Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  831) BIBICESCU, IOAN G. (1848-1924)
 • Opera
 • Imagini
BIBICESCU, IOAN G. (1848-1924)
6582. ~ Cercetări asupra crisei şi căuşelor iei, de I. G. Bibicescu. Bucuresci (Tip. Românul, Carol Göbl ), 1885. (15,5 x 10). 92 p. 1 leu. (I 6492)
6583. ~ Cate-va cuvinte asupra convenţiunilor comerciale, de Ioan G. Bibicescu. Partea I. Bucuresci (Tip. Românul, Carol Göbl), 1884. (17,5 x 12,5). VI, 1 f., 99 p. 1,50 bani. (Extr. din Românul), (I 138264)
Pe cop. 4 este anunţată şi Partea II.
6584. ~ Căt sufer ţeranii. Tocmeli agricole. Documente pentru Parlament culese şi anotate de Ioan G. Bibicescu. Bucuresci (Tip. Romanul, Carol Göbl ), 1882. (19 x 12). 57 p. (I 138361)
6585. ~ *Embaticul. Răscumpărarea lui, 1881. (Bibicescu, cop. 4)
6586. ~ Este în legile noastre vr'o sancţiune contra călcării art. 7 din Constituţiune? [De] I. G. Bibicescu. [Bucureşti, 1908]. (22,5 x 15). 16 p. (II 12014)
Descriere după datele de la începutul textului. Datat după: A-B, 12(1908), nr. 10, dec. 7, p. 252: Cărţi primite la redacţie.
6587. ~ În cestiunea agrară. [De] I. G. Bibicescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1907. (19 x 14). 137[-139] p. (I 8218)
6588. ~ Les Juifs sont-ils persécutés en Roumanie? Discours prononcé par M. I. G. Bibicesco, Maire par intérim de Bucarest, dans la séance du Conseil communal du 2(15) Octobre 1902. Bucarest (Impr. dela Voinţa Naţionala), 1902. (23 x 15,5). 39 p. (II 55641)
6589. ~ Mişcarea poporaţiunei în România de la 1870 péne la 1878 (Conferinţă ţinută la Concordia Română în diua de 3 Februariu 1880). [De] I. G. Bibicescu. Bucuresci (Tip. Romanul, Carol Göbl), 1880. (16,5 x 11). 106 p. 1,50 lei. (I 51854)
6590. ~ Poesii populare din Transilvania. [Pe copertă în continuare: Culese şi adnotate de I. G. Bibicescu]. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1893. (20 x 13,5). LXIX, 511 p. (I 86924)
6591. ~ *Raportul secţiunii comerciale. Primul Congres economic la Iaşi. Broşură. 1882. 60 p. (RoL, 6 (1882), nr. 1637, dec. 5, p. [37]: Bul. bibliogr.; Bibicescu, p. 4 copertă)
6292. ~ Rectificări şi constatări cu privire la Banca Naţională a României. [De] I. G. Bibicescu. Bucureşti (Impr. Bancei Nationale a României), 1914. (21,5 x 14). 77[-79] p. (II 37621)
6593. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Impr. Băncei Naţionale a României), [1914]. (24,5 x 17). 77[-79] p. (II 87065)
6594. ~ Les revendications de la Roumanie. Bucarest (Inst. D'Arts Graph. Carol Göbl, S-r I. St Rasidescu), 1913. (20 x 15) 1 f., 41[-43] p. (I 31470)
6595. ~ Sunt persecutaţi Evreii în România? Discurs rostit de primarul locţiitor, D-l I.G. Bibicescu în şedinţa de la 2 Octombrie 1902 a Consiliului Comunal din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1902. (17 x 11). 47 p. (I 54230)
6596. ~ Werden die Juden in Rumänien verfolgt? Rede des stellvertretenden Primars Herrn I.G. Bibicescu, in der Sitzung des hauptstädtischen Gemeinderathes vom 2/15 October 1902. Bukarest (Buchdruck, des Rumänischen Lloyd) 1902. (22 x 15). 32 p. (II 138566)
6597. ~ 1848 în România, [de I. G. Bibicescu]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (23 x 16,5). 134 p. (II 52947)
Autorul, pe copertă.

Vezi de asemenea:
BANCA Naţională a României... Falsificarea biletelor de bancă de 100 lei. Memoriu asupra falsificării de ~. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  832) BIBIRE, DIMITRIE N. (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
BIBIRE, DIMITRIE N. (1865-?)
6598. ~ Hygiena locuinţelor principalelor animale domestice. Teza pentru obţinerea diplomei de medic veterinar de Dimitrie N. Bibire. Prezentată şi susţinută la Decembrie 1890. Bucureşti (Tip. ziarului Lupta), 1890. (24 x 15,5). 67[-71] p., 4 f. pl. (Scoală superioară de medicină-veterinară, nr. 41). (II 160272)

Nu exista imagini
  833) BIBIRI, IOAN (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
BIBIRI, IOAN (1859-?)
În colaborare:
6599. ~ Colecţiunea legilor, regulamentelor, programelor şi diferitelor decisiuni şi dispoziţiuni generale ale acestui Departament de la 1 Iulie 1904-1 Noembrie 1906. Adunată şi publicată sub îngrijirea D-lor I. Bibiri, Şef de Biurou şi D. Cutcutache, Subşef de Biurou. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1906. (24,5 x 17,5). 4 f., 482, IX p. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor). (II 87100)

Vezi şi:
LASCĂR, C. şi ~ Ministerul Instrucţiei Publice şi a Cultelor. Colecţiunea legilor... Bucureşti, 1901; 1904

Nu exista imagini
  834) BIBIRI, NICOLAE I. (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
BIBIRI, NICOLAE I. (1858-?)
6600. ~ Călăuza cătră meserii. Cuvinte folositóre ori-cărui român. Bune de cetit şi de rostit la intruniri şi distribuiri de premii şcolare. De Niculai I. Bibiri, Institutor-director. Bacău (Stab. tip. Progresul), 1900. (20 x 13). 47 p. 50 bani. (II 439903)
6601. ~ Idem. Bacău (Stab. tip. Progresul), 1900. (20 x 13). 55 p. 50 bani. (I 259833)

Nu exista imagini
  835) BIBIRI, NICOLAI, agă
 • Opera
 • Imagini
BIBIRI, NICOLAI, agă
Traduceri, editări de texte:
FILARET Mitropolitul Moscovei. Darul cerescu hărăzitu de Mîntuitoriul nostru. Trad. şi tipărit de ~. Iaşii, 1855.

Nu exista imagini
  836) BIBIRI-STURIA, MARCEL (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
BIBIRI-STURIA, MARCEL (1889-?)
6602. ~ Creşterea influenţei economice germane în România. [De] Marcel Bibiri-Sturia. Bucureşti (Tip. Jockey-Club, Ion C. Văcărescu), 1915. (24 x 16). 45 p. 1,50 lei. (II 44715)
6603. ~ Germania în România. Eri-azi-mâine. Comerţ, industrie, finanţa, colonie germană, regele, propaganda, corupţia, spionajul. [De] Dr. Marcel Bibiri-Sturia. Bucureşti (Stab. de Arte grafice Energiea), 1916. (21,5 x 14,5). IV-320 p. (II 46801)

Nu exista imagini
  837) Biblia
 • Opera
 • Imagini
Biblia
6604. • Bibliea sau Testamentul Vechiu şi Nou. Acum mai îndreptându-se şi curăţindu-se de oare-care ziceri ne-obicinuite într'această ţară, s'a re-tipărit iarăşi, în timpul pe când armiile Roseşti ocupau Prinţipatul nostru. Prin binecuvântarea, râvna, şi toată cheltueala iubitorulu de Dumnezeu Episcop al sfintei Episcopii Buzăul DD Filoteiu. Cavaler al ordinului Sf. Vladimir Clasul al-trei-lea. [Tom I]. Buzău (Tip. Sfintei Episcopii), 1854. (27,5 x 19). 1 f., 384 p. (II 55442)
Descriere după copertă. Cu caractere chirilice.
6604 a. • Bibliea sau Testamentul Vechiu şi Nou tipărit în zilele prea Luminatului şi prea înălţatului nostru Domn Barbu Dimitrie Ştirbei. Prin binecuvântarea, râvna, şi toată cheltuiala iubitorului de Dumnezeu Episcop al sfintei Episcopii Buzăul DD Filoteiu. Cavaler al ordinului Sf. Vladimir Clasul al-trei-lea. Tomul II-IV. Buzău (Tip. Sfintei Episcopii), 1855. (27 x 19). 434 p. (II); 1 f., 510 p. (III); 1 f., 526 p. (IV). (II 55442)
Cu caractere chirilice.
6604 b. • Idem Tom. V. Buzău (Tip. sfintei Episcopii), 1856. (27,5 x 19), 1 f., 458 p. (II 55442)
Descriere după copertă. Cu caractere chirilice.
6605. • Bibliia, adecă D[u]mnezeiasca Scriptură a legii cei vechi şi a cei noao, după Originalul celor Şeptezeci şi doi de Tălcuitori din Alecsandria, tipărită în zilele Prea înnălţatului nostru împărat al Austriei Franţisc Iosif I supt priveghiiarea şi cu binecuvântarea Ecselenţiei Sale, Prea Sfinţitului Domn Andreiu Baron de Şaguna, Drept-credinciosul Episcop al Bisericei greco-resăritene Ortodocse în Marele Principat al Ardealului, Comandor al Ordinului Leopoldina Cesaro-Reg. austriacü, şi Sfetnic din lăuntru de Stat al Maiestatei Sale Cesaro-Regesci Apostolice. Sibiiu, cu Tipariul şi cu Cheltuiala Tip. dela Episcopia dreptcredincioasă resăriteană din Ardeal, la anul Domnului 1856-1858. (35 x 24,5). XXIII, 920, 240 p. cu il. (III 104949)
Cu pagini de titlu pentru fiecare parte. Cu caractere chirilice.
6606. • Biblia sacra que coprinde Vechiul şi Nuoul Testament. Tradusa din hellenesce dup'â a quellor septedeci de I. Heliade R[ădulescu]. [Fasc. 1-2]. Paris (Typ. lui Preve şi Comp.), 185S. (26,5 x 17). 108 p. cu il. (II 101694)
Lipsă coperta.
6606 a. • Idem. [Fasc. 3-4]. Paris [Typ. lui Preve et Comp.], 1859. (26,5 x 17). p. 109-216 cu il. (II 101694)
Lipsă coperta.
6606 b. • Idem. [Fasc. 5]. Bucuresci (Typ. Heliade şi Asociaţii), 1860. (26,5 x 17). p. 217-272 cu il.
Descriere după copertă, completată după p. de titlu a primei fasc.
6607. • Biblia sacra [Genesis]. Din ultima ediţiune ellenica recorrectata supra ebraiciloru arhetipi. Tradusa de K. Aristias. Cu cheltuela Societăţi Ierografice Bretanica şi Streine spre propagarea sfîntului cuventti în Bretania si la alte naţiuni. Bucuresci, 1859. (21 x 14). 1 f., 128 p. (II 111280)
Cu alfabet de tranziţie; p. de titlu cu caractere latine.
6607 a. • Idem. [Psalmi]. Bucuresci, 1859. (20,5 x 14). 2 f., 157 p. (II 111280)
Cu alfabet de tranziţie; p. de titlu cu caractere latine
6607 b. • Idem. [Isaia]. Bucuresci, 1859. (21 x 13,5). 122 p. (II 111280)
Cu alfabet de tranziţie; p. de titlu cu caractere latine.
6608. • Biblia adică Dumnezeeasca Scriptură a legii vechi şi a celei nouă. Tipărită în zilele Majestăţei Sale Carol I Regele României în al 49 an de slăvită domnie. Ediţia Sfântului Sinod. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1914. (25 x 17,5). 2 f., 1646[-1648] p. (II 41400)
6609. • *Biblie mică seu Testamentulu vechiu şi nou în 90 de tipuri, tradusti în versuri, de M. Bandiciu. [Braşov, 1854?]. (GT, 17 (1854), p. 171: Transilvania. Braşovti)
6610. • Mica Biblie în faţa acuzării de plagiat. Bucureşti (Tip. Jockey-Club, Ion C. Văcărescu), 1914. (20x 12,5). 58 p. (I 467309)
Este vorba de Mica Biblie cu icoane... publicată de Nicodim Munteanu, Episcopul Huşilor, Iuliu Scriban şi Ic. Pavel Savin.

Nu exista imagini
  838) Bibliografia
 • Opera
 • Imagini
Bibliografia
6611. • Bibliographiă. Recensiuni asupra Operei istorico-literare a bătrânului Profesor onorific din Ploiesci, D-lu Zacharia Antinescu, intitulată: Autobiographia mea seu: Un voiagiu în timp de 70 ani. Ploiesci (Stab. Grafic Progresul), 1897. (17,5 x 12). 16 p. (I 522928)

Nu exista imagini
  839) Biblioteca Adunării generale a României
 • Opera
 • Imagini
Biblioteca Adunării generale a României
• Biblioteca Adunărei generale a României. [Catalog] Vezi: RUCĂREANU, P. Biblioteca Adunărei... Bucureşti, 1861.

Nu exista imagini
  840) Biblioteca Donaţiunea G. Missail
 • Opera
 • Imagini
Biblioteca Donaţiunea G. Missail
• Biblioteca Donaţiunea G. Missail.
Vezi: SOCIETATEA pentru învăţătura poporului român. Biblioteca [Catalog]. Bucureşti, 1912/1913.

Nu exista imagini