Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1081) CHIRIL, arhiepiscopul Ierusalimului
 • Opera
 • Imagini
CHIRIL, arhiepiscopul Ierusalimului
Vezi: CYRIL, arhiepiscopul Ierusalimului.

Nu exista imagini
  1082) CHIRIL, monah prodromit
 • Opera
 • Imagini
CHIRIL, monah prodromit
12251. ~ Cuvînt de laudă în cinstea Sf. Apostol şi Evangelist Ioan. Alcătuit de monahul Kiriil după cererea Ieromonahului Theodosie Sorocianu, Superior comunităţii Române, închinată acestui Sfînt, Kilia Kucuvino (Provata). Din Sfîntu-Munte. Bucureşti (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericesci), 1897. (21,5 x 13,5). 28 p. (II 409037)
Traduceri:
• Doue cuvinte folositoare pentru tot creştinul al Sf. Antonie cel mare... Trad. de ~. Bucureşti. 1886.
• Minunile Sfîntului Ioan (Gură de Aur). Trad. de ~. Bucureşti, 1887 ; 1889.

Nu exista imagini
  1083) CHIRILĂ, ELIA (1845-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRILĂ, ELIA (1845-?)
12252. ~ *Fisica, pentru scólele poporale. [Ed. I]. Blasiu (Tip. Semin.), 1878. 12°. 86 p. 90 b. (BR, 2(1880). nr. 11, nov., p. 257)
12253. ~ Fisica, pentru scoalele poporale, de Elia Chirila, profesoru preparandialu. Ed. II. Blasiu (Tip. Seminariului gr.-cat.), 1883. (19,5 x 12,5). 86[-88] p. cu il. 30 cr.val. austr. (I 350075)
12254. ~ Idem. Ed. III revedută şi prelucrată de Emiliu Viciu, profesor gimnasial. Balázsfalva (Blaj) (Tipografia Seminarului gr.-cat.), 1898. (20 x 12,5). 107[-110] p. cu il. 30 cr. v.a. (I 384896)

Nu exista imagini
  1084) CHIRILĂ, LAZAR
 • Opera
 • Imagini
CHIRILĂ, LAZAR
12255. ~ Mişcarea pedagogică-literară mai nouă. Disertaţie cetită cu prilejul conferinţei învăţătorilor ortodocşi-români din protopopiatele Lupşa şi Turda (Transilvania), ţinută în Sălcinade sus, la 29 Septemvrie st. v. 1913, de Lazar Chirilă, învăţător în Muncel. Cernăuţi (Societatea tipografică bucovineană), 1914. (23 x 16). 19 p. (Retipărire din "Şcoala", organul Asociaţiei corpului didactic român din Bucovina, Anul V, 1914) (Biblioteca revistei Şcoala, nr. 2) (II 42209)

Nu exista imagini
  1085) CHIRILESCU, V.
 • Opera
 • Imagini
CHIRILESCU, V.
12256. ~ Judecata viitoare. Teză pentru licenţă susţinută la... 1904 de Economul V. Chirilescu, Protoiereul jud. Suceava. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (23 x 15,5). 57[-60] p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (II 3861)

Nu exista imagini
  1086) CHIRIŢĂ, C.
 • Opera
 • Imagini
CHIRIŢĂ, C.
12257. ~ Dicţionar geografic al judeţului Fălciu, de C. Chiriţă, Revisor şcolar, Iaşi. Licenţiat în drept. Cavaler al ordinilor Stéua şi Corona României, Bene-Merente cl. II-a, pentru lucrări geografice. Autorul Dicţionarelor Judeţelor Iaşii, Vaslui şi prelucrarea Dorohoiului. Membru activ al Societăţei Geografice-Române. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa adunării generale de la 4/16 Martie 1891. Iaşi (Tip. Petru C. Popovici), 1893. (24 x 15,5). VI p., 1 f., 225 p. (Societatea Geografică Română. Premiul Societăţei Geografice) (II 76516)
12258. ~ Dicţionar geografic al judeţului Iaşi, de C. Chiriţă, Revizor şcolar. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa adunării generale din 29 Februarie 1888. Bucuresci (Stab. grafic: Socecu & Teclu), 1888. (23,5 x 17). 257 p. (Societatea Geografică Română. Premiul Dimitrie Sturza) (II 50899)
La p. 3-5: "Extras din raportul semnat de Gr. G. Teodorescu".
12259. ~ Dicţionar geografic al judeţului Vasluiu, de C. Chiriţă, Revizor şcolar. Licenţiat în Drept. Cavaler al ordinilor Steaua şi Coroana Românie! Membru activ al Societăţii Geografice Române. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa adunării generale din 5(17) Martie 1889, sub preşidenţia Majestăţei Sale Regelui. Bucureşti (Stab. Grafic Socecu & Teclu), 1889. (24 x 17,5). 226 p. (Societatea Geografică Română. Premiul "George Ion Lahovari") (II 50907)
Editări de texte:
FILIPESCU-DUBĂU, NICU. Dicţionar geografic al jud. Dorohoiu... Ed. de ~. Iaşi, 1891.

Nu exista imagini
  1087) CHIRIŢĂ, MIHAI G.
 • Opera
 • Imagini
CHIRIŢĂ, MIHAI G.
12260. ~ Raporturile dintre Stat şi Biserică din punctul de vedere juridic. Teză pentru licenţă de Mihai G. Chiriţă, Absolvent al Facultăţei de Litere (Secţia Istorică-Filosofică). Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1897 [pe copertă: 1398], (23 x 16). 118 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Drept) (II 176271)

Nu exista imagini
  1088) CHIRIŢESCU
 • Opera
 • Imagini
CHIRIŢESCU
Vezi şi KIRIŢESCU

Nu exista imagini
  1089) CHIRIŢESCU, I. (1853-1913)
 • Opera
 • Imagini
CHIRIŢESCU, I. (1853-1913)
12261. ~ Instrucţiunea militară-şcolară la noi şi în alte ţări [pe copertă: 15 Noemvrie 1908], [de] Maiorul I. Chiritzescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1908. (20 x 13,5). XXXVI, 296 p. cu il. (I 52013)
Distribuită gratuit.
12262. ~ [Idem, de Maior I. Chiriţescu, Inspector militar general şcolar]. [Bucureşti, 1908]. (25 x 20). 15 f. (II 36745)
Descriere după titlul scris cu cerneală pe exemplarul din BAR. Autorul, la sfirşitul textului.
12263. ~ Manualul regulamentar practic şi teoretic al exerciţiilor de infanterie, [de Maioru I. Chiriţescu]. Carte aprobată de M.S. Regele prin înaltul Decret Regal No. 3321 dela 26 septemvrie 1906 pentru uzul tuturor şcoalelor publice şi particulare române de băeţi, începînd dela clasa III-a primară inclusiv. [Pe copertă: Editiune oficială]. Bucureşti (Tip. Carol Göbl, S-r Ioan St. Rasidescu), [1907]. (17 x 25). 230 p. cu il. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Inspectoratul General Şcolar) (I 51029)
12264. ~ Ostaşul. Calităţile şi virtuţile militare trebuincioase şcolarului român de G. Cosbuc. Subiectele, directivele, adăugirile şi îndreptările de Maiorul I. Chiriţescu, Inspector militar general şcolar. Lucrare revăzută de I. Suchianu, Profesor la liceul Sf. Sava, ca delegat al consiliului permanent de Instrucţiune. Pentru uzul claselor a II-a şi a IV-a secundară. Bucureşti (Stab. de Arte grafice Albert Baer), 1906. (19,5 x 13). 94 p. 1 leu. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Inspectoratul militar general şcolar) (I 6231)
12265. ~ Idem [pe copertă: pentru clasele III şi IV primară şi I şi II secundară]... [Pe copertă: Ediţie oficială]. Bucureşti (Atel. Grafice Socecu & Comp.), [1907]. (20,5 x 14). 141 p. cu il. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Inspectoratul militar general şcolar) (I 51111)
Cuprinde poezii şi proză de: C.I. Justin, Loc. N. Vulovici, trad. după E. de Amicis, I. Neniţescu, G. Coşbuc, Căp. I. Vlădescu, I.A. Basarabescu, General Candiano Popescu, I. Suchianu şi maior O. Boian, Aron Florian, Olănescu-Ascanio, trad. după Titu Liviu. Nu menţionează în titlu numele lui G. Coşbuc.

Nu exista imagini
  1090) CHIRIŢESCU, ILIE
 • Opera
 • Imagini
CHIRIŢESCU, ILIE
12266. ~ Didim cel Orb din Alexandria. Secolul al IV-lea. Viaţa, Scrierile şi Doctrina sa. Teză pentru licenţă susţinută la... Martie 1903 de Ilie Chiriţescu. Bucuresci (Tip. modernă Gr. Luis), 1903. (22 x 15). 65 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie, nr. 176) (BSS II 7040)

Nu exista imagini