei bacilului tuberculos în laptele comercial din Bucureşti. Teză susţinută la... 1913 de G. C. Constantinescu, Bucureşti. Bucureşti (Tipografia Românească), 1913. (23 x 16). 49 p. (Lucrare făcută în laboratorul de Microbiologie şi Anatomie patologică al Şcoalei Veterinare) (Şcoala superioară de Medicină veterinară, nr. 231) (II 30906)

Nu exista imagini
  1856) CONSTANTINESCU, G. G., inginer
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G. G., inginer
Editări de texte:
CONSTANTINESCU, G. P. Elemente de Trigonometrie, licee, cl. VI şi VII. Ed. III de ~. Craiova, 1904 ; cl. VII şi VIII. Ed. III de ~. Craiova, 1904.

Nu exista imagini
  1857) CONSTANTINESCU, G. P. (?-1896)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G. P. (?-1896)
14057. ~ Elemente de trigonometrie pentru licee şi şcoalele militare, de G. P. Constantinescu, Profesor de Matematici. Craiova, Edit. Librăriei S. Samitca (Tipo-Lit. Naţionale Ralian Samitca), 1885. (23 x 15,5). 2 f., 196 p. (II 78797)
14058. ~ Idem. Introdusă în scoale cu aprob. Onor. Minister al Cultelor şi Instr. publice de G. P. Constantinescu, Profesor de Matematici. Ed. II. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1893. (23 x 15,5). 231 p. (II 76439)
14059. ~ Elemente de Trigonometrie, [de] G. P. Constantinescu, pentru licee, secţiunea modernă cl. VII şi VIII de G. G. Constantinescu, inginer. Ed. III pusă în conformitate cu noua programă din 1899. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca, 1904. (20 x 13). 1 f.,, 115 p. 2,30 lei. (I 2825)
Manual redactat de G. P. Constantinescu şi editat de fiul acestuia G. G. Constantinescu.
14060. ~ Idem, [de] G. P. Constantinescu, pentru licee, secţiunea reală, cl. VI şi VII de G. G. Constantinescu, inginer. Ed. III pusă în conformitate cu noua programă din 1899. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca, 1904. (20 x 13). 198 p. 3,50 lei. (1 2826)
În colaborare:
CONSTANTINESCU, B. Istoria Antică în Biografii, cu ajut. profesorilor asoc. Bucureşti, 1890.
CONSTANTINESCU, B. ş.a. Istoria sacră a Noului Testament, cu ajut. profesorilor asoc. Ploeşti, 1890.

Nu exista imagini
  1858) CONSTANTINESCU, G. V. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, G. V. (1876-?)
14061. ~ Monografia gimanziului Ştirbei-Vodă din Călăraşi. Întocmită cu ocaziunea împlinirii a 25 de ani dela infiinţarea Gimnaziului de G. V. Constantinescu, Profesor şi Director al gimnaziului. Călăraşi (Tip. C. I. Şeicărescu), 1910. (23 x 16). 130 p. cu il. (II 532112)
În colaborare:
14062. ~ Carte de aritmetică pentru clasa III-a a şcoalelor primare urbane. Alcătuită conform programei analitice a şcoalelor primare din 24 Iulie 1910 de G. V. Constantinescu, Profesor de Matematici, Călăraşi; V. Vasilescu, Institutor, Fost revizor şcolar Călăraşi; P. R. Petrescu, Institutor, Fost institutor la şc. de aplic. Câmpulung. Ed. I. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte grafice Flacăra, 1913. (19 x 13). 77 p. 60 bani. (I 35575)
14064. ~ Idem, pentru clasa IV-a primară urbană Alcătuită conform programei analitice a şcoalelor primare din 24 Iulie 1910, de G. V. Constantinescu, Profesor de Matematici, Călăraşi; V. Vasilescu, Institutor, Fost revizor şcolar, Călăraşi; P. R. Petrescu, Institutor, Fost institutor la şc. de aplic. Câmpulung. Ed. I. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte grafice Flacăra, 1913. (20 x 13). 95 p. 70 bani. (I 35577)
14064. ~ Idem, pentru divizia III-a a şcoalelor primare rurale, Anul I-iu şi al II-a. Alcătuită Conform programei analitice a şcoalelor primare, din 24 Iulie 1910 de G. V. Constantinescu, Profesor de matematici, Călăraşi ; V. Vasilescu, Institutor, Fost institutor la şc. de aplic. Câmpulung. Ed. I. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte grafice Flacăra, 1913. (19,5 x 12.5). 147 p. 1 leu. (I 38576)

Nu exista imagini
  1859) CONSTANTINESCU, GEORGE (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, GEORGE (1868-?)
14065. ~ *Despre cataracte. [Teză de doctorat]. Iaşi, 1898. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 97) (Botez, p. 11)

Nu exista imagini
  1860) CONSTANTINESCU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, GEORGE
14066. ~ *Un cas de rétrécissement tuberculeux de l’urèthre chez un malade atteint de tuberculose de l’appareil urinaire. Laval, L. Barnéoud, 1911. 8°. 19 p., pl. (Extrait des Annales des maladies des organes génito-urinaires, no. 22, 1911) (Rally I, p. 76)
14067. ~ L’incontinence d’urine symptomatique de la tuberculose rénale. Par Georges Constantinescu (de Bucarest), Ancien Moniteur de la Clinique des Voies urinaires de Necker. Paris, Masson et C-ie, Editeurs, [1912]. (23,5 x 16). p. 611-624. (Journal d’Urologie médicale et chirurgicale No. 5-Mai 1912. (Extrait) (II 271074)
Descriere după titlul de la începutul textului.
14068. ~ Nefrectomia în tuberculoza renală. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de [8 Feb. 1910] de George Constantinescu. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1910. (23 x 15,5). 84 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1131) (II 580070)
14069. ~ Idem. [Studiu de] Dr. Gogu Constantinescu.. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1910. (24,5 x 16,5). 84 p. (II 16894)

Nu exista imagini