Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1231) CIOARĂ, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CIOARĂ, IOAN
12579. ~ Conferinti’a ce au tienut’o preoţii si invetiatorii din protopresviteratulu rom. ort. alu Aradului la Arad în 26 Novembre 1885. Fiindu preşedinte: Moise Bocsianu, protopresviteru alesu, inspectoru scolariu, asesoru in Forulu metropolitanu şi la Consistoriulu diecesanu, parochu în Curticiu. Publicaţiunea oficiósa de Ioanu Cióra asesoru consistorialu, parochu in Micalac’a, ca notariu. Aradu (Tipariulu Tip. Diecesei Romane ort.), 1886. (19,5 x 13,5). 24 p. (BCU-ClN 63340)

Nu exista imagini
  1232) CIOBAN, MARIA
 • Opera
 • Imagini
CIOBAN, MARIA
12580. ~ Doina (Legendă), [de] Maria Cioban. Arad (Tip. Concordia), 1912. (20 x 14). 18 p. 30 bani. (I 176668)
12581. ~ Poezii, [de] Maria Cioban. Arad (Tip. tipografiei diec. gr.-ort. rom.), 1905. (21 x 13,5). 78 p. (I 2034)
12582. ~ Scrisori cătră eleve, [de] Maria Cioban. Sibiiu (Tipariul Tip. Archidiecesane), 1900. (19,5 x 13). 2 f., 111 p. 1 cor. (I 494701)
12583. ~ Idem. Ed. II. Arad (Tipografia Diecesana), 1902. (19 x 13). 114[-116] p. (I 216645)
Vezi de asemenea:
• Poesii şi Nuvele. Orăştie, 1902. (Biblioteca literara a ziarului Libertatea, nr. 1, 2, 3)

Nu exista imagini
  1233) CIOBAN, POMPIL
 • Opera
 • Imagini
CIOBAN, POMPIL
12584. ~ Creditul nostru. Studiu economic-financiar, de Dr. Pompil Cioban. Arad (Tip. Concordia), 1912. (19,5 x 14). IV-75[-77] p. (I 47880)

Nu exista imagini
  1234) CIOBAN, VIRGIL
 • Opera
 • Imagini
CIOBAN, VIRGIL
În colaborare:
12585. ~ Acte şi documente [privind mişcările Românilor din Ardeal în anii 1791-1792] culese şi publicate de Dr. Virgil Cioban şi Dr. Silviu Dragomir. Cu o prefaţă. Sibiiu (Tiparul Tip Arhidiecezane), 1914. (25 x 17). VI, 26 p. (II 207579)

Nu exista imagini
  1235) CIOBANOFF, CHRISTU R.
 • Opera
 • Imagini
CIOBANOFF, CHRISTU R.
12586. ~ Despre pellagra. Thesa pentru doctorat in medicina presentată şi susţinută la 1 Iuliu 1874 de Christu R. Ciobanoff, Doctor în Medicina, Vechiu internă al spitalelor civile. Bucureştii (Tip. Svoboda), 1874. (21,5 x 13,5). 64 p. (Facultatea de Medicină, nr. 5) (II 21380)

Nu exista imagini
  1236) CIOBANU, C.
 • Opera
 • Imagini
CIOBANU, C.
În colaborare:
HAIDUCESCU, I. ş.a. Abecedaru. Ed. I. Târgu-Jiu, 1890 ; ed. II, 1891;
~. Elemente de geometrie. Ed. I. Târgu-Jiu, 1890;
~. Geografia descriptivă a jud. Gor-Jiu. Ed. I. Târgu-Jiu, 1889.

Nu exista imagini
  1237) CIOBANU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CIOBANU, NICOLAE
Traduceri :
THOMAS, P. FÉLIX. Educaţiunea în familie... Trad. de ~. Vălenii-de-Munte, 1910.

Nu exista imagini
  1238) CIOBANU, ŞTEFAN C.
 • Opera
 • Imagini
CIOBANU, ŞTEFAN C.
12587. ~ *Despre adopţiune. Teză de licenţă. Bucureşti, [1903?]. (Scărlătescu, p. [96]).

Nu exista imagini
  1239) CIOBANU, ŞTEFAN N. (1883-1950)
 • Opera
 • Imagini
CIOBANU, ŞTEFAN N. (1883-1950)
12588. ~ Carte de citire pentru şcolile primare alcătuită de Ştefan Ciobanu, profesor secundar. Aprobată de Comisiunea Şcolară Moldovenească. Chişinău (Tipografia Românească), 1918. (22 x 14,5). 190 p. 7 lei. (II 509785)
12589 ~ Досиөей, митрполить Сочавскій и его книжная деятельность. К исторіи румынской писменности и румыно-русскихъ літературныхь отношеній XVII в., (de) С. Н. Чебань. [Dosoftei, mitropolitul Sucevei şi activitatea lui literară. Cu privire la istoria literaturii române şi la relaţiile literare româno-ruse]. Kieвь (літо-тип. M.Т. Mейнандера. 1915. (26 x 18). VIII, 160 p., 2 pl. 2 ruble. (Издание отделенія русскаго языка и словености Императорской Академіи Наукь) (II 42115)
12590. ~ Dosoftei mitropolitul Moldovei şi activitatea lui literară. (Contribuţii la istoria literaturei româneşti şi a legăturilor româno-ruse literare din secolul al XVII-lea), de Ştefan Ciobanu, Directorul învăţămîntului din Basarabia. Traducere din ruseşte de Ştefan Berechet. Iaşi, 1918. (19 x 13). IV, 220 p. (I 68584)
12591. ~ Kъ вonpocy o гигиническихъ предписаніяъ вя Древне-русской литературě, [de] Ч. Чебань. (C-Петербург, 1913) (23 x 16). P. 101-121. (Extras din Журнал Министерсва Hapoдного Образованiя, 1913) (II 31086)
Descriere după titlul de la începutul textului Autorul, la finalul textului.
12592. ~ Idem. C-Петербург (Сенатская Tип), 1913. (24 x 15). 24 p. (Извлечено изь журнала Министерсва Hapoдного Просвещеiя за, 1913 годъ) (II 31211)
12593. ~ Мифъ объ ApaxнѢ въ Богородичной Легендě C. H. Чебань. C-Петербург (Tипo–Литографiя A.З. Винеке), 1912. (24 x 16). 1 f., 15 p. (II 31092)
12594. ~ Pyмынкiя легенды БогородицѢ C.H. Чебань. Mocква (Tип. Импиратоскаго Масковскаго Университета), 1912. (25,5 x 17). 57 p. (Оттиск изъ «Этнографическаго ОбозрѢнiя», кн. XC-XCI) (II 27789)
Descriere după copertă.
12595. ~ Слаяно-румынскiй словарь библiотеки Московскаго Обещества Исторiи и Древностей Россiйскихъ н. 240, [de] C.H. Чебань. Варшава (Tип. Варшавскаго Учебного Округа), 1914. (24,5 x 13). 16 p. (Оттиск изъ "Русск. Филологич. ВѢстника"), (II 34795)

Nu exista imagini
  1240) CIOBANU-BOROAEA, V.
 • Opera
 • Imagini
CIOBANU-BOROAEA, V.
12596. ~ Mobilizarea. La arme. Versuri patriotice de V. Ciobanu-Boroaea. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefaniu & Co.), 1913. (24,5 x 14,5). 16 p. 35 bani. (II 34857)
Pe copertă, menţiunea: "Se vinde în folosu Scoalei private de meserii din Vânători Nemţişor-Neamţ".

Nu exista imagini