Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1721) CONDEMIN, NICOLAE (1852-?)
 • Opera
 • Imagini
CONDEMIN, NICOLAE (1852-?)
13685. ~ *Căteva cuvinte asupra îmbrăcămintei soldatului în armata română (comparativ cu armatele străine) [de] Dr. N. Condemin. Consideraţiuni igienice. Teză de medic maior. Piteşti, 1890, 8°. 35 p. (Crăinicianu, p. 44)
13686. ~ Câte-va cuvinte despre fistule anale. Thesa pentru doctorat în medicina presentată şi susţinută la 24 Noembrie 1875 de Nicolae Condemin, Născut în Dragasiani (România), Doctor în medicina şi chirurgie, Vechiu Intern al Spitalelor Civile. Bucuresci (Typ. Thiel & Weiss), 1875. (22,5 x 15). 66 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 18) (II 21376)

Nu exista imagini
  1722) Condica-Condică
 • Opera
 • Imagini
Condica-Condică
• Condica. Vezi şi: • Cod ; • Codice
• Condica de comerciu a Ţării Rumâneşti. Vezi: BRĂILOIU, C. N. Condica de comerciu... Bucureşti, 1858
•Condica criminală. Vezi: BURCHI, Ş. Condica criminală... Bucureşti, 1851 ; ed. II, 1852 ; ed. III, 1862.
• Pravilniceasca Condică a Domnului Alecsandru Ioan Ipsilant VV. Vezi: BRĂILOIU, C. N. Pravilniceasca Condică... Bucureşti, 1841.
13687. • Condică comertială. Bucuresci (Tip. şi Lit. lui Fr. Valbaum), l840. (35 x 21,5). 76 p. (III 410699)
Cu caractere chirilice cursive. Litografiat. Descriere după copertă. Titlul de la începutul textului: "Condică comerţială. Cartea întâia pentru negoţ, de obşte. Titlu întîiu. Pentru Negustori".
13688. • Condica de comerciu cu anexele ei. Pe lângă care s’au adăogit, spre înlesnirea doritorilor, 1° Legiuirea pentru divanurile judicătoreşti, înaltul Divan, şi înalta curte de revizie; 2° cea pentru partea judicătorească în pricini comerciale; 3° cea pentru împlinirea datoriilor cu zapis; 4° cea pentru mărginirea celor în drept de protimisis la vânzări; 5° luminatul ofiţ prin care se hotărăşte începerea lucrării aceştii din urmă legiuri dela 25 Martie anul 1840; 6° doă luminate ofiţuri attingătoare de paragrafia pentru rescumpărarea lucrurilor nemişcătoare vândute subt influinţa vechii legiuiri. Acum întăia oară tipărită, cu înalta slobozenie, în zilele Preaînnălţatului Domnu stăpânitor Alecsandru Dimitrie Ghica Vvd, prin stăruirea şi cheltuiala D. Paharnicului, S. Marcovici. Bucureşti (Tip. lui I. Eliad), 1840. (19,5 x 13,5). 1 f., 242 p. (I 68511)
Cu caractere chirilice.
13689. • Condica de comerciu a Principateloru Unite Române. Coprindendu: I. Testulii legiuirei după ediţia din 1840. II. Legiuirile complimentare din 2 Noemvrie 1850. III. Procedura Condicei de Commerciu. IV. Anexulu Procedurei Commerciale. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1864. (20 x 14,5). 2 f., IV, 179 p. 2 sfanţi. (II 267155)
13690. • Idem. Ed. II. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1865. (21 x 14,5). 176 p. 2 sfanţi. (II 207130)
13691. • Condica contribuţiuniloru directe coprindendu: Legea contribuţiunei personale. [Legea contribuţiunei] pentru şiossele şi poduri; [Legea contribuţiunei] patenteloru; [Legea contribuţiunei] fonciare; [Legea contribuţiunei] tacsei [pe copertă: Taxei] de transmitere; şi reglementele [pe copertă: regulamentele] pentru aplicarea acestora legi. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1863. (23 x 15,5). VII, 317 p. (II 360187)
Paginaţie greşită: 58 p., p. 55-317.
13692. • Condica criminalicească. Partea I-II. Bucureşti (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1841, Martie-Aprilie. (19,5 x 12,5). 1 f., 56 p. (I); 1 f., p. 57-104 (II) (I 275391)
Cu alfabet de tranziţie.
13693. • Condica de procedură criminalicească. Bucureşti (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1841, Mai. (9,5 x 5). 1 f., 76 p. (I 275392)
Cu alfabet de tranziţie.
13694. • Condică de zestrea Sfintei Biserici Lucaci. Cu Patronagiul Sfintului Ierarh Nicolae, sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena şi Mai Marilor Voevozi Mihail şi Gavriil. De actele ocurilor şi acareturilor ei; de socoteala reparaţiei ei; şi de cele ce s’au mai lucrat pentru această Sfîntă Biserică de la tîrnosirea ei ce a fost în anul 1853 Aprilie 5, prin stăruinţa şi contribuirea preotului Ioan [pe copertă şi: Iconomu] Călărăşanu, a d-lui Ştefan Angel Hagi Pandele şi alţii pînă în anul 1875. Bucureşti (Tip. Toma Teodorescu). 1876. (24 x 15,5). 25 [-128] p., 1 f. pl. (II 7447)
Cu alfabet de tranziţie.
13695. • *Condica Gospodăriei sau Comptabilitatea pe un an întreg aranjată pentru gospodăria noastră casnică. [Iaşi, Edit. Tip. Naţionale, 1899]. (EN, 10(1899), nr. 442, febr. 28, p. [3]: Bibliografie)
13696. • Condică militară pentru straja pământească a Prinţipatului Moldovă. Din al şeptile Cap al Reglementului organicescu. Parte a patra. Aşezămînt de giudicată şi disţiplină. Eşii [Pe copertă: Iassy] (Privilegiata tip. a Albinei), 1832. (33 x 21). 1 f., 22 p. (III 62064)
Cu caractere chirilice.
13697. • Condică penală ostăşească cu procedura ei şi osebit suplement pentru starea de împresurare, întocmită în zilele şi prin părinteasca îngrijire a prea înălţatului Domn stăpînitor a Toată Ţara Românească Barbu Dimitrie Stirbei, întărită prin luminatul ofisii cu No. 95 din 6 Maiu 1852. Bucureşti (Tip. Colegiului Naţional), 1852. (20,5 x 12,5). 127 p. (II 147585)
Cu caractere chirilice.
13698. •Idem. Ed. II. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1861. (19,5 x 12). 2 f., 124 p. (I 411586)
Cu alfabet de tranziţie. P. de titlu cu caractere latine. în frontispiciu: "Principatele-Unite".
13699. • Idem, [pe copertă adăugat: Legea stării de asediu şi Compunerea Tribunalelor mixte în Orasiu], [...]. Ed. III. Iassy (Tip. Bermann), 1871. (20,5 x 14). 118 p., 1 f. erata. (II 411948)
Pe p. de titlu, imprimat greşit: "Iaasy", în loc de "Iassy", şi "Rermann", în loc de "Bermann".

Nu exista imagini
  1723) CONDIESCU, IOAN P.
 • Opera
 • Imagini
CONDIESCU, IOAN P.
13700. ~ Conducerea şi întreţinerea maşinilor de vapor. Pusă la îndemâna: Proprietarilor de maşini, Elevilor din şcólele de meserii din ţară precum şi oricărei persóne care se ocupă cu conducerea şi supraveghierea maşinilor cu vapor, de Ioan P. Condiescu, Profesor la scóla de arte şi meserii din capitală. Fascicolul I coprinde: Formaţiunea vaporului de apă; Combustiunea; Cuptóre; Conducerea focului; Căldări de abur şi accesoriile lor; Observaţiuni importante asupra diferitelor condiţii ce trebuesc să însusiască căldările; Calculul părţilor principale; Regulele încălzirei; şi deposite petróse în căldări. Cu 39 figuri săpate în lemn. Bucuresci, Libr. I. G. Haimann (Tip. Modernă Gregorie Luis), 1884. (22 x 14). VII, 80 p. cu il. 2 lei. (II 76392)
13701. ~ Conducerea şi întreţinerea Maşinilor cu abur. Broşura I. Formarea aburului, conducerea focului şi diverse căldări pentru abur. Bucureşti, Edit. Revistei Industriale, [1912]. (17 x 11). 112 p. cu il. 2 lei. (Biblioteca Profesiunilor Industriale, 8. Publicaţie sub Direcţia D-lui I. P. Condiescu) (I 156225)
13702. ~ Cuptoare de uscat porumb, prune şi alte cereale sau fructe, de Ion P. Condiescu, Inginer. Bucureşti, Edit. Buletinului Industrial, 1905. (16,5 x 10). 24 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca Profesiunilor, 6. Publicaţie sub direcţia D-lui Ion P. Condiescu) (I 410954)
13703. ~ Descrierea şi funcţionarea motorului Diesel, [de] I. Condiescu. Bucureşti, 1914. 47 p. (Exemplar existent în Biblioteca raională T. Severin).
13704. ~ Istoricul căilor ferate, de Ion P. Condiescu, Inginer Şef de Secţie C.F.R. Bucureşti, Edit. Buletinului Industrial (Tip. Clemenţa), 1904. (17 x 10,5). 1 f., III, p. 3-133 cu il. 80 bani. (Biblioteca profesiunilor, nr. 3. Publicată sub direcţia D-lui Ion P. Condiescu) (I 101889)
13705. ~ Istoricul maşinilor cu aburi, de Ion P. Condiescu. Bucureşti (Tip. Clemenţa), 1904. (17 x 10,5). 65 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca Profesiunilor, 5. Publicaţie sub direcţia d-lui Ion P. Condiescu) (I 411108)
13706. ~ Încercări asupra propagărei industriei şi comerciului naţional, de I.P. Condiescu, inginer, Vechiu elev al scólei de Arte şi Meserii din Bucuresci. Profesor de mecanică la aceiaşi şcólă. Bucuresci (Tip. Moderna Gregorie Luis), 1883. (23,5 x 16,5). 70[-72] p. (Economie-industrială-naţională) (II 50929)
13707. ~ Manual de electricitate industrială. Istoric, fenomene electrice, curenţi, curenţi derivaţi, magnetism, inducţiune şi maşini electrice. Bucureşti, Edit. Revistei Industriale (Tip. Albert Baer), [1913]. (17 x 10,5). VIII, 185 p. cu il. 3 lei. (Biblioteca Profesiunilor Industriale, nr. 16. Publicaţie sub direcţia D-lui I. P. Condiescu) (I 31415)
13708. ~ Memoriu despre măsurile ce sunt a se lua pentru îmbunătăţirea stărei meseriaşilor şi propăşirei noastre, industriale presentat d-lui ministru al agriculturei, industriei, comerciului şi domeniilor, de Ion P. Condiescu. Bucuresci Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1901. (24 x 16,5). 21 p. (II 413471)
13709. ~ Noţiuni elementare de topografie practică [de I. P. Condiescu]. Partea I. Planimetria şi Altimetria. Bucureşti, Edit. Revistei Industriale (Tip. Albert Baer), [1912]. (16,5 x 10,5). VIII, 96 p. 2 lei. (Biblioteca Profesiunilor Industriale, 13. Publicaţie sub direcţia d-lui I. P. Condiescu) (I 156224)
13710. ~ Primele noţiuni de mecanică practică. Partea I. Statica şi noţiuni de mişcări uniforme. Bucureşti, Edit. Revistei Industriale (Tip. Cooperativa), [1910]. (16,5 x 10). V-8 p., 112 p. cu il. 1 leu. (Biblioteca profesiunilor industriale, nr. 7) (I 190732)
13711. ~ Rezistenţa materialelor la întinderem [de I. P. Condiescu]. Bucureşti, Edit. Revistei Industriale, [1915]. (16 x 10). VIII, 135 p. cu il. 2 lei. (Biblioteca Profesiunilor Industriale, nr. 14) (I 42787)
13712. ~ Studii experimentale asupra întreţineri[!] căilor ferate, de I. P. Condiescu, Inginer, Şef de secţie la Căile Ferate Române. Broşura I. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1899. (24,5 x 16,5). 252, III p. cu il., 1 f. erata. 3 lei. (II 413350)
13713. ~ Studiu critic asupra Organisărei Scoalelor de Arte şi Meserii, de Ion P. Condiescu, fost profesor de mecanică la Şcoala de Arte şi Meserii din Bucureşti. Preşedintele Asociaţiunei absolvenţilor şcoalelor de Arte şi Meserii din ţară. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1902. (23 x 16). 32 p. (II 412424)
13714. ~ Trei conferinţe, [ţinute de Ion P. Condiescu] asupra economiei industriale. Energie, muncă, economie şi educatiune industrială. Bucureşti (Tip. Clemenţa), 1904. (17,5 x 10,5). 56 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca Profesiunilor, nr. 4. Publicaţie sub direcţia d-lui P. Condiescu) (I 411109)
I-a Conferinţă: "Viaţa şi opera lui Beniamin Franclin"; II-a Conferinţă: "Lupta popoarelor industrioase în sec. XX"; III-a Conferinţă: "Rolul muncei în industrie".

Nu exista imagini
  1724) CONDIESCU, NICOLAE (1880-1939)
 • Opera
 • Imagini
CONDIESCU, NICOLAE (1880-1939)
13715. ~ Din Lacrămi. Versuri. 1896-1898. Craiova, Libr.-Tip.-Edit. David J. Benvenisti, 1899. (18,5 x 12,5). 88, 2 p. 1 leu. (I 411368)
Prefeţe:
BRABORESCU, Ş. Din romanul unei vieţi. Pref. de ~. Craiova, 1900.

Nu exista imagini
  1725) Condiţiuni-Condiţiile
 • Opera
 • Imagini
Condiţiuni-Condiţiile
13716. • Noile condiţiuni generale pentru întreprinderi de lucrări publice. Decretul No. 1248 din 10 Aprilie 1892. [Bucureşti], (Edit. Tipografiei Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1893. (16 x 19). 23 p. 1 leu. (I 410940)
Semnează Ministrul lucrărilor publice, C. Olănescu.
13717. • Condiţiile cu care se dau în antrepridă poştele de pe drumurile de la Bucuresci prin Ploeşci la Predealu, de la Ploeşci prin Budeu la Focşani, de la Budeu la Brăila şi Galaţi, de la Bucuresci la Giurgiu şi Turnu Măgurelele, de la Bucuresci, prin Olteniţa şi Căllerasi, de la Bucuresci la Târgovistea, Câmpulung Căineni, Pitesci, Vîlcea, Slatina, Craiova şi tótă Romănia mică, pe termenii de un anu, cu începere de la I-iu Maiu fiitor 1862. [Bucureşti, 1862]. (22,5 x 18,5). 14 p. (II 385010)
13718. • Condiţiile moşiilor mănăstirilor neînchinate. [Bucureşti, 1850]. (35,5 x 22). 6 p. (III 410422)
Cu alfabet de tranziţie. Condiţiile, cuprinse în 25 de articole. La finalul textului, semnează: Şeful Departamentului Credinţei, I. Bibescu.
13719. • Condiţiile păcei din Bucureţti. Iaşi, [1918]. (36 x 22,5). 55 f. (III 50768)
Pe prima p. de text, adăugat cu cerneală: "Iaşi-1918 Maiu-Iunie (Critică)". Litografiat. Descriere după prima p. de text.
13720. • Condiţiile poştelor din Prinţipatul Moldovei. Iaşii (Tip. Inst. Albinei), 1855. (25,5 x 19,5). 11 p., 4 tab. (II 379043)
Descriere după copertă. La începutul textului, titlul: "Condiţiile cu care se antreprizuesc poştele din Moldova. Semnează Şef Departamentul de Finanse, P. Mavrogheni; Director, C. Negruţţi; Şef Secţiei, Caranfil". Cu alfabet de tranziţie.
13721. • Condiţiile poştelor, despărţirea 1,2,4 şi 5 din Besarabia Moldovei dupre care se vor da în antrepriză în camera Consiliului prin licitaţie, în dzilele de la 11, 12 şi 14 Martie 1858. Iaşii (Inst. Albinei), 1858. (22 x 16,5). 17 p. (II 467361)
Cu caractere chirilice.
13722. • Condiţiile poştelor din Prinţipatul Ţării-Româneşti, începîndu-se de la 1-iu Avgust 1851 pînă la anul 1856. Bucureşti (Tipărite la Serdarul Zaharia Carcalechi, tipograful Statului), 1851. (24,5 x 19,5). 26 p., 1 tab. (II 350254)
Cu caractere chirilice.
13723. • Condiţiile cu care se arenduesc poştele Ţării. începîndu-se de la l-iu August pînă la anul 1861. Bucureşti (Tipărit în Tip. Colegiului Naţional), 1856. (24 x 19). 24 p. (II 413345)
Descriere după copertă. Cu caractere chirilice.
13724. • Condiţiile poştelor din România. Cu cari dat în antreprisă pe termin de trei ani, cu începere de la 1 Mai 1865 pînă la 1 Mai 1868. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1865. (22,5 x 15). 36 p. (II 510520)
La p. 36, semnează: Director General al Telegrafelor şi Poştelor, Librecht.
13725. • *Condiţiile şi tarifu vămi din Principalul Tării Româneşti [pe cîte cinci ani]. [Bucureşti, 1837]. (CAv, 2(1838-1839), p. 148: 6(1842), p. 38)
13726. • Condiţiile vămilor Prinţipatului Ţării Romaneşti pe o curgere de cinci ani începân-dusă dela în 1-iu Ianuarie 1842, până iarăş la 1-iu Ianuarie 1847. Cum şi Tarifa Articolilor de plata Vămi, aşezate după A.B. Bucureşti (Tip. la Zaharia Carcalechi şi Fiul), 1842. (30 x 22). 16 p., 4 f. (tarifa), 11 p. (Supl. estr. la Bul. Of. No. 32) (II 394447)
Cu caractere chirilice, P. de titlu şi tarifa cu alfabet de tranziţie.
13727. • Condiţiile vămilor Prinţipaturilor Valahii şi Moldovă pe o curgere de şase ani începânduse dela 1 Ianuarie 1848, până iarăşi la 1 Ianuarie 1854 cum şi tarifa articolilor de plata vămii, aşezată după A.B. Bucureşti (Tipărită la Pitarul Zaharia Carcaleki, Tipograful Curţii), 1847. (26,5 x 22). 1 f., 48[-51] p. (II 394447)
Cu caractere chirilice.
13728. • Condiţii pentru vămile amândurora prinţipatelor Valahia şi Moldavia, ce se vândă unite la un loc pe curs de şase ani, cu începere de la l-iu Ianuarie 1854 şi până la l-iu Ianuarie 1860. [Bucureşti, 1861]. (25,5 x 20). 11 p. (II 394447)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1726) CONDOGEORGI, P.
 • Opera
 • Imagini
CONDOGEORGI, P.
13729. ~ Constantinopole dupe anthologia heilena sau dupe epigramele din anthologia hellena. Traducţiune din Limba Hellenă după broşiura elaborată de D-nu P. Condogeorgi, Doctor în Filologie şi Theologie etc. de Pericle P. Kiustengeanu. Constanţa (Typ. Pericle M. Pestemalgioglu, Succursală din Brăila), 1881. (20 x 13). 72 p. (I 439772)
La p. 69-72: "Lista Domnilor Abonaţi".

Nu exista imagini
  1727) CONDOPOL, DIMITRIE D.
 • Opera
 • Imagini
CONDOPOL, DIMITRIE D.
13730. ~ Tratamentul chirurgical al Pleureziilor Purulente Cronice. Operaţiuunea lui Delorme. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Iunie 1908 de Dimitrie D. Condopol. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1908. (23,5 x 15,5). 68 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 302) (II 10840)

Nu exista imagini
  1728) CONDOPOL, GEORGE D.
 • Opera
 • Imagini
CONDOPOL, GEORGE D.
13731. ~ Separaţiunea patrimoniilor în materia succesiunilor în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă, susţinută de George D. Condopol. Bucuresci (Tip. M. Rădulescu), [1901?]. (22,5 x 15,5). 103 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412391)
Datat cu aproximaţie după informaţiile privitoare la comisie (G. Danielopol decan în 1900-1901). Preşedintele tezei: N. Crătunescu. (d. 1904)

Nu exista imagini
  1729) CONDRACHY, DEMETRU N.
 • Opera
 • Imagini
CONDRACHY, DEMETRU N.
13732. ~ Statul şi evoluţia lui. Teza pentru licenţă susţinută de Demetru N. Condrachy. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1903. (23,5 x 16). 52 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409191)

Nu exista imagini
  1730) CONDREA, A.C.
 • Opera
 • Imagini
CONDREA, A.C.
13733. ~ D-l N. Iorga factor al conştiinţei naţionale. Răspuns la articolul D-lui E. Lovinescu Revizuiri morale. Flacăra, anul V, No. 15 dat de A. C. Condrea. Bucureşti (Tip. Bucovina, I. E. Torouţiu), 1916. (16 x 11). 31 p. 25 bani. (Biblioteca Bucovina, nr. 26) (I 47793)
La p. 30-31, catalogul colecţiei.

Nu exista imagini
  1731) CONDREA, I.
 • Opera
 • Imagini
CONDREA, I.
În colaborare:
GALLIN, C. ş.a. Carte de cetire, pentru şcólele primare. Partea I, cl. II prim. Ed. V. Ploesci, 1892; ed. VI. Ploesci, 1893/1892. Partea II, cl. III prim. Ed. III, Ploesci, 1892; Partea III, cl. IV prim. Ed. III. Ploesci, 1892.

Nu exista imagini
  1732) CONDREA, PETRU
 • Opera
 • Imagini
CONDREA, PETRU
13734. ~ Dicţionar geografic al judeţului Roman, de Petru Condrea, Revizor şcolar, autorul Dicţionarului judeţului Tutova. Membru activ al Societăţei Geografice Române. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa adunărei generale din 29 Februarie 1888. Bucuresci (Tip. Toma Basilescu), 1891. (24 x 17,5). 153 p. (Societatea Geografică Română. Premiul D. A. Sturdza) (II 50908)
13735. ~ Dicţionar geografic al judeţului Tutova, de Petru Condrea, Institutor, Membru activ al Societăţii Geografice Române. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa adunării generale din 1/13 Februarie 1887, sub presidenţia Majestăţii Sale Regelui. Bucuresci (Stab. grafic Socecu & Teclu), 1887. (23 x 16). 90 p. (Societatea Geografică Română. Premiul General George Mânu) (II 50897)
Lipsă coperta.
13736. ~ Geografia Judeţului Tutova. Lucrată conformă programei în vigóre, pentru clasa II prim. urbană şi a III rurală, de Petru Condrea, Institutoru. Barladu, Edit., Tip. şi Libr. G. Caţafany (Tip. George Catafany), 1887. (21,5 x 13). 43 p. 50 bani. (II 412047)
13737. ~ Idem. Ed. IV. Bârlad, Edit. Libr. V. D. Vasiliu (Focşani, Tip. Alexandru Codreanu), 1893. (21,5 x 14). 40 p., 1 h. 50 bani. (II 412049)

Nu exista imagini
  1733) CONDREA, PETRU (1888-?)
 • Opera
 • Imagini
CONDREA, PETRU (1888-?)
13738. ~ Câteva observaţiuni asupra apariţiei corpusculilor lui Guarnieri la animalele vaccinate şi nevaccinate. Lucrare făcută în Laboratorul de medicină experimentală Prof. I. Cantacuzino. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la ... Iunie 1915 de Petru Condrea. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1915. (23,5 x 16). 38 p., 2 f., 7 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1446) (II 44546)

Nu exista imagini
  1734) CONDRUS, MICHAIL (1851-?)
 • Opera
 • Imagini
CONDRUS, MICHAIL (1851-?)
13739. ~ Câte-va observaţiuni practice asupra boalei gastrointerită nephritică, de Mihail Condrus, medic veterinar al judeţului Covurlui. Galatz (Tipo-Lit. G. Bălăşescu), 1888. (23 x 15,5). 30 p. (II 156798)

Nu exista imagini
  1735) Conductorul Mariajului sau Arta de a se căsători
 • Opera
 • Imagini
Conductorul Mariajului sau Arta de a se căsători
13740. • Conductorul Mariagiului sau Arta de a se căsători. Coprindend Importanţa Mar[i]agiului. Mariagiul la popórele civilizate. Mariagiul la popore sălbatice. Calităţile şi condiţiunile cerute p. a se căsătoţi [!]. Drepturile şi datoriile respective ale soţilor. Despre divorţ. Sfatul pentru naşul şi naşa de Un Amic al omenirei. Daţi 10 bani şi citiţi această şi nu veţi regreta. Veţi trage folos şi veţi râde. (Apare în fascicule a 10 bani). [Bucureşti, 1893]. (17 x 10,5). 16 p. 10 bani. (Biblioteca pentru toţi. Fasc. nr. 1) (I 270266)
Datat după anul înregistrării exemplarului în prima bibliotecă, căreia i-a aparţinut: nr. 1620 (R.T.) 28/10 1893. Probabil este prima încercare de a edita această colecţie.

Nu exista imagini
  1736) Conducătorul tinerimii scolastice
 • Opera
 • Imagini
Conducătorul tinerimii scolastice
• Conducătorul tinerimei scolastice. Vezi: BOCHIS, I. Conducătoriul tinerimei şcolastice. Ed. I. Gherla, 1899 ; ed. II, 1902; ed. IV, 1911.

Nu exista imagini
  1737) Conducerea sufletului
 • Opera
 • Imagini
Conducerea sufletului
13742. • Conducerea sufletului. Cum trebue creştinul ortodox să-şi curăţească sufletul de păcate şi mai sunt puse Rugăciunile dimineţei, ale serei şi altele. Pentru toţi creştinii cei de bună credinţă. Compusă de Un Părinte Călugăr. Anul 1907. Aprilie 6. Giurgiu (Tip. Comercială Nicolae Pandelescu), [1907]. (13,5 x 9,5). 39 p. (I 6964)
13742. • Idem. Giurgiu (Tip. Comercială Nicolae Pandelescu), 1907. (13,5 x 9,5). 40 p. (I 644736)
Descriere după copertă. Diferă de precedenta prin tipar şi nr. de pagini.

Nu exista imagini
  1738) Conduita guvernului, presei şi opiniunea publică
 • Opera
 • Imagini
Conduita guvernului, presei şi opiniunea publică
13743.• Conduita guvernului, presei şi opiniunea publică în afacerea demisiunei oficerilor de cavalerie judecate de Vitam impendere vero. Bucuresci (Tip. şi fonderia de litere Thoma Basilescu), 1894. (17,5 x 11). 58 p. 50 bani. (I 55973)

Nu exista imagini
  1739) CONDURACHE, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CONDURACHE, NICOLAE
În colaborare:
13744. ~ Monografia domeniului Dobrovăţ din judeţul Vaslui cu două planuri şi mai multe figuri în text de Nicolae Condurache, şeful regiei, şi Nicolae Marinescu, silvicultor. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (22,5 x 15). 80 p. cu il., 2 h. (Biblioteca Populară a Administraţiei Domeniului Coroanei. Cărticica XXXII) (II 65777)

Nu exista imagini
  1740) CONDURACHI, IOAN D. (1888-?)
 • Opera
 • Imagini
CONDURACHI, IOAN D. (1888-?)
13745. ~ Câteva cuvinte asupra condiţiei juridice a străinilor în Moldova şi Ţara Românească până la Regulamentul Organic, de Jean D. Condurachi, Doctor în drept de la Universitatea din Paris. Bucureşti (Tip. Cultura), 1918. (22 x 15). 115 p. 5 lei. (II 27635)
13746. ~ Recherches sur L’ancienne Organisation Judiciaire des roumains. Thèse pour le doctorat. L’Acte public sur les matières ciaprès sera soutenu le 29 Janvier 1913 [pe copertă, şi: Présentée et soutenue la 29 Janvier 1913, par Jean D. Condurachi]. Paris, Libr. nouvelle de droit et de jurisprudence, Arthur Rousseau Editeur, 1913. (26 x 17). 3 f., 197 p. (Université de Paris. Faculté de droti) (II 464981)
13747. ~ Idem. Tome I. En Moldavie. Paris, Libr. Nouvelle de Droit et de Jurisprudence Arthur Rousseau éditeur (Impr. Bussière, Saint-Armand (Cher)), 1912. (23,5 x 16). 2 f., 197 [-199] p. (II 156936)
Tip. menţionată la p. 199.
13748. ~ Studiu asupra extrădărei, de Jean D. Condurachi, Doctor în Drept de la Universitatea din Paris, Ataşat la Legaţia României din Bulgaria. Sofia (Tip. Sf. Sofia), 1915. (24 x 16). 96 p. 2 lei. (II 205599)

Nu exista imagini
  1741) CONDURATU, CONSTANTIN P.
 • Opera
 • Imagini
CONDURATU, CONSTANTIN P.
Vezi: CONDURATU-PETRESCU, C. (1844-1900)

Nu exista imagini
  1742) CONDURATU, EMIL
 • Opera
 • Imagini
CONDURATU, EMIL
În colaborare:
FILACTO, G. şi ~. Călăuza practică a oficierului stărei civile. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  1743) CONDURATU, GRIGORE C. (1874[1876?]-1934)
 • Opera
 • Imagini
CONDURATU, GRIGORE C. (1874[1876?]-1934)
13749. ~ Compararea drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor în dreptul roman, Codicile Callimachi şi Caragea, Codul Napoleon şi Codul Alexandru Ion I. Teză pentru licenţă de Gr. C. Conduratu, licenţiat - laureat în litere. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1898. (23,5 x 16). 99 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413033)
13750. ~ Consideraţiuni despre studiele asupra vechiului drept român, [de Grigore C. Conduratu]. [Bucureşti, 1899]. (24 x 16,5). p. 196-202. ([Extras din Revista "Tinerimea Română". Noua Serie. Vol. II. Fase. I]) (II 65836)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, în colontitlu şi la p. 202. Revista, menţionată la p. 197.
13751. ~ Michel Beheims. Gedicht über den Woiwoden Wlad II Drakul. Mit historischen und kritischen Erläuterungen. Inaugural-Dissertation zur Erlagung der Doctorwürde bei der Hohen Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig eingereicht von Gregor C. Conduratu. Bukarest (Buchdruckerei Eminescu), 1903. (23 x 16). 118 p., 1 f. (Philosophische Fakultät der Universität Leipzig) (II 134071)
13752. ~ Relaţiunile Ţerii-Româneşti şi Moldovei cu Ungaria până la anul 1520 de Grigore C. Conduratu, Licenţiat în Litere. Cu o scrisoare de Dl. Grigore G. Tocilescu, Profesor universitar, membru al Academiei Române, etc., etc. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (24 x 17,5). 534 p. (Încercări istorice) (II 252513)
Menţiune suplimentară pe foaia de titlu: "Operă încoronată de Academia Română cu premiul Statului Ion Heliade-Rădulescu".

Nu exista imagini
  1744) CONDURATU-PETRESCU, CONSTANTIN (1844-1900)
 • Opera
 • Imagini
CONDURATU-PETRESCU, CONSTANTIN (1844-1900)
13753. ~ Călăuza pentru studiulu typograficu conţinend principii teoretice şi practice prelucrate de Const. P. Conduratu Compositoru - typografu. Bucuresci (Typ. C.P[etrescu]-Conduratu), 1876. (18,5 x 12). IX, 152 p. cu il. (I 384824)

Nu exista imagini
  1745) CONDURĂŢEANU, DIMITRIE P.
 • Opera
 • Imagini
CONDURĂŢEANU, DIMITRIE P.
13754. ~ Dicţionar geografic al judeţului Dâmboviţa, de D. P. Condurăţeanu, Institutor definitiv al clasei a IV şi director al şcolei Nr. 2 din Târgovişte. Membru activ al Societăţei Geografice Române. Actualmente Revisor şcolar. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa adunării generale din 1/13 Februarie 1887, sub presidenţia Majestăţii Sale Regelui. Bucureşti (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1890. (24,5 x 18). 127 p. (Societatea Geografică Română. Premiul General George Manu) (II 50868)
13755. ~ Geografia descriptivă, fisică, politică şi economică a Judeţului Dâmboviţa. Lucrare elaborată pentru clasa II-a primară urbană şi III-a rurală de ambele sexe, din Judeţulu Dâmboviţa, [de] Dimitrie P. Condurăţeanu. Directorulu scoalei No. 2 de băeţi din Târgovişte. Ed. I. Târgovişte, Edit. Libr. Gr. Gr. Tomescu (Tip. Viitorul), 1887. (22,5 x 15). 97 p. 80 bani. (II 413053)
13756. ~ Geografia Judeţului Dâmboviţa, de Dimitrie P. Condurăţeanu, Revisor Şcolar. Lucrare elaborată pentru clasa II-a primară urbană şi III-a rurală de ambe-sexe, din judeţul Dâmboviţa. Ed. II. Revedută şi îmbunătăţită. Târgovişte (Tip., Libr. şi Leg. Viitorul R.T. Rizescu), 1890. (22 x 14,5). 43 p. (II 412217)

Nu exista imagini
  1746) CONESCU, MARIA
 • Opera
 • Imagini
CONESCU, MARIA
13757. ~ Cele doue şcoli: Clasică şi positivistă penală. Criticile lor. Tesa pentru licenţa susţinută de Maria Conescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (23,5 x 16). 76 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3153)

Nu exista imagini
  1747) Conférence, Conferinţă-Conferinţe
 • Opera
 • Imagini
Conférence, Conferinţă-Conferinţe
• Conferinţă... asupra Unirii Principatelor. Vezi: SARRY, C. N. Conferinţă... asupra Unirei Principatelor. Constanţa, 1907.
• Conferenti’a romana natiunele din Transilvania. Vezi: ACTE şi date despre Conferinti’a romana natiunale din Transilvania... Pesta, 1870.
• Conferinţa Românilor gr.-cat. din Provincia metropolitană de Alba-Iulia şi Făgăraş. Vezi: ACTELE Conferinţei Românilor gr.-cat. Braşov, 1897
• Conferinţele generale ale institutorilor şi înveţătorilor din jud. Vâlcea pe anul 1898. Vezi: CONSTANTINESCU, DIM. ş.a.
• Conferinţe Publice 1892. Vezi: ASOCIAŢIA naţională arădană.
• Conferinţele revizorilor şcolari... Vezi: MINISTERULU Instrucţiunei Publice şi a1u Culteloru. Învăţămentulu primaru ruralu. Conferinţele... Bucureşti, 1881
13758. • [La deuxième Conférence internaţionale de la Paix. La proposition de l’institution d’une Haute Cour Internationale de Justice]. Bucarest (Inst. d’Arts Graph. Carol Göbl, S-r Rasidescu), [1907]. (33,5 x 20,5). 11 p. (II 209140)
13759. • Conferinţa naţională românească. Protocolulu şedinţeloru Conferinţei naţionale româneşti ţinute din 1/13 până în 4/16 Ianuariu 1861 la Sibiu sub preşedinta a doi Arhipăstori româneşti din Transilvania cu aclusele sale şi cu unu comentariu. Braşovu, Editoru G. Bariţiu (Provăzetori Römer & Kamner), 1861. (18,5 x 12). 91[-96] p. (I 376449)
Cu alfabet de tranziţie. Bibliografie la p. 93-96. Lipsă coperta.
13760. • *Conferinţa Românilor de peste munţi ţinută la Sibiu în Octomvrie 1890. Dare de seamă amănunţită, cuprinzînd şi suplica delegaţilor români cătră împăratul împreună cu o bogată culegere de documente pe care se întemeiază acel art. (în cele 3 de pe urmă fascicule ale rev. lui C. Diaconovici Rumänische Revue pe oct.dec. 1890, apărută într-o singură broşură). Wien, 1890. [Arh, 2(1891), p. 498)
13761. • Conferinţe asupra manevreloru de infanterie. Partea I. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1868. (24 x 16). 66 p. 1 leu nou. (II 413341)
13762. • [Conferinţele din Paris. Tractatul de pace împreună cu Protocoalele precum şi Tractatele încheiate de România şi Moldova cu înalta Poartă şi cel de negoţ încheiat cu Englitera]. [Bucureşti (Tip. Nifon Mitropolit), 1856]. (25,5 x 20). 40 p. (II 105140)
Cu alfabet de tranziţie. Descriere după ed. II.
13763. • Idem. Ed. II, din nou citită şi îndreptată. Bucureşti (Tip. Nifon Mitropolit), 1856. (22,5 x 19). 40 p. 3 gologani (12 parale) (II 138627)
Descriere după copertă. Cu alfabet de tranziţie.
13764. • Conferinţele industriale ţinute la Ministerul Financelor de la 7 MaiU până la 10 Iunie 1903. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (27,5 x 19,5). 51 p. (III 8432)
Semnează: "Ministrul financelor, E. Costinescu. Secretarul conferinţelor industriale, I. Morandini".
13765. • Conferenţele înveţătoresci din Archidiecesa ortodoxă română a Transilvaniei, ţinute în 18/30 şi 19/31 August 1898. Publicate de Comisarii Consistoriali. Sibiiu (Tipografia archidiecesana), 1899. (22,5 x 15). XI, 213 p. (II 644880)
Comisarii consistoriali: Mateiu Voileanu, Dim. Moldovan, Vasile Damian, Sim. Monda, Teodor Herman, Gr. Pletosu, Dr. Vasilie Saftu, Ioan Popovici, Dr. Pavel Oprişa, Dr. Iosif Blaga, Dr. Elie Cristea, Dr. Vasile Bologa.
13766. • Conferinţele învăţătorilor dela şcoalele greco-ort. române din arhidieceza Transilvaniei ţinute în anul 1912. Dare de seamă. Sibiiu (Tipografia arhidiecezana), 1913. (20 x 12,5). 34 p. (BCU-C1N 180128)
13767. • Conferinţele învăţătorilor din Vâlcea. Anul 1888. 1-15 August. întocmite prin îngrijirea unei comisiuni compusă din: Dimitrie Tănăsescu, învăţător în comuna Costeşti, Const. Popescu, com. Călina, Grig. Mihăescu, com. Vlădeşti, Şt. Drăghicescu, com. Vârleni, membri; secretari: Const. Demetrescu, com. Prundeni, I. Popescu, com. Zătreni, Ştefan Durilescu, com. Crăpăturile. Bucuresci (Tip. şi Libr. Şcolelor Eniu D. Bălteanu et C. P.-Conduratu), 1888. (23 x 15,5). 92 p. 1,50 bani. (II 412563)
13768. • *Conferinţele pastorale ale personalului didactic primar urban din ţară. învăţătorii urbani n’ar putea şi n’ar trebui să aibă o activitate extra-şcolară ca cei rurali? Ce-ar putea face ei pentru instrucţia şi mai ales pentru educaţia adulţilor şi în general a orăşenilor. Târgu-Neamt, 1906. Broşură de 24 pagini. (A-B 10(1907), nr. 20, fe’br. 11, p. 534: Cărţi primite la redacţie)
13769. • Conferinţe populare ţinute de înveţători rurali Publicate de Casa Scólelor sub îngrijirea lui G. Coşbuc. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1903. (23 x 16). 1 f., II, 267 p. (Din activitatea Cercurilor Culturale) (II 267066)
Cuprinde conferinţele învăţătorilor: N. Andriescu, Ion Costin, St. Popescu, Emanoil Popescu, Paraschiţa Bindea, Vasile Păunescu, M. Alecsa, I. Negrescu, Dem. Mândricel, G. Rădulescu, T. C. Ionescu, P. I. Rădulescu, Şt. Niţescu, Dum. Georgescu, Ion N. Rodos, Const. Agapi, Nicolai I. Pâslaru, I. Diaconescu, A.M. Michaelescu, Ioan C. Popescu, Pr. M. Moisescu, G. P. Salvin, comisie formată din: N. Silvaş, I. P. Creţulescu, C. Stan şi T. V. Ungureanu, T. Zaharescu, Dumitru Râpeanu, Pr. Samson D. Popescu, Grig. Dimitrie, I. V. Ungureanu, N. Pieptu, I. Vălceanu, Marin Teodorescu.
13770. • Conferinţe populare ţinute de învăţători la cercurile culturale. Publicate cu supravegherea lui George Coşbuc. Vol. II. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1909. (23 x 16). 2 f., 267 p. (Din publicaţiile Casei Şcoalelor) (II 16918)
Cuprinde conferinţele învăţătorilor: T. N. Popârlan, Irina I. Popescu, Gheorghe A. Stănescu, Vasile Costăchescu, D. Bujilă, Mihalache Mihail, I. Ionescu, Al. Dorneanu, Grigore Dimitriu, Dumitru Iliescu, Th. Dobrescu, C. Sachelarie, Pr. M. Ştefănescu, I. Litescu, Anton R. Popescu, Profira Dimitrescu, Păun I. Gilorteanu, Radu H. Bocioacă, E. I. Patriciu, Vasile Costăchescu, N. Mateiu, C. I. Teodorescu, G. Teodorescu, T. Demetrescu, C. Michăilescu Măria Bratu, George Constantinescu, P. Ciocâltău, Vasile Costăchescu, G. I. Sava, D. M. Micu, Al. C. Mihăilescu, I. Popescu, Mih. Florescu, D. Mihăilescu, Vlad Stănciulescu, M. Constantinescu, C. N. Fedeleş.
13771. • Conferinţe populare ţinute de învăţători rurali. Publicate de Cassa Şcoalelor sub îngrijirea lui G. Coşbuc. [Ed. II]. Bucureşti (Tip. Jockey-Club, Ion C. Văcărescu), 1915. (20 x 13). 341 [-343] p. (Din activitatea Cercurilor culturale) (I 460422)
Lipsă coperta. Vol. II apare în 1920.
13772. • Conferinţele Preoţilor Judeţului Doljiu. Despre Introducerea Cristianismului în Dacia-Traiană. Fasele prin care a trecut Biserica Română. Bărbaţii cei mari cari s’au ocupat cu literatura. Despre starea morală şi materială a preoţilor de astăzi. [Editate de protoereu N. Georgescu]. Craiova (Tip. Română Filip Lazar Succesor), 1897. (18 x 12,5). IV, 234 p. (I 411257)
Cuprinde conf. pr. Nic. Bărzeanu, Marin Urziceanu, P. Stănescu, Gheorghe Ştefaniu, Ilie Dumitrescu, Smarand Georgescu, Marin Braviceanu, P. Calafeteanu, G. I. Brădescianu, Mihai Goescu, I. Moreanu, Ion Elianu, Vulcănescu, Şt. Băileşteanu.
13773. • Conferinţele rostite în Primul Congres al Băncilor Populare de domnii: I. G. Duca, Sub Director General al Creditului Agricol şi Casei Centrale a Băncilor Populare, Emilie[!] Zanne, Inspector, Vintilă Brătianu şi D. S. Neniţescu, membrii în Consiliul de administraţie al Casei centrale, la Focşani în dilele de 11-13 Ianuarie 1904. Ploesci (Tip. Democratul), 1904. (22,5 x 15,5). 72 p. (II 4072)
13774. • Conferinţi ţinute de o parte dintre preoţii eparhiei Huşilor în comuna Adam şi oraşele: Berlad, Vaslui şi Huşi în dilele de 17 şi 18; 20 şi 21, 24; 26 şi 27 August 1898. Sub presidenţia P.S. Episcop al Huşilor D.D. Silvestru revădute şi corectate de Diaconul Ioan Andreescu, licenţiat în Teologie. Bucureşti (Typ. Cărţilor Bisericeşti), 1899. (25 x 16,5). VI-219 p. (II 408568)
13775. • Conferinţele Vieţei Nouă. Seria întîi 1909. Ovid Densusianu, Sufletul nou în poesie. C. Damianovici, Literatura noastră şi clasele sociale. D. Caracostea, Poesia română de azi. I. F. Buricescu, Simbolismul lui Ibsen. N. Andriţoiu, E. Poe. Ovid Densusianu, Ideal şi îndemnuri. Bucureşti, Edit. Vieţei Nouă, 1910. (20 x 14). 3 f., 271 p. (II 21991)

Nu exista imagini
  1748) Confesiunea ortodoxă a credinţei bisericii catolice
 • Opera
 • Imagini
Confesiunea ortodoxă a credinţei bisericii catolice
• Confessiunea ortodoxa a credinţei bisericei catolice şi apostolice a resaritului Vezi: MOVILĂ, PETRU. Confesiunea ortodoxă... Bucureşti, 1872; Sibiiu, 1877; ed. III. Bucureşti, 1879.

Nu exista imagini
  1749) Conflict
 • Opera
 • Imagini
Conflict
• Le Conflit franco-roumain, par Un ami de la France. Vezi: BENGESCU, G.
• Conflit gréco-roumain. Vezi: MINISTÈRE des Affaires Etrangères. Documents diplomatiques. Conflit gréco-roumain. Bucureşti, 1905.
• Conflictul greco-român...[de] Costache. Vezi: GHEORGHIU, C. P.

Nu exista imagini
  1750) Conflictul dintre Asociaţia Alimăniştianu, Mrazec & Co...
 • Opera
 • Imagini
Conflictul dintre Asociaţia Alimăniştianu, Mrazec & Co...
13776. • Conflictul dintre Asociaţia Alimăniştianu, Mrazec & Co. şi societatea de petrol Speranţa. Sau cât de adânc a pătruns corupţia în ţară la noi. [Bucureşti, 1907]. (23,5 x 15,5). 8 p. (II 37382)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  1751) CONGO, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
CONGO, pseudonim
13777. ~ Prin gaura uşi[!] Biletul de una mie lei. Scrisoare de dragoste a unei domnişoare din lumea mare către un escroc. Cum devine cazul, etc. etc. Nuvele, [de] Congo. Piteşti (Tip. Gheorghe N. Vlădescu), 1907. (21 x 13,5). 123 p. 2 lei. (II 5895)

Nu exista imagini
  1752) Congres-Congresul
 • Opera
 • Imagini
Congres-Congresul
• Congres. Vezi şi: DEZBATERILE ; ASOCIATIA... ; SOCIETATEA... ; PARTIDUL...; Cercul...
• Primul Congres al Băncilor Populare. Focşani, 1904. Vezi: • Conferinţele rostite în primul Congres...
• Congresul de arte şi meserii, 1900. Vezi: ASSOCIATIUNEA generală a absolvenţilor şcoalelor de Arte şi Meserii
• Congresulu din Paris. Protocoalele şi tractatulu de pace. Vezi: TEULESCU, P. ş.a. Congresulu din Paris. Bucureşti, 1856.
• Congresul economic român, 1884. Vezi: • Asedământul Congresului...
• Congresul limbilor clasice. Bucureşti 1904. Vezi: • Discuţiunile, conferinţele şi lecţiunile ... cu ocazia Congresului...
• Congresul Profesorilor secundari, 1903. Vezi: CERCUL Profesorilor secundari
• Congresul din 15-16 Iunie 1914 dela Bucureşti. Vezi: LIGA pentru Unitatea Culturală a Tuturor Românilor
13778. • Congresul absolvenţilor scólelor de meserii din ţară. Bucureşti, 3 Ianuarie 1899. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic C. Ispăsescu & G. Bratanescu), 1899. (20,5 x 13). 31 p. (II 411723)
13779. • Al II-lea Congres al Camerelor de Comerciu şi Industrie din România. Ţinut la Bucuresci, în zilele de 8 şi 9 Maiu 1900. [Publicat de] Camera de Comerciu şi Industrie din Bucuresci. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere, Thoma Basilescu), 1900. (24,5 x 16,5). 1 f., 126 p. (II 409281)
13780. • Al III-lea Congres al Camerelor de Comerciu şi Industrie din România. Ţinut la Iaşi în zilele de 16 şi 17 Mai 1901. [Publicat de] Camera de Comerciu şi Industrie. Circumscripţia a VIII-a Iaşi. Iaşi (Tip. Şcolei Academice de Imprimerie), 1901. (22,5 x 15,5). 160 p. (II 511672)
13781. • Al IV-lea Congres al Camerelor de Comerciu şi Industrie din România. Ţinut la Craiova în dilele de 29 şi 30 Maiu 1902. [Publicat de] Camera de Comerciu şi Industrie din Craiova. Craiova (Tip. şi Leg. de cărţi N.I. Macavei), 1902. (23 x 15,5). 204 p. (II 412566)
13782. • Al V-lea Congres al Camerelor de Comerciu şi Industrie din România. Ţinut la Brăila în dilele de 24 şi 25 Maiu 1903. [Publicat de] Camera de Comerciu din Brăila. Brăila (Tip. Universala, Constantin P. Nicolau), 1903. (22,5 x 15,5). 221 p. (II 412335)
13783. • Al VI-lea Congres al Camerelor de Comerciu şi Industrie din România. Ţinut la Galaţi, în zilele de 22 şi 23 Mai 1904 sub prezidenţia D-lui N.N. Madgearu, Prezidentul Camerei de Comcerciu din Galaţi. Rapoarte, discuţii, concluziuni. Publicate sub Direcţia D-lui I.G. Munteanu, Directorul Şcoalei Comerciale Superioare din Galaţi, Delegatul Ministerului pe lingă Camera de Comerciu din Galaţi. Galaţi (Tip. Buciumul Român, P.P. Stănescu), 1904. (24 x 17). 242 p. (Camera de Comerciu şi Industrie din Galaţi) (II 87168)
13784. • Congresul al VII-lea al Camerelor de Comerţ şi Industrie din România. Ţinut la Piteşti, în zilele de 21, 22 şi 23 Maiu 1905. Stenografiat de d-nii Traian Negrescu, stenograf al Senatului şi Henri Stahl, stenograf revizor al Camerei Deputaţilor. Publicat sub îngrijirea d-lui [pe copertă: I. D. Penciu], Secretarul Camerei de Comerţ din Piteşti şi al Congresului. Piteşti (Tip. Transilvania Iosif I. Sreier), 1905. (23 x 15,5). 231 p. (Camera de Comerţ şi Industrie Piteşti) (II 412432)
13785. • Al VII-lea Congres al Camerelor de Comerciu ţinut la Piteşti în 1905. Propunerile Camerei de Comerciu şi Industrie din Bucureşti asupra modificărilor de adus la impositul patentelor. Bucureşti (Socecu), 1905. (23 x 16). 22 p., 4 tab. (II 423447)
Descriere după copertă.
13786. • Idem. Propunerile Camerei de Comerciu şi Industrie din Bucureşti relative la modificarea Legei pentru repausul în zilele de Duminică şi sărbători. [Bucureşti, 1905]. (23 x 15,5). 8 p. (II 423449)
Descriere după copertă.
13787. • Idem. A doua cestiune. Cestiunea modificărei calendarului Iulian. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Ploeşti. Ploeşti (Stab. de Arte grafice Progresul), 1905. (20 x 13). 14 p. (II 411786)
Raportul este semnat de ing. I. Gheorghiu.
13788. • Idem. A doua cestiune. Cestiunea portului Constanţa. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Constanţa. Constanţa (Tip. Aurora, Fraţii Grigoriu), l905. (26,5 x 18). 11 p. (II 413659)
13789. • Congresul VIII-lea al Camerelor de Comerciu şi Industrie din ţară ţinut la Bucureşti în zilele de 8 şi 9 mai 1906 în Sala Teatrului Eforiei. Bucureşti (Tip. G.A. Lazareanu), 1906. (22,5 x 16). 208 p. (II 267102)
13790. • Al VIII-lea Congres al Camerelor de Comerciu ţinut la Bucureşti în anul jubilar 1906. Propunerea Camerei de Comerciu şi Industrie din Bucureşti relativă la modificarea Legei pentru repaosul în zilele de Duminică şi Sărbători. [Bucureşti, 1906]. (23 x 15,5). 8 p. (II 423454)
13791. • Idem. Propunerea Camerei de Comerciu şi Industrie din Bucureşti relativă la Solidarizarea comercianţilor şi industrieşilor. [Bucureşti, 1906]. (23,5 x 16). 11 p. (II 423201)
Descriere după copertă.
13792. • Congresul al IX-lea al Camerilor de Comerţ şi Industrie din România ţinut la Constanţa în zilele de 21 şi 22 Maiu 1908 în sala Teatrului Elpis. [Publicat de] Camera de Comerţ şi Industrie. Circ. X-a Constanţa. Constanţa (Tip. Dimitrie Nicolescu), 1909. (24,5 x 16,5). 144 p. (II 413420)
13793. • Al IX-lea Congres al Camerilor de Comerţ şi Industrie din România ţinut la Constanţa în anul 1908. A doua chestiune. Căile Ferate faţă de economia naţională. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Bucureşti. Bucureşti (Tip. G.A. Lazareanu), 1908. (23,5 x 16). 21 p., 3 pl. (II 412503)
13794. • Idem. A patra cestiune. Organizarea comerţului interior de cereale. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Constanţa. Constanta (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1908. (23 x 15,5). 10 p. (II 423281)
Descriere după copertă.
13795. • Idem. A cincea chestiune. Organizarea comerţului de cereale pentru exportaţiune. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Galaţi. Galaţi (Tip. Buciumului Român Pentru P. Stănescu), 1908. (23 x 15,5). 16 p. (II 423276)
13796. • Idem. A cincea chestiune. Organizarea comerciului de Exportaţiune al cerealelor. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Botoşani. Botoşani (Tip. Reînvierea Segall & Marcu), 1908. (24,5 x 16,5). 18 p. (II 422790)
Descriere după copertă.
13797. • Idem. A şasea cestiune. Desvoltarea relaţiunilor noastre comerciale cu Orientul. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Constanţa. Constanta (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1908. (23 x 15). 7 p. (II 263340)
Descriere după copertă.
13798. • Al X-lea Congres al Camerelor de Comerţ şi Industrie din România ţinut la Botoşani’ în zilele de 21 şi 22 Maiu l909 în sala Teatrului Popovici. Botoşani (Tip. Reînvierea Segall & Marcu), 1909. (24 x 16). 196 p. (II 65798)
13799. • Al X-lea Congres al Camerelor de Comerţ şi Industrie din România ţinut la Botoşani în anul 1909. A doua cestiune. Organizarea comerţului de exportaţiune al cerealelor. Raportul Camerei de Comerţ şi industrie din Botoşani. Botoşani (Tip. Reînvierea Segall & Marcu), 1909. (23 x 15,5). 19 p. (II 29081)
Fără copertă.
13800. • Idem. A treia chestiune. Organizarea comerţului de cereale pentru exportaţiune. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Galaţi. Galaţi (Tip. Buciumul Român Petru P. Stănescu), 1909. (23,5 x 15,5). 16 p. (II 423156)
13801. • Idem. A cincea chestiune. Navigabilitatea Prutului. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Galaţi. Galaţi (Tip. Buciumul Român, Petru P. Stănescu), 1909. (23,5 x 15,5). 10 p. (II 422992)
13802. • Al XI-lea Congres al Camerelor de Comerţ şi industrie din Bomânia, ţinut la Focşani [pe copertă: în oraşul Focşani] în zilele de 21 şi 22 Mai 1910 în sala Liceului Unirea. Focşani (Atelierele Gh. A. Diaconescu), 1911. (22,5 x 15,5). 183 p. (II 412911)
13803. • Al XI-lea Congres al Camerelor de Comerţ ţinut la Focşani în 1910. Propunerile Camerei de Comerţ şi Industrie din Bucureşti relative la modificarea Legei asupra firmelor. [Bucureşti] (Tip. Anuarul General), [1910]. (23 x 15,5). 12 p. (II 423448)
Descriere după copertă.
13804. • Al XI-lea Congres al Camerelor de Comerţ şi Industrie ţinut în luna Maiu 1910 la Focşani. învăţământul comercial. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie Circ. X-a din Constanţa. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1910. (31,5 x 23). 4 p. (III 410394)
13805. • Idem. Relativ la registrele comercianţilor. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie Circ. X-a din Constanţa. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1910. (31 x 23.) 2 p. (III 410392)
Semnează: Emil Brancovici. Descriere după copertă.
13806. • Al XI-lea Congres al Camerilor de Comerţ şi Industrie din România, ţinut la Focşani în anul 1910. A treia chestiune. Reorganizarea învăţămîntului comercial. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Piteşti. Piteşti (Tip., Papetăria şi Libr. Mihail Lazăr Fiu), 1910. (32 x 23,5). 4 p. (III 410395)
13807. • Idem. A doua cestiune. Organizarea creditului. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Botoşani. Botoşani (Tip. Reînvierea Segall & Marcu), 1910. (24 x 16). 22 p. (II 422789)
Descriere după copertă.
13808. • Idem. A patra chestiune. Registrele comerciale. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Piteşti. Piteşti (Tip., Papetăria şi Libr. Mihail Lazăr Fiul), 1910. (32,5 x 24). 4 p. (III 410409)
Descriere după copertă.
13809. • Al XI-lea Congres al Camerilor de Comerţ şi Industrie din Regatul României ţinut ia Focşani în anul 1910 la 21 şi 22 Mai. Ultima chestiune înscrisă în ordinea de zi a Congresului. Desfiinţarea Legei monopolului vânzărei băuturilor spirtoase şi reforma fiscală a impozitului licenţei băuturilor prin înlocuirea lui cu impozitul licenţei pe decalitru. Raportul şi expunerea de motive a Camerei de Comerţ şi Industrie, Circumscripţia III, Ploeşti. Ploeşti (Inst. de Arte grafice Progresul), 1910. (31 x 23). 12 p. (III 410393)
13810. • Al XII-lea Congres al Camerilor de Comerţ şi Industrie. Ploeşti 19, 20, 21 Maiu 1911. Prefaţa. Patronagiul. Comitetul. Conferinţa preparatoare. Programa. Discursuri de deschidere. Lucrări teoretice. Discuţiunea lor. Rezoluţiuni. Raport general. Vizitarea Stabilimentelor Industriale. S.l., [1911]. (25 x 19). 12 f., 161[-163] p. cu il. (II 584185)
Descriere după p. de titlu falsă. Prefaţă de S. Ştefănescu-Galaţi. Cu menţiunea: Al XII-lea Congres al Camerilor de Comerţ şi Industrie, Ploeşti 19, 20 şi 21 Maiu 1911, ţinut în Sala Teatrului Cooperativa sub Preşedinţia d-lui Inginer I. N. Gheorghiu.
13811. • Al XII-lea Congres al Camerelor de Comerţ şi Industrie din România ţinut la Ploieşti în Mai 1911. Întâia cestiune. Organizarea creditului. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Botoşani. Botoşani (Tip. Reînvierea, Segall & Marcu), 1911. (24,5 x 16,5). 22 p. (II 422785)
Descrierea după copertă.
13812. • Idem, ţinut la Ploieşti în zilele de 19, 20 şi 21 Maiu 1911. întâia chestiune. Statul ca industriaş şi comerciant. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Galaţi. Galaţi (Tip. Buciumul Român Petru S. Stănescu), 1911. (23 x 15). 8 p. (II 409508)
13813. • Idem, ţinut la Ploeşti în anul 1911. A doua chestiune. Măsuri contra Falimentelor. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia P. & D. Iliescu), 1911. (23,5 x 16). 14 p. (II 423087)
Descriere după copertă. Raportul este semnat de G. D. Şerban Preşedintele Camerei de Comerţ, Iaşi.
13814. • Idem. A treia cestiune. Registrele comerciale. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Botoşani. Botoşani. (Tip. Reînvierea Segall & Marcu), 1911. (23,5 x 15,5). 18 p. (II 423359)
Descriere după copertă.
13815. • Idem. A treia chestiune. Registrele comerciale. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Piteşti, Piteşti (Tip. Papetăria şi Libr. Mihail Lazâr fiu), 1911. (33 x 23). 4 p. (III 410410)
13816. • Al XII-lea Congres al Camerilor de Comerţ şi Industrie. Ploeşti, 19-21 Mai 1911. A V-a chestiune înscrisă în ordinea de zi a Congresului. Modificarea Legei licenţelor. înlocuirea licenţei cu impozitul pe decalitru. Raportul şi expunerea de motive a Camerei de Comerţ şi Industrie Circ. III, Ploeşti. Ploeşti (Inst. de Arte grafice Progresul), 1911. (23,5 x 16). 8 p. (II 24943)
Descriere după ccpertă.
13817. • Al XIII-lea Congres al Camerilor de Comerţ şi Industrie din România. Ţinut la Tulcea în zilele de 3, 4 şi 5 iunie 1912. [Publicat de] Camera de Comerciu şi Industrie din Tulcea. Tulcea (Tip. Dobrogea Sava Donceff), 1913. (23 x 16). 200 p. (II 412479)
13818. • Idem, ţinut la Tulcea în anul 1912. Registrele comerciale. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Piteşti. Piteşti (Tip. Mihail Lazăr Fiu), 1912. (23 x 16).8p. (II 414459)
13819. • Idem. A doua chestiune. Modificarea Codului Comercial referitor la falimente. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Tulcea. Tulcea (Tip. Dobrogea Sava Donceff), 1912. (23,5 x 16). 15 p. (II 408606)
13820. • Idem. A treia cestiune: Registrele comercianţilor. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Botoşani, asupra necesităţii modificării art. 22 şi 23 din Codul de Comerţ, privitoare la Registrele comersanţilor [!]. Botoşani (Tip. Reînvierea Segall & Marcu), 1911. (23 x 15,5). 19 p. (II 423069)
Descriere după copertă.
13821. • Al XIV-lea Congres al Camerilor de Comerţ şi Industrie din România ţinut la Iaşi în zilele de 19, 20 şi 21 Mai 1913. [Publicat de] Camera de Comerţ şi Industrie. Circ. a 8-a Iaşi. Iaşi (Inst. de Arte grafice N. V. Ştefaniu & Co.), 1914. (24,5 x 17). 248 p. (II 413411)
13822. • Idem. Comerţul de peşte. Raportul prezentat Congresului al XIV-lea al Camerilor de Comerţ şi Industrie din ţară ţinut la Iaşi la 19 şi 20 Mai 1913. [Publicat de] Camera de Comerţ şi Industrie din Tulcea. Circumscripţiunea XI-a. Tulcea (Tip. Naţionala), 1913. (22 x 15,5). 18 p., 1 pl. (II 412289)
Descriere după copertă. Semnează: Raportor, I. Rusu, Secretarul Camerei de Comerţ (p. 8). Cuprinde şi Pescuitul în Belgia de Ataşatul comercial în Belgia (ss) I. Urban (p. 10-18).
13823. • Al XV-lea Congres al Camerelor de Comerţ şi Industrie. Modificarea regulamentului Intrepozitelor şi restituirea taxelor vamale în vederea reexportaţiunei. Raport întocmit de Camera de Comerţ şi Industrie din Bucureşti. Bucureşti (Stab. de Arte grafice Tăranu & Co.), 1914. (24 x 16). 4 p. (II 422870)
13824. • Idem. Comerţul de Peşte. Raportul prezentat Congresului al XV-lea al Camerilor de Comerţ şi Industrie din ţară ţinut la Craiova la 8 şi 9 iunie 1914. [Publicat de] Camera de Comerţ şi Industrie din Tulcea. Circumscripţiunea XI-a. Tulcea (Tip. Dobrogea Sava Donceff), 1914. (23 x 16). 11 p. (II 413532)
Semnează: Raportor, I. Rusu, Secretarul Camerei de Comerţ.
13825. • Al XV-lea Congres al Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, ţinut la Craiova în Iunie 1914. A patra cestiune. Contractul muncii în comerţ şi industrie. Raportul Camerei de Comerţ şi Industrie din Bucureşti. Botoşani (Tip. Reînvierea Segall & Marcu), 1914. (23,5 x 15). 6 p. (II 412448)
Descriere după copertă.
13826. • Al IV Congres al Cercurilor comerciale şi industriale, din toată ţara, ţinut în zilele de 12 şi 13 Maiu 1913, în oraşul Constanţa. [Constanţa?, 1913]. (23,5 x 16). 63 p. (II 37274)
Descriere după titlul de la începutul textului.
13827. • Congresul Comunităţilor israelite. Focşani 26 şi 27 Octombrie 1905. Focşani (Tip. Modernă T. Dumitrescu), 1905. (20 x 13). 34 p. (I 17914)
Descriere după copertă.
13828. • Primul congres al corpului didactic din România. Sesiunea de la 2, 3 şi 4 Aprilie 1884, Bucuresci. Bucuresci (Tip. Moderna, Gregorie Luis), 1885. (23 x 16). 201 p. (II 267067)
13829. • Congresul didactic. Programul analitic al Şcoalelor primare din ţară lucrat de Comisiunea aleasă de Congresul din Ploesci (1894). Bucuresci (Lito-Tip. Codreanu & Săvoiu), 1895. (15,5 x 11,5). 20 p. (I 424349)
Descriere după copertă. Comisie formată din: I. Otescu, I. Ciocârlie, M. Niculescu-Câmpina, Al. Slăniceanu, D. Teodoru.
13830. • Dela Congresul Corpului Didactic Primar din Iulie 1905. [Bucureşti] (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-s I. St. Rasidescu), [1905]. (20 x 12). 15 p. (II 109328)
Cuprinde şi Discursul lui Spiru C. Haret şi cele două rezoluţii votate de Congres.
13831. • Congres de Berlin. Actes et discourse des plénipotentiaires de Son Altesse Le Prince Charles I de Roumanie. Bucarest (Impr. de l’Etat), 1878. (29,5 x 22,5). 1 f., 43 p. (III 138829)
Cuprinde: "Mémoire présenté au Congrès de Berlin par les plénipotentiaires" de S. A. le Prince de Roumanie [J. C. Bratiano et M. Kogălniceano] şi "Annexes au Mémoire" (p. 17-43).
13832. • Idem. Annexes au Mémoire présenté au Congrès de Berlin par les Plénipotentiaires de S. A. le Prince de Roumanie. [Bucarest 1878]. (33 x 21,5). [15] f. (III 418539)
Anul menţionat în text. Este o ed. diferită de cea a anexelor care au apărut în paginaţia actelor Congresului.
13833. • Congresul din Berlin. Acte şi discursuri ale plenipotenţiarilor Inalţimei Sale Carol I Domnul României. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1878. (30 x 22). 1 f., 40 p. (III 266867)
13834. • Idem. Actele şi discursurile plenipotenţiarilor A. S. Principelui Carol I al României. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1878. (30 x 23). 1 f., 11[-16] p. (III 207624)
13835. • Congresul din Bucuresci, August-Septembrie 1886 pentru fondarea unei alianţe anti-israelite universale. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fiii), 1887. (24 x 16,5). 13 p. (II 413473)
13836. • Congrès de Bucarest, Août-Septembre 1886 pour la fondation d’une alliance antiisraélite universelle. Bucarest, 1887. (22,5 x 15). 14 p. (II 412931)
13837. • Congresulu Presei romane. Raportu asupra situatiunii terei. [Raportor: A. D. Holbanu]. Bucuresci (Tipografia C. A. Rosetti), 1871. (20 x 14,5). 31 p. (I 125813)
Numele raportorului, la p. 23. Vezi şi: ed. în l. franceză.
13838. • Congrès de la Presse roumaine tenu à Bucarest le 10 Octobre 1871. Edition française. Iassy (Impr. de Gheorghio), 1871. (19,5 x 12,5). 43 p. (I 125769)
Cuprinde: "Rapport sur la situation du pays par A. D. Holban, Rapporteur de la Commission chargés d’élaborer le projet de résolutions et président du Congrès ; Résolutions du Congrès de la presse". La finalul textului se publică scrisorea lui Carol I către Auerbach. Vezi şi ed. în limba română.
13839. • Al doilea Congres economic. Ţinut în Iassi în dilele de 6, 7 şi 8 Ianuar 1884. Sub preşedinţia d-lui C. Porumbariu. Iaşi, Editat de Th. Balassan (Tip. Curţei Regale pr. Th. Balassan), 1884. (19,5 x 12,5). 77 p. (I 194794)
Primul Congres economic s-a ţinut la Iaşi în 1882 (v. şi: Bibicescu, cop. 4).
13840. • Congrès International du Pétrole. Troisième Session. Bucarest, 8-13 Septembre 1907. Compterendu. Tome I. Préparatifs et marche du Congrès; débats par sections. Bucureşti (Inst. d’Art graphique Carol Göbl, S-seur I. St. Rasidescu), 1912. (25,5 x 18). X p., 1 f., 381 p., 1 f. pl., 3 h. (II 50326)
13840. a. • Idem. Tome II. Mémoires. Bucureşti (Inst. d’Arts graphiques Carol Göbl, S-seur Ion St. Rasidescu), 1910. (26 x 18,5). 4 f., 913 [-923] p. cu il., 5 h.,2 f.tab.
13840. b. • Idem. Guide des excursions. Bucarest (Inst. d’Arts graphiques Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1907. (20,5 x 13,5). 1 f., 50 p., 1 f., 11 p., p. 53-134, 1 f., p. 135-294 cu il., 1 tab., 6 f. pl., 11 h. (I 7755)
Cuprinde şi 6 broşuri: I. L. Mrazec et W. Teisseyre. Esquisse tectonique de la Roumanie. Stratigraphie des régions petrolifères de la Roumanie et des contrées avoisinantes. Esquisse tectonique des Subcarpates de la vallée de la Prahova. II. L. Mrazec et W. Teisseyre. Excursion dans les régions petrolifères de la vallée de la Prahova. III. L. Mrazec. Excursion à la saline de Slanic (District de la Prahova). IV. Sava Athanasiu. Esquisse géologique des régions petrolifères des Carpates du district de Bacău. V. G. Murgoci, V. Anastasiu, C. Osiceanu. La plaine roumaine et la balte du Danube. La Dobrogea et le port de Constanţa. Les carrières et les mines de la Dobrogea. VI. C. Alimaneştianu. Données statistiques sur l’industrie du pétrole en Roumanie. - Descrierea după copertă.
13841. • Troisième Congrès International du Pétrole. Bucarest 1907. Rapports déposés par le groupe Français approuvés à l’unanimité. Bucarest (Impr. Miulescu), 1907. (24,5 x 17,5). 16 p., 1 f.pl. (II 67818)
Acelaşi cuprins ca următoarea.
13842. • Congrès international du pétrole. Troisième session Bucarest, 8-13 Septembre 1907. Rapports déposés par le groupe français. 1. Calvet, Desvignes, Guilbert, Guiselin, Tassily.-Unification des méthodes d’essais de pétroles. 2. Benoit, Giron, Guiselin.-Définition de produits commerciaux. 3. Guilbert, Collin, Guiselin, Pihan. - Appareils et méthodes permettant de caractériser la valeur éclairant des pétroles destinés à l’éclairage. 4. Arbel, Danset, Henry, Guiselin.- Emplois des résidus lourds dans l’industrie. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor. I. St. Rasidescu), 1910. (24 x 16). p. 805-814. (Tirage à part du 2-ème vol. de Compte-Rendue du Congrès) (II 21314)
Descriere după copertă.
13843. • III-e Congrès internationale du Pétrole à Bucarest Septembre 1907. Troisième communication Juillet 1907. Bucarest (Inst. d’Arts graphiques Eminesco), 1907. (23,5 x 15,5). 38 p. (II 22703)
13844. • Al III-lea Congres internaţional de petrol din Bucureşti în Septembrie 1907. A treia comunicare... Iunie 1907. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1907. (23 x 15). 28 p. (II 15858)
Cuprinde: Istoric (I Congres, 1905), organizare, program, lista membrilor.
13845. • Primul Congres al medicilor. Darea de sema asupra primului congresu alu mediciloru, mediciloru-veterinari şi farmaciştiloru români ţinută în Bucuresci în dilele de 6, 7 şi 8 Octombrie 1884. Bucuresci (Tipografia Academiei Române (Labaratoriï Români)), 1885. (24,5 x 17). 348 p., 1 f., 6 pl. (II 83904)
13846. • Congresul Naţional de Medicină şi Chirurgie. Buletinul celui de al II-lea Congres Naţional de Medicină şi Chirurgie care a avut loc la Bucureşti la 20-23 Aprilie 1914 sub înaltul patronaj al A.S.R. Principele Ferdinand. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura, Societatea colectivă), 1915. (25 x 16,5). 1144 p. cu il. (II 542752)
Biroul compus din: Preşedinte, prof. Petrini-Galaţi, secretar general, prof. Gh. Marinescu; casier, Nicolae Tomescu. Cuprinde, în afară de regulamentul Congresului, program etc. comunicările Dr. Chr. Buicliu, A. Obreja, C. I. Parhon, G. Zugravu, G. Preda, G. Marinescu, M. Botez, C. I. Ureche, P. Pitulescu, A. Babeş, I. I. Niţescu, V. Negrescu, Crăciuneanu, Nanu-Muscel, Anghelescu, P. Herescu, U. Bârdescu, Poenaru-Căplescu, Ion Jianu, Th. Nasta, G. Georgescu, V. Iorgulescu, A. Tzaicu, N. Demetriad, Petrini-Galatz, I. Minea, G. Demetriade, V. Dudumi, S. Nicolau, Petre Theodorescu, C. Iliescu, A. Daniel, I. Bălteanu, Lupu, M. Parhon (d-ra) C. Daniel, Mihalcea, A. Popescu-Caracal, lt.-dr. Mihail, Gerota, G. Stoicescu, Vasile Popescu, Dr. Bacaloglu, Noica, E. Romalo, D. Dumitrescu-Manta, Alexandrescu-Dersca, Niţescu, Riegler, E. Savini, G. Miron, Titu Vasiliu, Emil Savin, Tereza Savini, I. D. Ghiulamila, Adrian Poenaru, Iacobovici, I. Bejan, Iorgulescu Babadag, Pastia, A. Metzulescu, Tatuşescu, E. Mangiurea, N. Thomescu, Al. Şaabner-Tuduri, C. Pastia, P. Gălăşescu, H. Makelarie, V. Iorgulescu, G. Niculescu, Iacobovici, col. dr. G. Andreescu, cpt. J.-Saidac, J. Bejan, dr. Poenaru-Craiova, N. Atanasescu, Burştin, A. Dobrovitz, Petre Theodorescu, Friedmann, Erdreich, N. Tomescu, dr. Graţoski, Buttu (d-ra), F. Sărăţeanu, V. Dudumi, C. Iliescu, D. Galian, I. Nestor, G. Andronescu, T. Gane, lt. col. Urdăreanu, N. Sadoveanu, A. D. Rădulescu, Teodoroff, G. Stănculeanu, Crăiniceanu, Elena Puşcariu, lt. Mihail, I. Constantinescu, A. Tzaicu, C. Bacaloglu, D. Simici, Vineş, Gălăşescu, A. Sulică, Gh. Juvara, P. Dănilă, A. Stroe, Belciugăţeanu, Gr. Brauer, N. Meţianu, H. Neumann, D. Eremia, David (Galaţi), Birman-Bera, L. Fridmann. 13847. • Al III-lea Congres National de Medicină veterinară. Ţinut la Bucureşti în zilele de 19, 20 şi 21 Maiu 1913. Rapoarte şi discuţiuni. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Universala, Iancu Ionescu), 1914. (23 x 16). IX, 126 p., 183 f. (pag. dif.), cu il. (rapoartele) (II 37275)
Cu o prefaţă de A. I. Locusteanu. Cuprinde: P. Riegler. Mijloace noui pentru combaterea boalelor contagioase. Vaccinaţiuni şi serovaccinaţiuni (19 p.); Gabriel Demetreseu. Mijloacele noui pentru combaterea boalelor contagioase. Vaccinaţiuni şi sero-vaccinaţiuni (23 p.); C. Ţânţăreanu. Mijloacele noui pentru combaterea boalelor contagioase, vaccinaţiuni şi sero-vaccinaţiuni (10 p.); A. Neagu. Necesitatea distrugerii cadavrelor şi mijloacele întrebuinţate (8 p.); Irimia Popescu. Metodele moderne pentru distrugerea cadavrelor (12 p.); Vucol Augustin. Rolul medicului veterinar în igiena publică şi în problemele economice (19 p.); I. Călnescu. Rolul medicului veterinar în igiena publică şi în problemele economice (9 p.); A. I. Locusteanu şi G. Udriski. Organizarea învăţămîntului medicinei veterinare în România (24 p.); Irimia Popescu. Asigurarea controlului sanitar veterinar al peştelui, moluscelor, crustaceilor, precum şi al paserilor şi vânaturilor puse în consumaţiune publică (12 p.); Pompi1iu Cartianu. Convenţiunea pentru exportul de carne (12 p.); Constantin Z. Papazolu. Asigurarea animalelor în România (11 p.); G. Ionescu-Brăi1a. Asigurările de vite (22 p.); D. Alexandrescu. Mijloacele de combatere a tuberculozei animalelor în România (16 p.); Irimia Popescu. Mijloacele de combatere a tuberculozei animalelor în România (32 p.); Irimia Popescu. Organizarea eficace şi extensiunea controlului laptelui şi derivatelor lui (26 p.); Vucol Augustin. Organisarea eficace şi extensiunea controlului laptelui şi derivatelor sale (8 p.); D. Buzenchi. Organizarea eficace şi extensiunea controlului laptelui şi a derivatelor sale (10 p.); C. S. Motaş. Organizarea serviciului veterinar în România (24 p.); I. St. Furtună. Durina în România şi măsurile de combatere (7 p.); N. Fi1ip. Rolul Statului în chestiunea îmbunătăţirii animalelor din ţară (25 p.); D. Buzenchi. Abatoarele moderne şi rolul lor în higiena publică (12 p.); V. Dinu1escu. Abatoriile moderne. Rolul lor în igiena publică (24 p.).
13847a. • Idem. Rezoluţiuni. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Universala Iancu Ionescu), 1914. (23,5 x 16,5). 18 p. (II 37276)
13848. • Primul Congres Naţional de Viticultură şi Oenologie organizat de către Societatea viticolă din Iaşi. În Iaşi în zilele de 7, 8 şi 9 Septembrie 1912 [Iaşi], 1912. (25 x 17,5). 6 p. (II 29220)
Descriere după titlul de la începutul textului.
13849. • Congresul preoţilor, ţinut la Bucuresci în anul 1882. Dupe note stenografice. Bucuresci, Edit. Tipografiei Ioan G. Costescu, 1882. (16,5 x 12). 31 p. 60 bani. (I 410270)
Descriere după copertă.
13850.• Congresul Românilor de peste hotare aflători în tară. 15 Martie 1915. Bucureşti, 1915. (24 x 16,5). 128 p. 1 leu. (II 42095)
Cuprinde şi discursurile lui Simion Mândrescu. Emilian Sluşanschi, Vasile Stoica, Dumitru Găldău, ing. Bogdan, I. Mihalcea-Vrânceanu, Aurel Scurtu, Ion Grămadă, Victor Ionescu, I. Ursu, Emanoil Antonescu, B. Delavrancea etc.
13851. • Dezbaterile celui de al 5-lea Congres al Sindicatelor Unite. Ţinut în Ploeşti în zilele de 5-7 Ianuarie 1914. Bucureşti, Cercul de Edit. Socialistă, 1914. (15 x 11). 96 p. (Biblioteca România Muncitoare, nr. 49) (I 271486)
La p. 94-96: listă de cărţi.
13852. • Al IV-lea Congres al social-democraţiei din România ţinut în Bucureşti în zilele de 14, 15 şi 16 aprilie 1897. (Darea de seamă a dezbaterilor şi raportul Consiliului general). Bucureşti (Lito-Tip. Populara), 1897. (16 x 12). 50 p. (Biblioteca ziar. Lumea Nouă, nr. 10) (I 541278)
13853. • Cele doue Congrese naţionali bisericesci electorali din 1873 şi 1874. De mai mulţi deputaţi congresuali, Materialu la istoria bisericesca naţionala. Sibiiu, în edit. proprie a autoriloru (Tip. eredei lui G. de Closius), 1875. (24 x 15,5). 107 p. (II 87532)
Dări de seamă şi comentarii.

Nu exista imagini
  1753) CONITZ, MARTIN (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
CONITZ, MARTIN (1883-?)
13854. ~ Sarmanul Viorel, [de] M. Conitz. Roman (Manuscris găsit în camera unui sinucis). [Pe copertă: Ilustraţii de Iser]. Bucureşti, Edit. Tip. Aurora, 1905. (21,5 x 14). 52 p. 1 leu. (II 6760)

Nu exista imagini
  1754) CONNOR, JAMES
 • Opera
 • Imagini
CONNOR, JAMES
În colaborare:
13855. ~ Manual de conversaţie în limbile germană şi română pentru usul şcolelor şi călătorilor de James Connor şi E. Sfinţescu. Bucuresci, Socecu & Co. - Heidelberg, Juliu Gros (Winthersche Buchdruckerei în Darmstadt), 1905. (15,5 x 11). VIII, 220 p. (Metoda Gaspey-Otto-Sauer) (BCU-ClN 391552)
Text paralel în l. germ. şi rom. P. de titlu separată în l. germ.: "Deutsch-Rumänische Konversationsbuch zum Gebrauche für Schulen und auf Reisen".

Nu exista imagini
  1755) CONOFAU, ZISU
 • Opera
 • Imagini
CONOFAU, ZISU
13856. ~ Descriere pentru boala vărsatului celui mare. Pentru întinderea şi primejdiile ei şi pentru Mântuitoarea aflare şi întrebuinţare a vactinei sau a altoiului cu puroiu de vacă. Alcătuită şi dată în tipar de D. Zisul Conofau, Doctorul Ocrugului al doilea din Ţara Rumânească mică. Bucureşti (Tip. lui Eliad), 1833. (17,5 x 12). 26 p. (I 2543)
Cu caractere chirilice. În bibliografiile medicale ale dr. Gomoiu şi Crainiceanu e citat: Conofan.

Nu exista imagini
  1756) CONON ARĂMESCU-DONICI, mitropolit
 • Opera
 • Imagini
CONON ARĂMESCU-DONICI, mitropolit
Vezi: ARĂMESCU-DONICI, CONON, mitropolit (1837?-1922)

Nu exista imagini
  1757) CONOVICI, ARISTOTEL N.
 • Opera
 • Imagini
CONOVICI, ARISTOTEL N.
13857. ~ Contribuţiuni la studiul anatomoclinic al leziunilor anexiale şi perigenitale în cursul fibroamelor uterine. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la ... Martie 1908 de Aristotel N. Conovici. Bucureşti (Tip. Ghiţă I. Nicolaevici), 1908. (23 x 15). 63 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 980) (II 9548)

Nu exista imagini
  1758) CONSCIENCE, HENRI
 • Opera
 • Imagini
CONSCIENCE, HENRI
13858. ~ Flori de câmp,de Henric Conscience. Recrutul. Traducere de S. G. Vârgolici. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1873. (19,5 x 13). 105 p. 46 bani. (Biblioteca Populară sub patronagiul Inălţimei Séle Doamnei Elisabetha) (I 408766)
13859. ~ Flori de campu, de Henric Conscience. Traducere romana dupe ediţia germana a lui Filip Gizot de A. D. Xinopol. IV. Rosa cea oarba. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1873. (18 x 12,5). 42 p. 25 bani. (Biblioteca Populară sub patronagiul Inălţimei Séle Doamnei Elisabetha) (I 107708)
Vezi de asemenea:
LERESCU, I. C. Peirea satelor. După ~. Brăila, 1884.

Nu exista imagini
  1759) Conscrierea alegătorilor
 • Opera
 • Imagini
Conscrierea alegătorilor
13860. • Conscrierea alegătorilor. Sibiiu (Tipografia), 1899. (19 x 11). 16 p. (Dreptul electoral) (Retipărire din ziarul Tribuna) (BCU-ClN 63686)

Nu exista imagini
  1760) Conseil naţional de l’Unité roumaine
 • Opera
 • Imagini
Conseil naţional de l’Unité roumaine
• Conseil naţional de l’Unité roumaine. Vezi: ACTES et documents concernant la Question Roumaine. Paris, 1918.

Nu exista imagini