Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1641) COMANIŢĂ, ALEXANDRU I. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
COMANIŢĂ, ALEXANDRU I. (1883-?)
13546. ~ Contribuţiuni la studiul gaiacolului prin aplicaţiuni externe în tratamentul pneumoniei. Teză pentru doctorat în medicina şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... de Alexandru I. Comaniţă. Bucureşti (Tip. Cooperativă), 1910. (23,5 x 16). 46[-48] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1154) (II 21273)

Nu exista imagini
  1642) COMARNESCU, ALEX.
 • Opera
 • Imagini
COMARNESCU, ALEX.
13547. ~ Moratorium în dreptul roman şi român comercial. Teză pentru licenţă susţinută de Alex. Comarnescu, Inginer hotarnic. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1902. (23,5 x 15,5). 51 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 413112)

Nu exista imagini
  1643) COMARNICEANU, G.Z.
 • Opera
 • Imagini
COMARNICEANU, G.Z.
13548. ~ Proect de statute pentru Societatea studenţilor Şcoalei superioare de sciinţe de stat din Bucuresci. Elaborat de D-nul G.Z. Comarnicenu, Vice-preşedintele societăţei. Bucuresci (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & C-ie),1895. (15,5 x 10). 12 p. (I 410891)

Nu exista imagini
  1644) Commassaţia pe baza articolelor de lege VII şi XXXIX, din anul 1908
 • Opera
 • Imagini
Commassaţia pe baza articolelor de lege VII şi XXXIX, din anul 1908
13549.• Commassaţia pe baza articolelor de lege VII şi XXXIX, din anul 1908. Pentru economi. Budapest (Imprimeria Pallas), 1912. (18 x 12). 101 p. 1 cor. (BCU-C1N S 4339)

Nu exista imagini
  1645) COMĂNEANU, ACHILLE (1839-1905)
 • Opera
 • Imagini
(Achille)
13550. ~ Scrisorile lui Achille către Revista Armatei. Bucuresci (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1894. (23 x 16). 117 p. (II 74591)
Publicate mai întîi în: "Revista Armatei", Bucureşti, 12 (1894), nr. 3-11/12, febr. 15 iunie 15/30, semnate: "Achille". Autorul, indentificat după "Revista Armatei".
13551. ~ Un strigăt, de Generalul Achille Comăneanu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1900. (23,5 x 16). 10 p. (Din publicaţiunile Revistei Infanteriei) (Extras din nr. 47 al Revistei Infanteriei) (II 412752)
În colaborare:
BACALOGLU, D, şi ~. Biblioteca officieriloru. Bucureşti, 1868.

COMĂNEANU, ACHILLE (1839-1905)
Nu exista imagini
  1646) COMĂNEANU, CONSTANTIN (?-1898)
 • Opera
 • Imagini
COMĂNEANU, CONSTANTIN (?-1898)
13552. ~ Câteva cuvinte asupra Erizipelului chirurgical. Tesa presentata la examenul pentru obţinerea gradului de medic de reg. cl. I de Constantin Comaneanu, doctor în medicina de la facultatea din Paris. Vechia intern al spitalelor civile din Bucuresci. Medic de Reg. Clasa II. Membru al Societăţii ştiinţelor medicale din Bucuresci. Cavaler al Ordinului Stéoa Românie!. Bucureşti (Tip. Alexandru C. Grecescu), 1884. (23 x 15,5). 54 p. (II 486628)
13553. ~ Considération sur le traitement des plaies produites par les armes à feu par Constantin Comaneano, Docteur en médecine de la Faculté de Paris, Ancien interne des hôpitaux de Bucharest, Médecin de Régiment, Chevalier de l’Etoile de Roumanie, etc. Paris, Alphonse Derenne (Impr. A. Derenne, Mayenne), 1881. (24,5 x 16). 84 p. (BCU-ClN 185600)

Nu exista imagini
  1647) COMĂNEANU, I.
 • Opera
 • Imagini
COMĂNEANU, I.
13554. ~ Carte de citire pentru înălţarea sentimentului religios al soldatului ortodox român cu 20 gravuri care represintă rugăciunea dimineţei, tatăl nostru şi simbolul credinţei, alcătuită de I. Comaneanu şi tipărită cu înalta bine-cu-văntare şi aprobare a Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române cu No. 187 din 25/X 904; fiind aprobată şi de Onor. Ministerul de resboi cu No. 2686 din 14/2/905. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1905. (21 x 14). 84 p. cu il. (II 2154)
13555. ~ Idem, pentru înălţarea sentimentului religios al soldatului şi al ori-cărui creştin ortodox român cu 20 gravuri care reprezintă rugăciunea dimineţei, tatăl nostru şi simbolul credinţei. Alcătuită de I. Comaneanu. Ed. III. Tipărită [...] aprobată şi de onor. Ministerul de rezboi cu No. 2686 din 14/2/905 şi cel de Interne, cu No. 70895 din 16/12/905. Bucureşti (Tip. G.A. Lazareanu), 1906. (20,5 x 13). 84 p. cu il. 60 bani. (II 55839)
13556. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1908. (20 x 12,5). 80 p. cu il. 70 bani. (I 11386)
13557. ~ Idem. Aprobată şi de Onor Ministerul de Culte şi Instrucţiunii Publice cu No. 22788 (Casa Bisericilor) şi de Ministerul de Război (Stat majorul G-l al armatei) cu No. 2282. Ed. VI. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dem. C. Ionescu), 1911. (20 x 13). 80 p. cu il. 70 bani. (II 24088)
Precuvântare semnată Nifon N. Ploeşteanu, Vicarul Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlachiei.
13558. ~ Idem, pentru înălţarea sentimentului religios şi patriotic al soldatului [...]. Aprobată şi de Onor Ministerul de Răsboi (Stat majorul G-l al armatei) cu No. 2746/909 precum şi de Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor (Casa Bisericei) cu No. 13662/1912. Ed. VI[!]. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1912. (20,5 x 13). 80 p. cu il. 70 bani. (II 27961)
13559. ~ Idem. Ed. VI[!]. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1913. (20 x 13). 80 p. cu il. 70 bani. (II 33889)

Nu exista imagini
  1648) COMĂNEANU, I. A.
 • Opera
 • Imagini
COMĂNEANU, I. A.
13560. ~ Annale relative la historia Romanilor din Dacia Traiana, [de] I. A. Komaneanu. Bucuresci (Impr. Th. Michaiescu şi Vaidescul, 1868. (24,5 x 16,5). 53 p. 3 lei noui. (II 156924)
13561. ~ Questia monastiriloru închinate pe la St. Locuri din Principatele Unite Moldova şi Romania, Tratată din punctulu [pe copertă: puntulu] de dreptate şi naţionalitate, de I. A. Comaneanu, Prezidinte la Judecătoria Ilfov Secsia I-iu. Bucuresci (Impr. Naţională a lui Iosif Romanov et Comp.), 1859. (21 x 13,5). V, 56 p. 3 Sfanţi. (II 76292)
13562. ~ Chestia orientală, [de] I. A. Komanénu, advocat. Bucuresci (Tip. Curţii (Lucrătorii Asociaţi), F. Göbl), 1877. (24 x 16,5). 24 p. 1 leu nou. (II 412751)
13563. ~ *Conferinţe asupra instrucţiunei în genere în armata nostră. Bucureşti (Stab. în artele grafice Socec, Sander şi Teclu), 1876. 12°. 16 p. (Popescu. Siese ani... 12)
13564. ~ Resboiu la Dunăre. Turcii cu Românii [de] I. A. Komăneanu, Advocat. Bucuresci (Noua Typ. Naţională, C. N. Rădulescu), 1877. (16 x 12). 14 p. 50 bani. (I 1124)
Traduceri:
DESCHAMP, E. Despre influintza spiritului francesu assupra Europei de doi secoli încoace. Trad. de ~. Bucureşti, 1857 ; 1859.
VOLTAIRE. Αλζιρα... Μεταφρασις του κομανιανου. Bucureşti, 1839.

Nu exista imagini
  1649) COMĂNEANU, ION P. (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
COMĂNEANU, ION P. (1850-?)
13565. ~ Sponsores, Fidepromissores şi Fidejussores. Thesa pentru licenţia susţinuta la... 1877 de Ión P. Comaneanu. Născut în satul Cilibia, districtul Buzeu [la 1850 Decembriu 18]. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1877. (22 x 14). 143 p. (Facultatea de Drept din Bucurescii. (II 17096)

Nu exista imagini
  1650) COMĂNEANU, N.
 • Opera
 • Imagini
COMĂNEANU, N.
13566. ~ Contabilitatea în partidă dublă în administraţiunile financiare ale Statului de N. Comăneanu, licenţiat în ştiinţele comerciale superioare, şef de Secţie la Administraţiunea Financiară din Constanţa. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1909. (23,5 x 16). 27 p. (Din publicaţiunile Uniunei Absolvenţilor Şcoalelor comerciale, Nr. 5) (II 14375)

Nu exista imagini
  1651) COMĂNESCU, ALEXANDRU N. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
COMĂNESCU, ALEXANDRU N. (1884-?)
13567. ~ Consideraţiuni clinice asupra turburărilor ritmului cardiac. Extrasistola. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Martie 1912 de Comănescu N. Alexandru din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Cultura, Societate Colectivă), 1912. (24 x 16). 56 p., 9 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1218) (II 29069)

Nu exista imagini
  1652) COMĂNESCU, AUREL CHICEA (1842-?)
 • Opera
 • Imagini
COMĂNESCU, AUREL CHICEA (1842-?)
13568. ~ Gramatica limbii germane. Studiu aprofundat, lucrat după principiile metodice şi practice pentru Români şi în special pentru tóte şcólele publice şi private, de Aurel Chicea-Comănescu, doctor în drept, profesor de limba şi literatura germană la liceul Lazăr. Cartea I. Etimologia. Cartea II. Sintaxa. Cartea III. Noua Ortografie. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (21,5 x 13,5). 1 f., XV p., p. 3-304. 3 lei. (II 411795)
Cartea a III-a, anunţată în cuprins, are titlul: "Manual de noua ortografie...".
13569. ~ Idem. Cartea II. Sintaxa. Bucurescci Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (21,5 x 13). 1 f., VI p., p. 3-212. 2,50 lei. (II 411795)
13570. ~ *Manual de noua ortografie a limbii germane lucrat după principiile metodice pentru tóte şcólele publice şi pentru studiul privat, de Aurel Chicea-Comănescu, doctor în drept, profesor de limba şi literatura germană la liceul Lazăr. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (21,5 x 13).l f. , VII p., p. 3-93. 1,50 lei. (A. 16522)
Aceasta este Cartea a III-a din "Gramatica limbii germane". În prezent lipsă BAR
13571. ~ Max Muller faţă cu teoria lui Darwin despre descendenţa sau originea omului. Disertaţiune rostită la 18 Ianuarie 1896 Diua aniversară a Liceului Lazăr de Aurel Chicea-Comănescu, Doctor în Drept, Profesor de limba şi literatura germană la Liceul Lazăr. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu), 1896. (19 x 12,5). 38 p. 1 leu. (I 54368)

Nu exista imagini
  1653) COMĂNESCU, CONSTANTIN (1875-1942)
 • Opera
 • Imagini
COMĂNESCU, CONSTANTIN (1875-1942)
13572. ~ Marşul de rezistenţă (raidul) Budapesta-Viena, 7-8 Octombrie 1908, [de] Căpitanul C. Comănescu de la Şcoala de cavalerie. Bucureşti (Tip. Gutenberg, J. Göbl S-sori), 1909. (24,5 x 16,5). 81 p., 1 f., 1 h. 2,50 lei. (II 16893)
Cu o scrisoare de Căpitan Romulus Scărişoreanu.
13573. ~ Organisarea şcoalelor de cavalerie din Austro-Ungaria, de Căpitan C. Comănescu. Lucrare aprobată de Marele Stat Major cu referatul No. 9224. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1913. (24 x 16,5). 107 p. cu il., 3 tab. (II 41529)

Nu exista imagini
  1654) COMĂNESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
COMĂNESCU, I.
În colaborare:
VOICULESCU, CR. şi ~. Şcoală primară rurală. (Memoriu)... T.-Măgurele, 1891.

Nu exista imagini
  1655) COMĂNESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
COMĂNESCU, IOAN
Vezi:
BLASCO IBAÑEZ, V. Printre portocali. Il. de ~. Bucureşti, 1918.

Nu exista imagini
  1656) COMĂNESCU, IOSIF
 • Opera
 • Imagini
COMĂNESCU, IOSIF
13574. ~ Studiu istoricu-statisticu asupra presintelui şi trecutului Româniloru din opidulu Codlea, de Iosifu Comănescu. Cu note şi adnexe. Braşovu, Edit. despărţementului I alu Asociaţiunei transilvane (Tip. Alexi), 1885. (17,5 x 12). 47[-50] p., 1 tab. (I 267570)

Nu exista imagini
  1657) COMĂNESCU, M.
 • Opera
 • Imagini
COMĂNESCU, M.
13575. ~ Ilariu al Pictaviului (Poitiers). Teza pentru licenţa, presentată şi susţinută la... Decembre 1901 de Diaconul M. Comănescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (24,5 x 16,5). 67 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (II 413443)

Nu exista imagini
  1658) COMĂRNESCU-NETTER, IULIAN
 • Opera
 • Imagini
COMĂRNESCU-NETTER, IULIAN
Vezi: NETTER-COMARNESCU, IULIAN (1855-?)

Nu exista imagini
  1659) Combaterea legii repausului de Duminici şi Serbători...
 • Opera
 • Imagini
Combaterea legii repausului de Duminici şi Serbători...
13576. • Combaterea legei repausului de Duminici şi Serbători făcută de Înalt PPSS Mitropoliţi şi PPSS Episcopi în Senat la 8 Februarie 1897. Bucuresci (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericesci), 1897. (23,5 x 16). 23 p. (II 176184)

Nu exista imagini
  1660) COMBATI, IOAN
 • Opera
 • Imagini
COMBATI, IOAN
13577. ~ Reporturi în dreptul roman şi român. Thesa pentru licenţa Susţinută la... 1886 de Ioan Combati (Născut în Bucuresci). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1886. (22,5 x 15,5). 52 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412238)

Nu exista imagini
  1661) COMBES, LOUIS
 • Opera
 • Imagini
COMBES, LOUIS
13578. ~ Spartacus. Războiul robilor, [de] Louis Combes. [Trad. de P. Muşoiu?]. Bucureşti (Tip. Jubileu!, [1910]. (20 x 13,5). 16 p. (Biblioteca Revistei Ideei) (I 238872)
Tip., la p. 16. Probabil, traducerea lui P. Muşoiu, directorul revistei "Ideea".

Nu exista imagini
  1662) COMBIESCU, DUMITRU V. (1887-1961)
 • Opera
 • Imagini
COMBIESCU, DUMITRU V. (1887-1961)
13579. ~ Fixarea complimentului în sifilis. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la [!] Ianuarie 1913 de Combiescu V. Dumitru din Institutul Medico-militar. Bucureşti (Tip. Cultura), 1912. (24 x 16,5). 36 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1262) (II 29940)
În colaborare:
ANDRIESCU, G. şi ~. Consideraţiuni asupra vaccinărei antitifice. Bucureşti, 1910.
CIUCĂ, M., ~ ş.a. Deux épidémies de fièvre typhoïde. Paris, 1915.
~. Vaccinations antityphiques au virus sensibilisé vivant de Besredka. Paris, 1914.
PAPIU, A. şi ~. Meningita cerebrospinală epidemică cu exantem. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1663) Comemorarea Regelui Carol I
 • Opera
 • Imagini
Comemorarea Regelui Carol I
• Comemorarea Regelui Carol I. Vezi: FACULTATEA de Filosofie şi Litere din Bucureşti. Comemorarea Regelui Carol I. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  1664) COMENIUS, JOHANN AMOS
 • Opera
 • Imagini
COMENIUS, JOHANN AMOS
13580. ~ Didactica Magna, [de] Ioan Amos Comenius. Tradusă şi însoţită de o precuvîntare şi introducere de Petru Gârboviceanu. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1893. (23 x 16). XIV, 308, II p., 1 f. portr. (Retipărită după revista pedagogică "Lumină pentru toţi") (II 178548)
13581. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1904. (21,5 x 14,5). 355, II p., 1 f. portret. (Administraţia Casei Şcoalelor. Biblioteca pedagogilor clasici) (II 3391)
13582. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1910. (21,5 x 14,5). XV, 341, II p. cu portr. (Administraţia Cassei Şcoalelor. Biblioteca Pedagogilor Clasici, I) (II193288)

Nu exista imagini
  1665) Comentariu asupra legii electorale
 • Opera
 • Imagini
Comentariu asupra legii electorale
• Comentariu asupra legii electorale din 1866. Vezi: CRETIESCU, AL. Comentariu.... Bucureşti, 1878.

Nu exista imagini
  1666) Comercianţii români faţă cu păzirea şi ţinerea sărbătorilor
 • Opera
 • Imagini
Comercianţii români faţă cu păzirea şi ţinerea sărbătorilor
13583. • Comercianţii români faţă cu păzirea şi ţinerea serbătoriloru sau închiderea prăvăliilor în zile de serbatoare. Bucuresci (Tip. Ştefan Mihailescu), 1884. (17 x 10,5). 16 p. 15 bani. (I 164608)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1667) Comerciul exterior al României...
 • Opera
 • Imagini
Comerciul exterior al României...
• Comerciul exterior al României... 1871-1904. Vezi: MINISTERUL de Finance. Direcţiunea generală a Vămilor Comerciul exterior... Bucureşti, 1905.

Nu exista imagini
  1668) Cometa Haley
 • Opera
 • Imagini
Cometa Haley
13584.• Cometa Haley. Pămîntul în Pericol. Trad. de Petru Florian. Cu ilustraţiuni în text. Sumar: 1) Cometa Halley pune Pământul în pericol. 2) Ciocnire a două corpuri Cereşti: naraţiunea unui călugăr American calculator de distanţe interstelare. 3) Raporturi oficiale de la observatoarele mondiale făcute asupra Cometei Halley. 4) Din ce se compune cometa şi ce conţine coada ei. 5) Pămîntul va traversa coada cometei. 6) Observaţiuni importante: fuga cometei, mărimea ei, distanţa ce ne desparte acum de cometă etc. [Bucureşti (Tip. Unirea), 1910]. (24,5 x 16,5). 16 p. cu il. 20 bani. (Astronomie) (II 20479)
Datele editoriale, la p. 16.

Nu exista imagini
  1669) Commetulu
 • Opera
 • Imagini
Commetulu
13585. • Commetulu. Comedie în 1 Actu. Tradusă de I. Lupescu. Editor: Hercule G. Petrino. Bucureşti (Impr. lui Iosifu Copainigu), 1855. (18,5 x 12,5). 47 p. (I 261026)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1670) Comisar şi doctor păcălit sau Manifestul studenţilor
 • Opera
 • Imagini
Comisar şi doctor păcălit sau Manifestul studenţilor
13586. • Comisar şi doctor păcălit séu Manifestul studenţilor. Partea I-in. Farsă în trei tablouri de A. E. (Student). Tipărită şi publicată în folosul Studenţilor funcţionari trântiţi în miserie şi isgoniţi din funcţiunile lor, după ordinal Escelenţii-Séle: Trage’n carne vie. (Acţiunea se petrece în apriliu 1894[!]). Bucuresci (Tip. N. Miulescu), 1884. (23 x 15). 16 p. 20 bani. (BCU-C1N 297957)

Nu exista imagini
  1671) COMISIA EUROPEANĂ A DUNĂRII
 • Opera
 • Imagini
COMISIA EUROPEANĂ A DUNĂRII
Vezi: COMMISSION EUROPÉENNE DU DANUBE

Nu exista imagini
  1672) COMITĂ, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
COMITĂ, ŞTEFAN
Vezi:
LESVIODACS, AL. Istorie bisericească. Prescurt. de ~. Bucureşti, 1845.

Nu exista imagini
  1673) COMITÉ NATIONAL DES ROUMAINS DE TRANSYLVANIE
 • Opera
 • Imagini
COMITÉ NATIONAL DES ROUMAINS DE TRANSYLVANIE
Vezi:
• L’acte de constitution du Comité National... Paris, 1918.

Nu exista imagini
  1674) COMITETUL CENTRAL AL LIGII
 • Opera
 • Imagini
COMITETUL CENTRAL AL LIGII
Vezi: LIGA PENTRU UNITATEA CULTURALĂ A TUTUROR ROMÂNILOR

Nu exista imagini
  1675) COMITETUL CENTRAL AL UNIRII DIN BUCUREŞTI.
 • Opera
 • Imagini
COMITETUL CENTRAL AL UNIRII DIN BUCUREŞTI.
13587. ~ Desluşiri asupra articoleloru coprinse în Înaltulu Firmanu pentru întocmirea Divanului Ad-hoc, de Comitetul centrală alu Unirei din Bucureşti. [Bucureşti, 1857]. (19 x 13). 13 p. gratis. (I 107648)
Cu alfabet de tranziţie. Pentru an, vezi: şi: Iarcu, p. 79.

Nu exista imagini
  1676) COMITETUL SANITAR DIN PRINCIPATUL ROMÂN
 • Opera
 • Imagini
COMITETUL SANITAR DIN PRINCIPATUL ROMÂN
13588. ~ Proect pentru întocmirea Taxii vînzări Medicamentelor de către Spiţeri-aflaţi în Principatul Ţării Româneşti, şi alte rîndueli privitoare lâ dînşii. Anul 1858. [întocmit de] Comitetul Sanitar din Principatul Romanii. Bucuresti (Tip. lui Ferdinand Om), 1859. (22 x 14,5). 59 p. (II 412280)
Cu alfabet de tranziţie. Titlul, cu caractere latine. Comitetul, compus din: Prez. N. Gusti, proto-medicu Stat., G. Bacaloglu, dr. Laibel, dr. Baraş, Dr. G. Athănasovici, dr. Lamberti, Secretar, Dr. Polizu. Preş. Coleg. farm. Andreas Frank. Asistenţi: Ed. Jul. Risderfer, Iosif Tois.

Nu exista imagini
  1677) COMITETUL SĂNĂTAŢII DIN PRINCIPATUL MOLDOVEI
 • Opera
 • Imagini
COMITETUL SĂNĂTAŢII DIN PRINCIPATUL MOLDOVEI
13589. ~ Instrucţii pentru droghişti şi în genere pentru specula Materialilor Medicale. [Date de] Comitetul Sănătatei din Principatulu Moldovei. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1861. (21,5 x 14). IV-19 p. (II 379484)
Cu alfabet de tranziţie. Semnează: Kogălniceanu, Dr. Cihac, D. Vasilievici.

Nu exista imagini
  1678) COMMISSION EUROPÉENNE DU DANUBE
 • Opera
 • Imagini
COMMISSION EUROPÉENNE DU DANUBE
13590. ~ Acte public relatif à la navigation des embouchures du Danube, signé à Galatz le 2 Novembre 1865, ratifié dans la séance de la Conférence de Paris en date du 28 Mars 1866. Galatz (Impr. de la Commission Européenne), 1866. (20 x 14). 1 f., 71, III p. (Commission Européenne du Danube) (I 384906)
13591. ~ Acte public relatif à la navigation des embouchures du Danube. Galatz, 1876. 83 p. (Commission Européenne du Danube)
Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană Turnu-Severin.
13592. ~ Mémoire sur le régime administratif établi aux embouchures du Danube par la Commission Européenne chargée d’en améliorer la navigabilité, en exécution de l’article 16 du Traité de Paris du 30 Mars 1856. Galatz (Impr. de la Commission Européenne du Danube), 1867. (33 x 26,5). 3 f., 15 p. (III 74115)
13593. ~ Mémoire sur les travaux d’amélioration exécutés aux embouchures du Danube par la Commission Européenne instituée en vertu de l’article 16 du Traité de Paris du 30 Mars 1856. Accompagné d’un Atlas de 40 Planches. Galatz (Impr. dela Commission Européenne du Danube), 1867. (33,5 x 36). 2 f., 65 [-67] p., 4 h. (III 32903)
13594. ~ Mémoire sur les travaux d’amélioration du cours du Bas-Danube exécutés pendant la période 1873-1886 par la Commission Européenne institutée en vertu de l’article 16 du Traité de Paris du 30 Mars 1856. Avec 4 Cartes, 37 Tableaux et 28 États joints au texte; Complété par un Atlas de 78 planches. Faisant suite aux deux mémoires déjà publiés par la Commission en 1865 et 1873. Galatz (Impr. J. Schenk), 1888. (37 x 26) 3 f., 108[-112] p., 32 tab., 4 pl. (III 489680)
La finalul textului, semnează: Von Aichberger, Charles de Boleslawski, Marquis de Reverseaux, Percy Sanderson, J.P. de Riva, G.I. Ghika, A. Romanenko, Artin Effendi.
13595. ~ *Note sur les travaux techniques. Bucarest, 1906. (Commission Européenne du Danube), (Ionescu (Dobrogeanu), p. 9). 13596. ~ Projets pour l’amélioration de la navigabilité du Bas-Danube. (Art. 16 du Traité de Paris, du 30 Mars 1856). Leipzig (Impr. F.A. Brockhaus), [1857]. (32 x 21,5). VIII p., 6 anexe [pag. dif.]. (Commission Européenne du Danube) (III 410400)
13597. ~ Recueil de termes nautiques en français, anglais, italien, roumain et turc, à l’usage des pilotes fluviaux. [Galaţi, 189?]. (11 x 20). 47 p. (Commission Européenne du Danube) (I 67315)
13598. ~ Recueil de termes nautiques en cinq langues à l’usage des pilotes de la barre. Galatz (Impr. J. Schenk), [189?]. (11 x 19,5). 24 p. (Commission Européenne du Danube) (I 67314)
Cele cinci limbi: franceză, engleză, italiană, română şi turcă.
13599. ~ Reglement de navigation et de police aplicable au Bas-Danube. Tarif des droits de-navigation. Guide du navigateur. Galatz, 1884. (21,5 x 13,5). 2 f., 85[-88] p. (Commission Européenne du Danube) (II 423630)
13600. ~ Begolamento di navigazione e di polizia, applicabile al Basso-Danubio. Tariffa dei diritti di navigazziòne. Guida del navigatore. Galatz, 1884. (20 x 13). 2 f., 85[-88], 8, 5, 3 p. (Commissione Europea del Danubio) (I 423879)
13601. ~ Règlement de navigation et de police applicable au Ras-Danube. Tarif des droits de navigation. Guide du navigateur. Galatz (Typo-Lithografia J. Schenk), 1887. (21,5 x 13,5). 2 f., 91[-94] p. (Commission Européenne du Danube) (II 43163)
13602. ~ Idem. Galatz, 1907. (21,5 x 14). 97[- [-101] p. (II 126991)
13603. ~ Idem. Avis aux navigateurs. Galatz, 1912. (22 x 14,5). 172[-177] p., 1 h. (II 32561)
13604. ~ Idem. Réponse aux plaintes élevées sur l’état de l’embouchure de Soulina (Mai 1871). Avec 8 planches. Galatz (Typ. Frédéric Thiel), 1871. (26 x 18). 17 p., 8 h. (Commission Européenne du Danube) (II 63632)
13605. ~ Idem. Statistique générale des batiments de commerce sortis du Danube depuis le 1-er janvier 1847 jusqu’au 31 juillet 1861. Première Partie. Statistique des années 1857 à 1860 inclusivement et des 7 premiers mois de l’année l861. [Leipzig] (Impr. de F. A. Brockhaus), [1861]. (33,5 x 24,5). 1 f., 44 p. (Commission Européenne du Danube) (III 446872)
Loc. şi tip., la p. 44. Lipsă coperta.
13605.a ~ [Idem]. Deuxième Partie. Statistique des années 1847 à 1856 inclusivement. [Leipzig]. (Impr. de F.A. Brockhaus), [1861]. (33,5 x 24,5). 1 f., p. 41-51) (III 446872)
1360. ~ *Travaux d’amélioration aux embouchures du Danube, [190?]. (Ionescu (Dobrogeanu), p. 9)

Nu exista imagini
  1679) COMNEN, N. P.
 • Opera
 • Imagini
COMNEN, N. P.
Vezi: PETRESCU-COMNÈNE, N. (1886-?)

Nu exista imagini
  1680) COMNINO, NICOLAE (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
COMNINO, NICOLAE (1870-?)
13607. ~ Contractul de Societate în Dreptul Roman şi Român. Teza pentru licenţa susţinută de N. Comnino. Fălticeni (Tip. A. Goldner), 1896. (20 x 15,5). 46 p. (Facultatea juridică din Bucuresci) (BCU-Iaşi III B 9273)

Nu exista imagini