Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1011) Chestiunea neasimilării evreilor
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea neasimilării evreilor
12132. • Cestiunea neasemilarei Ovreilor. Lucrări presentate la concurs şi recompensate de către I. I. Heliade-Rădulescu, St. G. Bradisteanu, C. S. S., Saghinescu, avand ca prefaţă Raportul comisiunei cari le-a examinat. Concursu ziarului "Apărarea naţională", 8 Noembre 1900. Fasc. I-II. Bucuresci (Tipo-Lit. Soc. Tiparul), 1900-1902. (24 x 16). 120 p. 70 bani (I); 92 p. 70 bani. (II) (II 128187)
Articolul lui V. Săghinescu a apărut în fasc. II, cu menţiunea: "Fasc. II de V. Saghinescu, recompensată cu premiul I-iu (300 lei) şi tipărită în câteva mii exemplare".

Nu exista imagini
  1012) Chestiunea patentelor
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea patentelor
12133. • Chestiunea Patentelor. De un Patentar. Bucuresci (Tip. Epoca) 1898. (20,5 x 13,5). 23 p. 50 bani. (II 156479)

Nu exista imagini
  1013) Chestiunea pescarilor Dobrogei ca respuns la broşura domnului Dr. Antipa
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea pescarilor Dobrogei ca respuns la broşura domnului Dr. Antipa
12134. • Chestiunea Pescăriilor Dobrogei ca respuns la broşura domnului Dr. Antipa (Studiu asupra pescăriilor din România), de C. S. Bucuresci (Tipografia Nouă, Gr. Panaitescu), 1896. (23 x 15,5). 20 p. (III 111361)

Nu exista imagini
  1014) Chestiunea proprietăţii din punctul de vedere al dreptului...
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea proprietăţii din punctul de vedere al dreptului...
12135. • Questiunea proprietaţiei din puntul[!] de vedere al dreptului şi al situaţiunei, de Un amic al ordinei. Bucuresci (Typ. Stephan Rassidescu), 1864. (20,5 x 12,5). 54 p. (II 412074)

Nu exista imagini
  1015) Chestiunea răscumpărării Târgului Mihăileni...
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea răscumpărării Târgului Mihăileni...
12136. • Cestiunea rescumpărărei Tergului Mihaileni din Judeţul Dorohoiu proprietatea, principelui Grigorie M. Sturza. Iaşi (Tipografia Naţională), 1890. (22,5 x 15,5). 104 p. (II 89083)

Nu exista imagini
  1016) Chestiunea reglării şi navigaţiei pe râul Olt
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea reglării şi navigaţiei pe râul Olt
121356. • Cestiunea regularei şi navigaţiunei Oltului. Consideraţiuni generale asupra foloaselor şi urgentei necesităţi a regularii cursului Oltului. Resumat despre tot ce s’a scris şi lucrat, pînă în present, în privinţa plutirei acestui reu. Studiile technice făcute. Esploraţiunile inginerilor români din vara anului 1893. Propuneri pentru a se da o grabnică soluţiune cestiunei de Un vechiu publicist. Bucureşti (Tipo-Lit. şi Fond. de litere Dor. P. Cucu), 1894. (23 x 16). 1 f, V p., p. 9-64. 1,50 lei. (II 412601)

Nu exista imagini
  1017) Chestiunea romnă în Transilvania şi Ungaria
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea romnă în Transilvania şi Ungaria
12138. • Cestiunea română în Transilvania şi Ungaria. Replica junimii academice române din Transilvania şi Ungaria la Respunsul dat de junimea academică maghiară Memoriului studenţilor universitari din România. Cu o hartă etnografică a Austro-Ungariei şi a României. Sibiiu (Institutul Tipografic). 1892. (24,5 x 16,5). VII , 152 p., 1 f.b. (II 65883)
La p. 149-152: "Bibliografia cestiunii române".
12139. • Idem. Ed. II, revedută. Viena, Budapesta, Graz, Cluj, Proprietatea autorilor (Bucuresci, Lito-Tip. Carol Göbl), 1892. (25,5 x 18,5). VIII, 155 p., 1 f. (II 55480)
Pe o foaie anexată, menţiunea: "Replica presenta apare în 5 limbi: românesce, franţuzesce, nemţesce, englezesce şi iltalienesce. Ori-şi cine ar dori informaţiuni mai detaliate despre cestiunea tratată aici, este respectuos rugat să binevoiască a se adresa deadreptul la autori, prin adresa D-lui Aurel C. Popovici, Graz..." Lipsă harta etnografică.
Nu exista imagini
  1018) Chestiunea socotelilor tezaurului public...
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea socotelilor tezaurului public...
12140. • Questiunea socotelilor tesaurului publicu, discutată în Camera dela Bucuresci în dilele 6, 9 şi 13 Iunie. Tractata de M. K. Bucureşti (Impr. Iosif Romanow & Comp.), 1859. (22 x 14,5). 24 p. (II 93275)
M. K. pare să fie Mihail Kogălniceanu (vezi: nota 1 de la p. 19), sau Manolache Costache Epureanu. Text, cu alfabet de tranziţie, p. de titlu, cu caractere latine.

Nu exista imagini
  1019) chestiunea Translivaniei în Parlamentul României
 • Opera
 • Imagini
chestiunea Translivaniei în Parlamentul României
12141. • Cestiunea Transilvaniei în Parlamentul României. [Sibiiu] (Inst. tip. Ioan Popa Necşa), [1894]. (20,5 x 14). 84 f. (pag. dif.) (II 140777)
Cuprinde, în 6 broşuri, discursurile rostite în Parlament de: Dim. Sturdza, Al. Lahovari (1); G. Mârzescu, St. Şendrea, T. Ionescu, P. S. Aurelian, Al. Lahovari, G. Panu, P. P. Carp, V. A. Urechia, L. Catargiu (2); N. Fleva, M. Balş, Gr. Peucescu, C. C. Arion(3); A. C. Cuza, A. Stolojan (4); Titu Maiorescu, Take Ionescu (5); Ioan Grădişteanu, Al. Lahovari (6).

Nu exista imagini
  1020) Chestiuni bisericeşti
 • Opera
 • Imagini
Chestiuni bisericeşti
12142. • Chestiuni bisericeşti. Adaus la chestiunea: Cum se administrează diecesa Gherlei şi a Orăzii-Mari? De Un preot român greco-catolic. Sibiiu (Tipografia), 1896. (15 x 11). 41 p. (Retipărire din Tribuna), (BSS I 9955)

Nu exista imagini