Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1231) CIOARĂ, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CIOARĂ, IOAN
12579. ~ Conferinti’a ce au tienut’o preoţii si invetiatorii din protopresviteratulu rom. ort. alu Aradului la Arad în 26 Novembre 1885. Fiindu preşedinte: Moise Bocsianu, protopresviteru alesu, inspectoru scolariu, asesoru in Forulu metropolitanu şi la Consistoriulu diecesanu, parochu în Curticiu. Publicaţiunea oficiósa de Ioanu Cióra asesoru consistorialu, parochu in Micalac’a, ca notariu. Aradu (Tipariulu Tip. Diecesei Romane ort.), 1886. (19,5 x 13,5). 24 p. (BCU-ClN 63340)

Nu exista imagini
  1232) CIOBAN, MARIA
 • Opera
 • Imagini
CIOBAN, MARIA
12580. ~ Doina (Legendă), [de] Maria Cioban. Arad (Tip. Concordia), 1912. (20 x 14). 18 p. 30 bani. (I 176668)
12581. ~ Poezii, [de] Maria Cioban. Arad (Tip. tipografiei diec. gr.-ort. rom.), 1905. (21 x 13,5). 78 p. (I 2034)
12582. ~ Scrisori cătră eleve, [de] Maria Cioban. Sibiiu (Tipariul Tip. Archidiecesane), 1900. (19,5 x 13). 2 f., 111 p. 1 cor. (I 494701)
12583. ~ Idem. Ed. II. Arad (Tipografia Diecesana), 1902. (19 x 13). 114[-116] p. (I 216645)
Vezi de asemenea:
• Poesii şi Nuvele. Orăştie, 1902. (Biblioteca literara a ziarului Libertatea, nr. 1, 2, 3)

Nu exista imagini
  1233) CIOBAN, POMPIL
 • Opera
 • Imagini
CIOBAN, POMPIL
12584. ~ Creditul nostru. Studiu economic-financiar, de Dr. Pompil Cioban. Arad (Tip. Concordia), 1912. (19,5 x 14). IV-75[-77] p. (I 47880)

Nu exista imagini
  1234) CIOBAN, VIRGIL
 • Opera
 • Imagini
CIOBAN, VIRGIL
În colaborare:
12585. ~ Acte şi documente [privind mişcările Românilor din Ardeal în anii 1791-1792] culese şi publicate de Dr. Virgil Cioban şi Dr. Silviu Dragomir. Cu o prefaţă. Sibiiu (Tiparul Tip Arhidiecezane), 1914. (25 x 17). VI, 26 p. (II 207579)

Nu exista imagini
  1235) CIOBANOFF, CHRISTU R.
 • Opera
 • Imagini
CIOBANOFF, CHRISTU R.
12586. ~ Despre pellagra. Thesa pentru doctorat in medicina presentată şi susţinută la 1 Iuliu 1874 de Christu R. Ciobanoff, Doctor în Medicina, Vechiu internă al spitalelor civile. Bucureştii (Tip. Svoboda), 1874. (21,5 x 13,5). 64 p. (Facultatea de Medicină, nr. 5) (II 21380)

Nu exista imagini
  1236) CIOBANU, C.
 • Opera
 • Imagini
CIOBANU, C.
În colaborare:
HAIDUCESCU, I. ş.a. Abecedaru. Ed. I. Târgu-Jiu, 1890 ; ed. II, 1891;
~. Elemente de geometrie. Ed. I. Târgu-Jiu, 1890;
~. Geografia descriptivă a jud. Gor-Jiu. Ed. I. Târgu-Jiu, 1889.

Nu exista imagini
  1237) CIOBANU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CIOBANU, NICOLAE
Traduceri :
THOMAS, P. FÉLIX. Educaţiunea în familie... Trad. de ~. Vălenii-de-Munte, 1910.

Nu exista imagini
  1238) CIOBANU, ŞTEFAN C.
 • Opera
 • Imagini
CIOBANU, ŞTEFAN C.
12587. ~ *Despre adopţiune. Teză de licenţă. Bucureşti, [1903?]. (Scărlătescu, p. [96]).

Nu exista imagini
  1239) CIOBANU, ŞTEFAN N. (1883-1950)
 • Opera
 • Imagini
CIOBANU, ŞTEFAN N. (1883-1950)
12588. ~ Carte de citire pentru şcolile primare alcătuită de Ştefan Ciobanu, profesor secundar. Aprobată de Comisiunea Şcolară Moldovenească. Chişinău (Tipografia Românească), 1918. (22 x 14,5). 190 p. 7 lei. (II 509785)
12589 ~ Досиөей, митрполить Сочавскій и его книжная деятельность. К исторіи румынской писменности и румыно-русскихъ літературныхь отношеній XVII в., (de) С. Н. Чебань. [Dosoftei, mitropolitul Sucevei şi activitatea lui literară. Cu privire la istoria literaturii române şi la relaţiile literare româno-ruse]. Kieвь (літо-тип. M.Т. Mейнандера. 1915. (26 x 18). VIII, 160 p., 2 pl. 2 ruble. (Издание отделенія русскаго языка и словености Императорской Академіи Наукь) (II 42115)
12590. ~ Dosoftei mitropolitul Moldovei şi activitatea lui literară. (Contribuţii la istoria literaturei româneşti şi a legăturilor româno-ruse literare din secolul al XVII-lea), de Ştefan Ciobanu, Directorul învăţămîntului din Basarabia. Traducere din ruseşte de Ştefan Berechet. Iaşi, 1918. (19 x 13). IV, 220 p. (I 68584)
12591. ~ Kъ вonpocy o гигиническихъ предписаніяъ вя Древне-русской литературě, [de] Ч. Чебань. (C-Петербург, 1913) (23 x 16). P. 101-121. (Extras din Журнал Министерсва Hapoдного Образованiя, 1913) (II 31086)
Descriere după titlul de la începutul textului Autorul, la finalul textului.
12592. ~ Idem. C-Петербург (Сенатская Tип), 1913. (24 x 15). 24 p. (Извлечено изь журнала Министерсва Hapoдного Просвещеiя за, 1913 годъ) (II 31211)
12593. ~ Мифъ объ ApaxнѢ въ Богородичной Легендě C. H. Чебань. C-Петербург (Tипo–Литографiя A.З. Винеке), 1912. (24 x 16). 1 f., 15 p. (II 31092)
12594. ~ Pyмынкiя легенды БогородицѢ C.H. Чебань. Mocква (Tип. Импиратоскаго Масковскаго Университета), 1912. (25,5 x 17). 57 p. (Оттиск изъ «Этнографическаго ОбозрѢнiя», кн. XC-XCI) (II 27789)
Descriere după copertă.
12595. ~ Слаяно-румынскiй словарь библiотеки Московскаго Обещества Исторiи и Древностей Россiйскихъ н. 240, [de] C.H. Чебань. Варшава (Tип. Варшавскаго Учебного Округа), 1914. (24,5 x 13). 16 p. (Оттиск изъ "Русск. Филологич. ВѢстника"), (II 34795)

Nu exista imagini
  1240) CIOBANU-BOROAEA, V.
 • Opera
 • Imagini
CIOBANU-BOROAEA, V.
12596. ~ Mobilizarea. La arme. Versuri patriotice de V. Ciobanu-Boroaea. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefaniu & Co.), 1913. (24,5 x 14,5). 16 p. 35 bani. (II 34857)
Pe copertă, menţiunea: "Se vinde în folosu Scoalei private de meserii din Vânători Nemţişor-Neamţ".

Nu exista imagini
  1241) CIOBANU-PLENIŢA, COSTICA
 • Opera
 • Imagini
CIOBANU-PLENIŢA, COSTICA
12596 bis. ~ Cuvântări adânci. Cântece din vechime culese dintr-un colţ al Olteniei de Costică Ciobanu-Pleniţa. Cu un dicţionar de provincialisme. Craiova, Libr. şi Tip. Sache Pavlovici, 1909. (21,5 x 14). 327 p. 3 lei. (II 12574)

Nu exista imagini
  1242) CIOBOTARIU, NECULAI
 • Opera
 • Imagini
CIOBOTARIU, NECULAI
În colaborare:
12597. ~ Analiză literară şi estetică a primelor şase cărţi din Analele lui Tacit (Tiberius), [de] Neculai Ciobotariu. Metoda psihologică la Tacit. Pesimismul său, ideile politice, morala, patriotismul, concepţia religioasă [de] Olga A. Tocilescu. [Pe copertă: Metoda psihologică la Tacit. Ideile sale]. Iaşi (Inst. de Arte grafice N. V. Stefaniu & Comp.), 1916. (24 x 16,5). 93 p. (Din lucrările Seminarului de Limba şi Literatura Latină dela Facultatea de Litere din Iaşi) (II 157111)
Prefaţa semnată de P. Mihaileanu.

Nu exista imagini
  1243) CIOBOTARU, VASILE I.
 • Opera
 • Imagini
CIOBOTARU, VASILE I.
12598. ~ Cercetări asupra unui nou semn de deslipire a placentei. Teza pentru doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în Aprilie 1907 de Vasile I. Ciobotaru. Iaşi (Tip.H. Goldner), 1907. (24,5 x 16). 42[-44] p.(Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 258) (II 6355)

Nu exista imagini
  1244) CIOC, C (?-1919)
 • Opera
 • Imagini
CIOC, C (?-1919)
În colaborare:
CRISTEA, GR. şi ~. Asupra obesităţei hypophysare infantile. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  1245) CIOC, DUMITRU M.
 • Opera
 • Imagini
CIOC, DUMITRU M.
12599. ~ Câteva cuvinte despre Unire. Conferinţă rostită la serbarea Semicentenarului Unirei la 24 Ianuarie 1909, în Sala Uklar (Lehrer), de Dumitru M. Cioc, elev. cl. VIII-a liceală. Piteşti (Tip. Mihail Lazăr Fiu), [1909]. (20,5 x 13). 22 p. (II 12579)

Nu exista imagini
  1246) CIOCA, IOSIF
 • Opera
 • Imagini
CIOCA, IOSIF
12600. ~ O sută şi şase doine, culese de pe Pogonici de Iosif Cioca. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1908. (17,5 x 10,5). 48 p. (BCU-ClN 145652)

Nu exista imagini
  1247) CIOCAN, I. N.
 • Opera
 • Imagini
CIOCAN, I. N.
12601. ~ Chemarea nóstru în societate. Cuvânt ţinut la deschiderea conferinţelor generale ale corpului didactic primar, din judeţul Muscel, de I. N. Ciocan, Revisor Şcolar. Câmpulung (Tip. Gheorghe N. Vladescu), 1899. (20 x 13). 33 p. 50 bani. (I 267277)
12602. ~ Conştiinţa individuală şi conştiinţa mulţimei. Conferinţă publică ţinută la Teatrul din Român în Martie 1909, de I. N. Ciocan, Licenţiat în drept. Institutor. Revizor şcolar. Roman (Tip. Leon Friedman), 1909. (22 x 15,5). 23 p. (Biblioteca Societăţii Culturale Miron Costin Roman) (II 15945)
12603. ~ Cuvântare ţinută la 30 Martie 1918 publicului cu ocazia sărbătorirei Unirei Basarabiei, de I. N. Ciocan, Inspector în învăţămîntul primar. Roman (Tip. “Leon Friedmann), 1918. (21,5 x 13,5). 21 p. 1 leu. (II 53459)
12604. ~ Despre succesiunile ab-intestat. Tesă pentru licenţă de I. N. Ciocan, Institutor-Bucuresci, Revisor şcolar al judeţului Roman. Bucureşti (Tip. Corpului Didactic C. Ispasescu & G. Bratanescu), 1902. (23,5 x 16). 56 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 267029)
12605. ~ Idealul în educaţie. Cuvânt ţinut la deschiderea conferinţelor generale a membrilor corpului didactic primar din Roman, 2 Aprilie 1909. De I. N. Ciocan. Institutor. Licenţiat în drept, Revizor şcolar. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1909. (23,5 x 15,5). 2 f., 26 p. (II 14314)
12606. ~ *Lupta pentru traiu, conferinţă ţinută în sala teatrului din Roman la 17 Decemvrie 1906. Roman (Tip. Lumina), 1907. 37 p. 30 bani. (A-B. 10(1907). nr. 29, apr. 15, p. 785: Cărţi primite la redacţie...)
12607. ~ Trei Cuventări, de I. N. Ciocan, Institutor, Licenţiat în drept, revisor şcolar al judeţului Roman. Dedicate învăţătorilor şi preoţilor. 1. Religie şi Naţiune. 2. Proprietate, agricultură. 3. Ce face şi ce trebue să facă şcóla primară de adi. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), 1903. (22 x 14). 83 p. 1 leu. (BCU-ClN 187896)
12607. ~ Dece Maiu. Dare de seamă asupra serbării dilei de 10 Maiu la Roman, de I. N. Ciocan, Revisor-şcolar. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1901. (18 x 11). 48 p. (I 122290)
Pe copertă, menţiunea: "O mie exemplare din presenta monografie s’au tipărit cu cheltuela d-lui Al. V. Mortzun, Prefectul Judeţului".
12609. ~ 24 Ianuarie şi 10 Maiu. Două cuvîntări, de I. N. Ciocan, Institutor, Bucuresci. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic C. Ispasescu & G. Bratanescu), 1900. (18,5 x 11,5). 48 p. 50 bani. (Din lucrările membrilor Societăţei corpului didactic primar şi al revistei Convorbiri Didactice) (1411313)
În colaborare:
12610. ~ Abecedar. Partea I. Alcătuit conform programei în vigoare pentru clasa I primară urbană şi divisiunea I rurală, de I. N. Ciocan, I. C. Florescu şi B. B. Tuţuianu, institutori. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Corpului Didactic, C. Ispăsescu & G. Bratanescu), 1900. (20 x 12,5). 62 p. cu il. 40 bani. (I 2417)
12611. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Eminescu), 1901. (20 x 13). 62 p. cu il. 40 bani. (12418)
Anul şi tip., numai pe copertă.
12612. ~ Abecedar, partea II, alcătuit conform programei în vigóre, de I. N. Ciocan, I. C. Florescu şi B. B. Tuţuianu, Institutori. Tergovişte (Tip., Libr. şi Leg. de cărţi Viitorul, El. Angelescu), 1900. (20 x 13). 75, III p., cu il. 50 bani. (I 2417)
12613. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Eminescu), 1901. (20 x 13). 75, 111 p., cu il. 50 bani. (II 515093)
Anul şi tip., numai pe copertă.
12614. ~ Poveţuitor la Abecedarul. Partea I şi a II-a..., alcătuit de I. N. Ciocan, I. C. Florescu şi B. B. Tuţuianu, Institutori. Tergovişte (Tip. Libr. şi Leg. de cărţi Viitorul, El. Angelescu), 1900. (19 x 13). 31 p. (I 2346)
12615. ~ Geografia României. Ediţie specială pentru Divizia a II-a Rurală, Anul al II-lea, lucrată de I. N. Ciocan Institutor, Revizor şcolar al jud. Roman, Gh. Andrei, învăţător la Roman şi Ariton Sava, Institutor şi Director în Bacău. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. şi Stab. de Arte Grafice George Ionescu), 1910-1911. (25,5 x 20,5). 52 p. cu il. 1 leu. (II 494975)
12616. ~ Noţiuni de drept civic, pentru usul clasei a IV-a primară întocmit, de Ioan N. Ciocan şi Ioan C. Florescu, institutori la scóla de băieţi nr. 16 din Capitală. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei Steinberg (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & Co.), 1896. (18 x 15). 38 p. 40 bani. (I 411353)
Vezi şi:
CECROPID, D. ş.a. Carte de citire pentru clasa II-a urbană. Bucureşti, 1900.
~. Carie de citire pentru divizia II-a rurală (anul II). Bucureşti, 1900.
~. Prima carte de Religie ... pentru usul şcoalelor primare ... Bucureşti, 1901.
VELCULESCU, ILARION ş.a. Din lucrările membrilor revistei Convorbiri Didactice. Bucureşti, 1899.

Nu exista imagini
  1248) CIOCAN, ION
 • Opera
 • Imagini
CIOCAN, ION
12617. ~ Necesitatea religiunii. Folosul şi caracterele esenţiale ale religiunii. Teză pentru Licenţă Susţinută de Preotul Ioan Ciocan. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de litere Dor P. Cucu), 1906. (23,5 x 16,5). 59[-61] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 3249)

Nu exista imagini
  1249) CIOCAN, N.
 • Opera
 • Imagini
CIOCAN, N.
12618. ~ Protest Memoar, [de: N. Ciocan]. S. l., [1860]. (21 x 14). 32 p. (II 112209)
Descriere după p. de titlu falsă. Autorul, la p. 16. Anul, la p. 15. Cu alfabet de tranziţie. Autorul, arendaşul vămilor, protestează împotriva greutăţilor şi nedreptăţilor ce i s-au făcut de către guvern.

Nu exista imagini
  1250) CIOCAN, TH. C.
 • Opera
 • Imagini
CIOCAN, TH. C.
Traduceri:
PAPARRIGOPOULOS, C. Histoire de la Grèce moderne. Trad. de ~. Athenes, 1858.

Nu exista imagini
  1251) CIOCANELLI, ARISTID P.
 • Opera
 • Imagini
CIOCANELLI, ARISTID P.
12619. ~ *Colecţiunea legilor pentru atribuţiunile ministerului public. Anularea clausei penale. Menţinerea şi esecutarea art. 7 din Legea rurală de la 15 August 1864. Legea rurală. Legea pentru judecătoriile comunale şi de ocóle. [de] Temis [!] P. Ciocanelli, Bucureşti Typ. Naţională; Typ. Rădulescu), 1879, 12°. 71 p. 80 bani. (Popescu. şi ese ani, p. 75; BR, 1(1879), nr. 7, iul., p. 73 şi nr. 5, maiu, p. 43)
12620. ~ *Despre administraţiunea tutorilor în dreptul roman şi dreptul civil. Thesă pentru licenţă. [de] Aristide P. Ciocanelli. Bucuresci (Typ. Rădulescu), 1879. 8°. 74 p. (BR: 1(1879). nr. 7, iul., p. 73)
12621. ~ Noua colecţiune a legilor. Bucureşti (Tip. Göbl fii), 1884 18°. (16 x 12). 64 p. 1,50 lei. (BR, 4-6 (1883-1884), p. 7) (Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană T. Severin)
12622. ~ Noua lege a timbrului şi inregistrărei cu adăogirile şi modificările introduse prin Legea din 8 Martie 1886 [pe copertă: şi Legea Monopolului Chibriturilor, Cărţilor de joc şi a Sărei] precum şi alte legi [pe copertă şi: de Aristid P. Ciocanelly, Licenţiat în drept]. Bueuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii). 1886. (15,5 x 11,5). 64 p. 1 leu. (I 391590)
12623. ~ Noua lege pentru recrutarea armatei din 1876, cu modificările aduse ei prin legea din 17 Noembrie 1882, 6 Martie 1883 şi 25 Mai 1884, avend formulare relative la scutire, [de] A. P. Ciocanelly. Bucuresci, [1887?]. (16 x 11). 71 p. 1 f. (BR, 10(1888). nr. 1, ian., p. 13) (Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană T. Severin.)
12624. ~ Noul Codice de legiuiri coprindend legi judiciare, financiare, administrative şi comunale, de Aristid P. Ciocanelly, Licenţiat în drept, advocat. Bucureşti (Typ. Curţii Regale Propr. F. Göbl Fii), 1886. (15,5 x 11,5). IV-144[146] p. 2 lei. (I 391376)
12624a. ~*Supliment la noul codice de legiuiri administrative, financiare şi comunale, coprinzend între altele: legea autentificarei actelor şi noua lege a timbrului şi inregistrărei, cu adăogirile şi modificările introduse prin legea din 8 Martie 1886, precum şi alte legi ca legea monopolului, chibriturilor, legea cărţilor de joc, legea sărei etc,. [de] Aristid P. Ciocanelly. Bucureşti (Tip. Curţii F. Göbl fii), 1886. (15 x 11). 92 p. 1 leu. (RR, 7-9(1885-1887), p. 18 şi 10(1888), nr. 1, ian., p. 13).

Nu exista imagini
  1252) CIOCANILLI, GEORGE E.
 • Opera
 • Imagini
CIOCANILLI, GEORGE E.
Vezi: EUSTATIU CIOCANILLI, G.

Nu exista imagini
  1253) CIOCANILLI, T. E.
 • Opera
 • Imagini
CIOCANILLI, T. E.
Vezi: EUSTATIU CIOCANILLI, T. E.

Nu exista imagini
  1254) CIOCANESCU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
CIOCANESCU, DIMITRIE
12625. ~ Garanţia în materie de vindare în dreptul roman şi civil român. Tesa pentru licenţa susţinută de Dimitrie Ciocanescu. Târgu-Jiu (TipoLit. N. D. Miloşescu), 1899. (23,5 x 16). 93 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413108)

Nu exista imagini
  1255) CIOCAZAN, C. M.
 • Opera
 • Imagini
CIOCAZAN, C. M.
12626. ~ Cuvântarea D-lui Deputat C. M. Ciocazan dela 24 Martie 1904 la Cameră, cu ocazia împrumutului de 750000 lei, cerut de comuna Craiova. Craiova (Tip. şi Leg. de Cărţi F. Constantinescu), [1904]. (17 x 10,5). 29 p. (I 5242)
12627. ~ Patru scrisori, [publicate de C. M. Ciocazan] relative la escursiunea Românilor pentru Congresul Latin din Roma sub conducerea D-nului Gr. Tocilescu, Profesor Universitar. Craiova (Tip. şi Leg. de Cărţi C. M. Georgescu), 1903. (16 x 10,5). 16 p. 5 bani. (I 151 888)
Una din scrisori este răspunsul lui Gr. Tocilescu la atacul lui C. M. Ciocazan. Celelalte scrisori, de C. M. Ciocazan.
12628. ~ Regimul reprezentativ. Teză pentru licenţă în drept de C. M. Ciocazan. Craiova, (Tipo-Lit. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1897. (19 x 12,5). 221 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (I 78381)
12629. ~ Idem. Studiu de C. M. Ciocazan, deputat. Craiova (Tip. şi Lit. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1898. (18,5 x 12). 217, p. 1 leu. (I 109459)

Nu exista imagini
  1256) CIOCĂLTEU, IOAN M.
 • Opera
 • Imagini
CIOCĂLTEU, IOAN M.
12630. ~ Acţiunea pauliană în dreptul roman şi în dreptul civil român. Teza pentru licenţa susţinută de Ioan M. Ciocălteu în ziua de ... 1903. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1903. (24,5 x 16,5). 87 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 410077)

Nu exista imagini
  1257) CIOCÂLTEU, CONSTANTIN (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂLTEU, CONSTANTIN (1867-?)
12631. ~ Consideraţiuni asupra pântecelui mare în dispepsia gastro-intestinală cronică a copiilor. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 20 Iunie 1896 de Constantin Ciocâlteu, bacalaureat în Litere şi sciinţe, vechiu intern al Spitalelor Civile. Bucuresci (Imprimeria Statului). 1896. (22,5 x 16). 87 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 397) (II 83813)

Nu exista imagini
  1258) CIOCÂLTEU, HARALAMB M. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂLTEU, HARALAMB M. (1887-?)
Traduceri:
SIENKIEWICZ, H. În zadar... Trad. de ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  1259) CIOCÂLTEU, P. I.
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂLTEU, P. I.
12632. ~ Una din fazele energiei este şi Conştiinţa Naţională de Inginer P. I. Ciocâlteu. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1915. (20 x 12,5). 48 p. 1 leu. (I 42401)

Nu exista imagini
  1260) CIOCÂLTEU, ST. I.
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂLTEU, ST. I.
12633. ~ Observaţiuni asupra raportului dintre plante cu microbii din solul în care cresc. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută, la... Februarie 1914 de St. I. Ciocâlteu, Intern al Spitalelor Civile. Bucureşti (Albert Baer), 1914. (24 x 16,5). 44[-47] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Laboratorul de Igienă, nr. 1330) (II 36471)

Nu exista imagini