Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1061) CHIRCULESCU, N.G.
 • Opera
 • Imagini
CHIRCULESCU, N.G.
Vezi: KIRCULESCU, N.G.

Nu exista imagini
  1062) CHIRIAC
 • Opera
 • Imagini
CHIRIAC
Vezi şi: KIRIAC

Nu exista imagini
  1063) CHIRIAC, ieromonah (1796-1878)
 • Opera
 • Imagini
CHIRIAC, ieromonah (1796-1878)
12199. ~ Praştie Caré sau Tipărit în zilele bine Credinciosului Domn, Mihail Grigoriu Sturza Voevod. Cu Blagosloveniia Preosf[i]nţiei sale Kyrio Kyr Veniamin Mitropolit Sucevii şi Moldoviei. Prin osârdiia Prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ al sf[i]ntelor Monastiri, Neamţului şi Secului Kyr Mardarie. în Sf[î]nta Monastire Neamţul Întru însăşi a sa Tipografie. La anul 1837. De Ieromonahul Chiriac Tipograful. (23,5 x 16,5). 4 f., 212 p. (II 64890)
Cu o "Înainte cuvântare cătră cetitori de Chiriac Ieromonah şi D[u]hovnic din Sf[î]nta Monastire Neamţul, din care reiese că el este autorul cărţii: nu am tâlmăcit-o din cuvânt în cuvânt, dupre rânduiala tălmăcirii, ce numai noimele întrebărilor, şi a răspunsurilor am luat ; şi încă am mai adaos la scopul cărticelei, şi din alte cărţi...". Cu caractere chirilice. Apărută, cu următoarea, într-un singur volum editorial.
12200. ~ Idem. Iar acum a doa oară s-a tipărit cu voea ţenzuri bisericeşti, de sfinţia sa părintele Ioil Duhovniculu şi directoru tipografiei Prea Sfinţiei Sale Părintelui Mitropolitului D.D. Nifon. Bucureşti (Tip. Nifon Mitropolitul), 1858. (22 x 17). VII, 218 p. (II 156680)
Cu alfabet de tranziţie. La p. 215-218: "lista de numele D.D. abonaţi". Autorul, la finalul prefeţei. Lipsă coperta.
12201. ~ Cartea numită Praştie[...] în sfânta Monastire Neamţul, întru însuşi a sa tipografie, la anul 1837. şi acum a doua oară dată la tipar. Tipărindu-se din literă veche în literă nouă latină ca să poată citi lumea. Pentru mântuirea sufletelor lor. Buzău, 1911. (23 x 15). 110 p. (Fascicola nr. 1, Anul 1911, Luna Martie 10) (II 33763)
Localitatea şi anul, numai pe copertă.
Traduceri:
• Oglinda omului celui din lăuntru... Sibiiu, 1839.

Nu exista imagini
  1064) CHIRIAC, FRUM.
 • Opera
 • Imagini
CHIRIAC, FRUM.
Vezi:
• Cazul de la Liceaul Militar din Mănăstirea Dealul. Acte... tipărite de profesorii demisionaţi. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  1065) CHIRIAC, ION
 • Opera
 • Imagini
CHIRIAC, ION
12202. ~ Plângerea răzeşilor de Văşeesti[!] către Înalta Locotinenţă Domnéscă! [de] Ion Chiriac. Bucuresci (Tip. lucrătorilor associaţi), 1866. (23,5 x 16). 36 p. (II 394102)
Descriere după copertă. Autorul, semnat la finalul textului: "Ionu Chiriacu, vechil al mosenilor de Vasesci".

Nu exista imagini
  1066) CHIRIAC, N. D.
 • Opera
 • Imagini
CHIRIAC, N. D.
Vezi: CHIRIAC-DIMANCE A. N.

CHIRIAC, NECULAI ION (1844-?)
12203. ~ Propovăduirea visului ce la[!] visat Neculai Ion Chiriac Născut la 16 Iulie 1844 în Comuna Matca, Jud. Tecuci. Tecuci (Tip. H.G. Movileanu), 1915. (16,5 x 11). 9 p. (I 45360)

Nu exista imagini
  1067) CHIRIAC, ŞTEFAN L.
 • Opera
 • Imagini
CHIRIAC, ŞTEFAN L.
12204. ~ Mizeria vieţei, de Ştefan D. Chiriac. Cu o prefaţă de D-l George Caïr, publicist. Târgovişte (Tip. şi Leg. Viitorul El. Angelescu), 1904. (18 x 11,5). 40 p. 80 bani. (I 2679)

Nu exista imagini
  1068) CHIRIAC-DIMANCEA, N. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRIAC-DIMANCEA, N. (1880-?)
12205. ~ După doi ani de muncă. Dizertaţiuni, critice, prelegeri. (Activitatea societăţii literaro-ştiintifice şcolare, Bogdan Petriceicu Hasdeu dela liceul din Buzău). Lucrare întocmită de N. D. Chiriac, Profesor de L. Română la liceul din Buzău, Preşedinte al Societăţii, după dările de seamă critico-literaro-ştiinţifice ale şedinţelor, redactate şi comentate de elevul din clasa VII-a mod. a liceului. Ionescu C. Alexandru, Secretarul Societăţii. Buzău (Impr. Al. Georgescu, S-sor Dimitrie Bălănescu), 1914. (20,5 x 14). 224 [-231] p. 2,50 lei. (II 38342)
12206. ~ Disertaţiuni, Critice, Prelegeri. (Anul III). Activitatea societăţei literaro-ştiinţifice Bogdan Petriceicu Haşdeu dela liceul Al. Haşdeu din Buzău: Cuprinzând şi două analize estetico-literare, una asupra: Pastelurilor lui V. Alexandri[!] de N. D. Chiriac, profesor de l. română la liceu şi altă analiză estetico-literară, asupra Operei poetului Ştefan O. Iosif de Ionescu C. Alexandru, elev cl. VIII Modernă, liceul Haşdeu. Lucrare întocmită de N.D. Chiriac, Preşedinte al Societăţei, Profesor de limba română la liceu după dările de seamă critico-obiective redactate şi comentate de elevul din cl. VIII Modernă a liceului, Ionescu C. Alexandru. Secretarul societăţei. Buzău (Tip. I. Călinescu), 1915. (22,5 x 15). 203 p. 2 lei. (II 73278)
12207. ~ Epistola dogmatica De Communicatione idiomatum ad Flavianum a lui Leon I-iu cel Mare episcopul Romei 440-461. Interpretare (cu vieaţa şi activitatea autorului epistolii şi cu istoria dogmei monofiziţilor). Lucrare pentru seminarul de Patrologie şi Istoria dogmelor, alcătuită de N. D. Chiriac, defensor eclesiastic, profesor. Bucureşti (Tip. Cooperativa Jubileu), 1912. (23 x 15,5). 70 p. (II 27694)
12008. ~ Literatura apologetică creştină greacă. Quadrat, Aristide, Ariston din Pela, Claudiu Apolinare, Miltiade şi Meliton de Sardes, Justin filozoful Martirul, Taţian Assirianul şi Athenagora, Teofil de Anliochia şi Hermias Filozoful. Studiu ştiinţifico-critico-literar, întocmit de N. D. Chiriac. defensor eclesiastic. profesor. Bucureşti (Tip. Cooperativa Jubileu), 1912. (24 x 16). 2 f., 177 p. (II 27689)
12209. ~ Morala creştină, după programa în vigoare pentru cursul şcoalelor secundare, de N. D. Chiriac, licenţiat în Litere şi Teologie, profesor, fost defensor eclesiastic. Carte aprobată de Ministerul Cultelor şi al Instrucţiunii Publice, de Consistoriul Superior Bisericesc precum şi de Sfântul Sinod. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1914. (20,5 x 13,5). 96 p. 1,60 lei. (I 87003)
12210. ~ Morala creştină. Bucureşti, 1916. 96 p. (Exemplar existent la Biblioteca Episcopiei Dunărea de Jos - Galaţi)
Traduceri:
ATHENAGORAS. Πρεσδεία περί τών χριστιανών. Traducere. Teză pentru licenţă de ~. Bucureşti, 1905.

Nu exista imagini
  1069) CHIRIACESCU, ROMULUS I. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRIACESCU, ROMULUS I. (1883-?)
12211. ~ Consideraţiuni fiziologico-chimice moderne asupra patogeniei şi diagnosticului maladiei lui Stokes Adams. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la [13 Febr. 1910] de Romulus Chiriacescu. Craiova (Tip. şi Leg. de carii Fane Constantinescu), 1910. (23 x 15,5). 75 p., 3 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1134) (II 580160)
Bibliografie, la p. 69-75.

Nu exista imagini
  1070) CHIRIACHID, G.
 • Opera
 • Imagini
CHIRIACHID, G.
Traduceri:
ALFIERI. Tyrania. Trad. de ~. Bucureşti, 1866.

Nu exista imagini