Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  191) B'ARG, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
B'ARG, pseudonim
(Ion Bărbulescu, 1887-1969)
Vezi:
NICULESCU-CHIC, I. Cu cine mergem? Coperta de ~. Bucureşti, 1915.
RIULET, CONST. Cu perdelele lăsate. Desene de ~ ş.a. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  192) BARIŢIU, GEORGE (1812-1893)
 • Opera
 • Imagini
BARIŢIU, GEORGE (1812-1893)
(G. B.)
5057. ~ Apulum, Alba-Iulia, Belgrad in Transilvania. Studiu de George Bariţiu, Membru alu Academiei Române. Bucuresci (Tip. Academiei Române), 1887. (27 x 21). 21 p. 30 bani. (Extrasu din Analele Academiei Române, S. II, Tom. VIII, Secţ. II. Mem. şi Notiţe, p. 15-33). (II 104035)
5058. ~ Catechismulu calvinescu impusu clerului şi poporului romanescu sub domni'a principiloru Georgiu Rákoczy I şi II. Transcrisu cu litere latine dupa ediţiunea II tipărita în anulu 1565, insocitu de una escursiune istorica şi de unu glosariu de Georgiu Baritiu. Cu spesele Academiei Romanesci. Sibiiu (Tip. lui V. V. Krafft), 1897. (23,5 x 16). IV, 140 p. 60 cr. val. austr. (II 103751)
5059. ~ Criticele istorice ale lui Iosef Sterca Şuluţiu de Kerpenyes scârmanate. Informaţiune tipărită ca manuscriptu [de Geòrgie Baritiu]. Sibiiu (Tipariul lui W. Krafft), 1892. (23,5 x 16). 22 p., 1 f. (II 73257)
Descriere după copertă. Autorul menţionat la sfârşitul textului.
5060. ~ Cuvântare Şcolasticească la ecsamenul de vară în Şcoala Românească din Braşov în cetate, zisă de G. Baricz. Braşov (Tip. a lui Ioann Gătt), 1837. (17 x 11). 32 p. (I 103079)
Cu caractere chirilice.
5061. ~ Darea de sema asupra procesului politicu de pressa alu d-lui George Baritiu, redactorele Observatoriului, în cestiunea colecteloru pentru soldaţi romani răniţi. (Pertractarea finala din 30 Aprilie st.n. 1879). Ediţiune separata după Observatoriulu. Sibiiu (Tip. S. Filtsch (W. Krafft)), 1879. (21 x 14). 24 p. 25 cr. = 50 bani. (Din sala tribunalului dela Sibiiu). (Bj-Bv 22578)
Descriere după copertă. Titlul de la începutul textului: "Pertractarea finală din 30 Aprilie St. n. în procesulu politicu de pressa intentaţii de G. Baritiu, pentru articolulu seu publicatu în 1877 subtu titlulu: Spre folosulu Romaniloru raniti".
5062. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu (Tip. S. Filtsch (W. Krafft)), 1879. (21 x 14). 24 p. 25 cr = 50 bani. (Din sala tribunalului dela Sibiiu). (Ed. separată după Observatoriulu). (I 103262)
5063. ~ *Dictionaru ungar-român. Braşov, 1861. 8°. 649 p. (Iarcu, p. 154)
5064. ~ Dictionariu ungurescu-romanescu. Magyar-Román szótár. Compusu de Georgie Baritiu, cetatiénu si membru alu representaţiei municipali, asesoriu alu comisiunei orfanali din Brasiovu, secretariu alu asociatiunei transilvane pentru literatura etc., membru alu societatei academice romanesci. Editoriu şi provedietoriu, auctoriulu. Brasiovu (Tip. Römer & Kamner), 1869. (23,5 x 15). 2 f., 649[-651] p. (II 31649)
5065. ~ *Idem. Braşov, Librăria Frank şi Dressnandt, 1876. 3 fl. 20 cr. (Griselde, cop. 4)
5065 bis. ~ Două drame familiare [de George Bariţiu]. Lectură pentru tinerimea de secsulu femeiescu. Sibiiu (Tiparulu tipografiei arhidiecesane), 1891. (18,5 x 2,5). 44 p. (BCU-ClN 228031)
Cuprinde: "Onestitatea lăudată, binefacerea răsplătită" (p. 3-19) şi "La o dosă de sciinţe, dece dose de minte sănătosă" (p. 21-44). Autorul, identificat după Ioan Georgescu: G. Bariţiu, autor dramatic, în: Tara Bărsei, Braşov, 5(1933), nr. 4, iul-aug., p. 325, unde se afirmă că cele două piese (cărora li se dă şi titlul) au rămas în manuscris. Vezi şi: Dicţ. lit. rom.-Iaşi, p. 78.
5066. ~ Emlékirat. A Román választók képviselöinek Nagyszebenben 1881 évi majus hó 12-etöl, 14-éig tartott egy etemes értekezlete. Meghagyásából szerkesztette és közzeteszi a kiküldött bizottság. [Text redactat de G. Bariţiu]. Forditás. Nagyszeben, A Bizottság kiadása Krafft V. (Filtsch S.) könyvnyomdája, 1882. (23 x 15). 163 p. (II 20549)
Vezi şi ediţia rom: "Memorial...". Autorul, identificat după: Lumi, 5(1884), nr. 69, aug. 29/ sept. 10 p. 4: Bibliografie ; Adamescu I, p. 72.
5067. ~ Foi comemorative la serbare din 12/24 Maiu 1892. [De] George Bariţiu. Sibiiu (Tiparul Tip. Archidiecesane), 1892. (21 x 14). 88 p., 1 f. portr. (BSS II 16939)
Cu portretul autorului.
5068. ~ Istori'a Regimentului alu II. Romanescu Granitiariu Transilvanu. Dupa monografi'a latina dein 1830 [Poernation, de secunda Legione valachica... Magno-Varadini] şi după alte documente posteriore de G. Bariţiu], Brasiovu (Tiparitu la Römer & Kamner), 1874. (21 x 13,5). 110 p. 60 cr.v.a. (II 31956)
Autorul, identificat după: TV, 8 (1873), nr. 6, mart. 15, p. 72: Bibliografie.
5069. ~ Juncţiunea calilor ferate ale României cu ale Ungariei ţi Transilvaniei. Reflessiuni provocate prin Convenţiunea din 30 Martiii (11 Aprilie) 1871 [De G. Bariţiu]. BucuresciBrasiovu (Tiparulu lui Ioane Gott şi fiiulu Henricu), 1871. (22,5 x 15,5). 20 p. (II 50970)
Articol apărut în: Tr, 4(1871), nr. 16, aug. 15, p. 190-193; nr. 17, sept. 1, p. 202-206. Autorul, menţionat numai în sumarul anului 1871.
5070. ~ Memorandum, im Auftrage der Generalkonferenz der zu Hermannstadt vom 12. bis 14. Mai n. St. 1881 versammelten Vertreter der romanischen Wähler verfasst und veröffentlicht vom entsendeten Ausschusse derselben. (Aus dem Romanischen übersetzt) [von Zach. Boiu] Hermannstadt (S. Filtsch's Buchdruck, W. Krafft), 1882. (23 x 15,5). 164 p. (II 67627)
Autorul, identificat după: Adamescu I, p. 72. Traducătorul, menţionat în: Roiu I, p. 237.
5071. ~ Memorandum composé et publié par le Comité élu par l'Assemblée Générale des représentants des électeurs roumains tenue à Hermannstadt le 12, 13 et 14 Mai 1881. [Par G. Bariţiu]. Paris, E. Dentu, Libraire-Editeur (Bucuresci, Tipografia Academiei Române (Laboratorii Români)), 1883. (24 x 16,5). 1 f., 94[-96] p. (II 43214)
Autorul, identificat după: Lumi, 5(1884), nr. 69, aug. 29/10 sept. p. 4; Bibliografie.
5072. ~ Memorial compus şi publicat din însărcinarea Conferinţei generale a representanţilor alegêtorilor români, adunaţi la Sibiiu în dilele din 12, 13 şi 14 Maiu st. n. 1881. Prin comitetulu seu esmis cu acea ocasiune. [De G. Bariţiu, Referentele Comitetului electoral Sibiiu]. Sibiiu, [Ediţiunea Comitetului] (Tipariul Tip. Archidiecesane), 1882. (25 x 17,5). 144 p. (II 103977)
Pentru autor, vezi: Adamescu I, p. 72.
5073. ~ Idem. Ed. II înavuţită cu actele Conferenţei şi cu o escursiune critică [Pe copertă, în continuare: şi cu o serie de discurse politice ţinute în Conferinţă]. Sibiiu (Tipariul lui W. Krafft), 1882 [Pe copertă: 1883], (22,5 x 15,5). 239 p. 1 fl. seu 2 franci 20 centesime. (II 50256)
5074. ~ Memorialu pentru celu dintaiu drumu de feru în România unită [de G. Bariţiu]. Brasiovu (Tipariulu lui Ioănu Gött), 1862. (22,5 x 15). 14 p. (II 103423)
Pe ultima p. semnează: "G. Bariţiu, comproprietariu de fabrica, secretariu alu asociaţiunii transilvane pentru literatur'a si cultur'a poporului romanu ; plenipotentu alu districtului şi cetăţii Brasiovului în cestiunea drumuriloru de feru".
5075. ~ Parti alese din Istori'a Transilvaniei pre doue sute de ani din urma. De Géorgie Bariţiu. Vol. I. După introducţiune şi câteva schite biografice coprinde o lunga serie de evenimente dintre anulu 1683 până în predilele catastrofeloru din 1848 şi Unu suplementu cu XLIV documente. Sibiu, În ediţiunea autorului (Tip. W. Krafft), 1889. (23,5 x 16). XX, 775 p. (II 103787)
5076. ~ Idem. Vol. II. Dupa introducţiune pregatitore despre revolutiunea din Francia dela 1848, trece la evenimentele resturnatöre din monarchi'a Habsburgica, cu care aduce în legătura pe cele din Transilvani'a; coprinde pe largu activitatea naţiunii romane, decursul resboiului civilu, reactiunea absolutistica insoţita de reforme mari pana la 1860 adecă pe unu periodu de 12 ani şi Unu suplementu cu XXXVI documente. Sibiiu, Ediţiunea auctorului (Tip. W. Krafft), 1890. (23 x 15,5). XVI, 800 p. (BCU-ClN 53614)
Lipsă coperta.
5077. ~ Idem. Vol. III care pre langa descrierea evenimenteloru generale decisive dintre anii 1860 si 1883 coprinde o lunga serie de lupte politice şi nationale romanesci purtate cu tendentia de a'si asigura individualitatea nationale si Unu Suplementu cu 96 documente şi corespondentie, din care cele mai multe sunt de ale mitropolitiloru Alee. St. Sîulutîu şi Andr. bar. de Siaguna. Sibiiu, Edit. auctorului (Tip. W. Krafft), 1891. (23 x 15,5). XII, 625 p. (BCU-ClN 53614)
Lipsă coperta.
5078. ~ Raportu asupra căletoriei la Ruinele Sarmisagetusei şi a informaţiuniloru adunate la faţa locului, în anulu 1882, de George Bariţiu, Membru Academiei Române. (Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1883. (27 x 21). 12 p. 30 bani. (Academia Română). (Extrasu din Analele Academiei Române, S II, Tom. VII, Sect. II, Mem. şi Notiţe, p. 221-230). (BCU-ClN 294208)
5079. ~ Studii şi articole. [De] Gheorghe Bariţiu. Cu o prefaţă de Dr. Ioan Lupaş. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii (Tip. Poporului), 1912. (24 x 16). 159 p. 1,50 er. (II 29183)

În colaborare:
5080. ~ Deutsch-romänisches Wörterbuch, bearbeitet und in dessen romanischen Theile mit etlichen Tausend Wörtern bereichert von Georg Baritz und Gavriel Munteanu. Erster Band. A-K. Herausgeber und Verleger: Rudolph Orgidan, Bürger und Kaufmann. Dicţionariu germano-romănă întocmită şi în partea luî romană innavuţitu cu căteva mii de cuvinte de Gheorghiu Bariţu şi Gabriele Munteanu. Tom. I. A-K. Edit. şi provezătoru: Rudolf Orghidan, cetăţeanu şi negutătoru. Braşovu. (Tipăritu în tip. Römer şi Kamner), 1853. (23 x 14,5). 2 f., VI p., 2 f., 528 p. (II 103616)
P. de titlu dublă, în l. germană şi română.
5080 a. ~ Idem. II Band. L-Z. Tom. II. Edit. şi provezătorul Rudolf Orghidan, cetăţeanu şi neguţătoru. Braşovu (Tipăritu în tip. Römer şi Kamner), 1854. (23 x 14,5). 2 f., p. 529-880. (II 103616)
Foaie de titlu dublă, în l. germană şi română.
5081. ~ Idem. Tomulu I. [Braşov], Edit.: Rudolph Orghidan, cetaţianu şi neguţiătoru, [1853]. (22,5 x 14,5). 1 f., 430 p. (II 465367)
Descriere după copertă.
5082. ~ *Dicţionar germano-român. [De] Baritz şi Munţeanu. 2 vol. Bucuresci, Libr. George Ioanid, [1862], cart. 33, 30. (Spinazzola, cop. 4)
5083. ~ Majestătsgesuch des Georg Baritiu und Dr. Johann Raţiu, als Bevollmächtige von 1493 Bewohnern aus dem Grossfürstethum Siebenbürgen, um Nichtsanktionirung der Union Siebenbürgens mit Ungarn, sowie auch um allergnädigste Verfügung wegen der Wiedereröffnung des siebenbürgischen Landtages auf Grund des Wahlgesetzes vom Jahre 1864. (Als Manuscript gedruckt). Wien, Verlag der Bevollmächtigten (Mechitharisten-Buchdruck), 1867. (22,5 x 15). 12 p. (II 73219)
5084. ~ Petiţiune substernuta Maiestăţii Sale Ces. Reg. Apostolice în 30 Decembre 1866 pentru susţinerea şi apărarea autonomiei Marelui Principatu alu Transilvaniei, redeschiderea Dietei şi continuarea lucrăriloru ei. Insocita de 37 plenipotentie cu 1493 subscriptiuni [de George Bariţiu şi Dr. Ioan Raţiu]. Brasiovu (Römer & Kamner, tipografi şi proveditori), 1867. (21 x 13). 16 p. (II 439747)
Autorii, la p. 13.

Vezi şi:
LAURIANU, A. T. şi I. C. Massimu. Dictionariulu limbei romane. Colaboratori... şi G. Bariţiu. Tom. II. I.-Z. Bucuresci, 1876.

Traduceri, prefeţe, editări de texte:
GREISSING, JOSEPH. Foi de suvenire din Zaizon. Trad. de ~. Braşov, 1844.
HURMUZACHI, EUDOXIU de. Fragmente din istoria Românilor. Tom. I. Cu două notiţe biografice de D. A. Sturza şi ~. Bucureşti, 1879.
PETRICU, IOANU şi G. Munteanu. Înfricoşatele stricăciuni ale băuturei de vinarsu-rachiu. Editoru şi povăzătoru ~. Bucureşti, 1854.
POLIZU, G. A. Vocabular romăno-german. Înavuţit şi cores de ~. Braşov, 1857.
TACIT. Opurile lui. Biografia traducătorului de ~. Sibiiu, 1871.

Vezi de asemenea:
• Az Erdely Oláh nemzetröl szolló... Publică şi textul scrisorii baronului Was Samuel către Gh. Bariţiu şi răspunsul acestuia. Brasso, 1861.
• Istoricii români. [Culegere de texte] Bucureşti 1909. (Bibl. Socec. Scriit. Rom., 16-17)
LAURENT, F. Conferinţă despre economia. [Apendice: articole de ~]. Ed. II. Bucureşti, 1889.
PAPIU ILARIAN. Vieti'a operele şi ideele lui Georgiu Şincai. Discursulu de recepţiune de de A. Papiu Ilarianu şi respunsulu de ~. Bucureşti, 1869.

Nu exista imagini
  193) BARIŢIU, JERONIMU G. (1848-1899)
 • Opera
 • Imagini
BARIŢIU, JERONIMU G. (1848-1899)
Traduceri:
SCHMIDT, AUGUST von. Arta de a trăi. Trad. de ~. Braşovu, 1893.

Nu exista imagini
  194) BARIŢIU, OCTAVIU (1833-1901)
 • Opera
 • Imagini
BARIŢIU, OCTAVIU (1833-1901)
5085. ~ Dictionariu portativa magiaru-romanu. Pentru scóle şi privaţi. De Octaviu Baritiu, profesorii gimnasiale in Naseudu. Magyar-romăn szebszâtăr. Tanodai es magan hasznâlatra. Irta Baritiu Octav, Gymnâsialis tanâr naszödon. Clusiu, Edit. şi provedietoriu Joanu Stein (Tipariulu collegiului reformaţii Joanu Stein), 1870. (17,5 x 12). VI p., 1 f. erata, 240 p. (I 21720)
5086. ~ Idem, Ed. II, emendată şi amplificată. Cluj, Libr. Universitară Reg. Ung. Ioan Stein, 1893. (18,5 x 13). 3 f., 210 p. (I 648635)
P. de titlu separate în l. maghiară şi română.
5087. ~ Gramatec'a limbei magiare pentru clasile gimnasiali inferiori, de Octaviu Baritiu, prof. [...]. Clusiu (Tip. Rom. Cat. Lyceale), 1866. (18,5 x 12). 4 f., 133 p. (BCU-ClN 113699)
5088. ~ Idem, precum şi pentru privaţi, de Octaviu Bariţiu [...]. Ed. II, emendata şi amplificata. Clusiu, Edit. şi provedietoriu Ioan Stein (Tip. colegiului evang. reformatu), 1869. (19 x 13). 3 f., 154 p. 70 cr.v.a. (I 987)
5089. ~ Idem. Ed. III. Partea I şi II emendata şi amplificata adausu Partea III. Sintactic'a şi Partea IV. Prosodi'a .Clusiu, Edit. şi provedietoriu Joanu Stein, 1877. (17,5 x 11,5), 4 f., 255 p. (I 21721)
5090. ~ Idem. Cursu teoreticu şi practicu pentru clasile gimnasiali inferiori, precum şi pentru privaţi. De Octaviu Bariţiu [...] Ed. IV. Partea formariă şi partea sintactică. Cluju, Edit. şi provedetoriu Joanu Stein (Impr. lui Joanu Stein), 1886. (18 x 12). 3 f., 250 p. (BCU-ClN 200210)
5091. ~ *Gramatica rom.-ungur., 1872. (Iarcu, p. 146)

Nu exista imagini
  195) BARLIBA, G.
 • Opera
 • Imagini
BARLIBA, G.
5092. ~ Cuvânt funebru rostit la înmormîntare PSS Arhiereul Narcis Creţulescu din Monastirea Neamţu, [de Preot G. Barliba]. Tg. Neamţ (Tip. Rucke'nstein & Schwartz), [1913]. (20,5 x 13,5). 15 p. (II 31034)
Autorul, la sfârşitul textului: "Preot G. Barliba, Licenţiat în teologie, paroh la Com. Vânători-Neamţu".

Nu exista imagini
  196) BARNA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
BARNA, IOAN
5093. ~ Studiu asupra chestiunei incurajărei industriei naţionale a morăritului şi protecţiunei exportului făinurilor româneşti, de Ioan Barna, directorul moarei Steaua Soc. anonimă, Galaţi. Galaţi (Tip. Buciumul Român, Petru P. Stănescu), 1910. (23 x 16). 22 p. (II 19244)

Nu exista imagini
  197) BARNOSCHI, DIMITRIE VASILIU (1886-1954)
 • Opera
 • Imagini
BARNOSCHI, DIMITRIE VASILIU (1886-1954)
5094. ~ Abuzul de drept. [De] Dimitrie Vasiliu Barnosche. Bucureşti, 1906. (23,5 x 16). 24 p. (Extr. din ziarul "Curierul Judiciar", No. 82). (II 5590)
5095. ~ Asupra Legei din 15 August 1864. Principiul imprescriptibilităţei pământurilor de împroprietărire nu sufere nicio excepţie. [De] Dumitru Barnosche Vasiliu, Advocat. Bucureşti (Tip. Curierul Judiciar), 1908. (22 x 15). 16 p. (II 9941)
5096. ~ Cambia în alb. [De] D. Barnoschi-Vasiliu, Doctor în drept, Avocat. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1913. (23,5 x 16,5). 62 p. (II 37545)
5097. ~ Cambie semnată în alb; valabilitatea şi circulaţia ei. Teoria mandatului pentru completarea ei, este nejuridică. [De] D. Barnosche Vasiliu. Bucureşti (Tip. Euf. Miulescu & Daniil Oprescu), 1912. (24 x 17). 13 p. (Extr. din Revista Critică de Drept, Legislaţie şi Jurisprudenţă, an II, Nr. 6). (II 29946)
5098. ~ Codul civil şi interdependinţa socială. [De] D. Barnosche-Vasiliu, doctor în drept dela Facultatea din Bucureşti. Bucureşti (Tip Anuarul General), 1910. (23 x 16). 282 p. (II 19215)
5099. ~ Dacă tutorul poate face în numele pupilului acte obiective de comerţ? [De] D. Barnoschi-Vasiliu [...]. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1913. (23 x 16). 25 p. (Extr. din Revista Critică de Drept, Legislaţie şi Jurisprudentă, 1913). (II 33582)
5100. ~ *Dreptul ginţilor în 1914, 1914. (Barnoschi. Cărvunarii V, cop. 4)
5101. ~ *Pentru înfiinţarea unei societăţi de studii legislative. Bucureşti, 1911. (Extr. din Revista Critică de Drept, Legislaţie şi Jurisprudentă). (Barnoschi, cop. 2 ; Barnoschi, Cambie, p. 2)
5102. ~ Reacţiune... [De] Dr. D.V. Barnoschi. Bucureşti, 1918. (20 x 13), 312 p. (II 110813)
În prezentarea de la p. 3 se menţionează: "Cartea aceasta este alcătuită din articolele ce am publicat în ziarul Moldova... afară de vreo patru, care au apărut în alte ziare".

Nu exista imagini
  198) BARNOVSCHI, MIRON
 • Opera
 • Imagini
BARNOVSCHI, MIRON
(IOAN) MOVILĂ Domn al Moldovei
5103. ~ *Testamentu D. Movilă din 7140 (1632) în priv. Monast. Barnov şi Sf. Ioan din Iasi, 1846. (Iarcu, p. 53)

Nu exista imagini
  199) BÄRNSTEIN, ADOLPH PERNWERTH von
 • Opera
 • Imagini
BÄRNSTEIN, ADOLPH PERNWERTH von
Vezi:
CARMEN SYLVA. Das Lied... In's Lateinische übertragen von ~. S.l. 1887.

Nu exista imagini
  200) BARONCEA, JAC (1867-1918)
 • Opera
 • Imagini
BARONCEA, JAC (1867-1918)
5104. ~ Tuberculosa peritoneo-pleurală sub-acută la copii şi adulţi. Tesa pentru doctorat în medicină şi chirurgie Presentată şi susţinută la... 1894 de J. Baroncea, bacalaureat în litere şi ştiinţe, intern al Spitalelor Civile. Bucuresci (Typ. Gutenberg, Joseph Göbl), 1894. (24,5 x 17). 68[-71] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 348). (II 413508)

Nu exista imagini