Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1831) CONSTANTINESCU, DEMETRU, poet
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DEMETRU, poet
14005. ~ Mommentulu lui Lazaru. Poesii. Compusse de Demetru Constantinescu, Elevu în classa III din Gymnasiulù Lazaru. Bucuresci (Typ. Svoboda), 1874. (17,5 x 11). 16 p. (I 101895)

Nu exista imagini
  1832) CONSTANTINESCU, DEMETRU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DEMETRU
Prefeţe:
GEORGIAN, G. D. Frigurile. Pref. de ~. Bucureşti, 1879.

Nu exista imagini
  1833) CONSTANTINESCU, DIM.
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DIM.
Vezi: TELEOR, D.

Nu exista imagini
  1834) CONSTANTINESCU, DIMITRIE (1846-1886)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DIMITRIE (1846-1886)
14006. ~ Inerţia uterului în timpul faceri[!]. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Dimitrie Constantinescu, născut în Buzeu, vechiu intern al spitalelor civile din Bucuresci, bacalauriat în litere şi ştiinţe. Bucuresci (Tip. Modernă Gregorie Luis), 1885. (23,5 x 16). 77[-80] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 129) (II 19315)

Nu exista imagini
  1835) CONSTANTINESCU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DIMITRIE
În colaborare:
14007. ~ Conserviciu divinu Care conţine mai multe rugăciuni şi cântări de la inserare, mănicare şi liturghie. Tipărită în dilele M. S. Regelui României, iubitoriului de Hristosu, Carol I. Pre timpului Inaltu pré sănţitului Mitropolitu primatu al României D. D. Calininicu Miclescu. Cu lucrarea preuţilor Dimitrie şi Ioanu Constantinescu din comuna Perivole (Epiru) şi cu spesele Societăţii Macedo-Române. Bucuresci (Typo-Lit. Dor. P. Cucu), 1881. (16 x 11,5). 64 p. (I 8.45)

Nu exista imagini
  1836) CONSTANTINESCU, DIMITRIE, militar
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DIMITRIE, militar
14008. ~ Apogée des choses par D. Constantinesco [Ex-sousintendant militaire]. Paris (Impr. Jules Boyer), 1877. (18,5 x 12). 88[-90] p. 1,5 fr. (Philosophie de la nature. Futur contingent dédié aux hommes de science) (I 12987)
14009. ~ Apogeulu lucruriloru de D. Constantinescu. Bucuresci (Noua Tip. a Laboratorilor romani), 1877. (21 x 13,5). 1 f., 71[-73] p. (Filosofia naturei. Vietoru contingentu dedicatu ómeniloru de scienţă) (II 257285)
14010. ~ Cabala Longevităţei, a Justiţiei în născută şi a Morţei, Vădută prin comentarii bazate pe trinitatea de cifre şi prin axiema nascerei de D. Constantincscu, fost s. intendent militar. Pentru publicaţiuni streine, drept ne-redervat. Bucuresci (Tipografia Academiei) 1892. (18 x 12,5). 16 p. (I 54243)
14011. ~ Curiosităţi recădende în sarcina disciplinei militare vedute prin oglinda ştergeri s.-intendantului Constantinescu din Armată. Consideraţiuni. Numire în postu fără veste. Comisiunea medicală fără veste. Demisiunea fără veste. Congediu fără veste. Comisiunea cercetătore. Acusaţiunea. Comisiunea criminală. Titlulu executoriu. Ştergerea din armată. Esplicatiuni finale. Bucuresci (Typ. Laboratorilor Romani), 1872.(18 x 12,5). 15 p. (I 534019)
14012. ~ Cursu de administraţiune şi comptabilitate militara basată pe legile şi regulamentele privitoare precum şi pe diferitele ordonanţie şi esplicaţiuni ce derivă din punctele posate în somarul acestui opu. De D. Constantinescu, Şef intendenţei militare, 1-a divisiune teritorială. Bucuresci (Noua Tip. a Laboraforiloru Romani), 1869. (19 x 12). VIII, 190 p. (1 60479)
14013 ~ Desvoltarea massei individuale în armata. Română. Din punctul de vedere al Omului, al Fiscului, ele. Origina, compunerea şi întrebuinţarea fondurilor ei de bani de D. Constantinescu. Bucuresci (Typ. Stephan Rassidescu), 1864. (18,5 x 12). 23 p. (I 411308)
14014. ~ Starea intendenţei militare. Avantage imediate ce se potu produce de la oştirea actuală, de Dimitrie Constantinescu. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1867. (21 x 13). 16 p. (II 350131)

Nu exista imagini
  1837) CONSTANTINESCU, DIMITRIE (1850-1922)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DIMITRIE (1850-1922)
14015. ~ Asupra asociaţiilor agricole (învăţăminte dela Belgieni pentru ridicarea stării noastre economice şi sociale), de Dimitrie Constantinescu, inspector al învăţămîntului primar şi normal primar, medaliat cu Bene-Merenti de argint şi cu Răsplata Muncii de aur, Ofiţer al ordinului Coroana României. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (21,5 x 14). 350 p., 4 f.pl. 1,50 lei. (Din lucrările membrilor Revistei generale a învăţămîntului) (II 7230)
14016. ~ Cultivarea celor mai bune fâneţuri. Conferinţă populară. Admisă de Delegaţii Cercurilor Culturale din Romanaţi în şedinţa de la 26 Martie 1900, sub presedenţia D-lui D. Constantinescu, Revisor-scolar. Ed. I. Caracal (Tip. I. Petrescu), 1900. (21 x 13,5). 34 p. cu il. 10 bani. (Din activitatea Cercurilor culturale ale Judeţului Romanaţi) (II412197)
14017. ~ Cursă teoretică şi practică de pedagogie şi metodologie, de Dimitrie Constantinescu, vecinii Revisoru şcolară. Slatina, Libr.-edit. Moritz Löbelsohn (Craiova, Tip. Philip Lazar), 1881. (22,5 x 16). 551 p. (II 164114)
14018. ~ Folósele şi felul respândirii instrucţiunii primare în massa poporului. Conferinţa publică ţinută la Ateneul din R. Vâlcea la 6 Ianuarie 1899, de Dimitrie Constantinescu, Revizor şcolar de Vâlcea. Preşedinte al Soc. Culturale din Jud. Vâlcea şi Director al revistei Convorbiri Didactice din Capitală. Ofiţer al ordinului Corona României. Medaliat cu Bene Merenti şi cu Resplata Muncii pentru înv. primar. Ed. I. Bucureşti (Tip. Corpului Didactic Ispasescu & Bratanescu), 1899. (15,5 x 11,5). 34 p. (Din lucrările membrilor Societăţii Culturale din Vâlcea) (I 410839)
14019. ~ Obârşia Elitei Sociale din secolul al XX-lea şi Datoriile ei către Massa Poporului. Conferinţă publică ţinută în Caracal la 9 Ianuarie 1900, de Dimitrie Constantinescu (Medaliat...) Ed. I. Caracal (Tip. Iorgu Petrescu), 1900. (16,5 x 12). 36 p. 10 bani. (Din lucrările membrilor rev. Convorbiri didactice) (I 411013)
În colaborare:
14020. ~ Adeverata psichologie trebuitore dascălului primar. - Metodica istoriei şi a lecturei. Predarea desemnului dupe natura. Conferinţele generale ale institutorilor şi invăţatorilor din judeţul Vâlcea pe anul 1898. Lucrare întocmită de Dimitrie Constantinescu, Revisor şcolar, Preşedinte al Societăţii culturale din judeţul Vâlcea, Director al revistei Convorbiri Didactice. (Ofiţer al ordinului Corona României, medaliat cu Bene-Merenti). Ştefan Ionescu-Cheianu, Director al şcolei primare de băieţi din R.-Vâlcea. Fost Revisor şcolar. Ilie Nicolaescu, Absolvent al şcolei normale de institutori, Director al şcolei primare de băieţi din Drăgăşani. Nicolae Petrescu, Absolvent al şcoleî normale de institutori, Institutor în Capitală, Delegat al Ministerului pentru predarea desemnului dupe natură în Vâlcea. Ed. I. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic C. Ispasescu & G. Bratanescu), 1898. (26 x 18,5). 207 p. cu il. şi portr. (II 84172)
Cuprinde şi biografiile lui T. Maiorescu, P. S. Aurelian, Tache Ionescu şi Sp. Haret.
14021. ~ Didactica matematicilor coprindend: Teoria şi planurile complecte ale tuturor lecţiunilor de inveţemint primar de la clasa I-IV urbane sau a V rurală. Lucrare întocmită spre folosinţa celor ce se prepara în şcoli speciale pentru cariera de înveţetor şi institutor cum şi a celor ce fac deja parte din corpul didactic primar urban sau rural de Dimitrie Constantinescu, Dir. şcolei pr. No. 2 din Capitală, Preşed. al Soc. inst. şi institutor din Bucureşti, Director al revistei Convorbiri Didactice, Membru în Comit. Soc. Corp. Did. din România, vechili rev. şcolar, Ofiţer al ord. Corona Românieî, Ioan Ciocârlie, Inst. în Capit., Membru în Const. gen. al Inst. publ., Membru în Corn. de red. al rev. Convorbiri Didactice, Secr. în Corn. Soc. Corp. Did. din Rom. şi al Soc. Inst. din Capitală şi Ioan I. Teodoru, Inst. în Capitală, Membru în Comit, de redacţie al rev. Convorbiri Didactice şi în Corn. Soc. Inst. din Capitală, Secretar al Corn. Soc. Corp. Didactic din România. Ed. I. Bucureşti, Edit. Asoc. rev. Convorbiri Didactice (Tip. Corpului Didactic C. Ispasescu & G. Bratanescu), 1897. (20,5 x 13). 787 p. cu il., XII p. (Din lucrările Membrilor Associaţiunii Convorbiri Didactice) (II 263464)
14022. ~ Necrolog. [Discursuri rostite de Dimitrie Constantinescu, Aurelia Ştefănescu, Ana T. Anastasiu, Elena Bălăcioiu la înmormântarea D-şórei Pulheria Ionescu în diua de 13 Maiu anul 1900]. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1900. (16 x 10). 16 p. (I 391670)
Descrierea completată cu titlul de la începutul textului.
Vezi şi:
TOCILESCU, GR. G. ş.a. Carte de citire, cl. III prim. urb. Ed. I, Bucureşti, [190?]; cl. IV prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1899.
~ Didactica specială... Povăţuitor la Cartea de citire. Bucureşti, 1899.
~ Carte de citire, div. III rur,. an I-II. Bucureşti, [190?].

Nu exista imagini
  1838) CONSTANTINESCU, DIMITRIE N. (1881-1942)
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DIMITRIE N. (1881-1942)
14023. ~ Contribuţiuni la studiul acţiunei hipotermizării asupra imunităţii pasive. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la ... Noembrie 1907 de Dimitrie N. Constantinescu, intern al spitalului militar Regina Elisabeta. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1907. (23 x 15,5). 32 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 963) (II 6545)

Nu exista imagini
  1839) CONSTANTINESCU, DUMITRU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DUMITRU
14024. ~ Legiunea III-a Augusta şi istoricul oraşului Lambaesis. Tesa pentru licenţă în ştiinţele filologice-istorice de Dumitru Constantinescu, absolvent al Scólei Normale Superiore din Bucuresci. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1892. (21 x 14). 1 f., 129 p. (Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucuresci) (I 63237)
14025. ~ Libellus Latinitatis penitus cognoscendae cupientibus per utilis, cui duae partes insunt, quarum altera de versibus condendis id est de Romanorum re metrica, altera vero in corruptum sermonem latinum, aliquot animad versiones continet [de] Dumitru Constantinescu, Profesor. Craiova (In aedibus ac typis Raliani & I. Samitca Typographorum), 1901. (20 x 13). LVIII p. 1 leu. (1 56163)
Pe copertă, titlul: De romanorum re metrica deque causis corrupti eorumdem sermonis brevis quae in fine adjicitur disputatio.
14026. ~ Noţiuni de Istoria Literaturei Latine, [de] Dumitru Constantinescu, Profesor. Partea II. De la epoca lui August până la începutul literaturei latine bisericesci (sec 5-lea dupe Christ.) Craiova (Tipo-Lit. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1901. (21 x 13). 196 p. 3 lei. (II 412010)
Lipsă p. 3-4 coperta.

Nu exista imagini
  1840) CONSTANTINESCU, DUMITRU
 • Opera
 • Imagini
CONSTANTINESCU, DUMITRU
14027. ~ Tutela în dreptul roman şi român Teză pentru licenţă în drept de Dumitru Constantinescu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1905.(23,5 x 14,5). 74, II p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3506)

Nu exista imagini