Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1641) COMANIŢĂ, ALEXANDRU I. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
COMANIŢĂ, ALEXANDRU I. (1883-?)
13546. ~ Contribuţiuni la studiul gaiacolului prin aplicaţiuni externe în tratamentul pneumoniei. Teză pentru doctorat în medicina şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... de Alexandru I. Comaniţă. Bucureşti (Tip. Cooperativă), 1910. (23,5 x 16). 46[-48] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1154) (II 21273)

Nu exista imagini
  1642) COMARNESCU, ALEX.
 • Opera
 • Imagini
COMARNESCU, ALEX.
13547. ~ Moratorium în dreptul roman şi român comercial. Teză pentru licenţă susţinută de Alex. Comarnescu, Inginer hotarnic. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1902. (23,5 x 15,5). 51 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 413112)

Nu exista imagini
  1643) COMARNICEANU, G.Z.
 • Opera
 • Imagini
COMARNICEANU, G.Z.
13548. ~ Proect de statute pentru Societatea studenţilor Şcoalei superioare de sciinţe de stat din Bucuresci. Elaborat de D-nul G.Z. Comarnicenu, Vice-preşedintele societăţei. Bucuresci (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & C-ie),1895. (15,5 x 10). 12 p. (I 410891)

Nu exista imagini
  1644) Commassaţia pe baza articolelor de lege VII şi XXXIX, din anul 1908
 • Opera
 • Imagini
Commassaţia pe baza articolelor de lege VII şi XXXIX, din anul 1908
13549.• Commassaţia pe baza articolelor de lege VII şi XXXIX, din anul 1908. Pentru economi. Budapest (Imprimeria Pallas), 1912. (18 x 12). 101 p. 1 cor. (BCU-C1N S 4339)

Nu exista imagini
  1645) COMĂNEANU, ACHILLE (1839-1905)
 • Opera
 • Imagini
(Achille)
13550. ~ Scrisorile lui Achille către Revista Armatei. Bucuresci (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1894. (23 x 16). 117 p. (II 74591)
Publicate mai întîi în: "Revista Armatei", Bucureşti, 12 (1894), nr. 3-11/12, febr. 15 iunie 15/30, semnate: "Achille". Autorul, indentificat după "Revista Armatei".
13551. ~ Un strigăt, de Generalul Achille Comăneanu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1900. (23,5 x 16). 10 p. (Din publicaţiunile Revistei Infanteriei) (Extras din nr. 47 al Revistei Infanteriei) (II 412752)
În colaborare:
BACALOGLU, D, şi ~. Biblioteca officieriloru. Bucureşti, 1868.

COMĂNEANU, ACHILLE (1839-1905)
Nu exista imagini
  1646) COMĂNEANU, CONSTANTIN (?-1898)
 • Opera
 • Imagini
COMĂNEANU, CONSTANTIN (?-1898)
13552. ~ Câteva cuvinte asupra Erizipelului chirurgical. Tesa presentata la examenul pentru obţinerea gradului de medic de reg. cl. I de Constantin Comaneanu, doctor în medicina de la facultatea din Paris. Vechia intern al spitalelor civile din Bucuresci. Medic de Reg. Clasa II. Membru al Societăţii ştiinţelor medicale din Bucuresci. Cavaler al Ordinului Stéoa Românie!. Bucureşti (Tip. Alexandru C. Grecescu), 1884. (23 x 15,5). 54 p. (II 486628)
13553. ~ Considération sur le traitement des plaies produites par les armes à feu par Constantin Comaneano, Docteur en médecine de la Faculté de Paris, Ancien interne des hôpitaux de Bucharest, Médecin de Régiment, Chevalier de l’Etoile de Roumanie, etc. Paris, Alphonse Derenne (Impr. A. Derenne, Mayenne), 1881. (24,5 x 16). 84 p. (BCU-ClN 185600)

Nu exista imagini
  1647) COMĂNEANU, I.
 • Opera
 • Imagini
COMĂNEANU, I.
13554. ~ Carte de citire pentru înălţarea sentimentului religios al soldatului ortodox român cu 20 gravuri care represintă rugăciunea dimineţei, tatăl nostru şi simbolul credinţei, alcătuită de I. Comaneanu şi tipărită cu înalta bine-cu-văntare şi aprobare a Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române cu No. 187 din 25/X 904; fiind aprobată şi de Onor. Ministerul de resboi cu No. 2686 din 14/2/905. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1905. (21 x 14). 84 p. cu il. (II 2154)
13555. ~ Idem, pentru înălţarea sentimentului religios al soldatului şi al ori-cărui creştin ortodox român cu 20 gravuri care reprezintă rugăciunea dimineţei, tatăl nostru şi simbolul credinţei. Alcătuită de I. Comaneanu. Ed. III. Tipărită [...] aprobată şi de onor. Ministerul de rezboi cu No. 2686 din 14/2/905 şi cel de Interne, cu No. 70895 din 16/12/905. Bucureşti (Tip. G.A. Lazareanu), 1906. (20,5 x 13). 84 p. cu il. 60 bani. (II 55839)
13556. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1908. (20 x 12,5). 80 p. cu il. 70 bani. (I 11386)
13557. ~ Idem. Aprobată şi de Onor Ministerul de Culte şi Instrucţiunii Publice cu No. 22788 (Casa Bisericilor) şi de Ministerul de Război (Stat majorul G-l al armatei) cu No. 2282. Ed. VI. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dem. C. Ionescu), 1911. (20 x 13). 80 p. cu il. 70 bani. (II 24088)
Precuvântare semnată Nifon N. Ploeşteanu, Vicarul Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlachiei.
13558. ~ Idem, pentru înălţarea sentimentului religios şi patriotic al soldatului [...]. Aprobată şi de Onor Ministerul de Răsboi (Stat majorul G-l al armatei) cu No. 2746/909 precum şi de Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor (Casa Bisericei) cu No. 13662/1912. Ed. VI[!]. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1912. (20,5 x 13). 80 p. cu il. 70 bani. (II 27961)
13559. ~ Idem. Ed. VI[!]. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1913. (20 x 13). 80 p. cu il. 70 bani. (II 33889)

Nu exista imagini
  1648) COMĂNEANU, I. A.
 • Opera
 • Imagini
COMĂNEANU, I. A.
13560. ~ Annale relative la historia Romanilor din Dacia Traiana, [de] I. A. Komaneanu. Bucuresci (Impr. Th. Michaiescu şi Vaidescul, 1868. (24,5 x 16,5). 53 p. 3 lei noui. (II 156924)
13561. ~ Questia monastiriloru închinate pe la St. Locuri din Principatele Unite Moldova şi Romania, Tratată din punctulu [pe copertă: puntulu] de dreptate şi naţionalitate, de I. A. Comaneanu, Prezidinte la Judecătoria Ilfov Secsia I-iu. Bucuresci (Impr. Naţională a lui Iosif Romanov et Comp.), 1859. (21 x 13,5). V, 56 p. 3 Sfanţi. (II 76292)
13562. ~ Chestia orientală, [de] I. A. Komanénu, advocat. Bucuresci (Tip. Curţii (Lucrătorii Asociaţi), F. Göbl), 1877. (24 x 16,5). 24 p. 1 leu nou. (II 412751)
13563. ~ *Conferinţe asupra instrucţiunei în genere în armata nostră. Bucureşti (Stab. în artele grafice Socec, Sander şi Teclu), 1876. 12°. 16 p. (Popescu. Siese ani... 12)
13564. ~ Resboiu la Dunăre. Turcii cu Românii [de] I. A. Komăneanu, Advocat. Bucuresci (Noua Typ. Naţională, C. N. Rădulescu), 1877. (16 x 12). 14 p. 50 bani. (I 1124)
Traduceri:
DESCHAMP, E. Despre influintza spiritului francesu assupra Europei de doi secoli încoace. Trad. de ~. Bucureşti, 1857 ; 1859.
VOLTAIRE. Αλζιρα... Μεταφρασις του κομανιανου. Bucureşti, 1839.

Nu exista imagini
  1649) COMĂNEANU, ION P. (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
COMĂNEANU, ION P. (1850-?)
13565. ~ Sponsores, Fidepromissores şi Fidejussores. Thesa pentru licenţia susţinuta la... 1877 de Ión P. Comaneanu. Născut în satul Cilibia, districtul Buzeu [la 1850 Decembriu 18]. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1877. (22 x 14). 143 p. (Facultatea de Drept din Bucurescii. (II 17096)

Nu exista imagini
  1650) COMĂNEANU, N.
 • Opera
 • Imagini
COMĂNEANU, N.
13566. ~ Contabilitatea în partidă dublă în administraţiunile financiare ale Statului de N. Comăneanu, licenţiat în ştiinţele comerciale superioare, şef de Secţie la Administraţiunea Financiară din Constanţa. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1909. (23,5 x 16). 27 p. (Din publicaţiunile Uniunei Absolvenţilor Şcoalelor comerciale, Nr. 5) (II 14375)

Nu exista imagini