Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1001) Chestiunea clădirilor şcolare de la Ministerul de Instrucţiune Publică şi Cultelor
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea clădirilor şcolare de la Ministerul de Instrucţiune Publică şi Cultelor
12114. • Cestiunea clădirilor şcolare de la Ministerul de Instrucţiune Publică şi Culte. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1887. (23 x 15). 85 p. 2 lei. (BCU-ClN 176318)

Nu exista imagini
  1002) Chestiunea Crawley
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea Crawley
12115. • Cestiunea Crawley. Ancheta făcută din iniţiativa comitetului de acusare a foştilor miniştrii daţi în judecata. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1877. (32,5 x 24). 20 p. (III 410403)
La p. 2, menţiunea: "Anqueta de la Ploesci Predeal pentru calea ferată".

Nu exista imagini
  1003) Chestiunea Dunărei
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea Dunărei
12116. • Cestiunea Dunărei. Regulamentele de navigaţiă, poliţiă fluvială şi supraveghere între Galaţi.şi Porţile-de-Fer. [Carte verde pentru perioada 1879-1883]. s.l., [1883], (32 x 24,5). XIX, 612 p. (III 138843)
Pe exemplarul BAR, cu cerneală, menţiunea: "Ediţiune nepublicată tipărită la 1883, şi înlocuită cu altă ediţie (v. MINISTERUL Afacerilor Străine. Cestiunea Dunărei... Bucureşti 1883) în care nu s’au tipărit unele acte tipărite în acésta". Descriere după titlul de la începtul textului.

Nu exista imagini
  1004) Chestiunea episcopatului necanonic în România
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea episcopatului necanonic în România
12117. • Cestiunea episcopatului necanonicu în România. Bucuresci (Imprimeria Mihăescu şi Vaidescu), 1869. (18,5 x 12). 29 p. (I 458371)

Nu exista imagini
  1005) Chestia Evreească din România
 • Opera
 • Imagini
Chestia Evreească din România
12118. • Chestia Evreească. S.l., [1900]. (23 x 15,5). 19 p. (II 63555)
Descriere după titlul de la începutul textului. Răspuns la un articol a lui I. Teodorescu despre antisemistism, apărut în nr. 3675 din 15 oct. 1899 a unui ziar.
12119. • Chestia Evreiască. Studiu analitic şi comentarii asupra petiţiunei adresată Corpurilor Legiuitoare de evreii pământeni. Bucureşti, Edit. ziar. Critica Editor Iancu Guttmann (Tip. Anuarul general), 1910. (19,5 x 12.5). 40 p., 8 f. reclame. 60 bani. (BCU-Iasi II 109123)
La finalul textului semnează: "Romulus".
12120. • Chestiunea ovreiască. Ovrei[!] cer drepturi în masă... Bucureşti, 1913. (24,5 x 16). 15 p. (II 34798)
La finalul textului, semnează: "Un bun Român".
12121. • Cestiunea ebreilor din România. Bucuresci (Typ. Max Beker), 1878. (21 x 14). 53 p. 1 leu nou. (I 105610)
12122. • Chestiunea Evreilor în România de X... Galaţi (Tipografia Regală), 1891. (16,5 x 12). 16 p. 30 bani. (I 410964)
12123. • Chestiunea israelilă. Studiu juridico-politic. Jassy (Tipo Lit. H. Goldner), 1879. (22 x 14). 24 p. (Publicat în ziarul din Iaşi Ştafeta) (II 12676)
Articolul din ziar şi broşura, fără semnătură.
12124. • Chestiunea israelita înaintea Adunărei generale a României din 1864. Desbaterile legei comunale. Estrase din ediţiunea oficială a buletinului Adunărei generale a României din 1864. (Şedinţele din 5-6 martie). Bucuresci (Tipografia Statului), 1879. (22,5 x 14,5). 38, 3 p. (II 379371)
12125. • Cestiunea israeliţilor tratată înaintea Curţei de Apelu din Iassi, Secţiunea II în şedinţa publică din 6/18 Iunie 1867. La question des Israélites traitée par devant la Cour d’Appel de Jassy, Section II-ème à l’audience publique du 6/18 Juin 1867. Iassi (Tipografia Societăţii Junimea), 1867. (22,5 x 14,5). 117 p. (II 105448)
Text paralel în l. română şi franceză. Despre "procesul de vagabondaj intentat lui David Butnariu, Avram sin Caiman Croitoriu şi Zalman sin Nahman Ciobotariu, apăraţi de av. Manolachi Costachi Epureanu şi Costachi Dediu".

Nu exista imagini
  1006) Chestiunea iluminărei cu Electricitate a oraşului Piatra-Neamţ
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea iluminărei cu Electricitate a oraşului Piatra-Neamţ
12126. • Chestiunea Iluminărei cu Electricitate a oraşului Piatra-N. Acte şi documente oficiale relative la stadiul acestei chestiuni la finele lunei Iulie 1907. Piatra-N. (Imp. Judeţiului Neamţu), 1907. (23 x 15,5). 75 p. (Comisiunea Interimară a Comunei Piatra-N.) (II 15906)
Cu o introducere semnată: "Vice-Preşedinte, D. Hogea" (p. 3-5).

Nu exista imagini
  1007) Chestiunea mijlocitorior translatori şi închiriatori de corăbii din Braila
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea mijlocitorior translatori şi închiriatori de corăbii din Braila
12127. • Questiunea medilocitorilor translatori şi închiriatori de corăbii din Braila. [Bucureşti, 1883]. (23 x 15). 16 p. (II 24956)
Critica atitudinii de toleranţă a străinilor în funcţiunea de mijlocitori ai comerţului. Cuprinde 11 scrisori şi o prefaţă.
12128. • Cestiunea mijlocitorilor translatori şi inchirietori de corăbii din Braila faţă cu D-nul I. Câmpineanu, Ministru de Comerciù şi Externe. Brăila (Tipo-Lit. G. Bălăşescu), 1886. (24,5 x 16,5). 8 p. (II 413087)

Nu exista imagini
  1008) Chestiunea mitropolitana în Sfântul Synod
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea mitropolitana în Sfântul Synod
12129. • Cestiunea mitropolitana în Sfântul Synod. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu, 1896. (23,5 x 16). 35 p. (II 412658)

Nu exista imagini
  1009) Chestiunea modificării dreptului de licenţă
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea modificării dreptului de licenţă
12130. • Chestiunea Modificărei Dreptului de Licenţă. Publicaţiune întreprinsă după stăruinţa mai multor domni comercianţi şi cu autorisaţiunea comisiunei întocmită de primăria comunei Craiova pentru a răspunde cestionarului adresat de Ministerul Financelor. Craiova (Tip. Fraţii Benvenisti), 1890. (21 x 13). 142 p. 1 leu. (II 411807)

Nu exista imagini
  1010) Chestiunea Monopolului Tutunurilor din România...
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea Monopolului Tutunurilor din România...
12131. • Questiunea Monopolului Tutunurilor din România faţă cu pretenţiunile Regiei. Bacău (Tip. Junimea, Adm. M. Antonovici), 1877. (17 x 10). 20 p. (I 564205)
Descriere după copertă.
Nu exista imagini
  1011) Chestiunea neasimilării evreilor
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea neasimilării evreilor
12132. • Cestiunea neasemilarei Ovreilor. Lucrări presentate la concurs şi recompensate de către I. I. Heliade-Rădulescu, St. G. Bradisteanu, C. S. S., Saghinescu, avand ca prefaţă Raportul comisiunei cari le-a examinat. Concursu ziarului "Apărarea naţională", 8 Noembre 1900. Fasc. I-II. Bucuresci (Tipo-Lit. Soc. Tiparul), 1900-1902. (24 x 16). 120 p. 70 bani (I); 92 p. 70 bani. (II) (II 128187)
Articolul lui V. Săghinescu a apărut în fasc. II, cu menţiunea: "Fasc. II de V. Saghinescu, recompensată cu premiul I-iu (300 lei) şi tipărită în câteva mii exemplare".

Nu exista imagini
  1012) Chestiunea patentelor
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea patentelor
12133. • Chestiunea Patentelor. De un Patentar. Bucuresci (Tip. Epoca) 1898. (20,5 x 13,5). 23 p. 50 bani. (II 156479)

Nu exista imagini
  1013) Chestiunea pescarilor Dobrogei ca respuns la broşura domnului Dr. Antipa
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea pescarilor Dobrogei ca respuns la broşura domnului Dr. Antipa
12134. • Chestiunea Pescăriilor Dobrogei ca respuns la broşura domnului Dr. Antipa (Studiu asupra pescăriilor din România), de C. S. Bucuresci (Tipografia Nouă, Gr. Panaitescu), 1896. (23 x 15,5). 20 p. (III 111361)

Nu exista imagini
  1014) Chestiunea proprietăţii din punctul de vedere al dreptului...
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea proprietăţii din punctul de vedere al dreptului...
12135. • Questiunea proprietaţiei din puntul[!] de vedere al dreptului şi al situaţiunei, de Un amic al ordinei. Bucuresci (Typ. Stephan Rassidescu), 1864. (20,5 x 12,5). 54 p. (II 412074)

Nu exista imagini
  1015) Chestiunea răscumpărării Târgului Mihăileni...
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea răscumpărării Târgului Mihăileni...
12136. • Cestiunea rescumpărărei Tergului Mihaileni din Judeţul Dorohoiu proprietatea, principelui Grigorie M. Sturza. Iaşi (Tipografia Naţională), 1890. (22,5 x 15,5). 104 p. (II 89083)

Nu exista imagini
  1016) Chestiunea reglării şi navigaţiei pe râul Olt
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea reglării şi navigaţiei pe râul Olt
121356. • Cestiunea regularei şi navigaţiunei Oltului. Consideraţiuni generale asupra foloaselor şi urgentei necesităţi a regularii cursului Oltului. Resumat despre tot ce s’a scris şi lucrat, pînă în present, în privinţa plutirei acestui reu. Studiile technice făcute. Esploraţiunile inginerilor români din vara anului 1893. Propuneri pentru a se da o grabnică soluţiune cestiunei de Un vechiu publicist. Bucureşti (Tipo-Lit. şi Fond. de litere Dor. P. Cucu), 1894. (23 x 16). 1 f, V p., p. 9-64. 1,50 lei. (II 412601)

Nu exista imagini
  1017) Chestiunea romnă în Transilvania şi Ungaria
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea romnă în Transilvania şi Ungaria
12138. • Cestiunea română în Transilvania şi Ungaria. Replica junimii academice române din Transilvania şi Ungaria la Respunsul dat de junimea academică maghiară Memoriului studenţilor universitari din România. Cu o hartă etnografică a Austro-Ungariei şi a României. Sibiiu (Institutul Tipografic). 1892. (24,5 x 16,5). VII , 152 p., 1 f.b. (II 65883)
La p. 149-152: "Bibliografia cestiunii române".
12139. • Idem. Ed. II, revedută. Viena, Budapesta, Graz, Cluj, Proprietatea autorilor (Bucuresci, Lito-Tip. Carol Göbl), 1892. (25,5 x 18,5). VIII, 155 p., 1 f. (II 55480)
Pe o foaie anexată, menţiunea: "Replica presenta apare în 5 limbi: românesce, franţuzesce, nemţesce, englezesce şi iltalienesce. Ori-şi cine ar dori informaţiuni mai detaliate despre cestiunea tratată aici, este respectuos rugat să binevoiască a se adresa deadreptul la autori, prin adresa D-lui Aurel C. Popovici, Graz..." Lipsă harta etnografică.
Nu exista imagini
  1018) Chestiunea socotelilor tezaurului public...
 • Opera
 • Imagini
Chestiunea socotelilor tezaurului public...
12140. • Questiunea socotelilor tesaurului publicu, discutată în Camera dela Bucuresci în dilele 6, 9 şi 13 Iunie. Tractata de M. K. Bucureşti (Impr. Iosif Romanow & Comp.), 1859. (22 x 14,5). 24 p. (II 93275)
M. K. pare să fie Mihail Kogălniceanu (vezi: nota 1 de la p. 19), sau Manolache Costache Epureanu. Text, cu alfabet de tranziţie, p. de titlu, cu caractere latine.

Nu exista imagini
  1019) chestiunea Translivaniei în Parlamentul României
 • Opera
 • Imagini
chestiunea Translivaniei în Parlamentul României
12141. • Cestiunea Transilvaniei în Parlamentul României. [Sibiiu] (Inst. tip. Ioan Popa Necşa), [1894]. (20,5 x 14). 84 f. (pag. dif.) (II 140777)
Cuprinde, în 6 broşuri, discursurile rostite în Parlament de: Dim. Sturdza, Al. Lahovari (1); G. Mârzescu, St. Şendrea, T. Ionescu, P. S. Aurelian, Al. Lahovari, G. Panu, P. P. Carp, V. A. Urechia, L. Catargiu (2); N. Fleva, M. Balş, Gr. Peucescu, C. C. Arion(3); A. C. Cuza, A. Stolojan (4); Titu Maiorescu, Take Ionescu (5); Ioan Grădişteanu, Al. Lahovari (6).

Nu exista imagini
  1020) Chestiuni bisericeşti
 • Opera
 • Imagini
Chestiuni bisericeşti
12142. • Chestiuni bisericeşti. Adaus la chestiunea: Cum se administrează diecesa Gherlei şi a Orăzii-Mari? De Un preot român greco-catolic. Sibiiu (Tipografia), 1896. (15 x 11). 41 p. (Retipărire din Tribuna), (BSS I 9955)

Nu exista imagini
  1021) Chestiuni de discutat. Articole extrase din Revista Păstorul Ortodox, Piteşti
 • Opera
 • Imagini
Chestiuni de discutat. Articole extrase din Revista Păstorul Ortodox, Piteşti
12143. • Chestiuni de discutat. Articole extrase din Revista Păstorul Ortodox Piteşti, de Un preot de mir. Piteşti (Tip. Transilvania, I. I. Şreier), 1909. (23 x 15,5). 1 f., 30 p. (II 16385)
Descriere după copertă. Cuprinde: "Înainte cuvântare, Ce lipseşte clerului nostru şi II. Ce lipseşte Seminariilor şi Facultăţei de Teologie".

Nu exista imagini
  1022) Chestiuni de fortificaţie, întocmite potrivit programului analitic al examenului pentru gradul de maior de infanterie, cavalerie şi artilerie
 • Opera
 • Imagini
Chestiuni de fortificaţie, întocmite potrivit programului analitic al examenului pentru gradul de maior de infanterie, cavalerie şi artilerie
12144. • Chestiuni de fortificaţie, întocmite potrivit programului analitic al examenului pentru gradul de maior de infanterie, cavalerie şi artilerie (decisia ministerială No. 154 din 1900). Bucuresci (Tip. Heliade), 1902. (29 x 22). 8 p. (Enciclopedia militară) (III 413815)
12145. • *Chestiuni de strategie, întocmite pentru examenul căpitanilor pentru gradul de maior (decisia ministerială No. 154 din 1900). Bucuresci (Tip. Heliade), 1902. (29 x 22,5). 8 p. (Enciclopedia militară) (A 26139)
În prezent, lipsă BAR.
12146. • Chestiuni de topografie întocmite potrivit programului analitic al examenului pentru gradul de maior de infanterie, cavalerie şi artilerie (decisia ministerială No. 154 din 1900). Bucuresci (Tip. Heliade), 1902. (29 x 22,5). 8 p. (Enciclopedia militară) (A 26139)
În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  1023) Chestiuni militare economice
 • Opera
 • Imagini
Chestiuni militare economice
12147. • Cestiuni militare economice. Schimbarea uniformelor oficereşti. Sumarul: I) Expunere de motive. II) Descrierea nuoilor uniforme oficereşti şi pentru trupă. III) Înfiinţarea atelierelor divizionale de echipare. IV. Asociaţiile economice de echipare prin corpuri. V) Propuneri diverse. Redactate cu concursul mai multor camarazi de G. A. Ch., Căpitan de infanterie. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1888. (31 x 23). 8 p. 40 bani. (III 394519)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1024) Chestiuni rezolvate la congresele Camerelor de Comerţ din Cariova în 1902 şi din Bucureşti în 1900
 • Opera
 • Imagini
Chestiuni rezolvate la congresele Camerelor de Comerţ din Cariova în 1902 şi din Bucureşti în 1900
12148. • Cestiuni resolvate la congresele Camerilor de comerciu din Craiova în 1902 şi din Bucuresci în 1900. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1903. (24 x 16). 15 p. (II 15248)

Nu exista imagini
  1025) Chestiuni şi răspunsuri pentru ofiţeri, sub-oficeri, caporali şi soldaţi
 • Opera
 • Imagini
Chestiuni şi răspunsuri pentru ofiţeri, sub-oficeri, caporali şi soldaţi
12149. • Chestiuni şi respunsuri pentru Oficeri, Sub-oficeri, Caporali şi Soldaţi. [Bucureşti, 189?]. (14 x 10). 69 p. (I 83506)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  1026) Chestionar militar romano-bulgar
 • Opera
 • Imagini
Chestionar militar romano-bulgar
12150. • Chestionar militar romano-bulgar, [de] G. şi P. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1913. (11 x 18). 48 p. 1,50 lei. (I 34632)
Descriere după copertă

Nu exista imagini
  1027) Chestionar pentru instrucţiile interiore în bateriile de artilerie
 • Opera
 • Imagini
Chestionar pentru instrucţiile interiore în bateriile de artilerie
12151. • Chestionar pentru instrucţiile interiore în bateriile de artilerie. În conformitate cu noile, reglemente: Serviciul interior, baterii înhămate, etc. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic C. Ispasescu & G. Bratanescu), 1900. (19 x 11). 88 p. 1,50 lei. (I 523451)

Nu exista imagini
  1028) CHESSYM, BOGDAN H. (1850-1900)
 • Opera
 • Imagini
CHESSYM, BOGDAN H. (1850-1900)
Vezi: CHESIM, BOGDAN H. (1850-1900)

Nu exista imagini
  1029) CHEŢEANU, ISIDOR B.
 • Opera
 • Imagini
CHEŢEANU, ISIDOR B.
12152. ~ Contractul de locaţiune în Dreptul Roman şi Dreptul Român. Teză pentru licenţă de I. B. Cheţeanu. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1899. (23,5 x 16). 75 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412820)

Nu exista imagini
  1030) CHEŢIANU, AMBROSIU (1863-1934)
 • Opera
 • Imagini
CHEŢIANU, AMBROSIU (1863-1934)
(Dr. A. Ch.)
12153. ~ Adatok a Ruppia Transsilvanica ismeretéhez. Novénytani tanulmány. Irta Cheţianu Ambrus. M. K. Tud. - egyetemi tanársegéd. Kolozsvárt, Nyomatott Ferdinand, Gombos és Sztupjárnál), 1891. (23,5 x 15). 48 p. (II 21302)
Teză de doctorat.
12154. ~ Bureţii comunei (Schizophyta, Eumycetes). Studiu de Dr. Ambrosiu Cheţianu, Profesor. Blaj (Tip. Seminarului archidiecezan gr.-cat.), 1905. (22 x 14,5). 67 p. cu il. 1 cor. (II 1674)
12155. ~ Cuvântarea funebrală, rostită de prof. dr. Ambrosiu Cheţianu, la înmormântarea lui Niculae Popescu, profesor penzionat în Blaj, la 19 Maiu 1909. Blaj (Tip. şi Libr. Semin. Teol. Gr. Cat.), 1909. (16,5 x 11). 14 p., 1 f. (I 14754)
12156. ~ Florian Porcius ca botanist, de Dr. Ambrosiu Cheţianu, profesor. Blaj (Tip. Seminarului teol. gr. cat.), 1908. (22,5 x 14,5). 39 p., 1 portr. 50 fil. (II 12007)
12157. ~ Geografie, pentru clasa I. gimnasială şi reală, de Dr. Ambrosiu Cheţianu, profesor gimnasial. I. Ungaria. Balázsfalva (Blaş) (Tip. Seminarului Archidiecesan), 1902. (22 x 15). 43 p. 1 cor. (II 2206)
12158. ~ Idem, pentru clasa II. gimnasială şi reală, de Dr. Ambrosiu Cheţianu, profesor gimnasial. II. Europa, Asia şi Africa. Balázsfalva. (Blaş) (Tip. Seminarului Archidiecesan), 1902. (22,5 x 15) 69 p. cu il. 1 cor. (II 2206)
12159. ~ Igiena şcolarului, de Dr. Ambrosiu Cheţianu, profesor. Blaj (Tip. Seminariului archidiecezan gr.-cat.), 1907. (23 x 15,5). 34 p. 50 fil. (Reproducere din Raportul institutelor de învăţămînt din Blaj, 1906-1907) (II 21267)
12160. ~ Istoria naturală, pentru clasa IV Gimnazială, de Dr. Ambrosiu Cheţianu, profesor I. Botanica. Balázsfalva (Tip. Seminariului arhidiecezan gr.-cat.), 1907. (22,5 x 14,5). 132 p. 1,50 cor. (II 21351)
12161. ~ Istoria naturală şi Museul de la scalele din Blaş. Schiţă istorică, de Dr. Ambrosiu Cheţianu, profesor gimnasial. Blaş (Tipografia Seminariului Archidiecesan), 1902. (22,5 x 15,5). XXXIV p. 40 fil. (II 124388)
12162. ~ Îngrijirea sănătăţii. Cuvântare rostită în Lunca la 1 Septemvrie 1907 cu ocaziunea adunării cercuali[!] a despărţământului Blaj al Asociaţiunii. De Dr. Ambrosiu Cheţianu, profesor. Blaj (Tip. Seminariului teologic gr.-cat.), 1907. (20 x 13). 15 p. (Retipărire din foaia "Unirea") (II 22324)
Descriere după copertă.
12163. ~ Sfaturi pentru păzirea sănătăţii, [de] Dr. A. Ch.[eţianu]. Blaj (Tip. Seminarului teologic greco-catolic), 1916. (21 x 14,5). 30 p. (BSS II 15002)
Traducere liberă a 5 ordinaţiuni ministeriale referitoare la 5 morburi contagioase (Cult C, 6(1916), nr. 8, p. 256; Uni, 26(1916), nr. 47, p. 4).
12164. ~ *Stăpînirea pămîntului prin muncă şi carte. Disertaţie de Dr. Ambroziu Cheţianu. Blaj, 1911. 16°. 14 p. (Tr, 42(1911), nr. V-VI, sept.-dec, p. 804: Cărţi primite)

Nu exista imagini
  1031) CHEZELL, F.
 • Opera
 • Imagini
CHEZELL, F.
Vezi:
TINCU, NIC. Monologuri în versuri. Trad. din ~ ş.a. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  1032) CHIBICI-REVNEANU, ALEXANDRU (1849-1917)
 • Opera
 • Imagini
CHIBICI-REVNEANU, ALEXANDRU (1849-1917)
Vezi:
• Culegeri literare 1891. Bucureşti, 1891.

Nu exista imagini
  1033) CHIC
 • Opera
 • Imagini
CHIC
Vezi: NICOLESCU-CHIC, I.

Nu exista imagini
  1034) CHICEA-COMĂNESCU, AUREL
 • Opera
 • Imagini
CHICEA-COMĂNESCU, AUREL
Vezi: COMĂNESCU, AUREL CHICEA

Nu exista imagini
  1035) CHICIREANU, NICOLAE GH. (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
CHICIREANU, NICOLAE GH. (1863-?)
12165. ~ Particularités de la langue française à l’usage des Roumains, par N. Chicireanu, Professeur au Lycée de Braïla. Braila (Impr. Minerva, Moscu Haravon), 1911. (24,5 x 17). 269[-272] p. 3 fr. (II 28608)
12166. ~ Politica noastră economică, de N. Chicireanu, Profesor. Brăila (Tip. Minerva, Moscu Haravon), 1912. (19,5 x 14). 68 p. 80 bani. (I 267289)

Nu exista imagini
  1036) CHICIU, CORNELIU
 • Opera
 • Imagini
CHICIU, CORNELIU
12167. ~ Spre Târziu, [de] Corneliu Chiciu. Poezii Craiova (Tip. David J. Benvenisti), [1900]. (18,5 x 12,5). 55 p. 1,50 lei. (I 411403)

Nu exista imagini
  1037) CHICIU, DUMITRU (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CHICIU, DUMITRU (1878-?)
12168. ~ Observaţiuni asupra conducerei focului de artilerie, de Locotenentul Chiciu Dumitru, Regimentul 14 Artilerie. Fost ataşat la stagiu în armata Austriacă. Craiova (Inst. grafic Samitca, I. Samitca şi D. Baraş), [1910]. (20,5 x 13,5). 57 p. (I 16560)

Nu exista imagini
  1038) CHICOŞ, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CHICOŞ, GEORGE
12169. ~ Glume româneşti. Snoave. Culese din gura poporului, [de] George Chicoş. Bucureşti, Edit. Librăriei Steinberg, 1897. (16 x 12). 92[-95] p. 2 lei. (I 391423)

Nu exista imagini
  1039) CHICOŞ, ŞTEFAN G.
 • Opera
 • Imagini
CHICOŞ, ŞTEFAN G.
12170. ~ Câte-va observaţiuni asupra regimului representativ la noi, de Ştefan G. Chicoş, advocat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (23,5 x 16,5). 20 p. (II 117243)
12171. ~ Congresele Internaţionale ale Camerilor de Comerţ, [de] Dr. Ştefan Chicoş. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1914. (24 x 16,5). 25 p. (II 40669)
12172. ~ Importanţa unei case de asigurări agricole, necesitatea înfiintărei ei de către Stat, de Ştefan Chicoş, doctor în ştiinţele sociale dela Universitatea din Berlin [pe copertă şi: licenţiat în drept], advocat. Bucureşti (Tip. ziar. Curierul Judiciar), 1906. (22,5 x 15,5). 57 p. 2 lei. (Extras din ziarul "Curierul Judiciar" din 1906) (II 5402)
12173. ~ Meseriaşul român şi Legea Meseriilor, [de] Ştefan Chicoş, doctor în ştiinţele sociale de la Universitatea din Berlin, avocat. Piteşti (Tip. Mihail Lazar Fiu), 1907. (22,5 x 15,5). 29 p. (II 5388)
Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Broşura de faţă conţine o serie de şase articole publicate în ziarul Universul din Decembrie 1906 şi reproduse apoi în ziarele Meseriaşul Român şi Meseriaşul Independent".
12174. ~ Monografia Stărei Meseriilor în Piteşti, [de] Ştefan Chicoş, Doctor în ştiinţele economice dela Universitatea din Berlin [pe copertă şi: Licenţiat în Drept. Inspector comercial pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului]. Piteşti (Tip. Mihail Lazar Fiu), 1909. (24 x 17). 107[-109] p., 12 tab. (II 15833)
12175. ~ *Politica comercială a Engliterei. Bucureşti, 1903. (Chiru, cop. 4 ; Chicoş. Congresele, cop. 4 ; Chicoş, cop. 4)
12176. ~ Protecţionismul vamal şi viitoarele tratate de comerţ, [de] Dr. Ştefan Chicoş. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1914. (23 x 15,5). 75 p. (II 38896)
12177. ~ *Les richesses minieres de la Roumanie. Bucarest, Edition Ing. Lupaşcu, 1915. 8°. 122 p. (Rally I, p. 69)
12178. ~ Die Staatsmonopole în Rumänien. (I. Teil: Das Salzmonopol). Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde genehmigt von der philosophischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, von Stefan Chicoş Rechtsanwalt în Bukarest. Tag der Promotion: 3 März 1906. [Berlin-Wilmersdorf], Dissertationen Verlag Carl Arnold (C. Schulze & Co. G.m.b.H., Gräfenhainischen), 1906. (22,5 x 15). 42 p. (II 156674)
La p. 40-41: "Lebenslauf".

Nu exista imagini
  1040) CHIFALOV, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
CHIFALOV, MIHAIL
Vezi: KIFALOV M. (1783-1868)

Nu exista imagini