Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1081) CHIRIL, arhiepiscopul Ierusalimului
 • Opera
 • Imagini
CHIRIL, arhiepiscopul Ierusalimului
Vezi: CYRIL, arhiepiscopul Ierusalimului.

Nu exista imagini
  1082) CHIRIL, monah prodromit
 • Opera
 • Imagini
CHIRIL, monah prodromit
12251. ~ Cuvînt de laudă în cinstea Sf. Apostol şi Evangelist Ioan. Alcătuit de monahul Kiriil după cererea Ieromonahului Theodosie Sorocianu, Superior comunităţii Române, închinată acestui Sfînt, Kilia Kucuvino (Provata). Din Sfîntu-Munte. Bucureşti (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericesci), 1897. (21,5 x 13,5). 28 p. (II 409037)
Traduceri:
• Doue cuvinte folositoare pentru tot creştinul al Sf. Antonie cel mare... Trad. de ~. Bucureşti. 1886.
• Minunile Sfîntului Ioan (Gură de Aur). Trad. de ~. Bucureşti, 1887 ; 1889.

Nu exista imagini
  1083) CHIRILĂ, ELIA (1845-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRILĂ, ELIA (1845-?)
12252. ~ *Fisica, pentru scólele poporale. [Ed. I]. Blasiu (Tip. Semin.), 1878. 12°. 86 p. 90 b. (BR, 2(1880). nr. 11, nov., p. 257)
12253. ~ Fisica, pentru scoalele poporale, de Elia Chirila, profesoru preparandialu. Ed. II. Blasiu (Tip. Seminariului gr.-cat.), 1883. (19,5 x 12,5). 86[-88] p. cu il. 30 cr.val. austr. (I 350075)
12254. ~ Idem. Ed. III revedută şi prelucrată de Emiliu Viciu, profesor gimnasial. Balázsfalva (Blaj) (Tipografia Seminarului gr.-cat.), 1898. (20 x 12,5). 107[-110] p. cu il. 30 cr. v.a. (I 384896)

Nu exista imagini
  1084) CHIRILĂ, LAZAR
 • Opera
 • Imagini
CHIRILĂ, LAZAR
12255. ~ Mişcarea pedagogică-literară mai nouă. Disertaţie cetită cu prilejul conferinţei învăţătorilor ortodocşi-români din protopopiatele Lupşa şi Turda (Transilvania), ţinută în Sălcinade sus, la 29 Septemvrie st. v. 1913, de Lazar Chirilă, învăţător în Muncel. Cernăuţi (Societatea tipografică bucovineană), 1914. (23 x 16). 19 p. (Retipărire din "Şcoala", organul Asociaţiei corpului didactic român din Bucovina, Anul V, 1914) (Biblioteca revistei Şcoala, nr. 2) (II 42209)

Nu exista imagini
  1085) CHIRILESCU, V.
 • Opera
 • Imagini
CHIRILESCU, V.
12256. ~ Judecata viitoare. Teză pentru licenţă susţinută la... 1904 de Economul V. Chirilescu, Protoiereul jud. Suceava. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (23 x 15,5). 57[-60] p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (II 3861)

Nu exista imagini
  1086) CHIRIŢĂ, C.
 • Opera
 • Imagini
CHIRIŢĂ, C.
12257. ~ Dicţionar geografic al judeţului Fălciu, de C. Chiriţă, Revisor şcolar, Iaşi. Licenţiat în drept. Cavaler al ordinilor Stéua şi Corona României, Bene-Merente cl. II-a, pentru lucrări geografice. Autorul Dicţionarelor Judeţelor Iaşii, Vaslui şi prelucrarea Dorohoiului. Membru activ al Societăţei Geografice-Române. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa adunării generale de la 4/16 Martie 1891. Iaşi (Tip. Petru C. Popovici), 1893. (24 x 15,5). VI p., 1 f., 225 p. (Societatea Geografică Română. Premiul Societăţei Geografice) (II 76516)
12258. ~ Dicţionar geografic al judeţului Iaşi, de C. Chiriţă, Revizor şcolar. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa adunării generale din 29 Februarie 1888. Bucuresci (Stab. grafic: Socecu & Teclu), 1888. (23,5 x 17). 257 p. (Societatea Geografică Română. Premiul Dimitrie Sturza) (II 50899)
La p. 3-5: "Extras din raportul semnat de Gr. G. Teodorescu".
12259. ~ Dicţionar geografic al judeţului Vasluiu, de C. Chiriţă, Revizor şcolar. Licenţiat în Drept. Cavaler al ordinilor Steaua şi Coroana Românie! Membru activ al Societăţii Geografice Române. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa adunării generale din 5(17) Martie 1889, sub preşidenţia Majestăţei Sale Regelui. Bucureşti (Stab. Grafic Socecu & Teclu), 1889. (24 x 17,5). 226 p. (Societatea Geografică Română. Premiul "George Ion Lahovari") (II 50907)
Editări de texte:
FILIPESCU-DUBĂU, NICU. Dicţionar geografic al jud. Dorohoiu... Ed. de ~. Iaşi, 1891.

Nu exista imagini
  1087) CHIRIŢĂ, MIHAI G.
 • Opera
 • Imagini
CHIRIŢĂ, MIHAI G.
12260. ~ Raporturile dintre Stat şi Biserică din punctul de vedere juridic. Teză pentru licenţă de Mihai G. Chiriţă, Absolvent al Facultăţei de Litere (Secţia Istorică-Filosofică). Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1897 [pe copertă: 1398], (23 x 16). 118 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Drept) (II 176271)

Nu exista imagini
  1088) CHIRIŢESCU
 • Opera
 • Imagini
CHIRIŢESCU
Vezi şi KIRIŢESCU

Nu exista imagini
  1089) CHIRIŢESCU, I. (1853-1913)
 • Opera
 • Imagini
CHIRIŢESCU, I. (1853-1913)
12261. ~ Instrucţiunea militară-şcolară la noi şi în alte ţări [pe copertă: 15 Noemvrie 1908], [de] Maiorul I. Chiritzescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1908. (20 x 13,5). XXXVI, 296 p. cu il. (I 52013)
Distribuită gratuit.
12262. ~ [Idem, de Maior I. Chiriţescu, Inspector militar general şcolar]. [Bucureşti, 1908]. (25 x 20). 15 f. (II 36745)
Descriere după titlul scris cu cerneală pe exemplarul din BAR. Autorul, la sfirşitul textului.
12263. ~ Manualul regulamentar practic şi teoretic al exerciţiilor de infanterie, [de Maioru I. Chiriţescu]. Carte aprobată de M.S. Regele prin înaltul Decret Regal No. 3321 dela 26 septemvrie 1906 pentru uzul tuturor şcoalelor publice şi particulare române de băeţi, începînd dela clasa III-a primară inclusiv. [Pe copertă: Editiune oficială]. Bucureşti (Tip. Carol Göbl, S-r Ioan St. Rasidescu), [1907]. (17 x 25). 230 p. cu il. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Inspectoratul General Şcolar) (I 51029)
12264. ~ Ostaşul. Calităţile şi virtuţile militare trebuincioase şcolarului român de G. Cosbuc. Subiectele, directivele, adăugirile şi îndreptările de Maiorul I. Chiriţescu, Inspector militar general şcolar. Lucrare revăzută de I. Suchianu, Profesor la liceul Sf. Sava, ca delegat al consiliului permanent de Instrucţiune. Pentru uzul claselor a II-a şi a IV-a secundară. Bucureşti (Stab. de Arte grafice Albert Baer), 1906. (19,5 x 13). 94 p. 1 leu. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Inspectoratul militar general şcolar) (I 6231)
12265. ~ Idem [pe copertă: pentru clasele III şi IV primară şi I şi II secundară]... [Pe copertă: Ediţie oficială]. Bucureşti (Atel. Grafice Socecu & Comp.), [1907]. (20,5 x 14). 141 p. cu il. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Inspectoratul militar general şcolar) (I 51111)
Cuprinde poezii şi proză de: C.I. Justin, Loc. N. Vulovici, trad. după E. de Amicis, I. Neniţescu, G. Coşbuc, Căp. I. Vlădescu, I.A. Basarabescu, General Candiano Popescu, I. Suchianu şi maior O. Boian, Aron Florian, Olănescu-Ascanio, trad. după Titu Liviu. Nu menţionează în titlu numele lui G. Coşbuc.

Nu exista imagini
  1090) CHIRIŢESCU, ILIE
 • Opera
 • Imagini
CHIRIŢESCU, ILIE
12266. ~ Didim cel Orb din Alexandria. Secolul al IV-lea. Viaţa, Scrierile şi Doctrina sa. Teză pentru licenţă susţinută la... Martie 1903 de Ilie Chiriţescu. Bucuresci (Tip. modernă Gr. Luis), 1903. (22 x 15). 65 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie, nr. 176) (BSS II 7040)

Nu exista imagini
  1091) CHIRIŢESCU, IOAN R. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRIŢESCU, IOAN R. (1884-?)
12267. ~ Complicaţii cerebrale în febra tifoidă. Encefalism şi encefalite tifice. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la... 1916 de I.R. Chiriţescu, Fost Intern al Eforiei Spitalelor Civile. Bucureşti (Tip. N. Stroilă), 1916. (22 x 15). 38[-40] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1492) (II 47917)

Nu exista imagini
  1092) CHIRIŢESCU, IOAN P.
 • Opera
 • Imagini
CHIRIŢESCU, IOAN P.
12268. ~ Gunoiul de fermă. Conferinţă ţinută cu ocazia celui de al VI-lea Congres Agricol al absolvenţilor şcoalelor de agricultură ţinută în Bucureşti în ziua de 20 Noembrie 1911 de Ioan P. Chiritzescu, diplomat al Şcoalei Centrale de Agricultură dela Herăstrău, licenţiat în ştiinţele agricole dela Universitatea din Louvain. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1911. (21 x 14). 16 p. (II 25971)

Nu exista imagini
  1093) CHIRIŢESCU, MIHAIL I. (1879-1946)
 • Opera
 • Imagini
CHIRIŢESCU, MIHAIL I. (1879-1946)
12269. ~ *Du rôle de la volonté dans le testament [par] Michel I. Chiritesco. (Thèse). Paris, A. Pedone, 1911. 8°. 128 p. (Rally I. p. 69)
12270. ~ Grănicerul. [Nuvele]. [De] Mihail I. Chiriţescu. Bucureşti, “Minerva. Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1912 [pe copertă: 1913]. (20,5 x 14). 256[-259] p. 2 lei. (I 30038)
Coperta de Murnu. La p. 247-256: "Tălmăcirea câtorva cuvinte rar întrebuinţate".
12271. ~ Presumtiunea munciana. Studiu istorico-critic, de Mihail I. Chiriţescu. [Teză]. Susţinută la... Bucureşti (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban). 1900. (24,5 x 16.5). 70 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 413370)
12272. ~ Răsaduri. [Pe copertă şi: Novele], [de] M. I. Chiriţescu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1914. (19 x 12,5). 285[-287] p. 2 lei. (I 34238)

Nu exista imagini
  1094) CHIRIŢESCU, N. M. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRIŢESCU, N. M. (1887-?)
În colaborare:
12273. ~ Geografia judeţului Argeş, pentru divizia II-a, anul I, de N. M. Chiriţescu şi N. P. Nicolescu, învăţători. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala I. Ionescu). 1913. (19,5 x 12,5). 73 p. cu il. 80 bani. (I 35543)

Nu exista imagini
  1095) CHIRIŢESCU, PETRE I. (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRIŢESCU, PETRE I. (1865-?)
12274. ~ Geografia Judeţului Brăila. Text album cu 53 vederi şi desene şi o hartă mare a judeţului cu noile împărţiri pentru clasa II primară urbană şi divizia II (clasa II şi III) a şcoalelor rurale de P.I. Chiriţescu, institutor. Ed. II. Revăzută şi aranjată conform noii legi comunale şi cu noua ortografie a Academiei. Brăila, Edit. Libr. I. Gheorghiu & Comp. (Tiparul Institutului de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1904. (24 x 17). 51 p., 1 h. 1 leu. (Cartea şcolarului) (II 2832)
Ed. I a apărut probabil în 1900 - vezi: "Povăţuitor la Geografia jud. Brăila" (ed. I).
12275. ~ Idem. Ed. III. Revăzută şi aranjată[...]. Brăila, Edit. Librăriei I. Gheorghiu & Comp. (Bucureşti. Tiparul Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1906. (23,5 x 16,5). 51 p. cu il. 1 leu. (Cartea Şcolarului) (II 8583)
12276. ~ Idem. Ed. IV. Revăzută şi aranjată[...]. Brăila, Edit. Librăriei I. Gheorghiu & Comp. (Bucureşti. Tiparul Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva). 1907. (23,5 x 16). 51 p. cu il. 1 h. 1 leu. (Cartea şcolarului) (II 7545)
12277. ~ Idem. Ed. V. Revăzută şi aranjată[...]. Brăila, Edit. Librăriei I. Gheorghiu & Comp. (Bucureşti, Tiparul Inst. de Arte Grafice şi Editură’Minerva), 1908. (23,5 x 15,5). 51 p. cu il. 1 leu. (Cartea şcolarului) (II 11952)
12278. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. VI]. Brăila, Edit. Librăriei I. Gheorghiu & Comp. (Bucureşti, Tiparul Inst. Grafic Minerva), [1909]. (23,5 x 16). 51 p., 1 h. 1 leu. (Cartea şcolarului) (II 14918)
12279. ~ Lucerna. Sfaturi sătenilor, de P. Chiriţescu, Institutor ambulant. Brăila, Edit. librăriei I. Gheorghiu & Comp. (Anteia Tipo-Lithografie P.M. Pestemalgioglu). 1904. (16 x 10). 20 p. 10 bani. (Biblioteca Săteanului, nr. 1) (I 2693)
12280. ~ Monografia Şcoalei Rurale din Cătunul Scorţaru. Comuna Scorţaru-Vechiu Judeţul Brăila, de P. Chiriţescu, institutor. Brăila (Tipo-Lithografia “Moderna, Max Fraenkel), 1906. (18 x 11). 44 p. 50 bani. (I 5197)
12281. ~ Poveţuitor al Geografiei judeţului Brăila. Text-Album, pentru clasa II primară urbană şi dividia II (clasa II şi III) a şcólelor rurale, de P. I. Chiriţescu, înveţător Scorţaru-Vechiu-Brăila. Brăila. Edit. Librăriei I. Gheorghiu & Comp., 1900. (22 x 15). 22 p. (Cartea înveţătorului) (II 2265)

Nu exista imagini
  1096) CHIRITZESCU, STERIAN
 • Opera
 • Imagini
CHIRITZESCU, STERIAN
12282. ~ Despre obligaţiunile vendătorului în dreptul roman şi în dreptul român. Thesa pentru licenţă susţinută la [22 Aprilie], 188[2], de Sterian Chiritzescu (născut în Bucuresci). Bucuresci (Tip. Alecsandru A. Grecescu), 1882. (22,5 x 15.5). 75 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 348410)

Nu exista imagini
  1097) CHIRIŢOIU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
CHIRIŢOIU, ALEXANDRU
12283. ~ Căte-va cuvinte asupra tratamentului blenoragii[!] la bărbaţi. Tesă pentru doctorat în medicină şi chirugie. Presentată şi susţinută de Alexandru Chiriţoiu, Bacalaureat în ştiinţe şi litere. Medic militar. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1890. (22,5 x 15). 49[-51] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 231) (II 350195)

Nu exista imagini
  1098) CHIRIŢOIU, MIHAIL GH. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRIŢOIU, MIHAIL GH. (1881-?)
12284. ~ Teoria Stipulaţiunilor pentru alţii în Dreptul Roman şi Civil Român, [de] Mihail Gh. Chiriţoiu. Teză de Licenţă în Drept. Susţinută astăzi ... Iaşi (Tip. M.P. Popovici), 1903. (23,5 x 16). 72 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 423015)

Nu exista imagini
  1099) CHIROIU, I.
 • Opera
 • Imagini
CHIROIU, I.
12285. ~ *Anecdote sărate, [de] I. Chiroiu, [1912]. 0,20 lei (C, 2(1912), nr. 26, iun. 30, p. 332: cărţi primite la redacţie)
12286. ~ Poezii [de] Ioan Chiroiu. Braşov, Edit. Librăriei I. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp. 1911. (19 x 11,5). 72[-79] p. 1 cor. (BCU-ClN 143645)
Cuprinde şi: "Dare de seamă asupra poeziilor de E.D".
12287. ~*1 Aprilie; Ţăranul la Bucureşti (două monoloage à 20 bani), [1912]. (C, 2(1912) nr. 30- 33, iul. 31, p. 399: Bibliografie)

Nu exista imagini
  1100) Chiromanţie
 • Opera
 • Imagini
Chiromanţie
12288. • [Chiromanţie] Hiromandie, sau Gâcire pe palmă. Arată ce să poate întâmpla cuivaşi mai însămnat în viaţă; când o să se însoare; cât o să trăiască ş’altele, după liniile din palmă, măsurile mâinii, felul unghiilor ş’alte semne. Cu trei figuri. Tipărită în limba nemţescă la anul 1799, în Londra, după un manuscris Englicesc din anul 1543. Iar acum tradus în Rumâneşte [de Al. Geanoglu Lesviodacs] şi dat la lumină pentru întâiaşi dată cu cheltuiala unor iubitori de înmulţiré!] cărţilor Rumâneşti. Bucureşti (Să vând la Libreria D. Iosef Romanov şi comp.), 1836. (17,5 x 11). 3 f., 54 p., 1 f.pl. 1 sfanţih (I 61378)
Cu caractere chirilice. După cum rezultă din textul de pe f. 2, traducerea a fost revăzută de Pleşoianu, după originalul german. Pentru traducător, vezi: Iarcu, p. 36.

Nu exista imagini
  1101) CHIROVICI, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CHIROVICI, GEORGE
12289. ~ Călăuza. Carte de interes general. Partea I. Pentru combaterea oidiumului (Oïdium) şi manei viilor. Partea II. Pentru combaterea manei plantelor potagere (leguminose) şi pomilor. Partea III. Pentru combaterea mălurei. Partea IV. Pentru preparatul rapiţei de semînţă ca să nu o atace vermii în stare de plantă, precum şi pentru distrugerea omidilor din pomi. Partea V. Pentru apărarea viţelor, pomilor, florilor, etc. etc., de brumă. Despre aparate de prăfuit şi stropit de G. Chirovici, Technic. Ed. II. Turnu-Măgurele (Typo-Libr. Petre S. Vorvorénu), [1903]. (18 x 10). 22 p. 50 bani. (I 408851)
Mss. datat: "T.-Măgurele, 1903, Ianuarie 29".
12290. ~ Călăuza grădinarului practic pentru cultura şi conservatul plantelor potagere (zarzavaturilor) cu apendice de Cultura plantelor industriale pentru sustras Uleiuri şi tecstile. Instrucţiuni pentru preparatul seminţei de rapiţă. spre a nu fi distrusă de gândaci. Instrucţiuni pentru stârpirea omizilor de pe plante şi pomi [pe copertă, în continuare: Efectele medicamentoase ale plantelor potagere]. Carte de interes general. Lucrată de George Chirovici (technician), premiat: Cu diploma de onóare şi mica medalie de argint din Austria; Cu medalia de aur de ministerul Agriculturei din România, recomandat de către juriul comiţiului agricol al jud. Teleorman, şi cu premiul de încurajare de către Societatea Agricolă din România. Ed. III. Turnu-Măgurele (Tip. şi Libr. Naţionale Vasile C. Kirovici), 1916. (24 x l6,5). 45[-47] p. 80 bani. (II 47946) Ed. I a apărut pînă în 1903 (Chirovici, p. 4 cop].
12291. ~ Călăuza pentru uscatul fructelor în aparate mecanice sistem G. Chirovici cu apendice de cultura pomilor fructiferi şi cultura plantelor industriale, lucrată de George Chirovici (technic). Premiat: Cu diploma de onóre şi mica medalie de argint din Austria; cu medalia de aur de Ministerul Agriculturei, etc. din România (recomandat de către juriul comiţiului agricol al jud. Teleorman) şi cu premiu de încurajare de către Societatea Centrală Agricolă din România, lucrare făcută întru îndeplinirea ordinului d-lui Ministru al Agriculturei, Industriei, Comerţului şi Domeniilor cu nr. 35397 din 11 August 1889. Ed. I (cu figuri în text). Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1899. (23,5 x 15,5). 53[-55] p. cu il. 2 lei. (II 412657)

Nu exista imagini
  1102) CHIRTOIU, MARIA
 • Opera
 • Imagini
CHIRTOIU, MARIA
12292. ~ *Recherches sur les Lacestémacées et les Symphocacées. (Thèse) [par] Marie Chirtoiu. Genève (Impr. de Jent), 1918. 8°. 50 p. fig. (Rally I, p. 69)

Nu exista imagini
  1103) CHIRU, CONSTANTIN (1848-1933)
 • Opera
 • Imagini
CHIRU, CONSTANTIN (1848-1933)
12293. ~ Canalisarea rîurilor şi irigaţiunii, de Constantin Chiru, inginer. Cu 40 figuri în tecst, cu 19 planşe şi cu charta hydrografică a României. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socec), 1893. (25,5 x 16,5). XIV, 319[-322] p. cu il., 16 f. pl., 1 h. (II 52111)
12294. ~ Conferinţă ţinută la Societatea geografică română Sub înalta preşedinţie a Majestăţei Sale Regelui în şedinţa de la 7 Martie 1898 asupra Călătoriei în Statele-Unite ale Americei de către Inginer Constantin Chiru, Directorul General al Telegrafelor şi Poştelor. [Bucureşti, 1898]. (24 x 16). P. 37-90 cu il., 1 h. (Buletin geogr. Sem. I. 1898. Extras) (II 507319)
12295. ~ Cugetări asupra cestiunei agrarie, de C. Chiru. Bucuresci (Tip. Moderna, Gr. Luis), 1888. (23 x 16). 66 p. (II 87162)
12296. ~ Dunărea şi Rectificarea Rîurilor, [de] C. Chiru, Inginer. Conferinţă ţinută la Congresul Agricol în 22 mai 1916. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1916. (24 x 15,5). 31 p. (II 46860)
12297. ~ Exploatarea telefoanelor, de Constantin Chiru, inginer şef, directorul general al poştelor şi telegrafelor. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1896. (24 x 15,5). 1 f., 35 p.,1 pl., 1 hartă. (II 413219)
12298. ~ Irigaţiuni şi drenagiuri. Conferinţa ţinută la Societatea naţională centrală de agricultură în şedinţa de la 23 Decembrie 1889, de C. Chiru, inginer. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (22 x 14,5). 34 p. (II 61939)
12298. ~ Îmbunătăţirea[!] Agriculturei prin Irigaţiuni şi Drenagiuri. Conferinţă ţinută în 20 Noembrie 1911 în prima şedinţă a Congresului Agricol a Absolvenţilor din Şcoalele de Agricultură, de Constantin Chiru, inginer. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1912. (23,5 x 16,5). 41 p. (II 25983)
12300. ~ Mărirea avuţiei ţărei prin buna. întrebuinţare a apelor rîurilor, de C. Chirii, inginer. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1902. (24 x 16). 10 p. (Suplement gratuit la Revista Agrarul) (Biblioteca Societăţei Agrare a Marilor Proprietari din România. Conferinţa nr. 3) (II 118776)
12301. ~ Rectificarea Rîurilor şi Irigaţiuni. Conferinţă ţinută la Craiova în 25 Septembrie 1905 în prima şedinţă a Congresului Asociaţiunei Române pentru înaintarea şi răspândirea Ştiinţelor, de Constantin Chiru, inginer. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F Göbl Fii), 1905. (24,5 x 16,5). 53 p. (II 3411)

Nu exista imagini
  1104) CHIRU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CHIRU, GEORGE
(G.C.)
12302. ~ *Becri Mustafa, [189-?]. 50 bani. (Chiru II, cop. 4)
12303. ~ *Califul Abderam, [189-?]. 50 bani. (Chiru II, cop. 4)
12304. ~*Cămaşa ferintului, [189-?]. 30 bani. (Chiru II, cop. 4)
12305. ~ Despre succesiunile ab-intestat în dreptul roman şi în dreptul român de George Chiru Născut în Bucuresci. Tesa pentru licenţă susţinută la [27] octombriu 1879. Bucuresci (Tipografia Academiei Române (Laboratorii Romani)), 1879. (21,5 x 14). 122 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (BCU-Iaşi III B 40837)
12306. ~ Istoria lumii. Arabia. Părerile scriitorilor vechi asupra Arabiei. Divisiunile adoptate de Arabi. Arabia propriu numită. Monăstirea Sinaia. Luptele Romanilor în Arabia. Poesiele şi proverbele Arabilor, de G. C. [=George Chiru]. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laborat. Români), 1889 [pe copertă: 1890]. (16,5 x 11,5). 144 p. [50 bani]. (Biblioteca Universală) (I 380384)
Numele complet al autorului, la p. 6.
12307. ~ Idem. China. Primitivele tradiţiuni ale Chinei. Asemănarea Chinezilor cu Egiptenii. Ştiinţa, morala, limba şi religiunea Chinezilor. Mandarinii. Confucius. Lao Tsen Mencius. Dinastiele Chinezilor, de G. C. [=George Chiru]. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laborat. Români), 1886 [pe copertă: 1887]. (16,5 x 12). 144 p. 50 bani. (Biblioteca universală) (I 180585)
Autorul, la p. 8.
12308. ~ Idem. Grecia. Timpii primitivi şi istorici. Troia. Sparta şi Lycurg. Atena şi Solon. Pisistrat. Bătălia de la Maraton, de G. C. [=George Chiru]. Bucuresci (Tip. Academii[!] Române (Laboratorii Români)), 1885. (16,5 x 12). 136 p. 50 bani. (Biblioteca Universală) (I 380382)
12309. ~ *Idem. India. Timpii primitivi şi istorici; artele şi ştiinţele indienilor; teologia brahmanilor; Brahma, Vişnu şi Şiva; instituţiunile politice şi sociale; Bachus, primul biruitor al Indiei; expediţia lui Alexandru Macedon în India, de G[eorge] C[hiru]. [Bucureşti], (Tip. Academiei Române, [1888?]. 128 p. (Biblioteca Universală). 50 b. (BR, 10(1888), nr. 3, mart., p. 38; Chiru I, cop. 4 ; Chiru II, cop. 4)
12310. ~ Idem. Italia. Tradiţiuni primitive. Saturaia. Oenotria. Hesperia şi Ausonia Satura gonit din Creta de fiul său Jupiter Lupta Titanilor şi a Uriaşilor. Colonia Arcadienilor. Eneia şi Troieni, de G. C. [= George Chiru]. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laborat. Români), 1889. (16 x 11). 144 p. 50 bani. (Biblioteca Universală) (I 380383)
Numele complet al autorului, la p. 5.
12311. ~ Idem. Macedonia. Nobleţa casei lui Perdicas. Filip şi Alexandru Macedon. Paul Emil şi Perseu. Bătălia de la Pidna. Bătălia de la Farsala, de G. C. [=George Chiru]. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratori Români)), 1886. (16,5 x 11,5). 144 p. 50 bani. (Biblioteca Universală) (I 380381)
12312. ~ Idem. Timpii primitivi. Moise. Egiptul, de G. C. [=George Chiru]. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratori Români), 1885. (17 x 12). 132 p. 50 bani. (Biblioteca Universală) (I 380380)
12313. ~ Logodnica principelui Mateiu Basarab, de G. Chiru. Bucuresci (Typ. Universul), 1894. (16,5 x 11). 171[-173] p. 1 leu. (Biblioteca Romancieră) (I 391860)
12314. ~ Luptele vieţei sau O preumblare la Cişmigiu de G. C. [= Gheorghe Chiru]. Bucuresci (Tip. Ioan Weiss), 1890. (16 x 12). 48 p. 25 bani. (Biblioteca Romancieră) (I 51819)
12315. ~ Idem, sau O preumblare la Panteleimon, de G. C. [=George Chiru]. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laborat. Români)), 1890. (16 x 12). 64 p. 25 bani. (Biblioteca Romancieră) (I 54148)
12316. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laborat. Români)), 1890. (16,5 x 12,5). 64 p. (Biblioteca romancieră) (I 597681)
Diferă de precedenta prin tipar (ultima pagină). Autorul identificat după indicaţiile date la p. 5 din "Introducţia" lui cu privire la alte opere ale sale.
12317. ~ Napoleon Bonaparte la Şcoala din Brienne, de G. C. [=George Chiru]. Bucuresci (Tip. Joan Weiss), 1890. (16 x 12,5). 128 p. (Biblioteca Universală) (I 164848)
Autorul, menţionat de mînă pe pagina de titlu.
12318. ~ Napoleon Bonaparte în timpul revoluţiei [de George Chiru]. [Cartea II]. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1891. (15,5 x 11,5). 96 p. cu il. 50 bani. (Biblioteca universală) (I 53369)
Descriere după copertă.
12319. ~ Idem, în Italia, [de George Chiru] [Cartea III]. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională) 1891. (16 x 11,5). 96 p. cu il. 50 bani. (Biblioteca universală) (I 56903)
Descriere după copertă.
12320. ~ Idem, în Egiptu, [de George Chiru]. (Cartea IV]. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1892. (15,5 x 11). 96 p. cu il. 25 bani. [Biblioteca universală]. (I 418945)
Descriere după copertă. Autorul, identificat după: Chiru II, cop. 4.
12321. ~ Idem, prim consul [pe copertă: Vitejiile lui Napoleon I], de George Chiru. Bucuresci (Tip. Miulescu [pe copertă: Typ. Universul]), 1894. (16,5 x 12,5). 152 p. cu il. 50 bani. (Biblioteca Universală) (I 62233)
12322. ~ Idem, Imperatore de George Chiru. Bucuresci (Typ. Universul). 1896. (16 x 11,5). 164 p. 50 bani. (BibliotecaUniversală) (I 410859)
Pe copertă titlul: "Bătălia de la Austerlitz".
12323. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Motzătzeanu & Lambru), 1897. (15 x 11). IX-128 p. 50 bani. (Biblioteca Universală) (I 410857)
Pe copertă, titlul: "Campania din Polonia". Cu portretul autorului.
12324. ~ Idem. [Cartea II]. Bucuresci (Tip. Universul, L. Cazzavillan). 1897. (16 x 12). 144 p. 1 leu. (Biblioteca Universală) (I 410859)
Pe copertă, titlul: "Napoleon Bonaparte".
12325. ~ Idem. [Cartea III]. Bucuresci (Typ. Universul. L. Cazzavillan). 1898. (16 x 11.5). 96 p. 50 bani. (Biblioteca Universală) (I 410859)
Pe copertă, titlul: "Bătălia de la Eylau", semnat "Gheorghe Chiru".
12326. ~ Napoleon Bonaparte în Campania din Ispania, de George Chiru. Bucureşti (Tip. Miulescu) [pe copertă: Tip. Adevărul], 1898. (15 x 11,5). 96 p. 50 bani. (Biblioteca Universală) (I 410858)
Pe copertă: "Resbelele lui Napoleon I în Ispania de G. C.".
12327. ~*Patru-spre-dece dile fericite în doue deci ani de domnie, [188?]. 50 bani. (Museul Literar. Biblioteca Romancieră) (Cat. Steinberg, cop. 3 ; Chiru I, cop. 4 ; Chiru II, cop. 4)
123287. ~ *Vecinul bătrîn, [188?]. 50 bani. (Museul Literar. Biblioteca Romancieră) (Cat. Steinberg, cop. 3 ; Chiru I, cop. 4 ; Chiru II, cop. 4)
Traduceri:
• Aventurile unui corsar... Trad. de ~. Bucureşti, 1896 ; 1897.
• Locaşul fericirei... Trad. de ~. Bucureşti, 1888.

Nu exista imagini
  1105) CHIRU, GEORGE DEM. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRU, GEORGE DEM. (1875-?)
12329. ~ Studiul Actinomycosei şi Tratamentul prin Iodur de potasiu. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de George Dem. Chiru. Bucuresci (Tip. “Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1899. (23,5 x 15,5). 55[-58] p. (Şcoala Superioară de Medicină-Veterinară, 119) (II 412749)

Nu exista imagini
  1106) CHIRU, ION (1845-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRU, ION (1845-?)
12330. ~ Educaţia naţională. Conferinţă, ţinută la 15 februarie 1898, de Ion Chiru. profesor. Bacău (Tip. H. Margulius). 1898. (19 x 13). 26 p. 1 leu. (Ateneul din Bacău) (I 452885)

Nu exista imagini
  1107) CHIRU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
CHIRU, ŞTEFAN
12331. ~ Dorinţele şi ideele unui adevăratu românu sincer. Redactată în Iaşi, de Ştefan Chiru. Cu o prefaţă. Iaşii (Tip. D. Gheorghiu), 1883. (22 x 14). 1 f., 68 p. 1 fr. 50 bani. (II 410171)

Nu exista imagini
  1108) CHIRU, VASILE D. (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRU, VASILE D. (1886-?)
12332. ~ *Isbânda. Piesă într’un act. [Bucureşti], 1913. (Chiru V., cop. 4 ; Chiru V. Suflete, cop. 4)
12333. ~ Încercări de sociologie criminală. Criminali Morali, de Vasile D. Chiru. Bucureşti (Tip. Victoria), 1907. (20 x 14,5). 2 f., 91 p. (I 5933)
12334. ~ Un oftat în umbră, [de] Vasile D. Chiru. Novele şi schiţe. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1913. (49,5 x 12,5): 128 p. 1,50 lei. (I 42542)
Cu o pref. de Const. Rîuleţ. Pe cop. 4, menţiunea: "Autorul fiind militar, volumul s-a tipărit cu autorizaţia Marelui Stat Major General al Armatei".
12335. ~ Suflete mari. Piesă în două acte, [de] Vasile D. Chiru. [Pe copertă: Ed. II]. Bucureşti (Impr. Independenta), 1913. (18 x 11,5). 2 f., 59 p. (I 42479)

Nu exista imagini
  1109) CHIRU-NANOV, ION (1882-1917)
 • Opera
 • Imagini
CHIRU-NANOV, ION (1882-1917)
12336. ~ Aşa i-a fost scris... Nuvele, [de] Ion Chiru-Nanov. Bucureşti (Tip. Profesională Dim. C. Ionescu). 1911. (20 x 19). 138[-140] p. 1,75 lei. (I 21793)
12337. ~ Moara din Repezeanca. Nuvele, [de] I. Chiru Nanov. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg & Fiu (Tip. Albert Baer), [1916]. (14 x 9.5). 111 p. 40 bani. (Căminul. Biblioteca Literară şi Ştiinţifică, rir. 26) (I 467703)
12338. ~ Ochiul dracului. Schiţe şi nuvele, [de] I. Chiru-Nanov. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu), 1914. (19 x 12,5). 157p., 1 f. [2] lei. (I 42576)
Tip., numai pe copertă.
12339. ~ Păcate vechi. Nuvele şi schiţe, [de] Ioan Chiru-Nanov. Bucureşti. Edit. Librăriei Leon Alcalay. [1910]. (15,5 x 11). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 575) (I 20056)
12340. ~ Pe căile profeţilor, atunci şi acum. Stambul. Palestina, Valea Nilului [de] I. Chiru-Xanov. [Pe copertă: cu 76 ilustraţii]. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Energia), 1916. (20,5 x 15). 382 p. cu il., 1 f. erata. (II 47896)
12341. ~ Peste Dorna, [de] I. Chiru-Nanov. [Pe copertă: Cu 25 ilustraţii în text]. Bucureşti, Edit. Revistei Flacăra (Albert Baer), 1912. (20 x 13). 161[-164] p. cu il. 1,50 lei. (I 26633)
12342. ~ Prăbuşirea tronurilor, [de] I. Chiru-Nanov. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1914. (18,5 x 11,5). 32 p. 50 bani. (I 39494)

Nu exista imagini
  1110) CHIRULESCU, ROMAN I. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRULESCU, ROMAN I. (1873-?)
12343. ~ Contribuţiuni la studiul surmenajului neuro-muscular (supra-munca fisică a animalelor) şi încercări experimentale asupra urotoxiei la bovinele în stare normală şi la cele surmenate. Teza pentru obţinerea titlului de medic veterinar. Presentată şi susţinută la ... Decembre 1896 de Roman I. Chirulescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1896]. (23 x 15,5). 50[-52] p. (Scóla Superioară de Medicină Veterinară, nr. 101) (II 156717)

Nu exista imagini
  1111) CHIRVAI, VASILE L. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRVAI, VASILE L. (1884-?)
12344. ~ *Házasságjogi érvénylelenitő akadályok a magyarországi gőrőg kath. román egyházban, irta Kirvai L. Vazul. [Teza pentru doctorat în teologie]. Budapest. 1910. 8°. 160 p. 2 cor. (CultC, 1(1911), nr. 12, p. 404)

Nu exista imagini
  1112) CHISALICESCU, D. I.
 • Opera
 • Imagini
CHISALICESCU, D. I.
12345. ~ Memoriu asupra liniei fosta Papadopol şi a pietrişului din rîul Prahova, de D. I. Chisalicescu. Bucureşti, 1901. (25 x 17). 14 p. (II 83831)

Nu exista imagini
  1113) CHIŞ, MATEIU
 • Opera
 • Imagini
CHIŞ, MATEIU
12346. ~ *Algebră elementară, [de] Mateiu Chiş, profesor la liceul român din Biuş. S.l., 1853. (CultC, 8 (1919), nr. 3-4, p. 53; G. Trans, 16(1853), p. 319, unde este citată cu titlul: Matematica)

Nu exista imagini
  1114) CHITIU
 • Opera
 • Imagini
CHITIU
Vezi: CHIŢU

Nu exista imagini
  1115) CHITIU, LUCIA P.
 • Opera
 • Imagini
CHITIU, LUCIA P.
Vezi: CHIŢIU, LUCIA P. (1873-?)

Nu exista imagini
  1116) CHITUL, IULIAN
 • Opera
 • Imagini
CHITUL, IULIAN
12347. ~ *Ajutoriul prim în casuri de nenorociri şi boale repentine, de Dr. Iulian Chitul, medic în Bettlean [!]. Gherla, Edit. tipografiei diecesane, 1901. Ed. I. 180 p. 1 cor. (Tr, 33(1902), nr. III, iun. 30, p. 146: Prod. lit. pe 1901; nr. V, sept.-oct. p. 173: [Recenzie] de Simeon Stoica; Uni, 12(1902), nr. 11, mart. 13, p. 103: Bibliografie).
12348. ~ Boalele lipicioase. Două prelegeri pentru popor [pe copertă: poporale], de Dr. Iulian Chitul, medic. Sibiiu, Editura Asociaţiunii (Tipografia archidiecezana), 1914. (16,5 x 11,5). 58 p. 30 bani. (Biblioteca Poporală a Asociaţiunii, an. IV, nr. 40) (I 644785)

Nu exista imagini
  1117) CHITUL, TIT. (1867-1905)
 • Opera
 • Imagini
CHITUL, TIT. (1867-1905)
12349. ~ O fată de tarabostos. Roman de pe têmpul dacilor. Scris de Tit Chitul. Tomul I-II. Gherla, Edit. tip. diecesane (Tip. diecesană), 1901. (20,5 x 14,5). 270 p. (I); 268 p. (II) (II 423899)

Nu exista imagini
  1118) CHIŢESCU, MIHAIL D. (1854-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIŢESCU, MIHAIL D. (1854-?)
12350. ~ *Geografia judeţului Argeşiu cu Charta judeţului şi planul oraşului Pitesci, de Mih. D. Chiţescu, Institutore, pentru usulu clasei a II-a Primare. Pitesci, Edit. Librăriei Raicoviceanu, [188?]. 75 bani. (Andreian, cop. 4)
12351. ~ *Curs de geografia judeţului Argeş, [de] Mihail Chiţescu, lucrată conform programei oficiale pentru usul scólelor primare urbane şi rurale de ambe-sexe din judeţul Argeşiu, ed. II, corectată şi adăogată. Pitesci, Raicoviceanu, 1881. (20 x 13). 32 p. 75 b. (BR, 3(1881), nr. 11, nov., p. 333).
12352. ~ Curs de Geografia judeţului Argeşiu. Lucrata conform programei oficiale. Pentru usulu scóleloru primare urbane şi rurale de ambele-sexe, de Mihail D. Chiţescu, Institutore. (Carte aprobată de onor. Ministeru alu Instrucţiunei Publice prin oficia No. 10937). Ed. VI, corectată şi adăogită. Pitesci, Edit. Librăriei I. Raicoviceanu (Tip. Rădulescu & Brătănescu), 1888. (17,5 x 12,5). 39 p., 1 h. 50 bani. (I 38024)

Nu exista imagini
  1119) CHIŢIBUŞ
 • Opera
 • Imagini
CHIŢIBUŞ
Vezi: MILLE, C.

Nu exista imagini
  1120) CHIŢIMIA, EUSTAŢIU (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIŢIMIA, EUSTAŢIU (1879-?)
12353. ~ Contribution à l’étude des vaccinations antianaphylactiques dans la sérothérapie anticharbonneuse [par] E. Chiţimia. Bucureşti (Atel. Socec), [1911]. (24,5 x 16,5). 34 p. (Extras din "Arhiva Veterinară", nr. 6, 1910 şi nr. 1, 1911) (II 23452)

Nu exista imagini