Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1721) CONDEMIN, NICOLAE (1852-?)
 • Opera
 • Imagini
CONDEMIN, NICOLAE (1852-?)
13685. ~ *Căteva cuvinte asupra îmbrăcămintei soldatului în armata română (comparativ cu armatele străine) [de] Dr. N. Condemin. Consideraţiuni igienice. Teză de medic maior. Piteşti, 1890, 8°. 35 p. (Crăinicianu, p. 44)
13686. ~ Câte-va cuvinte despre fistule anale. Thesa pentru doctorat în medicina presentată şi susţinută la 24 Noembrie 1875 de Nicolae Condemin, Născut în Dragasiani (România), Doctor în medicina şi chirurgie, Vechiu Intern al Spitalelor Civile. Bucuresci (Typ. Thiel & Weiss), 1875. (22,5 x 15). 66 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 18) (II 21376)

Nu exista imagini
  1722) Condica-Condică
 • Opera
 • Imagini
Condica-Condică
• Condica. Vezi şi: • Cod ; • Codice
• Condica de comerciu a Ţării Rumâneşti. Vezi: BRĂILOIU, C. N. Condica de comerciu... Bucureşti, 1858
•Condica criminală. Vezi: BURCHI, Ş. Condica criminală... Bucureşti, 1851 ; ed. II, 1852 ; ed. III, 1862.
• Pravilniceasca Condică a Domnului Alecsandru Ioan Ipsilant VV. Vezi: BRĂILOIU, C. N. Pravilniceasca Condică... Bucureşti, 1841.
13687. • Condică comertială. Bucuresci (Tip. şi Lit. lui Fr. Valbaum), l840. (35 x 21,5). 76 p. (III 410699)
Cu caractere chirilice cursive. Litografiat. Descriere după copertă. Titlul de la începutul textului: "Condică comerţială. Cartea întâia pentru negoţ, de obşte. Titlu întîiu. Pentru Negustori".
13688. • Condica de comerciu cu anexele ei. Pe lângă care s’au adăogit, spre înlesnirea doritorilor, 1° Legiuirea pentru divanurile judicătoreşti, înaltul Divan, şi înalta curte de revizie; 2° cea pentru partea judicătorească în pricini comerciale; 3° cea pentru împlinirea datoriilor cu zapis; 4° cea pentru mărginirea celor în drept de protimisis la vânzări; 5° luminatul ofiţ prin care se hotărăşte începerea lucrării aceştii din urmă legiuri dela 25 Martie anul 1840; 6° doă luminate ofiţuri attingătoare de paragrafia pentru rescumpărarea lucrurilor nemişcătoare vândute subt influinţa vechii legiuiri. Acum întăia oară tipărită, cu înalta slobozenie, în zilele Preaînnălţatului Domnu stăpânitor Alecsandru Dimitrie Ghica Vvd, prin stăruirea şi cheltuiala D. Paharnicului, S. Marcovici. Bucureşti (Tip. lui I. Eliad), 1840. (19,5 x 13,5). 1 f., 242 p. (I 68511)
Cu caractere chirilice.
13689. • Condica de comerciu a Principateloru Unite Române. Coprindendu: I. Testulii legiuirei după ediţia din 1840. II. Legiuirile complimentare din 2 Noemvrie 1850. III. Procedura Condicei de Commerciu. IV. Anexulu Procedurei Commerciale. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1864. (20 x 14,5). 2 f., IV, 179 p. 2 sfanţi. (II 267155)
13690. • Idem. Ed. II. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1865. (21 x 14,5). 176 p. 2 sfanţi. (II 207130)
13691. • Condica contribuţiuniloru directe coprindendu: Legea contribuţiunei personale. [Legea contribuţiunei] pentru şiossele şi poduri; [Legea contribuţiunei] patenteloru; [Legea contribuţiunei] fonciare; [Legea contribuţiunei] tacsei [pe copertă: Taxei] de transmitere; şi reglementele [pe copertă: regulamentele] pentru aplicarea acestora legi. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1863. (23 x 15,5). VII, 317 p. (II 360187)
Paginaţie greşită: 58 p., p. 55-317.
13692. • Condica criminalicească. Partea I-II. Bucureşti (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1841, Martie-Aprilie. (19,5 x 12,5). 1 f., 56 p. (I); 1 f., p. 57-104 (II) (I 275391)
Cu alfabet de tranziţie.
13693. • Condica de procedură criminalicească. Bucureşti (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1841, Mai. (9,5 x 5). 1 f., 76 p. (I 275392)
Cu alfabet de tranziţie.
13694. • Condică de zestrea Sfintei Biserici Lucaci. Cu Patronagiul Sfintului Ierarh Nicolae, sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena şi Mai Marilor Voevozi Mihail şi Gavriil. De actele ocurilor şi acareturilor ei; de socoteala reparaţiei ei; şi de cele ce s’au mai lucrat pentru această Sfîntă Biserică de la tîrnosirea ei ce a fost în anul 1853 Aprilie 5, prin stăruinţa şi contribuirea preotului Ioan [pe copertă şi: Iconomu] Călărăşanu, a d-lui Ştefan Angel Hagi Pandele şi alţii pînă în anul 1875. Bucureşti (Tip. Toma Teodorescu). 1876. (24 x 15,5). 25 [-128] p., 1 f. pl. (II 7447)
Cu alfabet de tranziţie.
13695. • *Condica Gospodăriei sau Comptabilitatea pe un an întreg aranjată pentru gospodăria noastră casnică. [Iaşi, Edit. Tip. Naţionale, 1899]. (EN, 10(1899), nr. 442, febr. 28, p. [3]: Bibliografie)
13696. • Condică militară pentru straja pământească a Prinţipatului Moldovă. Din al şeptile Cap al Reglementului organicescu. Parte a patra. Aşezămînt de giudicată şi disţiplină. Eşii [Pe copertă: Iassy] (Privilegiata tip. a Albinei), 1832. (33 x 21). 1 f., 22 p. (III 62064)
Cu caractere chirilice.
13697. • Condică penală ostăşească cu procedura ei şi osebit suplement pentru starea de împresurare, întocmită în zilele şi prin părinteasca îngrijire a prea înălţatului Domn stăpînitor a Toată Ţara Românească Barbu Dimitrie Stirbei, întărită prin luminatul ofisii cu No. 95 din 6 Maiu 1852. Bucureşti (Tip. Colegiului Naţional), 1852. (20,5 x 12,5). 127 p. (II 147585)
Cu caractere chirilice.
13698. •Idem. Ed. II. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1861. (19,5 x 12). 2 f., 124 p. (I 411586)
Cu alfabet de tranziţie. P. de titlu cu caractere latine. în frontispiciu: "Principatele-Unite".
13699. • Idem, [pe copertă adăugat: Legea stării de asediu şi Compunerea Tribunalelor mixte în Orasiu], [...]. Ed. III. Iassy (Tip. Bermann), 1871. (20,5 x 14). 118 p., 1 f. erata. (II 411948)
Pe p. de titlu, imprimat greşit: "Iaasy", în loc de "Iassy", şi "Rermann", în loc de "Bermann".

Nu exista imagini
  1723) CONDIESCU, IOAN P.
 • Opera
 • Imagini
CONDIESCU, IOAN P.
13700. ~ Conducerea şi întreţinerea maşinilor de vapor. Pusă la îndemâna: Proprietarilor de maşini, Elevilor din şcólele de meserii din ţară precum şi oricărei persóne care se ocupă cu conducerea şi supraveghierea maşinilor cu vapor, de Ioan P. Condiescu, Profesor la scóla de arte şi meserii din capitală. Fascicolul I coprinde: Formaţiunea vaporului de apă; Combustiunea; Cuptóre; Conducerea focului; Căldări de abur şi accesoriile lor; Observaţiuni importante asupra diferitelor condiţii ce trebuesc să însusiască căldările; Calculul părţilor principale; Regulele încălzirei; şi deposite petróse în căldări. Cu 39 figuri săpate în lemn. Bucuresci, Libr. I. G. Haimann (Tip. Modernă Gregorie Luis), 1884. (22 x 14). VII, 80 p. cu il. 2 lei. (II 76392)
13701. ~ Conducerea şi întreţinerea Maşinilor cu abur. Broşura I. Formarea aburului, conducerea focului şi diverse căldări pentru abur. Bucureşti, Edit. Revistei Industriale, [1912]. (17 x 11). 112 p. cu il. 2 lei. (Biblioteca Profesiunilor Industriale, 8. Publicaţie sub Direcţia D-lui I. P. Condiescu) (I 156225)
13702. ~ Cuptoare de uscat porumb, prune şi alte cereale sau fructe, de Ion P. Condiescu, Inginer. Bucureşti, Edit. Buletinului Industrial, 1905. (16,5 x 10). 24 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca Profesiunilor, 6. Publicaţie sub direcţia D-lui Ion P. Condiescu) (I 410954)
13703. ~ Descrierea şi funcţionarea motorului Diesel, [de] I. Condiescu. Bucureşti, 1914. 47 p. (Exemplar existent în Biblioteca raională T. Severin).
13704. ~ Istoricul căilor ferate, de Ion P. Condiescu, Inginer Şef de Secţie C.F.R. Bucureşti, Edit. Buletinului Industrial (Tip. Clemenţa), 1904. (17 x 10,5). 1 f., III, p. 3-133 cu il. 80 bani. (Biblioteca profesiunilor, nr. 3. Publicată sub direcţia D-lui Ion P. Condiescu) (I 101889)
13705. ~ Istoricul maşinilor cu aburi, de Ion P. Condiescu. Bucureşti (Tip. Clemenţa), 1904. (17 x 10,5). 65 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca Profesiunilor, 5. Publicaţie sub direcţia d-lui Ion P. Condiescu) (I 411108)
13706. ~ Încercări asupra propagărei industriei şi comerciului naţional, de I.P. Condiescu, inginer, Vechiu elev al scólei de Arte şi Meserii din Bucuresci. Profesor de mecanică la aceiaşi şcólă. Bucuresci (Tip. Moderna Gregorie Luis), 1883. (23,5 x 16,5). 70[-72] p. (Economie-industrială-naţională) (II 50929)
13707. ~ Manual de electricitate industrială. Istoric, fenomene electrice, curenţi, curenţi derivaţi, magnetism, inducţiune şi maşini electrice. Bucureşti, Edit. Revistei Industriale (Tip. Albert Baer), [1913]. (17 x 10,5). VIII, 185 p. cu il. 3 lei. (Biblioteca Profesiunilor Industriale, nr. 16. Publicaţie sub direcţia D-lui I. P. Condiescu) (I 31415)
13708. ~ Memoriu despre măsurile ce sunt a se lua pentru îmbunătăţirea stărei meseriaşilor şi propăşirei noastre, industriale presentat d-lui ministru al agriculturei, industriei, comerciului şi domeniilor, de Ion P. Condiescu. Bucuresci Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1901. (24 x 16,5). 21 p. (II 413471)
13709. ~ Noţiuni elementare de topografie practică [de I. P. Condiescu]. Partea I. Planimetria şi Altimetria. Bucureşti, Edit. Revistei Industriale (Tip. Albert Baer), [1912]. (16,5 x 10,5). VIII, 96 p. 2 lei. (Biblioteca Profesiunilor Industriale, 13. Publicaţie sub direcţia d-lui I. P. Condiescu) (I 156224)
13710. ~ Primele noţiuni de mecanică practică. Partea I. Statica şi noţiuni de mişcări uniforme. Bucureşti, Edit. Revistei Industriale (Tip. Cooperativa), [1910]. (16,5 x 10). V-8 p., 112 p. cu il. 1 leu. (Biblioteca profesiunilor industriale, nr. 7) (I 190732)
13711. ~ Rezistenţa materialelor la întinderem [de I. P. Condiescu]. Bucureşti, Edit. Revistei Industriale, [1915]. (16 x 10). VIII, 135 p. cu il. 2 lei. (Biblioteca Profesiunilor Industriale, nr. 14) (I 42787)
13712. ~ Studii experimentale asupra întreţineri[!] căilor ferate, de I. P. Condiescu, Inginer, Şef de secţie la Căile Ferate Române. Broşura I. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1899. (24,5 x 16,5). 252, III p. cu il., 1 f. erata. 3 lei. (II 413350)
13713. ~ Studiu critic asupra Organisărei Scoalelor de Arte şi Meserii, de Ion P. Condiescu, fost profesor de mecanică la Şcoala de Arte şi Meserii din Bucureşti. Preşedintele Asociaţiunei absolvenţilor şcoalelor de Arte şi Meserii din ţară. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1902. (23 x 16). 32 p. (II 412424)
13714. ~ Trei conferinţe, [ţinute de Ion P. Condiescu] asupra economiei industriale. Energie, muncă, economie şi educatiune industrială. Bucureşti (Tip. Clemenţa), 1904. (17,5 x 10,5). 56 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca Profesiunilor, nr. 4. Publicaţie sub direcţia d-lui P. Condiescu) (I 411109)
I-a Conferinţă: "Viaţa şi opera lui Beniamin Franclin"; II-a Conferinţă: "Lupta popoarelor industrioase în sec. XX"; III-a Conferinţă: "Rolul muncei în industrie".

Nu exista imagini
  1724) CONDIESCU, NICOLAE (1880-1939)
 • Opera
 • Imagini
CONDIESCU, NICOLAE (1880-1939)
13715. ~ Din Lacrămi. Versuri. 1896-1898. Craiova, Libr.-Tip.-Edit. David J. Benvenisti, 1899. (18,5 x 12,5). 88, 2 p. 1 leu. (I 411368)
Prefeţe:
BRABORESCU, Ş. Din romanul unei vieţi. Pref. de ~. Craiova, 1900.

Nu exista imagini
  1725) Condiţiuni-Condiţiile
 • Opera
 • Imagini
Condiţiuni-Condiţiile
13716. • Noile condiţiuni generale pentru întreprinderi de lucrări publice. Decretul No. 1248 din 10 Aprilie 1892. [Bucureşti], (Edit. Tipografiei Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1893. (16 x 19). 23 p. 1 leu. (I 410940)
Semnează Ministrul lucrărilor publice, C. Olănescu.
13717. • Condiţiile cu care se dau în antrepridă poştele de pe drumurile de la Bucuresci prin Ploeşci la Predealu, de la Ploeşci prin Budeu la Focşani, de la Budeu la Brăila şi Galaţi, de la Bucuresci la Giurgiu şi Turnu Măgurelele, de la Bucuresci, prin Olteniţa şi Căllerasi, de la Bucuresci la Târgovistea, Câmpulung Căineni, Pitesci, Vîlcea, Slatina, Craiova şi tótă Romănia mică, pe termenii de un anu, cu începere de la I-iu Maiu fiitor 1862. [Bucureşti, 1862]. (22,5 x 18,5). 14 p. (II 385010)
13718. • Condiţiile moşiilor mănăstirilor neînchinate. [Bucureşti, 1850]. (35,5 x 22). 6 p. (III 410422)
Cu alfabet de tranziţie. Condiţiile, cuprinse în 25 de articole. La finalul textului, semnează: Şeful Departamentului Credinţei, I. Bibescu.
13719. • Condiţiile păcei din Bucureţti. Iaşi, [1918]. (36 x 22,5). 55 f. (III 50768)
Pe prima p. de text, adăugat cu cerneală: "Iaşi-1918 Maiu-Iunie (Critică)". Litografiat. Descriere după prima p. de text.
13720. • Condiţiile poştelor din Prinţipatul Moldovei. Iaşii (Tip. Inst. Albinei), 1855. (25,5 x 19,5). 11 p., 4 tab. (II 379043)
Descriere după copertă. La începutul textului, titlul: "Condiţiile cu care se antreprizuesc poştele din Moldova. Semnează Şef Departamentul de Finanse, P. Mavrogheni; Director, C. Negruţţi; Şef Secţiei, Caranfil". Cu alfabet de tranziţie.
13721. • Condiţiile poştelor, despărţirea 1,2,4 şi 5 din Besarabia Moldovei dupre care se vor da în antrepriză în camera Consiliului prin licitaţie, în dzilele de la 11, 12 şi 14 Martie 1858. Iaşii (Inst. Albinei), 1858. (22 x 16,5). 17 p. (II 467361)
Cu caractere chirilice.
13722. • Condiţiile poştelor din Prinţipatul Ţării-Româneşti, începîndu-se de la 1-iu Avgust 1851 pînă la anul 1856. Bucureşti (Tipărite la Serdarul Zaharia Carcalechi, tipograful Statului), 1851. (24,5 x 19,5). 26 p., 1 tab. (II 350254)
Cu caractere chirilice.
13723. • Condiţiile cu care se arenduesc poştele Ţării. începîndu-se de la l-iu August pînă la anul 1861. Bucureşti (Tipărit în Tip. Colegiului Naţional), 1856. (24 x 19). 24 p. (II 413345)
Descriere după copertă. Cu caractere chirilice.
13724. • Condiţiile poştelor din România. Cu cari dat în antreprisă pe termin de trei ani, cu începere de la 1 Mai 1865 pînă la 1 Mai 1868. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1865. (22,5 x 15). 36 p. (II 510520)
La p. 36, semnează: Director General al Telegrafelor şi Poştelor, Librecht.
13725. • *Condiţiile şi tarifu vămi din Principalul Tării Româneşti [pe cîte cinci ani]. [Bucureşti, 1837]. (CAv, 2(1838-1839), p. 148: 6(1842), p. 38)
13726. • Condiţiile vămilor Prinţipatului Ţării Romaneşti pe o curgere de cinci ani începân-dusă dela în 1-iu Ianuarie 1842, până iarăş la 1-iu Ianuarie 1847. Cum şi Tarifa Articolilor de plata Vămi, aşezate după A.B. Bucureşti (Tip. la Zaharia Carcalechi şi Fiul), 1842. (30 x 22). 16 p., 4 f. (tarifa), 11 p. (Supl. estr. la Bul. Of. No. 32) (II 394447)
Cu caractere chirilice, P. de titlu şi tarifa cu alfabet de tranziţie.
13727. • Condiţiile vămilor Prinţipaturilor Valahii şi Moldovă pe o curgere de şase ani începânduse dela 1 Ianuarie 1848, până iarăşi la 1 Ianuarie 1854 cum şi tarifa articolilor de plata vămii, aşezată după A.B. Bucureşti (Tipărită la Pitarul Zaharia Carcaleki, Tipograful Curţii), 1847. (26,5 x 22). 1 f., 48[-51] p. (II 394447)
Cu caractere chirilice.
13728. • Condiţii pentru vămile amândurora prinţipatelor Valahia şi Moldavia, ce se vândă unite la un loc pe curs de şase ani, cu începere de la l-iu Ianuarie 1854 şi până la l-iu Ianuarie 1860. [Bucureşti, 1861]. (25,5 x 20). 11 p. (II 394447)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1726) CONDOGEORGI, P.
 • Opera
 • Imagini
CONDOGEORGI, P.
13729. ~ Constantinopole dupe anthologia heilena sau dupe epigramele din anthologia hellena. Traducţiune din Limba Hellenă după broşiura elaborată de D-nu P. Condogeorgi, Doctor în Filologie şi Theologie etc. de Pericle P. Kiustengeanu. Constanţa (Typ. Pericle M. Pestemalgioglu, Succursală din Brăila), 1881. (20 x 13). 72 p. (I 439772)
La p. 69-72: "Lista Domnilor Abonaţi".

Nu exista imagini
  1727) CONDOPOL, DIMITRIE D.
 • Opera
 • Imagini
CONDOPOL, DIMITRIE D.
13730. ~ Tratamentul chirurgical al Pleureziilor Purulente Cronice. Operaţiuunea lui Delorme. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Iunie 1908 de Dimitrie D. Condopol. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1908. (23,5 x 15,5). 68 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 302) (II 10840)

Nu exista imagini
  1728) CONDOPOL, GEORGE D.
 • Opera
 • Imagini
CONDOPOL, GEORGE D.
13731. ~ Separaţiunea patrimoniilor în materia succesiunilor în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă, susţinută de George D. Condopol. Bucuresci (Tip. M. Rădulescu), [1901?]. (22,5 x 15,5). 103 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412391)
Datat cu aproximaţie după informaţiile privitoare la comisie (G. Danielopol decan în 1900-1901). Preşedintele tezei: N. Crătunescu. (d. 1904)

Nu exista imagini
  1729) CONDRACHY, DEMETRU N.
 • Opera
 • Imagini
CONDRACHY, DEMETRU N.
13732. ~ Statul şi evoluţia lui. Teza pentru licenţă susţinută de Demetru N. Condrachy. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1903. (23,5 x 16). 52 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409191)

Nu exista imagini
  1730) CONDREA, A.C.
 • Opera
 • Imagini
CONDREA, A.C.
13733. ~ D-l N. Iorga factor al conştiinţei naţionale. Răspuns la articolul D-lui E. Lovinescu Revizuiri morale. Flacăra, anul V, No. 15 dat de A. C. Condrea. Bucureşti (Tip. Bucovina, I. E. Torouţiu), 1916. (16 x 11). 31 p. 25 bani. (Biblioteca Bucovina, nr. 26) (I 47793)
La p. 30-31, catalogul colecţiei.

Nu exista imagini